Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 21.06.2016 tarihli ve 16902374 sayılı yazısı (Gümrük beyannamesine bağlı olarak yapılan ödeme işlemlerinin elektronik ortama alınması hk.) Gümrük beyannamesine bağlı olarak yapılan ödeme işlemlerinin elektronik ortama alınması için Gümrük ve ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında yürütülen çalışmaların tamamlanması ve yapılan düzenlemeler çerçevesinde yapılacak işlemler hk.

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 21.06.2016 tarihli ve 16902374 sayılı yazısı (Gümrük beyannamesine bağlı olarak yapılan ödeme işlemlerinin elektronik ortama alınması hk.)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-849.04 Konu : Vergilerin Ödenmesi

21.06.2016 /16902374

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 09/11/2015 tarihli ve 00011580560 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, halihazırda yükümlünün vergi borcuna karşılık kamu alacağına ilişkin mahsup işlemi yapılması durumunda, Maliye Bakanlığı'ndan alınan yazıya istinaden beyannamenin tahakkuk işlemi idare amirince talep girilmek suretiyle BİLGE Sistemi üzerinde manuel olarak sonlandırılmaktadır.

Ayrıca, beyanname kapsamında düzenlenmiş para cezası, ek tahakkuk ve sözlü beyana ilişkin olarak tahakkuk eden vergiler beyanname numarası ile ilişkilendirilmeksizin ödenmekte, ödemeye dair saymanlıktan alınan makbuzun gümrük idaresine ibrazına istinaden tahakkuk işlemleri manuel olarak sonlandırılmaktadır.

Bununla birlikte, gümrük beyannamesi kapsamında tahakkuk eden vergilere ilişkin tek bir gümrük beyannamesinde kullanılmak üzere teminat mektubu ibraz edilmesi ve vergilerin emanet hesabına alınması durumunda her bir tahakkuk için idare amirince talep girilerek BİLGE Sistemi Muhasebe modülünde, yapılan işlemin türüne göre "Mahsup Kapatma"/"Banka/Diğer Teminat İşlem Sonlandır" komutu kullanılarak işlemler tamamlanabilmektedir.

İşlemlerin yukarıda belirtilen şekilde yapılması durumunda doğabilecek suistimallerin önlenmesi ve iş yükünün azaltılabilmesini teminen, gümrük beyannamesine bağlı olarak yapılan ödeme işlemlerinin elektronik ortama alınması için Bakanlığımız ile Maliye Bakanlığı arasında yürütülen çalışmalar tamamlanmıştır

Bu kapsamda, yapılan düzenlemeler çerçevesinde aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır;

1- BİLGE Sisteminde gümrük beyannamesine ilişkin tahakkuk eden vergiler Kamu Harcama ve Muhasebet Bilişim Sistemi (KBS) Uygulamasında yer alan "Beyandışı Tahsilat" sekmesi seçilmek suretiyle ödenemeyecek olup bu başlık altında sadece ekte yer alan vergilerin ödemesi yapılabilecektir.

2- Beyannameli ödemeler başlığı altında yer alan aşağıdaki ödemeler kasa hesabından yapılabilecektir.

a) Sözlü beyan kapsamında tahakkuk eden vergiler,

b) NCTS Uygulamasında tescil edilen transit beyannameleri için tahakkuk eden “89-Damga Vergisi”,

c) Beyanname için çıkarılmış ek tahakkuklar ve ceza kararları.

Bu durumlarda ödeme bilgisi Bakanlığımız Sistemine elektronik olarak iletilecek olup (Bankalar veya GÜMKART aracılığı ile yapılan ödemelerde olduğu gibi) bu nevi ödemeler için BİLGE Sistemi Muhasebe Modülünde ilave bir işlem yapılmayacaktır.

3- Emanet hesabına alınan gümrük beyannamesi kapsamı vergilere ilişkin ödemeler ve gümrük vergilerinin KDV alacağına mahsuben tahsil edileceği durumlarda tahsilat bilgisi Bakanlığımız Sistemine elektronik olarak (Bankalar veya GÜMKART aracılığı ile yapılan ödemelerde olduğu gibi) iletilecek olup mahsuben ödemelere ilişkin ilave yazışma ve muhasebe modülünde herhangi bir manuel işlem yapılmayacaktır.

4- Tek bir gümrük beyannamesinde kullanılmak üzere teminat mektubu ibraz edildiği durumlarda ödeme bilgisinin elektronik ortamda alınmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup söz konusu çalışmalar tamamlanıncaya kadar idare amirince "Banka/Diğer Teminat İşlem Sonlandır" seçeneği seçilerek talep oluşturulmak suretiyle BİLGE Sistemi Muhasebe modülünde, işlem yapılmaya devam edilecektir.

5- Halihazırda başlamış işlemlerin 11/07/2016 tarihine kadar tamamlanması gerekmekte olup bu tarihten sonra "Mahsup Kapatma" seçeneği BİLGE Sistemden kaldırılacak; söz konusu ödemeler için manuel işlem tesis edilmeyecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

H. Hasan Murat ÖZSOY
Bakana. Genel Müdür

Ek:1 Liste

Dağıtım:
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

KOD VERGİ ADI
12 TEK VE MAKTU VERGİ
61 DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ
65 YURTDIŞI HARCI
76 PARA CEZALARI
77 DAĞITILACAK PARA CEZALARI
78 FAZLA MESAİ
79 FAİZ
80 ÇEŞİTLİ GELİR