AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 01.09.2016 tarihli 18496997 sayılı yazısı (2012/1 Sayılı Genelge Kapsamında Gümrük Konularında Yurtdışı Bilgi Talepleri hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 01.09.2016 tarihli 18496997 sayılı yazısı (2012/1 Sayılı Genelge Kapsamında Gümrük Konularında Yurtdışı Bilgi Talepleri hk.)

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Sayı : 29980007/724-99/

Konu : Gümrük Konularında Yurtdışı Bilgi Talepleri-2012/1 Sayılı Genelge

01.09.2016 / 18496997

DAĞITIM

Malumları olduğu üzere, ülkemizin Üçüncü Ülkeler ile olan Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmaları, AB ile olan 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın 7 no.lu eki, 1953 Tarihli DGÖ Tavsiye Kararı, Nairobi Sözleşmesi ve herhangi bir Anlaşma'ya dayanmadığı durumda Dışişleri Bakanlığı kanalıyla yapılan bilgi talepleri Genel Müdürlüğümüzün 2012/1 sayılı Genelge kapsamında karşılanmakta olup, söz konusu Genelge yukarıda sayılan Anlaşma hükümlerine paralellik taşımaktadır

2012/1 sayılı Genelge kapsamında yurt dışı Gümrük idareleri nezdinde yapılan soruşturmalarda "Yurt Dışına Gönderilecek Bilgi Talep Formu" kullanılmakta olup adı geçen Genelgenin EK-I 'inin 2. maddesinde: "Bilgi Talebinin Nedeni" bölümünde, araştırmanın konusu ile ilgili olarak talep tarihine kadar olan dönemde elde edilen bulgulara (işlemin dayanağı, elde edilen belge ve bilgiler, talebe neden ihtiyaç duyulduğu vb.) dair yeterli bilgi verilecek ve başka bir ülkenin gümrük idaresine iletilmesi gerekli/uygun olmayan bilgiler (Müsteşarlık Makamı ve Bakanlık birimleri ve/veya diğer kurumların talimat ve yazıları v.b) belirtilmeyecektir." denilmektedir.

Bununla birlikte Genel Müdürlüğümüze iletilen Bilgi Talep Formları incelendiğinde bunların büyük bir kısmında Bilgi Talebinin Nedeni bölümünün özenli olarak doldurulmadığı bazı durumlarda gereksiz pek çok bilgiye yer verildiği, bazı durumlarda ise hiç bir gerekçeye veya soruşturma ile ilgili olarak yapılan işlemlere (örneğin firmalardan gerekli bilgi ve belgenin talep edilip edilmediği yerinde inceleme yapılıp yapılmadığı vb), talebe neden ihtiyaç duyulduğuna, hangi Gümrük mevzuatının ihlal edildiğinden şüphelenildiğine yer verilmediği, bazı durumlarda ise sadece Müfettiş Raporunun tarih ve sayısına yer verildiği görülmekte olup bu türden talepler Almanya dahil bazı ülkelerce yukarıda belirtilen açıklamalara yer verilmediğinden bahisle reddedilmekte ve bu durum bilgi taleplerinin karşılanmasında gereksiz yazışmaya ve zaman kaybına neden olmaktadır.

Konu bu çerçevede değerlendirildiğinde 2012/1 Sayılı Genelge kapsamında yurt dışına gönderilecek Bilgi Talep Formlarının hazırlanmasında Bilgi Talebinin Nedeni bölümünün Bilgi talebinin nedeni, Gümrük idarelerimizce alınan tedbirler, hangi Gümrük mevzuatının ihlal edildiğinden şüphelenildiği, yapılan işlemin dayanakları gibi açıklamalara özlü ve sarih bir biçimde yer verilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

Bülent Orhan TÜREL
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri