3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2016/8972 (28.06.2016 t. 29756 s. R.G.)

3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2016/8972 (28.06.2016 t. 29756 s. R.G.)


3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2016/8972 (28.06.2016 t. 29756 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2016/8972

Ekli "3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 25/5/2016 tarihli ve 16246554 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16/6/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

3093 SAYILI TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNU UYARINCA RADYO, TELEVİZYON, VİDEO VE BİRLEŞİK CİHAZLAR İLE BUNLARIN DIŞINDA KALAN RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARINI ALMAYA YARAYAN HER TÜRLÜ CİHAZDAN ALINACAK BANDROL ÜCRETLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1-15/6/2015 tarihli ve 2015/7757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararın 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Gümrük idarelerince tahsil edilen bandrol ücretlerinin %2'si Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu tarafından Bakanlık bütçesine aktarılır. Söz konusu tutarın aktarılması ve harcanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelik ile belirlenir."

MADDE 2- Aynı Kararın ekinde yer alan bandrole tabi eşyanın cins ve GTİP'lerinin belirtildiği liste ilişikte yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Türkiye Radyo- Televizyon Kurumunun ilgili olduğu Bakan birlikte yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi  Sayısı
9/7/2015 29411


 BANDROLE TABİ CİHAZLAR VE BANDROL ORANLARI

CİHAZIN CİNSİ GTİP ORAN (%)
1- Televizyon 8528.72
8528.73
16
2- Radyo, portatif radyo-teyp, radyo-pikap (motorlu taşıtlarda kullanılmaya mahsus olanlar,  radyo tuner kartları dahil) 85.27 16
3- Video 85.21 16
4- Birleşik cihazlar

a) Video-televizyon-radyo
b) Video-televizyon
c) Radyo-televizyon
ç) Müzik setleri ve benzerleri
85.19
8527.13
8527.91
8521.10
8528.72
8528.73
16
5- Video görüntü veya ekranına bağlantı yapılmak üzere tasarlanmış olan TV alıcıları (Uydu alıcıları, set üstü medya kutuları, tv tüner kartları dahil) 8528.71 10
6- Diğer cihazlar (*)
1) Radyolu ve/veya TV 'li ışıldak
2) Radyolu kulaklık
3) Radyolu fotoğraf makinesi
4) Radyolu adımsayar
5) Radyolu kalemler
6) Radyo ve/veya TV'li banyo sistemleri
7) Navigasyon cihazları
8) Radyo ve/veya TV eklentili koşu bantları
9) Radyo ve/veya televizyon eklentili buzdolapları
10) DVD-VCD player ve benzerleri
11) Cep tipi MP3/MP4 çalar ve benzerleri
12) Ev sinema sistemleri
13) Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları
3922.10.00.00.11
3922.10.00.00.12
69.10
8418.10
8418.21
8418.29
8521.90
8525.80.30.00.00
8526.91.80.00.19
8527.13.99.00.00
8527.19.00.00.00
8527.99.00.00.00
8528.59.70.00.00
8528.72
8528.73
9019.10.90.00.13
9506.91.10.00.00
9506.91.90.00.00
8
7- Cep telefonları 

a) Dahili tüner ile radyo/veya televizyon yayınlarını alabilenler

8517.12.00.00.11 7
b) İnternet bağlantısı vasıtasıyla doğrudan veya herhangi bir yazılım veya donanım ilavesi ile radyo ve/veya televizyon yayınlarını alabilenler 8517.12.00.00.11 6
8- Bilgisayarlar (Tabletler dahil); 

a) Dahili tüner ile radyo/veya televizyon yayınlarını alabilenler

b) Internet bağlantısı vasıtasıyla doğrudan veya herhangi bir yazılım veya donanım ilavesi ile radyo ve/veya televizyon yayınlarını alabilenler

8471.30
8471.41
8471.49
8471.50
3

2

9- Taşıtlar (Üzerinde radyo ve/veya televizyon yayınlarını almayı sağlayacak cihaz bulunanlar)

a) Kara taşıtları 

b) Diğer taşıtlar

 
87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.09, 87.11, 8716.10 

86.01, 86.02, 88.01, 88.02, 89.01, 89.02, 89.03, 89.04, 89.05, 8906.90

 
0,4


  0,01

10- Radyo ve/veya televizyon yayını alma işlevine sahip diğer cihazlar   0

(*) Dahili tüner ile radyo/veya televizyon yayınlarını alabilenler

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc