Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/18)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/26) 2016/18 sayılı Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği nin, İthalatta Denetime Tabi Ürünler listesi başlıklı Ek-1

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/18)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/26) (30.07.2016 t. 29786 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 31/12/2015 tarihli ve 29579 4 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/18)’nin Ek-1’de yer alan İthalatta Denetime Tabi Ürünlerin Listesi adlı tablonun sonuna aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

"6406.10.90.90.00 Diğerleri Ftalat
6406.90.30.00.00 Dış tabanı olmayan fakat iç taban veya diğer kısımlara tuturulmuş ayakkabı yüzlerinden meydana gelenler Ftalat"


MADDE 2 –
Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan 6406.10.90.90.00 ve 6406.90.30.00.00 GTİP numaralı ürünlerin ithalatında bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.