Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.08.2016 tarihli ve 18249232 sayılı yazısı (Geri Gelen Peşin İthalat Bedelleri Hk.) Geri gelen peşin ithalat bedelinin iki gün içinde tekrar yurt dışına transfer yapılmaması halinde KKDF tahsil edilmesi gerektiği hk.

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.08.2016 tarihli ve 18249232 sayılı yazısı (Geri Gelen Peşin İthalat Bedelleri Hk.)

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :85593407-156.06

Konu   :Geri Gelen Peşin İthalat Bedelleri Hk.

22.08.2016 / 18249232

DAĞITIM YERLERİNE

Geri gelen peşin ithalat bedellerinin transferine ilişkin Maliye Bakanlığı'ndan alınan 19.08.2016 tarihli ve 88325 sayılı yazı ve eki ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Erkan ERTÜRK
Bakan a.
Daire Başkanı

EKLER:
EK1: 1 yazı ve eki 

DAĞITIM: 
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı     :70903105-165.01.03[206]-E.88325                                                                                                            19/08/2016
Konu   : Geri gelen peşin ithalat bedelleri hk.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İlgi: 25.07.2014 tarihli ve 70903105-165.01.03[206]-79246 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız konusu hakkında Türkiye Bankalar Birliği tarafından Başkanlığımıza yapılan 30.11.2015 tarihli başvuruya ilişkin cevabi yazımızın bir örneği ekte gönderilmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

Mehmet ARABACI
Bakan a.
Gelir İdaresi Daire Başkanı

EK:
Yazı örneği (3 sayfa)

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı     :70903105-165.01.03[206]-E.64991                                                                                                                    16/06/2016
Konu   :Geri gelen peşin ithalat bedelleri hk.

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİNE

İlgi:     a) 08.05.2014 tarihli ve 27267485-11669 sayılı yazınız.
          b) 18.07.2014 tarihli ve 70903105-165.01.03[206]-76192 sayılı yazımız.
          c) 30.11.2015 tarihli ve 23021 sayılı yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınızda, bankalarca yurt dışına transfer edilen peşin ithalat bedelinin uluslararası yaptırım, hatalı/kapalı hesap numarası, hatalı lehdar ismi gibi nedenlerle daha sonra yurt dışı muhabir banka tarafından geri gönderildiği durumlarla sıklıkla karşılaşıldığı, alıcı ve satıcı arasındaki anlaşmanın iptali söz konusu olmadıkça geri gelen bedelin ithalatçının serbest kullanımına bırakılmayarak bankalarca hatalı/eksik bilginin değişikliği hususunda yazılı beyan alınmak suretiyle bedelin tekrar transferinin yapılması yoluna gidildiği ifade edilerek, yurt dışına yapılan transfer tutarının uluslararası yaptırımlar dışındaki gerekçelerle geri gelmesi halinde belirlenecek makul bir süre içerisinde yeniden transferinin yapılması işleminin kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisine tabi tutulup tutulmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmesi üzerine gönderilen ilgi (b)'de kayıtlı cevabi yazımızda, bankalar tarafından yurt dışına transfer edilen peşin ithalat bedellerinin, uluslararası yaptırım, hatalı/kapalı hesap numarası, hatalı lehdar ismi gibi nedenlerle yurt dışındaki muhabir banka tarafından geri gönderildiği durumlarla sınırlı olmak üzere, alıcı ile satıcı arasındaki anlaşmanın iptali söz konusu olmadıkça, geri gelen bedellerin ithalatçının serbest kullanımına bırakılmaması ve bankalarca hatalı/eksik bilginin değişikliği hususunda firmadan yazılı beyan alınmak suretiyle iki iş günlük valör süresinin bitiminden itibaren 5 iş günlük süre içinde transfer edilmesi durumunda ithalat bedeli üzerinden KKDF kesintisi yapılmasına gerek bulunmadığı, ancak, geri gelen peşin ithalat bedelinin 2 iş günlük valör tarihinden itibaren 5 iş günlük süreyi aşan daha sonraki bir tarihte iade/transfer edilmesi halinde söz konusu ithalat vadeli bir ithalata dönüşeceğinden bu ithalat bedeli üzerinden KKDF kesintisi yapılacağı yönündeki görüşümüz bildirilmişti.

Bu defa alınan ilgi (c)'de kayıtlı yazınızda, üyeleriniz tarafından yapılan başvurularda uygulamada uluslararası yaptırım politikaları ile sınırlı olmamak üzere, FATF standartları gibi uluslararası standartlara uyum amacıyla veya muhabir bankaların kendi düzenlemeleri gereğince çeşitli kontroller gerçekleştirildiğinden bu kontrollerin gereği olarak işlemlerin mahiyetinin ve taraflarının kimlik bilgilerine ilişkin ek birtakım bilgilerin de söz konusu muhabir bankalarca talep edilebildiği, bu tür durumlarda muhabir bankalar tarafından yapılan kontroller ve ek bilgi taleplerinin Türkiye'deki aracı bankaya iletilmesinin ve bu bankalarca karşılanmasının zaman alarak gecikmelere sebebiyet vermesi nedeniyle 5 iş günlük sürenin de aşılması durumuyla sıkça karşılaşıldığı ve bu sebeple herhangi bir suistimal ve art niyet taşımayan ithalatçı firmaların ithalat bedelini peşin ödemesine rağmen KKDF kesintisi ile birlikte yüklü miktarda para cezası ile karşı karşıya kalıp mağdur oldukları belirtilerek, 5 iş günlük sürenin ilk transfere ait valör tarihinden itibaren başlatılmak yerine bedelin Türkiye'deki aracı banka/firma hesaplarına geri geldiği tarih baz alınarak hesaplanması ve yaşanan bu mağduriyetin önüne geçilebilmesi amacıyla ilgi (b)'de kayıtlı yazımızın bu kapsamda yeniden değerlendirilmesi talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında KKDF kesintisine tabi tutulmakta peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise fon kesintisi yapılmamaktadır.
Diğer taraftan, anılan Tebliğin 9 uncu maddesinde, fon kesintilerinin süresinde yatırılmasından, kredi kullanan, krediyi kullandıran veya kullanılmasına aracılık eden ve kredili ithalatta tahsilatı yapan bankalar, finansman şirketleri ve gümrük idarelerinin sorumlu olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Ödeme şekli "peşin" olarak belirtilen ithalat işlemlerinde, mal bedelinin gümrük mevzuatında tanımlanan gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce transfer edildiğinin tevsik edilmesi şartıyla fon kesintisi yapılmamaktadır.

Ayrıca, Merkez Bankasının 22.04.1998 tarihli ve 98/1 sayılı Genelgesinde, vesaik mukabili ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemlerinde, ithalat bedelinin Türk Lirası olarak bankaya yatırılarak veya firmaların döviz tevdiat hesabından ödenerek, döviz satım belgesi veya Türk Parası Transfer Belgesi düzenlendiği veya ilgili Gümrük İdaresine ibraz edilmek üzere, ödemenin ithalatçının döviz tevdiat hesabından yapıldığına dair yazı verildiği, ancak muhabir bankaya ihracatçıya ödeme yapılması için gönderilmesi gereken ödeme emrinin uluslararası teamülleri (2 iş gününü) aşan daha sonraki bir tarihte gönderildiği, ya da muhabir bankaya ödeme emrinin daha sonraki bir tarihi taşıyan (2 iş gününden daha sonraki) valör ile gönderildiği hallerde, söz konusu ithalatların mal mukabili olarak kabul edilerek fon kesintisine tabi tutulması gerektiği ifade edilmektedir.

Buna göre, bankalar tarafından yurt dışına transfer edilen peşin ithalat bedellerinin, uluslararası yaptırım, hatalı/kapalı hesap numarası, hatalı lehdar ismi, FATF standartları gibi uluslararası standartlara uyum amacıyla veya muhabir bankaların kendi düzenlemeleri uyarınca gerçekleştirdiği çeşitli kontrollerin gereği olarak işlemlerin mahiyetinin ve taraflarının kimlik bilgilerine ilişkin ek birtakım bilgilerin de muhabir bankalarca talep edilmesi gibi nedenlerle yurt dışındaki muhabir banka tarafından geri gönderildiği durumlarla sınırlı olmak üzere, alıcı ile satıcı arasındaki anlaşmanın iptal edilmemesi ve geri gelen bedellerin ithalatçının serbest kullanımına bırakılmaması şartlarıyla ve bankalarca hatalı/eksik bilginin değişikliği hususunda firmadan yazılı beyan alınmak suretiyle, 2 iş günlük valör süresi içinde veya daha sonraki bir tarihte geri gelen ithalat bedellerinin Türkiye'deki firma hesaplarına geri geldiği tarihi takip eden günden itibaren 2 iş günlük süre içinde yeniden transfer edilmesi durumunda ithalat bedeli üzerinden KKDF kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, geri gelen peşin ithalat bedelinin, geldiği tarihi takip eden günden itibaren 2 iş günlük süreyi aşan daha sonraki bir tarihte iade/transfer edilmesi halinde söz konusu ithalat vadeli bir ithalata dönüşeceğinden, bu ithalat bedeli üzerinden KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve konu hakkında üyelerinize gerekli duyurunun yapılmasını rica ederim.

Mahmut SÜTÇÜ
Başkan a.
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı