Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği (04.10.2016 t. 29847 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği (04.10.2016 t. 29847 s. R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; oyuncakların güvenliğine ve serbest dolaşımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Özellikle oyunda kullanımının amaçlanmasına veya oyun amaçlı tasarlanmasına bakılmaksızın 14 yaş altı çocuklar tarafından oyunlarda kullanılan ürünleri kapsar. Ek-1’de listelenen ürünler bu Yönetmelik kapsamında oyuncak olarak kabul edilmez.

b) Bu Yönetmelik aşağıda yer alan oyuncaklara uygulanmaz:

1) Halkın kullanımına yönelik oyun alanı ekipmanı,

2) Madeni para ile çalışsın veya çalışmasın halkın kullanımına yönelik otomatik oyun makineleri,

3) İçten yanmalı motorlu oyuncak vasıtalar,

4) Oyuncak buhar makineleri,

5) Sapan ve mancınıklar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğe ve 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından, bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere, uyumlaştırılmış standartların belirlediği gerekleri ve uygulanabildiği yerlerde ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının resmi kabulünü,

b) Aktivite oyuncağı: Aktivite yapılırken destek gövdesinin sabit kaldığı ve bir çocuk tarafından tırmanma, zıplama, asılma, kayma, sallanma, dönme, emekleme veya sürünme gibi hareketlerin veya bu hareketlerin bir kısmının birlikte yapılabilmesine yönelik evsel kullanılan oyuncağı,

c) AT: Avrupa Topluluğunu,

ç) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

d) “CE” işareti: İmalatçı tarafından konulan ve oyuncağın, “CE” işaretinin konulmasını öngören teknik mevzuatın ilgili bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti,

e) Dağıtıcı: Bir oyuncağı tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran, imalatçı ve ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,

f) Fonksiyonel oyuncak: Yetişkinler tarafından kullanıma yönelik bir ürün, cihaz veya donanımla aynı şekilde işleyen veya kullanılan ve söz konusu ürün, cihaz veya donanımın ölçekli maketi olabilen bir oyuncağı,

g) Fonksiyonel ürün: Ek-1’in 12 nci maddesinde belirtilen, yetişkinler tarafından kullanıma yönelik bir ürün, cihaz veya donanımla aynı şekilde işleyen veya kullanılan ve söz konusu ürün, cihaz veya donanımın ölçekli maketi olabilen bir ürünü,

ğ) Geri çağırma: Nihai kullanıcının elinde bulunan bir ürünün geri getirilmesini amaçlayan her türlü önlemi,

h) İktisadi işletme: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcıyı,

ı) İmalatçı: Bir oyuncağı imal ederek veya tasarımını veya imalatını yaptırarak kendi isim veya ticari markası ile pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi,

i) İthalatçı: Bir oyuncağı yurt dışından getirerek yurt içi piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

j) Kanun: 11/7/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunu,

k) Kimyasal oyuncak: Belirli bir yaş grubuna uygun olacak şekilde ve bir yetişkinin gözetimi altında kullanılan ve kimyasal madde ve karışımların doğrudan elle tutulmasına yönelik oyuncağı,

l) Koku oyunu: Bir çocuğun farklı koku veya aromaları ayırt etmeyi öğrenmesine yardımcı olmayı amaçlayan oyuncağı,

m) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

n) Kozmetik kiti: Bir çocuğun koku, sabun, krem, şampuan, banyo köpüğü, parlatıcı, ruj, diğer makyaj malzemeleri, diş macunu ve saç kremi gibi ürünleri yapmayı öğrenmesine yardımcı olmayı amaçlayan oyuncağı,

o) Lezzet oyunu: Çocukların şeker, sıvı, toz ve aroma gibi gıda maddelerinin kullanımını içeren tatlılar veya yiyecekler yapmasını amaçlayan oyuncağı,

ö) Oyuncak: Özellikle oyunda kullanımının amaçlanmasına veya oyun amaçlı tasarlanmasına bakılmaksızın 14 yaş altı çocuklar tarafından oyunlarda kullanılan ürünleri,

p) Piyasa gözetimi ve denetimi: Ürünlerin sağlık, güvenlik veya diğer bir kamu yararının korunması bakımından tehlike oluşturmalarını önlemek ve varsa ilgili teknik düzenlemeye uygun olmalarını sağlamak amacıyla yetkili kuruluş tarafından yürütülen faaliyetleri ve alınan tedbirleri,

r) Piyasada bulundurma: Bir oyuncağın ticari bir faaliyet yoluyla, bedelli veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için yurt içi piyasaya sağlanmasını,

s) Piyasadan çekme: Tedarik zincirindeki bir ürünün piyasada bulundurulmasını önlemeyi amaçlayan her türlü tedbiri,

ş) Piyasaya arz: Bir oyuncağın yurt içi piyasada ilk kez bulundurulmasını,

t) Risk: Zarara neden olacak bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ve zararın ciddiyet derecesini,

u) Su oyuncağı: Su üzerinde bir çocuğu taşıma veya destekleme kapasitesine sahip, sığ suda kullanılması amaçlanan oyuncağı,

ü) Tarafından kullanıma yönelik: Oyuncağın fonksiyonları, boyutları ve özelliklerinden dolayı, belirli yaş grubundaki çocuklarca kullanımının amaçlandığını ebeveyn veya gözetmenin makul bir şekilde varsayabilmesini,

v) Tasarım hızı: Oyuncağın tasarımı ile belirlenen temsili potansiyel çalışma hızını,

y) Tehlike: Potansiyel zarar kaynağını,

z) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dahil olmak üzere, uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik kuruluşu,

aa) Uygunluk değerlendirmesi: Bir oyuncakla ilgili olarak belirlenen gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediğini gösteren süreci,

bb) Uyumlaştırılmış standart: 3/4/2002 tarihli ve 24715 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmeliğin ek-1’inde sıralanan Avrupa standardizasyon kuruluşlarından biri tarafından Avrupa Komisyonu’nun talebi üzerine hazırlanarak kabul edilen standardı,

cc) Yetkili temsilci: İmalatçının bu Yönetmelik kapsamındaki bazı yükümlülüklerini onun adına yerine getirmek üzere imalatçı tarafından yazılı bir şekilde görevlendirilen Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

çç) Zarar: Uzun vadeli etkiler de dahil olmak üzere fiziksel yaralanma veya sağlık üzerindeki herhangi bir diğer zararı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İktisadi İşletmelerin Yükümlülükleri

İmalatçıların yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) İmalatçılar, oyuncaklarını piyasaya arz ederken oyuncakların 11 inci madde ile ek-2’de belirtilen gereklere uygun olarak tasarlandığını ve imal edildiğini temin eder.

(2) İmalatçılar, 22 nci madde uyarınca talep edilen teknik dosyayı hazırlamak, 20 nci madde uyarınca uygunluk değerlendirmesi işlemlerini yapmak veya yaptırmak, oyuncağın uygunluğunun söz konusu uygunluk değerlendirme işlemleri ile gösterildiği durumlarda 16 ncı maddede belirtildiği üzere AT uygunluk beyanını düzenlemek ve 18 inci maddenin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde “CE” işaretini oyuncağa koymakla yükümlüdür.

(3) İmalatçılar, teknik dosya ile AT uygunluk beyanını oyuncak piyasaya arz edildikten sonra 10 yıl süre ile muhafaza eder.

(4) İmalatçılar, seri üretimlerde uygunluğun sürdürülmesi için gerekli mekanizmaların kurulmasını temin eder. Oyuncak tasarımındaki veya özelliklerindeki değişiklikler ile oyuncağın uygunluğunun dayanak alınarak beyan edildiği uyumlaştırılmış standartlardaki değişiklikler yeterli şekilde dikkate alınır. Oyuncağın yol açtığı risklerle ilgili olarak gerekli olduğu durumlarda, imalatçılar, tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla piyasaya arz edilen oyuncaklardan numune alarak test eder, inceleme yapar ve gerekli durumlarda, şikayetlerin, uygun olmayan ve geri çağrılan oyuncakların kaydını tutar ve yaptığı bu izleme faaliyetleri hakkında dağıtıcıları bilgilendirir.

(5) İmalatçılar oyuncaklarının tip, parti, seri veya model numarası veya oyuncağın tanımlanmasını sağlayacak diğer bilgileri taşımasını veya oyuncağın boyutunun veya yapısının buna elverişli olmadığı durumlarda, gerekli bilgilerin ambalaj üzerinde veya oyuncakla birlikte verilen bir belgede yer almasını temin eder.

(6) İmalatçılar isimlerini, kayıtlı ticari isimlerini veya kayıtlı ticari markaları ile kendilerine ulaşılabilecek adreslerini oyuncağın üzerinde veya bunun mümkün olmadığı durumlarda oyuncağın ambalajı üzerinde veya oyuncakla birlikte verilen bir belgede gösterir. Söz konusu adres, imalatçı ile irtibata geçilebilecek tek bir yeri belirtir.

(7) İmalatçılar oyuncakla birlikte verilen kullanma talimatı ve güvenlik bilgilerini tüketicilerin kolayca anlayabileceği şekilde Türkçe olarak hazırlar.

(8) Piyasaya arz ettiği oyuncağın ilgili mevzuata uygun olmadığını değerlendiren veya bu yönde gerekçesi olan imalatçılar, söz konusu oyuncağın uygunluğunun sağlanması, piyasadan çekilmesi veya geri çağrılması için gerekli düzeltici önlemlerden uygun olanlarını hemen alır. Piyasada bulundurulan oyuncağın risk teşkil ettiği durumlarda imalatçılar, oyuncağın uygunsuzluğu ve alınan düzeltici önlemlere ilişkin hemen Bakanlığı bilgilendirir.

(9) İmalatçılar, Bakanlığın gerekçeli talebi üzerine oyuncağın uygunluğunu gösteren tüm bilgi ve belgeleri Türkçe olarak Bakanlığa sunar. Ayrıca Bakanlığın talebi üzerine imalatçılar, piyasaya arz ettikleri ürünlerin teşkil ettiği riskleri ortadan kaldırmak amacıyla alınan her türlü önlemle ilgili olarak işbirliği yapar.

Yetkili temsilcilerin yükümlülükleri

MADDE 6 – (1) İmalatçı yazılı bir vekâletle yetkili bir temsilci atayabilir.

(2) İmalatçının 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri ile teknik dosyayı hazırlamak yetkili temsilcinin görevleri arasında yer almaz.

(3) Yetkili temsilci imalatçıdan aldığı vekalette belirtilmiş olan görevleri yerine getirir. Söz konusu vekalet, yetkili temsilcinin asgari olarak aşağıda belirtilenleri yapmasına müsaade eder;

a) Oyuncak piyasaya arz edildikten sonra 10 yıl süre ile teknik dosya ile AT uygunluk beyanının Bakanlığa sunulmak üzere saklanması,

b) Bakanlığın gerekçeli talebine istinaden, oyuncağın uygunluğunu göstermek için gerekli olan tüm bilgi ve dosyanın tedarik edilmesi,

c) Bakanlığın talebi üzerine, vekalet kapsamında yer alan oyuncakların neden olduğu risklerin giderilmesi amacıyla alınan her türlü önlemle ilgili olarak Bakanlıkla işbirliğinde bulunulması.

İthalatçıların yükümlülükleri

MADDE 7 – (1) İthalatçılar yalnızca teknik düzenlemeye uygun oyuncakları piyasaya arz eder.

(2) İthalatçılar, bir oyuncak piyasaya arz edilmeden önce ilgili uygunluk değerlendirmesi işlemlerinin imalatçı tarafından yerine getirilmiş olduğunu, imalatçının oyuncağa ait teknik dosyayı hazırladığını, oyuncağın “CE” işaretini taşıdığını ve gerekli belgelerle birlikte verildiğini ve imalatçının 5 inci maddenin beşinci fıkrası ile altıncı fıkrasında belirtilen gerekliliklere uygunluk gösterdiğini teyit etmekle yükümlüdür. İthalatçı, oyuncağın 11 inci madde ile ek-2’de belirtilen gereklere uymadığını düşündüğü veya bu yönde gerekçesinin olduğu durumlarda, uygun hale getirilene kadar oyuncağı piyasaya arz edemez. Ayrıca, oyuncağın risk teşkil ettiği durumlarda ithalatçı bu hususta imalatçıyı ve Bakanlığı bilgilendirir.

(3) İthalatçılar isimlerini, kayıtlı ticari isimlerini veya kayıtlı ticari markaları ile kendilerine ulaşılabilecek adresi oyuncak üzerinde, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise ambalaj üzerinde veya oyuncakla birlikte verilen bir belgede belirtir.

(4) İthalatçılar, imalatçılar tarafından oyuncakla birlikte verilen kullanma talimatı ve güvenlik bilgilerinin tüketicilerin kolayca anlayabileceği şekilde ve Türkçe olarak hazırlanmasını sağlar.

(5) İthalatçılar, oyuncak kendi sorumluluklarında iken oyuncağın 11 inci madde ile ek-2’de belirtilen gereklere uygunluğunu riske etmeyecek şekilde depolama ve taşıma şartlarını sağlar.

(6) Oyuncağın yol açtığı risklerle ilgili olarak gerekli olduğu durumlarda, ithalatçılar tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla piyasaya arz edilen oyuncaklardan numune alarak test eder, inceleme yapar ve gerekli durumlarda, şikayetlerin, uygun olmayan ve geri çağrılan oyuncakların kaydını tutar ve yaptığı bu izleme faaliyetleri hakkında dağıtıcıları bilgilendirir.

(7) Piyasaya arz ettiği oyuncağın ilgili mevzuata uygun olmadığını değerlendiren veya bu yönde gerekçesi olan ithalatçılar, söz konusu oyuncağın uygunluğunun sağlanması, piyasadan çekilmesi veya geri çağrılması için gerekli düzeltici önlemlerden uygun olanlarını hemen alır. Piyasada bulundurulan oyuncağın risk teşkil ettiği durumlarda, ithalatçılar özellikle uygunsuzluğa ve alınan her türlü düzeltici önlemlere ilişkin ayrıntıları vererek, bu hususta hemen Bakanlığı bilgilendirir.

(8) İthalatçılar, oyuncak piyasaya arz edildikten sonra 10 yıl süre ile AT uygunluk beyanının bir örneğini Bakanlığa sunmak üzere muhafaza etmek ve teknik dosyanın Bakanlık talebi halinde Bakanlığa sunulmasını sağlamakla yükümlüdür.

(9) İthalatçılar, Bakanlığın gerekçeli talebi üzerine, oyuncağın uygunluğunu gösteren tüm bilgi ve belgeleri Türkçe olarak Bakanlığa sunar. Ayrıca, Bakanlığın talebi üzerine ithalatçılar, piyasaya arz ettikleri ürünlerin teşkil ettiği riskleri ortadan kaldırmak amacıyla alınan her türlü önlemle ilgili olarak işbirliği yapar.

Dağıtıcıların yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) Dağıtıcılar, oyuncak piyasada bulundurulurken uygulanabilir kurallara ilişkin gereken özeni göstererek faaliyette bulunur.

(2) Oyuncağı piyasada bulundurmadan önce dağıtıcılar, oyuncağın “CE” işaretini taşıdığını, Türkçe olmak şartıyla gerekli belge, kullanma talimatı ve güvenlik bilgileri ile birlikte verildiğini ve imalatçı ile ithalatçının 5 inci maddenin beşinci fıkrası ve altıncı fıkrası ile 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen gereklere uygun davrandığını doğrular. Dağıtıcı, oyuncağın 11 inci madde ile ek-2’de belirtilen gereklere uymadığını düşündüğü veya bu yönde gerekçesinin olduğu durumlarda, uygun hale getirilene kadar oyuncağı piyasada bulunduramaz. Ayrıca oyuncağın risk teşkil ettiği durumlarda, dağıtıcılar bu hususta imalatçı veya ithalatçı ile Bakanlığı bilgilendirir.

(3) Dağıtıcılar kendi sorumluluklarında iken, oyuncağın 11 inci madde ile ek-2’de belirtilen kurallara uygunluğunu riske etmeyecek şekilde depolama ve taşıma şartlarını sağlar.

(4) Piyasada bulundurdukları oyuncağın ilgili mevzuata uygun olmadığını değerlendiren veya bu yönde gerekçesi olan dağıtıcılar söz konusu oyuncağın uygunluğunun sağlanması, piyasadan çekilmesi veya geri çağrılması için gerekli düzeltici önlemlerden uygun olanlarının alındığından emin olur. Ayrıca, piyasada bulundurulan oyuncağın bir risk teşkil ettiği durumlarda, dağıtıcılar özellikle uygunsuzluğa ve alınan her türlü düzeltici önlemlere ilişkin ayrıntıları vererek bu hususta Bakanlığı bilgilendirir.

(5) Dağıtıcılar, Bakanlığın gerekçeli talebi üzerine, oyuncağın uygunluğunu gösteren tüm bilgi ve belgeleri sunar. Dağıtıcılar, Bakanlığın talebi üzerine, piyasada bulundurulan oyuncakların teşkil ettiği riskleri ortadan kaldırmak amacıyla alınan her türlü önlemle ilgili olarak işbirliği yapar.

İthalatçı ve dağıtıcılar tarafından imalatçının yükümlülüklerinin üstlenildiği durumlar

MADDE 9 – (1) Oyuncağı kendi isim veya ticari markası altında piyasaya arz eden veya hâlihazırda piyasaya arz edilmiş bir oyuncağı uygulanabilir kurallara uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştiren ithalatçılar veya dağıtıcılar bu Yönetmelik kapsamında imalatçı kabul edilirler ve 5 inci maddede sayılan imalatçının yükümlülüklerine tabidirler.

İktisadi işletmelerin tanımlanması

MADDE 10 – (1) İktisadi işletmeler, talep üzerine, aşağıda belirtilenlerin kimliğine ilişkin bilgileri Bakanlığa bildirir;

a) Oyuncağı kendilerine tedarik eden iktisadi işletmeler,

b) Kendilerinin oyuncak tedarik ettikleri iktisadi işletmeler.

(2) Birinci fıkrada atıf yapılan bilgileri imalatçı niteliğindeki iktisadi işletmeler oyuncak piyasaya arz edildikten sonra 10 yıl süreyle, diğer iktisadi işletmeler ise oyuncağın kendilerine tedarik edilmesinden sonra 10 yıl süreyle sunabilmelidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Oyuncakların Uygunluğu

Temel güvenlik gerekleri

MADDE 11 – (1) Bakanlık oyuncakların, ikinci fıkrada yer alan genel güvenlik gerekleri ile ek-2’de belirtilen özel güvenlik gerekleri dahil olmak üzere, temel güvenlik gereklerine uygunluk sağlamadığı taktirde piyasaya arz edilmemesi için gerekli tüm önlemleri alır.

(2) Oyuncaklar, içerdikleri kimyasallar da dahil olmak üzere, çocukların davranışları göz önünde bulundurulduğunda ve amaçlandığı veya öngörüldüğü şekilde kullanıldığında, kullanıcının veya üçüncü tarafların sağlığını veya güvenliğini tehlikeye atamaz. Özellikle 36 aydan küçük çocuklar veya diğer belirtilen yaş grupları tarafından kullanıma yönelik oyuncaklarda, kullanıcıların ve uygun olduğu durumlarda gözetmenlerinin yetenekleri göz önüne alınmalıdır. 12 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca konulan etiketler ve oyuncaklarla birlikte verilen kullanım talimatları, oyuncağın kullanılmasının içerdiği var olan tehlike ve zarar riskleri ile bu tehlike ve risklerden kaçınma yollarına ilişkin, kullanıcıların veya gözetmenlerinin dikkatini çekecek şekilde olmalıdır.

(3) Piyasaya arz edilen oyuncaklar, öngörülen ve normal kullanım süreleri boyunca temel güvenlik gereklerine uygun olmalıdır.

Uyarılar

MADDE 12 – (1) Güvenli kullanım için uygun olduğu durumlarda, 11 inci maddenin ikinci fıkrasının amaçları bakımından yapılan uyarılar, ek-5’in A Bölümü doğrultusunda, uygun kullanıcı kısıtlamalarını belirtir. Ek-5’in B Bölümünde listelenen oyuncak kategorileriyle ilgili olarak, burada belirtilen uyarılar kullanılır. Ek-5’in B Bölümünün 2 ile 10 uncu maddeleri arasında belirtilen uyarılar, burada yazıldığı şekilde kullanılır. Fonksiyonu, boyutu ve özelliklerine dayanılarak belirlenen uyarılar, oyuncağın amaçlanan kullanımı ile çeliştiği durumlarda; oyuncaklar ek-5’in B Bölümünde belirtilen özel uyarıların bir veya daha fazlasını taşıyamaz.

(2) İmalatçı uyarıları açıkça görünür, kolayca okunabilir, anlaşılabilir ve doğru bir şekilde oyuncağın üzerinde, oyuncağa iliştirilmiş etikette veya ambalaj üzerinde ve uygun olduğu durumlarda oyuncakla birlikte verilen kullanma talimatları üzerinde belirtir. Ambalajsız olarak satılan küçük oyuncaklarda, üzerlerine iliştirilmiş uygun uyarılar olmalıdır. Eğer uyarı kullanılacak ise, uyarılardan önce ‘Uyarı’ veya ‘Uyarılar’ ibaresi kullanılır. Kullanıcılar için minimum ve maksimum yaşları belirten uyarılar ve ek-5’de belirtilen diğer uygulanabilir uyarılar gibi oyuncağın satın alınması kararını belirleyen uyarılar, tüketiciye sunulan ambalajı üzerinde yer almalı veya satın almanın internet üzerinden yapıldığı durumlar da dahil olmak üzere satın alınmadan önce tüketici tarafından açıkça görünür olmalıdır.

(3) 5 inci maddenin yedinci fıkrası uyarınca, güvenlik talimatları ve uyarılar Türkçe yazılır.

Serbest dolaşım

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun oyuncakların piyasada bulundurulması engellenemez.

Uygunluk varsayımı

MADDE 14 – (1) Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde referansları yayımlanan uyumlaştırılmış standartlara veya bunların ilgili bölümlerine uygun olarak üretilen oyuncakların, söz konusu standartlar veya bunların ilgili bölümlerince kapsanan 11 inci madde ve ek-2’de düzenlenen gereklere uygun olduğu kabul edilir.

Uyumlaştırılmış standarda resmi olarak itirazda bulunulması

MADDE 15 – (1) Bakanlık, uyumlaştırılmış bir standardın amaçladığı ve 11 inci madde ile ek-2’de belirtilen gerekleri tamamen karşılamadığını tespit ettiğinde, Komisyona bildirilmesi veya 98/34/EC sayılı Direktif kapsamında faaliyet gösteren teknik komitenin gündemine getirilmesi amacıyla görüşlerini Ekonomi Bakanlığına iletir.

AT uygunluk beyanı

MADDE 16 – (1) AT uygunluk beyanı, 11 inci madde ile ek-2’de belirtilen gereklerin yerine getirildiğini gösterir.

(2) AT uygunluk beyanı, asgari olarak ek-3’de belirtilen hususlar ile 23/2/2012 tarihli ve 28213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “CE” İşareti Yönetmeliğinin ek-3’ünde yer alan ilgili modülleri içerir ve gerektiği durumlarda güncellenir. AT uygunluk beyanı, ek-3’de yer alan örneğe uygun olarak hazırlanır. AT uygunluk beyanının Türkçe olmadığı durumlarda, Türkçe tercümesi beyanla birlikte verilir.

(3) İmalatçı AT uygunluk beyanını hazırlayarak, oyuncağın uygunluğu konusundaki sorumluluğu üstlenir.

“CE” işaretine ilişkin genel usul ve esaslar

MADDE 17 – (1) Piyasada bulundurulan oyuncaklar “CE” işareti taşımak zorundadır.

(2) “CE” işareti konulmasında, “CE” İşareti Yönetmeliği hükümlerine uyulması zorunludur.

(3) “CE” işaretini taşıyan oyuncakların bu Yönetmeliğe uygun olduğu varsayılır.

(4) “CE” işareti taşımayan veya bu Yönetmeliğe uygun olmayan bir oyuncak ancak, bu Yönetmeliğe uygun olmadığını ve uygunluk sağlanmadan piyasada bulundurulmayacağını açıkça belirten bir işaretle birlikte kullanılması şartıyla ticari fuarlar ve sergilerde teşhir edilebilir ve kullanılabilir.

“CE” işaretinin konulmasına ilişkin kurallar ve koşullar

MADDE 18 – (1) “CE” işareti görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde oyuncağa, iliştirilmiş bir etikete veya ambalaja konulur. Küçük oyuncaklar ve küçük parçalardan oluşan oyuncaklarda ise, “CE” işareti alternatif olarak bir etikete veya eşlik eden broşüre konulabilir. Oyuncağın teşhir tezgahında satıldığı durumlarda, “CE” işaretinin oyuncağa konulmasının teknik olarak mümkün olmaması ve teşhir tezgahının oyuncağın kendi ambalajı olarak kullanılması şartıyla, “CE” işareti teşhir tezgahına konulabilir. “CE” işaretinin ambalajın dışından görünür olmadığı durumlarda, söz konusu işaret, en azından ambalaja konulmuş olmalıdır.

(2) “CE” işareti, oyuncak piyasaya arz edilmeden önce konulur. Özel bir riski veya kullanımı gösteren bir piktogram veya herhangi başka bir işaret, “CE” işaretini takiben kullanılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygunluk Değerlendirmesi

Güvenlik değerlendirmeleri

MADDE 19 – (1) İmalatçılar, oyuncağı piyasaya arz etmeden önce, oyuncağın neden olabileceği kimyasal, fiziki, mekanik, elektriksel, alevlenebilirlik, hijyen ve radyoaktivite tehlikelerinin analizlerini ve söz konusu tehlikelere maruz kalma potansiyelinin değerlendirmesini yapar.

Uygulanabilir uygunluk değerlendirme yöntemleri

MADDE 20 – (1) Oyuncağı piyasaya arz etmeden önce; imalatçılar, oyuncağın 11 inci madde ile ek-2’de belirtilen gereklere uygun olduğunu göstermek amacıyla ikinci ve üçüncü fıkrada atıfta bulunulan uygunluk değerlendirme işlemlerini kullanır.

(2) İmalatçı, oyuncağa ilişkin gerekli tüm güvenlik gereklerini kapsayacak şekilde, Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde referans numaraları yayımlanan uyumlaştırılmış standartları uyguladığı durumlarda; “CE” İşareti Yönetmeliğinin ek-3’ünde yer alan Modül A’da belirtilen üretimin dahili kontrolü yöntemini kullanır.

(3) Aşağıda belirtilen durumlarda, oyuncak 21 inci maddede belirtilen AT-tip incelemesi ile birlikte “CE” İşareti Yönetmeliğinin ek-3’ünde yer alan Modül C’de belirtilen üretimin dahili kontrolüne dayalı tipe uygunluk yöntemine tabi tutulur:

a) Oyuncağa ilişkin gerekli tüm güvenlik gereklerini kapsayacak şekilde Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde referans numaraları yayımlanan uyumlaştırılmış standartların mevcut olmadığı durumlar,

b) (a) bendinde belirtilen uyumlaştırılmış standartların mevcut olduğu ancak imalatçının bu standartları uygulamadığı veya yalnızca kısmen uyguladığı durumlar,

c) (a) bendinde belirtilen uyumlaştırılmış standartların birinin veya birden fazlasının bir kısıtlama ile yayımlandığı durumlar,

ç) İmalatçının; oyuncağın mahiyetinin, tasarımının, yapısının veya amacının üçüncü taraf doğrulaması gerektirdiğini değerlendirdiği durumlar.

AT-tip incelemesi

MADDE 21 – (1) AT-tip incelemesi başvurusu, bu incelemenin gerçekleştirilmesi ve AT-tip inceleme belgesinin düzenlenmesi, “CE” İşareti Yönetmeliğinin ek-3’ünde yer alan Modül B’de belirtilen yöntemlere göre yürütülür. AT-tip incelemesi, bu modülün 2 nci fıkrasının (b) bendinde belirtildiği şekilde yürütülür. Bu hükümlere ek olarak, bu maddenin ikinci ve beşinci fıkraları arasında belirtilen gerekler uygulanır.

(2) AT-tip incelemesi başvurusu, adres de dahil olmak üzere imalat yeri ile oyuncağın tanımlamasını içerir.

(3) 23 üncü madde kapsamında bildirilen ve onaylanmış kuruluş olarak adlandırılan bir uygunluk değerlendirme kuruluşu, AT-tip incelemesini yürütürken; gerektiğinde imalatçı ile birlikte, 19 uncu maddeye göre oyuncağın neden olabileceği tehlikelerin imalatçı tarafından yapılan analizini değerlendirir.

(4) AT-tip incelemesi belgesi, bu Yönetmeliğin adını, bu Yönetmelikle aktarılan ve muadili olan Oyuncak Güvenliği Hakkında 18/6/2009 tarihli ve 2009/48/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi’ne yapılacak atıfı, oyuncağın renkli fotoğrafını, boyutları da dahil olmak üzere oyuncağın tanımlamasını ve ilgili test raporunun adı ile birlikte yapılan testlerin listesini içerir. AT-tip inceleme belgesi, gerektiğinde, özellikle de oyuncağın imalat sürecinde, hammaddelerinde veya bileşenlerinde bir değişiklik olması durumunda ve her durumda 5 yılda bir olmak üzere yeniden gözden geçirilir. Oyuncağın 11 inci madde ile ek-2’de belirtilen gereklere uygunluk sağlamadığı durumda, AT-tip incelemesi belgesi geri çekilir. Bakanlık, belgesi reddedilen veya geri çekilen bir oyuncağa ulusal onaylanmış kuruluşlarca AT-tip inceleme belgesinin verilmemesi için gerekli önlemleri alır.

(5) Teknik dosya ve AT-tip inceleme yöntemleri ile ilgili yazışmalar, onaylanmış kuruluş ülke içinde ise Türkçe, Avrupa Birliği üyesi ülkelerinden birinde ise bulunduğu ülkenin resmi dilinde veya bu onaylanmış kuruluş tarafından kabul edilen bir dilde hazırlanır.

Teknik dosya

MADDE 22 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen teknik dosya, oyuncakların 11 inci madde ile ek-2’de belirtilen gereklere uygunluğunun sağlanması amacıyla tüm ilgili verileri veya imalatçı tarafından kullanılan araçların detaylarını içerir. Teknik dosya özellikle ek-4’te listelenen belgeleri içerir.

(2) Teknik dosya, Türkçe veya 21 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen gereklere tabi olarak Avrupa Birliği resmi dillerinden biri ile hazırlanır.

(3) İmalatçı, teknik dosyanın Türkçe olmadığı hallerde, Bakanlığın her gerekçeli talebine istinaden, teknik dosyanın ilgili bölümlerinin Türkçe çevirisini sağlar. İmalatçı, Bakanlık tarafından talep edilen teknik dosyanın veya teknik dosyada yer alan bölümlerin çevirisini en geç 30 gün içerisinde temin eder. Bakanlık, ciddi ve acil risk durumunu gerekçe göstererek daha kısa bir süre belirleyebilir.

(4) Bakanlık, imalatçının birinci, ikinci ve üçüncü fıkraların gereklerine uygunluk sağlamaması durumunda, uyumlaştırılmış standartlar ve temel güvenlik gereklerine uygunluğun doğrulanması amacıyla, imalatçıdan belirli bir süre içerisinde masrafları imalatçıya ait olmak üzere onaylanmış kuruluş tarafından yapılmış bir teste sahip olmasını talep edebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Bildirimi

Bildirim

MADDE 23 – (1) Bakanlık, 21 inci madde kapsamında üçüncü taraf uygunluk değerlendirmesi görevlerini yürütmekle yetkilendirilen kuruluşları Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyon’a bildirir.

Onaylanmış kuruluşları görevlendiren yetkili kuruluşlara dair esaslar

MADDE 24 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşları görevlendirir ve bu kuruluşların gözetimi ve denetimini yürütür. Bakanlık;

a) İdareci ve personelinin, onaylanmış kuruluş adayları ile herhangi bir çıkar ilişkisinin bulunmaması,

b) İlgili birimlerinin, bağımsızlık ve tarafsızlıklarını koruyacak şekilde yapılanmaları ve çalışmaları,

c) Onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesine ilişkin her bir kararın yetkin personelce alınması ve bu personelin onaylanmış kuruluş hakkında yeterlilik incelemesi yapmış olan personelden farklı olması,

ç) Onaylanmış kuruluşlara ilişkin yeterlilik incelemesi yapan veya karar alan hiçbir biriminin, idarecisinin ve personelinin, başta danışmanlık hizmeti olmak üzere uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından ticari ve rekabetçi bir temelde yürütülen faaliyetleri sunmamaları veya sağlamamaları,

d) İdareci ve ilgili personelinin elde ettikleri bilgilerin gizliliğini korumaları ve,

e) İdareci ve ilgili personelinin görevlendirdikleri onaylanmış kuruluşların gözetimini uygun bir şekilde yapacak yetkinlik, nitelik ve nicelikte olmaları,

amacıyla gerekli tedbirleri alır ve düzenlemeleri yapar.

Onaylanmış kuruluşları görevlendiren yetkili kuruluşun bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 25 – (1) Bakanlığın onaylanmış kuruluş adayı uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yeterliliklerini değerlendirme, bu kuruluşları onaylanmış kuruluş olarak görevlendirme, bildirme ve denetleme esasları ile bu esaslarda meydana gelen değişiklikler Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirilir.

Onaylanmış kuruluşlarda aranacak nitelikler

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilecek bir uygunluk değerlendirme kuruluşunda aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Uygunluk değerlendirme kuruluşu ulusal mevzuata uygun bir şekilde kurulmak ve tüzel kişiliği haiz olmak zorundadır.

b) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirmesi hizmeti sunacağı işletme veya değerlendireceği oyuncak ile herhangi bir bağı olmayan bağımsız ve üçüncü bir taraf niteliğinde olmak zorundadır. Değerlendirdikleri oyuncağın tasarımı, imalatı, tedariği, bir araya getirilmesi, kullanımı veya bakımında yer alan işletmeleri temsil eden sanayi, ticaret veya meslek odası, birliği veya derneğine veya mesleki federasyona bağlı bir uygunluk değerlendirme kuruluşu ancak, herhangi bir çıkar çatışmasının bulunmadığı ve bağımsız olduğu ispat edilebilir ise üçüncü taraf kuruluş olarak kabul edilebilir.

c) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun;

1) Kendisi, idarecileri ve personeli uygunluk değerlendirmesine konu oyuncağı tasarlayan, imal veya arz eden, kurulumunu yapan, satın alan, mülkiyetine alan, kuruluşun faaliyetleri için gereklilik hali veya kişisel amaçla kullanımı saklı kalmak kaydıyla kullanan, oyuncağın kurulumunu gerçekleştiren ve bakımını yapan kişiler veya bu kişilerin yetkili temsilcisi olamaz.

2) Kendisi, idarecileri ve personeli oyuncağın tasarımında veya imalatında, pazarlanmasında, kurulumunda, kullanılmasında veya bakımında doğrudan yer alamaz veya bu faaliyetleri gerçekleştirenlerin temsilcileri olamaz ve onaylanmış kuruluş olarak yürüttükleri uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ilişkin kararlarının bağımsızlığını ve mesleğin gereklerinin layığıyla yerine getirilmesini olumsuz yönde etkileyebilecek, başta danışmanlık hizmeti verilmesi olmak üzere, hiçbir faaliyet içerisinde bulunamaz.

3) Şube, temsilcilik veya yüklenicilerinin faaliyetlerinin, yürüttüğü uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinin gizlilik, nesnellik veya tarafsızlığını etkilememesi için uygunluk değerlendirme kuruluşu gerekli önlemleri alır.

ç) Uygunluk değerlendirme kuruluşları ve personeli uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini mesleki kuralların gerektirdiği azami düzeyde ve kendi alanlarında gerekli teknik liyakat ile yerine getirirler ve kararları veya uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin sonuçları üzerinde etkide bulunabilecek ve özellikle bu faaliyetlerin sonuçları ile çıkar ilişkisi bulunan kişilerden gelebilecek her türlü baskıdan ve başta mali olmak üzere tüm teşviklerden uzak durur.

d) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca hakkında görevlendirildiği tüm uygunluk değerlendirmesi işlemlerini, ister kendi yapsın ister onun sorumluluğunda ve adına yapılsın, yerine getirmeye muktedir olmak zorundadır. Kuruluş, onaylanmış kuruluş olarak görevlendirildiği her bir uygunluk değerlendirme işlemi ve her bir oyuncak çeşidi veya kategorisinde ve her zaman;

1) Uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirmek için teknik bilgiye ve yeterli ve gerekli deneyime sahip personele,

2) Uygunluk değerlendirmesi işlemlerinde izlenen yöntemlerin şeffaflığını ve bu yöntemlerin tekrar kullanılabilmesini sağlamak üzere kayıtlarına,

3) Onaylanmış kuruluş olarak yerine getirdikleri görevler ile diğer görevlerini birbirinden ayırmalarını temin edecek uygun politika ve usullere,

4) Uygunluk değerlendirmesi için başvuran işletmenin büyüklüğü, faaliyette bulunduğu sektör, yapısı, işlem yapılacak oyuncağa has kullanılan teknolojinin karmaşıklık düzeyi ile toplu veya seri üretim sürecinin niteliğini temel alan faaliyetlerin icrası için yöntemlere,

sahip olmak zorundadır.

e) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, görevlendirildiği uygunluk değerlendirme faaliyetleriyle ilgili teknik ve idari görevleri yerine getirmek için gerekli imkanlar ile gerekli tüm teçhizat veya olanaklara erişim yollarına sahip olmalıdır.

f) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yerine getirmekten sorumlu personeli;

1) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun, onaylanmış kuruluş olarak yerine getirmekle görevlendirildiği uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin tamamını kapsayan yeterli teknik ve mesleki eğitime,

2) Yapacakları değerlendirmenin gerekleri hakkında yeterli bilgiye ve değerlendirmeyi gerçekleştirmek için gereken yetkiye,

3) Yönetmeliğin temel gerekleri ve hükümleri ile uygulanabilir uyumlaştırılmış standartlar hakkında uygun bilgiye ve kavrayışa ve

4) Yaptıkları değerlendirmeleri gösteren belge, kayıt ve raporları hazırlama kabiliyetine,

sahip olmak zorundadır.

g) Onaylanmış kuruluşlar, yürüttükleri faaliyetleri kapsayacak nitelikte olmak ve mevzuat gereği sorumluluğun kamu tarafından üstlenildiği durumlar hariç olmak üzere, kapsamı Bakanlık tarafından uygunluk değerlendirme faaliyetine tabi oyuncağın doğası gereği taşıdığı ve normal kullanım süresi içinde arz edebileceği riskler, uygunluk değerlendirme faaliyetinin, kullanıcının ve tüketicilerin niteliği ile sektörün büyüklüğü gibi ölçüler göz önüne alınarak belirlenen mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

ğ) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, kendisinin, idarecilerinin ve değerlendirmeyi yapacak personelinin tarafsızlığını sağlamak yükümlülüğündedir. Kuruluşun, idarecilerine ve değerlendirmeyi yapacak personeline vereceği ücretler, yapılan değerlendirmelerin sayısına veya bu değerlendirmelerin sonuçlarına göre belirlenemez.

h) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun personeli, Bakanlığa, mevzuat gereği bilgi ve belge vermek yükümlülüğü hariç olmak üzere, Yönetmeliğin 21 inci maddesi kapsamında yürüttükleri faaliyetler sırasında edindikleri bilgilerin gizliliğini ve fikri mülkiyet hakkı kapsamındaki bilgileri korumak zorundadır. Mülkiyet hakları korunur.

ı) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, ilgili standardizasyon faaliyetlerine ve onaylanmış kuruluşların koordinasyonu için 36 ncı madde kapsamında oluşturulan grubun çalışmalarına katılır veya değerlendirme faaliyetlerini yürüten personelinin bu faaliyetlerden haberdar olmasını sağlar ve onaylanmış kuruluşların koordinasyonu için oluşturulan grubun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan idari karar ve belgeleri, genel rehber olarak uygular.

Uygunluk varsayımı

MADDE 27 – (1) 26 ncı maddede öngörülen gerekleri kapsayan Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde referansları yayımlanan uyumlaştırılmış standartlara veya bunların ilgili bölümlerine uyduğunu belgeleyen uygunluk değerlendirme kuruluşunun, bu maddede belirtilen gerekleri karşıladığı varsayılır.

Uyumlaştırılmış standarda resmi olarak itirazda bulunulması

MADDE 28 – (1) Bakanlığın 27 nci maddede atıf yapılan uyumlaştırılmış standartlara resmi bir itirazı olduğunda, 15 inci madde hükümleri uygulanır.

Şube, temsilcilik ve yükleniciler

MADDE 29 – (1) Bakanlık tarafından görevlendirilmiş bir onaylanmış kuruluşun uygunluk değerlendirmesine ilişkin bazı görevleri bir yükleniciye yaptırdığı veya bir şube veya temsilciliğini bu işler için kullandığı hallerde, bu şube, temsilcilik veya yüklenicilerin 26 ncı maddede düzenlenen nitelikleri karşılıyor olmasından ve Bakanlığı bu konuda bilgilendirmekten onaylanmış kuruluşun kendisi sorumludur.

(2) Yurt dışında yerleşik olanlar dahil tüm şube ve temsilciliklerinin veya iş yaptırdıkları yüklenici kuruluşların yürüttükleri faaliyetlerden onaylanmış kuruluş sorumludur.

(3) Uygunluk değerlendirme faaliyetleri ancak müşterinin rızasıyla bir şubeye, temsilciliğe veya yükleniciye yaptırılabilir.

(4) Bakanlık tarafından görevlendirilen bir onaylanmış kuruluş, şube, temsilcilik veya yüklenicilerinin yeterlilik değerlendirmesine ve 21 inci madde kapsamında yürüttükleri işlere dair belgeleri talebi halinde Bakanlığa sunmak üzere muhafaza eder.

Onaylanmış kuruluş başvurusu

MADDE 30 – (1) Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşlarının onaylanmış kuruluş olmak amacıyla Bakanlığa yapacakları başvurularda, başvuru belgesine, yetkin olduklarını belirttikleri uygunluk değerlendirme faaliyetleri, modül veya modüller, oyuncak veya oyuncaklar hakkında gerekli bilgiler ile varsa, uygunluk değerlendirme kuruluşunun 26 ncı maddede belirtilen niteliklere sahip olduklarını tasdik eden ve 23/2/2012 tarihli ve 28213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde düzenlenmiş akreditasyon belgesi de eklenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen akreditasyon belgesine sahip olmayan uygunluk değerlendirme kuruluşları, onaylanmış kuruluş olmak için yapacakları başvurularda, bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde düzenlenen onaylanmış kuruluşlarda aranacak niteliklere sahip olduklarını teyit ve tasdik edecek ve bu niteliklere uygunluklarının düzenli bir şekilde gözetimini mümkün kılacak mahiyette kanıt ve belgeyi Bakanlığa sunar.

Bildirim süreci ve görevlendirme

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmeliğin gerektirdiği hallerde, Bakanlık kendilerine başvuran Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşları arasından uygun görecekleri sayıda kuruluşu, bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesi ve varsa görevlendirmeye ilişkin Bakanlıkça yayımlanan düzenleyici işlemde belirtilen usul ve esaslar ile Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği çerçevesinde onaylanmış kuruluş olarak görevlendirir.

(2) Onaylanmış kuruluş adayına ilişkin gerekli kayıt ve belgeler Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirilir. Bildirim, ilgili uygunluk değerlendirme faaliyetlerine, modül veya modüllere, uygunluk değerlendirmesine konu oyuncak veya oyuncaklara ve kuruluşun yetkinliğine dair tüm detayları içerir.

(3) Görevlendirmenin 30 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde akreditasyon belgesine dayanmadığı durumlarda Bakanlık, onaylanmış kuruluşun 26 ncı maddede aranan niteliklere sahip olduğunu teyit ve tasdik edecek ve bu niteliklere uygunluğunun düzenli bir şekilde gözetimini mümkün kılacak mahiyette kanıt ve belgeyi Avrupa Komisyonuna ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere gönderilmek üzere Ekonomi Bakanlığına iletir.

(4) Komisyona yapılan bildirim tarihinden itibaren, onaylanmış kuruluş adayının yeterliliğinin değerlendirilmesinde akreditasyon belgesi kullanılmış ise iki hafta, kullanılmamış ise iki aylık süre içinde, Komisyon veya Avrupa Birliğine üye devletler, bildirimi yapılan onaylanmış kuruluş adayının yeterliliği hakkında ek bilgi isteyebilir veya itirazda bulunabilir.

(5) Bildirimi yapılan uygunluk değerlendirme kuruluşuna Komisyon tarafından bir kimlik kayıt numarasının tahsis edilmesini müteakip, Bakanlık bu kuruluşu onaylanmış kuruluş olarak görevlendirir. Görevlendirme kararı, Bakanlık tarafından en kısa sürede Resmî Gazete’de yayımlanır.

(6) Onaylanmış kuruluşların bildirime konu faaliyet ve özelliklerinde meydana gelen değişiklikler Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirilir.

Koşulları yerine getirmeyen onaylanmış kuruluşlara uygulanacak yaptırımlar

MADDE 32 – (1) Bakanlık, gerekli gördüğü takdirde, görevlendirdikleri onaylanmış kuruluşların bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesi, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ile görevlendirmeye ilişkin Bakanlıkça yayımlanan düzenleyici işlemde belirtilen nitelikleri karşılamaya devam edip etmediğini, sorumlulukları yerine getirip getirmediğini ve faaliyetlerini bu mevzuata uygun sürdürüp sürdürmediğini gözetler ve denetler.

(2) Bu gözetim ve denetimin olumsuz sonuçlanması halinde, bu kuruluşların onaylanmış kuruluş olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri Bakanlıkça kısıtlanır veya askıya alınır.

(3) Tespit edilen uygunsuzlukların;

a) Değerlendirmeye konu ürünün arz edebileceği risklerin ciddiyeti,

b) Tehlikenin aciliyeti,

c) Kullanıcı ve tüketicilerin nitelikleri,

gibi ölçüler göz önüne alınarak Bakanlıkça belirlenecek ve 20 iş gününden az, 60 iş gününden fazla olamayacak bir süre içinde giderilmemesi durumunda, Bakanlıkça, bu kuruluşların bu Yönetmelik kapsamındaki onaylanmış kuruluş statülerine son verilir.

(4) Onaylanmış kuruluşların faaliyetlerinin kısıtlanması, askıya alınması veya onaylanmış kuruluş statülerinin kaldırılmasına ilişkin kararlar Bakanlık tarafından Resmî Gazete’de yayımlanır. Bu kararlar Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirilir.

(5) Bakanlıkça faaliyeti kısıtlanan, askıya alınan veya onaylanmış kuruluş statüsüne son verilen veya kendi isteği ile faaliyetine son veren bir onaylanmış kuruluş, faaliyette bulunduğu dönemde yapmış olduğu uygunluk değerlendirmesi işlemleri ile ilgili belge ve kayıtları, aynı konuda faaliyette bulunan başka bir onaylanmış kuruluşa gerektiğinde devredilmek üzere Bakanlığa teslim eder. Ancak, bu onaylanmış kuruluşun söz konusu belge ve kayıtlara ilişkin sorumlulukları bu belge ve kayıtların düzenlendiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca devam eder. Bakanlık, onaylanmış kuruluşun bu sorumlulukları yerine getirmesi için gereken tedbirleri alır.

Onaylanmış kuruluşların yeterliliğine itirazın değerlendirilmesi

MADDE 33 – (1) Komisyon veya Avrupa Birliğine üye devletlerden birinin Bakanlığın görevlendirdiği bir onaylanmış kuruluşun teknik yeterliliğinin ve ilgili mevzuata uygunluğunun incelemesini talep etmesi halinde, 1/2006 sayılı Türkiye - Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararının 4 üncü maddesinde belirtilen usul takip edilir. Bakanlık, gerekli bilgi ve belgeleri Ekonomi Bakanlığına iletir, ilgili taraflarla gerekli işbirliğini tesis eder ve gerekli tedbirleri alır.

Onaylanmış kuruluşların yükümlülükleri

MADDE 34 – (1) Bakanlıkça görevlendirilen onaylanmış kuruluşlar;

a) Uygunluk değerlendirmesini 21 inci maddede belirtilen uygunluk değerlendirmesi işlemlerine uygun olarak yerine getirmek,

b) Uygunluk değerlendirmesini bu Yönetmeliğe uygun olarak şeffaf, bağımsız, tarafsız, ayrım gözetmeden, müşterilerine gereksiz külfet yaratmadan ve uygunluk değerlendirmesi için başvuran işletmenin büyüklüğü, faaliyette bulunduğu sektör, yapısı, işlem yapılacak oyuncağa has kullanılan teknolojinin karmaşıklık düzeyi ile toplu veya seri üretim sürecinin niteliğini gözeterek işlem yapmak,

c) İmalatçının 11 inci madde ile ek-2 veya ilgili uyumlaştırılmış standartların koşullarına uymadığını tespit ettiklerinde imalatçıdan gerekli düzeltici önlemleri almasını talep etmek ve AT-tip inceleme belgesi düzenlememek,

ç) AT-tip inceleme sertifikası düzenledikten sonra yapacakları gözetim sırasında oyuncağın uygunsuzluğunu tespit ettikleri takdirde imalatçıdan gerekli düzeltici önlemleri almasını talep etmek ve gerekirse belgeyi askıya almak veya geri çekmek,

d) İmalatçı tarafından gerekli düzeltici önlemlerin alınmadığı veya bu önlemlerin istenen etkiyi doğurmadığı durumlarda uygunsuzluk haliyle orantılı bir şekilde belgenin kapsamını veya süresini kısıtlamak, belgeyi askıya almak veya geri çekmek,

zorundadır.

Onaylanmış kuruluşların bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 35 – (1) Bakanlıkça görevlendirilen onaylanmış kuruluşlar, vermeyi reddettikleri, kısıtladıkları, askıya aldıkları veya geri çektikleri AT tip inceleme belgelerini, onaylanmış kuruluş görevlendirilmesi kapsam ve koşullarını etkileyen değişiklikleri, piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştiren yetkili kuruluşlardan aldıkları uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ilişkin bilgi talepleri ve talep edilmesi halinde, Türkiye dışındaki faaliyetleri ve taşeronluk ilişkileri de dahil olmak üzere onaylanmış kuruluş olarak gerçekleştirdikleri uygunluk değerlendirme faaliyetleri ve diğer faaliyetler hakkında Bakanlığı bilgilendirir.

(2) Bakanlıkça görevlendirilen onaylanmış kuruluşlar, görevlendirildikleri bu Yönetmeliğin kapsamına giren oyuncaklara ilişkin aynı tür uygunluk değerlendirme faaliyetleri sürdüren diğer onaylanmış kuruluşlara, olumsuz sonuçlanan uygunluk değerlendirmesi işlemleri ile talep edilmesi halinde, olumlu sonuçlanan uygunluk değerlendirmesi işlemleri hakkında bilgi verir.

Onaylanmış kuruluşların işbirliği

MADDE 36 – (1) Bakanlık görevlendirdiği onaylanmış kuruluşların veya temsilcilerinin, oyuncak direktifi kapsamında faaliyette bulunmak üzere görevlendirilen onaylanmış kuruşlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından kurulan sektörel grup veya gruplara katılımını temin eder.

ALTINCI BÖLÜM

Piyasa Gözetimi ve Denetimi

İhtiyatlılık ilkesi

MADDE 37 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelikte, özellikle de 38 inci maddede belirtilen önlemleri alırken ihtiyatlılık ilkesini de göz önünde bulundurur.

Piyasa gözetimi ve denetiminin yürütülmesi

MADDE 38 – (1) Bakanlık, piyasaya arz edilen oyuncakların gözetimini ve denetimini bu Yönetmeliğin 40’tan 45’e kadar olan maddeleri ile 12/6/2014 tarihli ve 29028 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği çerçevesinde yerine getirir. Bu maddelere ek olarak, bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesi de uygulanır.

Onaylanmış kuruluşlara ilişkin talimatlar

MADDE 39 – (1) Bakanlık, görevlendirdiği bir onaylanmış kuruluştan, bu kuruluş tarafından verilen veya geri çekilen herhangi bir AT-tip inceleme belgesine veya test raporları ve teknik dosya da dahil olmak üzere bu tür bir belgenin verilmesinin reddine ilişkin bilgi vermesini isteyebilir.

(2) Bakanlık, bir oyuncağın 11 inci madde ve ek-2’de belirtilen gereklere uygunluk göstermediğini tespit eder ise, uygun olduğu hallerde, onaylanmış kuruluştan söz konusu oyuncağa ait AT-tip inceleme belgesini geri çekmesini ister.

(3) Gerektiğinde ve özellikle 21 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen durumlarda, Bakanlık onaylanmış kuruluştan AT-tip inceleme belgesini gözden geçirmesini ister.

Bilgi paylaşımı

MADDE 40 – (1) Bakanlık;

a) Oyuncaklara ilişkin riskler hakkındaki şikâyetlerin veya raporların takibini yapacağı,

b) Oyuncakların neden olduğu veya olduğundan şüphelenilen kazaları ve sağlığa yönelik tehlikeleri gözleyeceği,

c) Gerekli düzeltici önlemlerin alındığını doğrulayacağı,

ç) Güvenlikle ilgili bilimsel ve teknik bilgiyi takip edeceği

uygun bir mekanizma kurar.

Alınan önlemler

MADDE 41 – (1) Bakanlık, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde belirtilen denetimleri yaparken, mevcut risk değerlendirme kriterlerini, şikayetleri ve diğer bilgileri gözetir. Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri için gerekli her tür bilgiyi iktisadi işletmelerden sunmasını isteyebilir ve gerekli gördüğü ve gerekçesinin olduğu durumlarda iktisadi işletmenin imalathanesine girebilir ve üründen gerekli numuneleri alabilir. Gerekli hallerde, ciddi risk oluşturan ürünleri imha eder veya işlevsiz hale getirir. Bakanlık iktisadi işletmenin ürünlerinin uygunluğunu gösteren ve akredite edilmiş bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınan test raporları veya belgeleri dikkate alır.

Ciddi risk taşıyan ürünler

MADDE 42 – (1) Ciddi riskin etkisinin hemen tespit edilemediği ürünler dahil olmak üzere, Bakanlık acil müdahale gerektiren ciddi riskli ürünlerin geri çağrılması, piyasadan çekilmesi veya piyasada bulunmasının yasaklanmasını temin eder ve konu hakkında bilgiyi Komisyona iletilmesi amacıyla Ekonomi Bakanlığına bildirir.

(2) Bir ürünün ciddi risk taşıyıp taşımadığı kararı, tehlikenin niteliği ve gerçekleşme ihtimalini ölçü alan uygun bir risk değerlendirmesine dayanır. Daha yüksek seviyede güvenlik temini veya daha az risk taşıyan ürünlerin mevcudiyeti, ürünün ciddi risk taşıdığı anlamına gelmez.

Kısıtlayıcı önlemler

MADDE 43 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik gereğince ürünlerin piyasada bulunmasının yasaklanması veya kısıtlanması, piyasadan çekilmesi veya geri çağrılmasına dair aldığı önlemlerin orantılı olmasını temin eder ve dayandığı gerekçeleri kararında açıkça belirtir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen önlemler, bu önlemler karşısında takip edilebilecek yasal çözüm ve itiraz yolları ile bunlardan yararlanma süreleri Bakanlıkça iktisadi işletmeye bildirilir.

(3) Bu Yönetmelikte öngörülen sağlık veya güvenlik kurallarının veya diğer kamu menfaatlerinin gerektirdiği acil durumlar hariç olmak kaydıyla, Bakanlık birinci fıkrada belirtilen önlemi almadan önce iktisadi işletmeye görüşlerini sunması için 10 günden az olmamak kaydıyla bir süre tanır. İktisadi işletmenin görüşleri alınmadan bir önlem alınmışsa, mümkün olan en kısa zamanda iktisadi işletmeye bu olanak sağlanır ve alınan önlem tekrar gözden geçirilir.

(4) İktisadi işletmenin etkili önlemleri alması üzerine Bakanlık birinci fıkrada belirtilen önlemi hemen geri çeker veya tadil eder.

Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden ithal edilen oyuncakların denetimi

MADDE 44 – (1) Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden ithal edilen oyuncakların ithalat aşamasında denetimi Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı ve alt düzenlemelerinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

Riskli oyuncaklarda alınacak tedbirler

MADDE 45 – (1) Bakanlığın 42 nci madde uyarınca önlem aldığı veya bu Yönetmelik kapsamında yer alan oyuncağın kişilerin sağlığı veya güvenliği açısından bir risk teşkil ettiğine kanaat getirmesi için yeterli nedene sahip olduğu durumlarda, Bakanlık söz konusu oyuncağa ilişkin bu Yönetmelikte belirtilen gereklerin tümünü kapsayan bir değerlendirmede bulunur. İlgili iktisadi işletmeler, gerekli olduğunda Bakanlık ile işbirliği yapar. Bu değerlendirme esnasında, Bakanlık, oyuncağın bu Yönetmelik ile ortaya konulan gereklere uygunluk sağlamadığını tespit ettiğinde, vakit kaybetmeksizin ilgili iktisadi işletmeden, makul bir süre içerisinde bu oyuncağın bahse konu gereklere uygun hale getirilmesi, piyasadan çekilmesi veya piyasadan geri çağrılması için uygun düzeltici önlemleri almasını riskin niteliğiyle orantılı olarak talep eder. Bakanlık, ilgili onaylanmış kuruluşu bu doğrultuda bilgilendirir. Önlem alınmasına ilişkin değerlendirme sürecinde 43 üncü madde uygulanır.

(2) Bakanlık, uygunsuzluğun yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığını düşündüğü durumlarda, değerlendirmenin sonuçları ve ilgili iktisadi işletmeden yapmasını talep ettiği önlemler hakkında Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu ve Avrupa Birliği üyesi ülkeleri bilgilendirir.

(3) İlgili iktisadi işletme, piyasada bulundurduğu oyuncaklara ilişkin gerekli düzeltici önlemleri alır.

(4) İlgili iktisadi işletmenin birinci fıkrada atıfta bulunulan süre içerisinde uygun düzeltici önlemleri almadığı durumlarda, Bakanlık oyuncağın iç piyasada bulunmasını yasaklamak veya kısıtlamak, oyuncağı piyasadan çekmek veya geri çağırmak amacıyla uygun geçici önlemleri alır. Bakanlık, bu önlemler hakkında Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu ve Avrupa Birliği üyesi ülkeleri en kısa sürede bilgilendirir.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen bilgi; mevcut olan tüm ayrıntıları, özellikle de uygun olmayan oyuncağın tanımlanması için gerekli veriyi, oyuncağın menşeini, iddia edilen uygunsuzluğun ve içerdiği riskin niteliğini, alınan ulusal önlemlerin niteliğini ve süresini ve ilgili iktisadi işletmenin ileri sürdüğü savunmaları içerir. Bakanlık, özellikle, uygunsuzluğun aşağıda belirtilen hususlardan birine bağlı olup olmadığını ortaya koyar:

a) Oyuncağın kişilerin sağlığı veya güvenliği ile ilgili gerekleri karşılayamaması veya

b) Uygunluk varsayımını belirleyen 14 üncü maddede belirtilen uyumlaştırılmış standartlardaki eksiklikler.

Resmi uygunsuzluk halleri

MADDE 46 – (1) 45 inci madde saklı olmak kaydıyla, Bakanlığın aşağıdaki tespitlerden birinde bulunması durumunda, Bakanlık ilgili iktisadi işletmelerden söz konusu uygunsuzluğa son vermesini talep eder:

a) “CE” işaretinin 17 nci veya 18 inci maddelerin ihlal edilerek konulması,

b) “CE” işaretinin konulmamış olması,

c) AT uygunluk beyanının düzenlenmemiş olması,

ç) AT uygunluk beyanının doğru bir şekilde düzenlenmemiş olması,

d) Teknik dosyanın mevcut olmaması veya eksik olması.

(2) Birinci fıkrada belirtilen uygunsuzluğun devamı halinde Bakanlık oyuncağın piyasada bulundurulmasının kısıtlanması veya yasaklanması için gerekli önlemleri alır veya oyuncağın geri çağrılması veya piyasadan çekilmesini sağlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Raporlama

MADDE 47 – (1) Bakanlık 5 yılda bir, bu Yönetmeliğin uygulanması hakkındaki raporu Komisyona iletilmek üzere Ekonomi Bakanlığına gönderir. İlk rapor 20/7/2019 tarihinde ibraz edilecektir. Söz konusu rapor, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin bir sunumunun yanı sıra oyuncakların güvenliği ve bu Yönetmeliğin etkinliği ile ilgili bir durum değerlendirmesini içerir.

Gizlilik

MADDE 48 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliği uygularken edindiği ticari sır niteliğindeki veya fikri ve sınai mülkiyet hakkına ilişkin bilgilerin gizliliğini korumak için gerekli tedbirleri alır. Ancak, mevzuatın ve insan sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği hallerde yapılan ifşa bu kapsamda sayılmaz.

Önlemlerin uygulanması

MADDE 49 – (1) Bir oyuncağın piyasaya arzının yasaklanması veya kısıtlanması, piyasadan çekilmesi veya geri çağrılması amacıyla bu Yönetmelik uyarınca Bakanlıkça alınan herhangi bir önlemin dayandığı gerekçeler, önleme ilişkin kararda açıkça belirtilir. Bu tür önlemlere ilişkin karar, yasal çözüm ve itiraz yolları ile bunlardan yararlanma süreleri de belirtilerek gecikmeksizin ilgili tarafa bildirilir.

Cezalar

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranan veya faaliyet gösterenler hakkında, fiilin niteliğine ve ağırlığına göre 4703 sayılı Kanun, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

İlgili hükümler

MADDE 51 – (1) Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın hükümleri uygulanır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik, Oyuncakların Güvenliği Hakkındaki 18/6/2009 tarihli ve 2009/48/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen faaliyet gösteren ve bu Yönetmelik kapsamında yer alan iktisadi işletmeler, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten yürürlüğe gireceği tarihe kadar olan süreç içerisinde Yönetmelik hükümleri ile uyumlu hale gelmek zorundadır.

(2) Bakanlık, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oyuncaklar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak piyasaya arz edilmiş oyuncakların piyasada bulundurulmasını engellemez.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 53 – (1) 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.


Ek-1

BU YÖNETMELİĞE GÖRE OYUNCAK OLARAK KABUL EDİLMEYEN ÜRÜNLER

1- Festivaller ve kutlamalar için dekoratif nesneler

2- Ürün veya ürün ambalajı üzerinde görülür ve okunaklı bir şekilde 14 yaş ve üzeri koleksiyoncular için yapıldığını gösteren bir ibare taşıması şartı ile koleksiyonlar için yapılan ürünler. Bu kategoriye giren örnekler:

a) Detaylı ve aslına uygun, ölçekli maketler

b) Detaylı ölçekli maketlerin bir araya getirilmesinde kullanılan araçlar

c) Yöresel oyuncak bebekler, dekoratif oyuncak bebekler ve diğer benzer ürünler

d) Oyuncakların tarihi reprodüksiyonları

e) Gerçek ateşli silahların reprodüksiyonları

3- 20 kg'dan fazla vücut kütlesine sahip çocuklar için yapılmış olan tekerlekli patenler, tek sıra tekerlekli patenler ve kaykaylar da dahil olmak üzere spor ekipmanları

4- Oturağı yatay konumda ve en alt yerleştirme seviyesinde ayarlanmış iken, zeminden oturak yüzeyine kadar olan dikey mesafe ölçüldüğünde, sele yüksekliği 435 mm'den fazla olan bisikletler

5- Spor amaçlı veya halka açık cadde veya yollarda ulaşım amaçlı tasarlanan scooterlar ile diğer ulaşım araçları

6- Halka açık caddelerde, yollarda veya bunların kaldırımlarında kullanılmak üzere ulaşım amaçlı tasarlanan elektrikli araçlar

7- Derin sularda kullanılması amaçlanan su ekipmanları ile yüzme oturakları ve yüzme yardımcıları gibi çocuklara yönelik yüzmeyi öğrenme gereçleri

8- 500 parçadan fazla parçası olan yapbozlar

9- Su tabancaları ve su silahları hariç olmak üzere, sıkıştırılmış gaz kullanılan tabancalar ve silahlar ile 120 cm'den uzun okçuluk yayları

10- Oyuncaklar için özel olarak tasarlanmamış olan patlatma kapsülleri de dahil olmak üzere havai fişekler

11- Metalik uçlu dart setleri gibi sivri uçlu atılan şeyler kullanan ürünler ve oyunlar

12- Elektrikli fırınlar, ütüler veya 24 volttan fazla nominal voltajda çalıştırılan, yalnızca bir yetişkin gözetiminde öğrenme amaçlı satılan diğer fonksiyonel ürünler gibi fonksiyonel eğitim ürünleri

13- Yetişkin bir eğitimci gözetiminde okullarda veya diğer pedagojik ortamlarda eğitim amaçlı kullanılması amaçlanan bilim ekipmanı gibi ürünler

14- İnteraktif yazılımlar veya bu yazılımlara bağlı yan donanımlara erişim sağlamak amacıyla kullanılan kişisel bilgisayarlar veya oyun konsolları gibi elektronik ekipmanlar ile Özellikle çocuklar için tasarlanmadığı vc kendi başlarına bir oyuncak özelliği taşımadığı sürece bu yazılımlara bağlı özel olarak tasarlanmış kişisel bilgisayarlar, joy- stickler veya direksiyonlar gibi yan donanımlar

15- Bilgisayar oyunları gibi eğlence amaçtı tasarlanan interaktif yazılımlar ve onların CD gibi depolama ortamları

16- Emzikler

17- Çocukları cezbedici aydınlatıcılar

18- Oyuncaklar için elektrikli transformatörler

19- Çocuklar için oyun amaçlı kullanılmayan moda aksesuarları


Ek-2

ÖZEL GÜVENLİK GEREKLERİ

I. Fiziksel ve Mekanik Özellikler:

1- Oyuncaklar ve parçaları ve sabitlenmiş oyuncaklar olması durumunda bunların sabitlcyicileri, mekanik dayanıklılığa sahip olmalı ve uygun olduğu hallerde fiziksel yaralanmaya neden olma riski de göz önünde bulundurularak kullanım esnasında maruz kaldıkları zorlamalara karşı kırılma veya eğilme olmaksızın dayanacak sağlamlığa sahip olmalıdır.

2- Oyuncaklar üzerinde erişilebilir kenarlar, çıkıntılar, kordonlar, kablolar ve bağlantılar; bunlarla temas sonucu meydana gelebilecek fiziksel yaralanma risklerini mümkün olduğu kadar azaltacak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

3- Oyuncaklar, herhangi bir risk teşkil etmeyecek veya parçalarının hareket ettirilerek kullanılmasından kaynaklanan en düşük seviyede risk teşkil edecek şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

4- a) Oyuncaklar ve parçaları, boyuna dolanma sonucu boğulma riski taşımamalıdır.

b) Oyuncaklar ve parçaları dışardan ağız ve burun hava yolunun tıkanması sonucunda hava akışının engellenmesi yoluyla nefessiz kalma riski oluşturmamalıdır.

c) Oyuncaklar ve parçaları, nesnelerin ağız veya yutakta sıkışması veya alt solunum yolları girişine yerleşmesi nedeniyle meydana gelen iç solunum yolu tıkanması sonucunda hava akışının engellenmesi yoluyla nefessiz kalma riski oluşturmayacak boyutlarda olmalıdır.

d) Açıkça 36 aydan küçük çocuklar tarafından kullanıma yönelik oyuncaklar, bunların bileşen ve ayrılabilir parçaları, yutulmasını veya nefesle içeri çekilmesini önleyecek boyutlarda olmalıdır. Bu büküm, aynı zamanda ağza alınması amaçlanan diğer oyuncaklar, bunların bileşen ve ayrılabilir parçalan için de uygulanır.

e) Perakende satış için oyuncakların içine konulduğu ambalaj, dışardan ağız ve burun hava yolunun tıkanması sonucunda hava akışının engellenmesi yoluyla nefessiz kalma veya boyuna dolanma sonucu boğulma riski taşımamalıdır.

f) Gıda içerisinde yer alan veya gıda ile iç içe geçmiş olan oyuncaklar, kendi ambalajına sahip olmalıdır, Bu ambalaj, tedarik edildiği üzere, yutulması ve/veya nefesle içeri çekilmesini önleyecek boyutlarda olmalıdır.

g) Yukarıda (e) ve (f) bentlerinde belirtildiği üzere; küre şeklinde, yumurta şeklinde veya elips şeklindeki oyuncak ambalajlan ile bu ambalajın vcva yuvarlak uçlu silindirik oyuncak ambalajlarının ayrılabilen herhangi bir parçası ağızda veya yutakta sıkışarak veya alt solunum yolları girişme yerleşerek solunum yolu tıkanmasına yol açmayacak boyutlarda olmalıdır.

h) Tüketim esnasında sıkı bir şekilde gıda ürününe iliştirilmiş olan oyuncaklar, diğer bir ifadeyle oyuncağa erişim için gıdanın tamamıyla tüketilmesini gerektiren oyuncaklar yasaklanır. Bir gıda ürününe doğrudan iliştirilen oyuncak parçaları diğer bir ifadeyle oyuncağın parçasına ulaşmak için gıda ürünün tamamının tüketilmesine gerek olmayan oyuncak parçaları yukarıdaki (c) ve (d) bentlerinde belirtilen gerekleri yerine getirir.

5- Su oyuncakları, oyuncağın tavsiye edilen kullanımı da göz önüne alınarak, oyuncağın kaldırma kuvvetinin ve çocuğa verilen desteğin ortadan kalkması riski mümkün olduğunca azaltılacak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

6- İçine girilmesi mümkün olan ve girenler için kapalı bir alan oluşturan oyuncaklarda, kullanıcının içeriden kolaylıkla açabileceği bir çıkış yoluna sahip olmalıdır.

7- Kullanıcıyı hareket ettiren oyuncaklarda mümkün olabildiği ölçüde, oyuncak tipine uyarlanmış ve oluşturduğu kinetik enerji ile orantılı bir fren sistemi oluşturulmasıdır. Bu sistem, kullanıcı veya üçüncü kişiler için fırlatılma veya fiziksel yaralanma riski olmaksızın kolayca kullanılmalıdır. Elektrikle çalışılan ve üzerine binilen oyuncakların maksimum tasarım hızı, yaralanma riski en aza indirilecek şekilde sınırlandırılmalıdır.

8- Fırlatılan cisimlerin şekli ve bileşenleri ile bu amaç için tasarlanmış olan bir oyuncaktan ateşlendiğinde meydana getirdiği kinetik enerji, oyuncağın yapısı da göz önüne alınarak, kullanıcı veya üçüncü taraflara hiçbir fiziksel yaralanma riski teşkil etmeyecek şekilde olmalıdır.

9- Oyuncaklar, aşağıdaki hususları yerine getirecek şekilde imal edilmelidir:

a) Herhangi bir erişilebilir yüzeyin maksimum ve minimum ısısı, dokunulduğunda yaralanmaya yol açmamalıdır.

b) Oyuncak içerisinde bulunan sıvılar ve gazlar; oyuncağın düzgün bir şekilde çalışması için gerekli olan nedenler dışında, oyuncağın içerisinden kaçmaları yanıklara, haşlanmalara veya diğer fiziksel yaralanmalara yol açabilecek derecede sıcaklıklara veya basınçlara ulaşmamalıdır.

10- Ses yayması için tasarlanan oyuncaklar, darbeli ve sürekli yayılan sesin maksimum değerleri açısından çocukların işitme bozukluğuna neden olmayacak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

11- Aktivite oyuncakları, vücudun herhangi bir bölümünün ezilmesi veya sıkışması veya kıyafetlerin sıkışması riski ile düşme, çarpma ve boğulma riski mümkün mertebede azaltacak şekilde imal edilir. Özellikle bir veya daha fazla çocuğun üzerinde oynamasına imkan veren böyle bir oyuncağın herhangi bir yüzeyi, çocukların ağırlığını kaldıracak şekilde tasarlanır.

II. Alevlenebilirlik:

1- Oyuncaklar, çocuğun çevresinde yanabilir tehlikeli bir durum meydana getirmemelidir. Bu nedenle oyuncaklar, aşağıdaki şartların birini veya daha fazlasını yerine getiren materyallerden oluşmalıdır:

a) Bir alev, kıvılcım veya diğer bir potansiyel ateş kaynağına doğrudan maruz kaldığında yanmazlar.

b) Kolayca alev almazlar (Ateşin nedeni ortadan kalkar kalkmaz alev söner).

c) Eğer tutuşma olursa, yavaşça yanarlar ve alev düşük yayılma hızı gösterir.

d) Oyuncağın kimyasal bileşenlerine bakılmaksızın, mekanik olarak yanma işlemini geciktirecek şekilde tasarlanırlar.

Bu tür yanabilir materyaller, oyuncaklarda kullanılan diğer materyaller için tutuşma riski oluşturmamalıdır.

2- Çalışmasına esas nedenlerle, Kısım B'nin 1 inci bölümünde ortaya konulan sınıflandırma kriterini karşılayan maddeleri veya karışımları özellikle de kimyasal deneylerde, maket yapımında, plastik veya seramik kalıplarda, minelemede, fotoğrafçılıkta veya benzer faaliyetlerde kullanılan materyaller ve ekipmanları içeren oyuncaklar; alevlenmeyen uçucu bileşenlerin kaybolması sonucu alevlenebilecek olan maddeleri veya karışımları içermemelidir.

3- Oyuncak patlatma kapsülleri dışında kalan oyuncaklar, 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde kullanıldığında patlayıcı olmamalıdır veya patlaması muhtemel elementleri veya maddeleri içermemelidir.

4- Oyuncaklar ve özellikle de kimyasal oyunlar ve oyuncaklar, aşağıdaki maddeleri vc karışımları içermemelidir:

a) Karıştırıldıkları zaman, kimyasal reaksiyon veya ısınma yoluyla veya

b) Oksitleyici maddelerle karıştırıldıklarında patlayabilecek olan veya

c) Havada alevlenebilen ve alevlenebilir veya patlayıcı buhar/hava karışımı oluşmasma neden olan, uçucu bileşenleri içeren maddeleri.

III. Kimyasal Özellikler;

1- Oyuncaklar 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği üzere kullanıldıklarında yapılmış oldukları veya içerdikleri kimyasal maddelere veya karışımlara maruz kalınmasına bağlı olarak insan sağlığı üzerinde hiçbir yan etki riski oluşturmayacak şekilde tasarlanır ve imal edilir. Oyuncaklar belirli ürün kategorileri veya belirli madde ve karışımlarla ilgili mevzuata uyar.

2- Kendileri bizzat madde veya karışım olan oyuncaklar, ayrıca uygulanabilirliğine göre tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, paketlenmesi ve etiketlenmesi ile ilgili 11/12/2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğe uygun olmalıdır.

3- Kimyasal Özelliklere ilişkin Bölüm III'ün 1 inci maddesinin ikinci cümlesinde belirtilen kısıtlamalar saklı kalmak kaydıyla, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik gereğince kanserojen, mutajen ve üreme sistemine toksik (CMR) olarak sınıflandırılan ve kategorileri 1A, 1B veya 2 olan maddeler oyuncaklarda, oyuncakların bileşenlerinde veya oyuncakların mikro yapısal olarak ayrılabilen parçalarında kullanılmaz.

4- Kimyasal Özelliklere ilişkin Bölüm III'ün 3 üncü maddesine istisna olarak, Kısım B'nin 3 üncü bölümünde belirtilen CMR kategorisi olarak sınıflandırılan maddeler veya karışımlar, aşağıdaki koşulların biri veya birden fazlasını sağlanmaları şartıyla oyuncaklarda, bunların bileşenlerinde veya bunların mikro yapısal olarak ayrılabilir parçalarında kullanılabilir:

a) Bu madde ve karışımlar oyuncakta, bu maddeleri içeren karışımların sınıflandırılmasına yönelik Kısım B'nin 2 nci bölümünde bahsedilen ilgili mevzuatta belirlenen ilgili konsantrasyonlara eşit veya bunlardan daha az konsantrasyonlarda bulunmalıdır.

b) Oyuncak, 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde kullanıldığında, bu maddeler veya karışımlar soluma da dahil olmak üzere hiçbir şekilde çocuklar tarafından ulaşılabilir olmamalıdır.

c) Madde veya karışıma ve bunun kullanımına müsaade etmek üzere Avrupa Komisyonu tarafından alınan karar ve madde veya karışım ve bunun müsaade edilen kullanımı Kısım A'da listelenmelidir.

5- Kimyasal Özelliklere ilişkin Bölüm III' ün 3 üncü maddesine istisna olarak, aşağıdaki koşullardan biri sağlandığında, Kısım B'nin 4 üncü bölümünde belirtilen ve CMR kategorisi olarak sınıflandırılan madde veya karışımlar oyuncaklarda, bunların bileşenlerinde veya mikro- yapısal olarak ayrılabilen parçalarında kullanılabilir:

a) Bu madde ve karışımlar oyuncakta, bu maddeleri içeren karışımların sınıflandırılmasına yönelik Kısım B'nin 2 nci bölümünde belirtilen mevzuatta belirlenen ilgili konsantrasyonlara eşit veya bunlardan daha az konsantrasyonlarda bulunmalıdır.

b) Oyuncak, 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde kullanıldığında, bu maddeler veya karışımlar soluma da dahil olmak üzere hiçbir şekilde çocuklar tarafından ulaşılabilir olmamalıdır.

c) Madde veya karışıma ve bunun kullanımına müsaade etmek üzere Avrupa Komisyonu tarafından alman karar ve madde veya karşım ve bunun müsaade edilen kullanımı Kısım A'da listelenmelidir.

6- Kimyasal Özelliklere ilişkin Bölüm III'ün 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci maddeleri paslanmaz çelikteki nikel için uygulanmaz.

7- Kimyasal Özelliklere ilişkin Bölüm III'ün 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci maddeleri, 36 aydan küçük çocuklar tarafından kullanıma yönelik veya ağza alman oyuncaklarda kullanılan kimyasallar için belirli limit değerleri belirlenene kadar 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği kapsamına giren veya bu Yönetmelikte belirlenen gıda ile temas eden materyallere yönelik hükümlere ve ilgili materyallere yönelik özel önlemlere uyan materyallere uygulanmaz.

8- Kimyasal Özelliklere ilişkin Bölüm III'ün 3 ve 4 üncü maddelerinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 36 aydan küçük çocuklar tarafından kullanıma yönelik veya ağıza alınabilen diğer oyuncaklarda; nitrosaminler ile nitrozlanabilen maddelerin migrasyonu nitrozaminler için 0,05 mg/kg ve nitrozlanabilcn maddeler için 1 mg/kg'a eşit veya bu miktarlardan fazla olduğu takdirde kullanımı yasaktır.

9- Oyuncak bebeklere yönelik oyun kozmetikleri gibi kozmetik oyuncaklar, 23/5/2005 tarihli ve 25823 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kozmetik Yönetmeliğinde belirtilen kompozisyon ve etiketleme gerekliliklerine uymalıdır.

10- Oyuncaklar aşağıda belirtilen alerjik kokuları içermez:

No Alerjik kokunun adı CAS numarası
(1) Alanroot oil (Inula helenium) 97676-35-2
(2) Allylisothiocyanate 57-06-7
(3) Benzyl cyanide 140-29-4
(4) 4 tert-Butylphcnol 98-54-4
(5) Chenopodium oil 8006-99-3
(6) Cyclamen alcohol 4756-19-8
(7) Diethyl maleate 141-05-9
(8) Dihydrocoumarin 119-84-6
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyde 6248-20-0
(10) 3,7-Dimethyl-2-octen-1 -ol(6,7- Dihydrogeraniol) 40607-48-5
(11) 4,6-Dimethyl-8-tert-butylcoumarm 17874-34-9
(12) Dimethyl citraconate 617-54-9
(13) 7,1 l-Dimethyl-4.6,10-dodecatrien-3-one 26651-96-7
(14) 6,10-Dimethyl-3.5,9-undecatrien-2-one 141-10-6
(15) Diphenyl amine 122-39-4
(16) Ethyl acrylate 140-88-5
(17) Fig leaf, fresh and preparations 68916-52-9
(18) trans-2-Heptenal 18829-55-5
(19) trans-2-Hexenal diethyl acetal 67746-30-9
(20) trans-2-Hexenal dimethyl acetal 18318-83-7
(21) Hydroabietyl alcohol 13393-93-6
(22) 4-Ethoxy-phenol 622-62-8
(23) 6-lsopropyl-2-decahydronaphthalenol 34131-99-2
(24) 7-Methoxycoumann 531-59-9
(25) 4-Methoxyphenol 150-76-5
(26) 4-(p-Methoxyphenyl)-3-butene-2-one 943-88-4
(27) 1 -(p-Methoxyphenyl)-1 -penten-3 -one 104-27-8
(28) Methyl trans-2-butcnoate 623-43-8
(29) 6-Methylcoumarin 92-48-8
(30) 7-Methylcoumarin 2445-83-2
(31) 5-Methyl-2,3-hexanedione 13706-86-0
(32) Costus root oil (Saussurea lappa Clarke) 8023-88-9
(33) 7-Ethoxy-4-methylcoumarin 87-05-8
(34) Hexahydrocoumarin 700-82-3
(35) Peru balsam, crude (Exudation of Myroxylon pereirae (Royle) KLotzsch) 8007-00-9

 

(36) 2-Pentylidene-cyclohexanone 25677-40-1
(37) 3.6,10-Trimcthyl-3.5,9-undecatrien-2-one 1117-41-5
(38) Verbena oil (Lippia citriodora Kunth) 8024-12-2
(39) Musk ambrette (4-tert-Butyl-3-methoxy-2,6- dinitrotoluene) 83-66-9
(40) 4-Phenyl-3-buten-2-one 122-57-6
(41) Amyl cinnamal 122-40-7
(42) Amylcinnamyl alcohol 101-85-9
(43) Benzyl alcohol 100-51-6
(44) Benzyl salicylate 118-58-1
(45) Cinnamyl alcohol 104-54-1
(46) Cinnamal 104-55-2
(47) Citral 5392-40-5
(48) Coumarin 91-64-5
(49) Eugenol 97-53-0
(50) Geraniol 106-24-1
(51) Flydroxy-citronellal 107-75-5
(52) Hydroxy-methylpentylcyclohexenecarboxaldehyde 31906-04-4
(53) Isoeugenol 97-54-1
(54) Oakmoss extracts 90028-68-5
(55) Trcemoss extracts 90028-67-4

Bununla beraber, iyi imalat uygulaması kapsamında kullanımı teknik olarak kaçınılmaz ise 100 mg/kg'ı geçmemesi şartıyla, bu kokuların eser miktarda bulunmasına izin verilir.

Aşağıda belirtilen alerjik kokuların, oyuncak veya oyaıncak bileşenlerine 100 mg/kg'ı geçen konsantrasyonlarda eklenmesi halinde ise, bu alerjik kokuların adlan oyuncak üzerinde, iliştirilmiş bir etikette, ambalaj üzerinde veya oyuncakla birlikte verilen bir broşürde listelenir.

No Alerjik kokunun adı CAS numarası
(1) Anisyl alcohol 105-13-5
(2) Benzyl benzoate 120-51-4
(3) Benzyl cinnamate 103-41-3
(4) Citronellol 106-22-9
(5) Famesol 4602-84-0
(6) Hexyl cinnamaidehyde 101-86-0
(7) Lilial 80-54-6
(8) d-Limonene 5989-27-5
(9) Linalool 78-70-6
(10) Methyl heptine carbonate 111-12-6
(11) 3-methyl-4-(2.6,6-trimethyl-2-cyclohcxen-l-yl)-3-buten-2-one 127-51-5

11- Kimyasal Özelliklere ilişkin Bölüm III'ün 10 uncu maddesinde yer alan ilk tablonun 41 ile 55 inci satırları arasında belirtilen kokulann ve aynı maddedeki ikinci tablonun 1 ile 11 inci satırları arasında belirtilen kokulann;

a) Bu kokuların ambalaj üzerinde açık bir şekilde etiketlenmiş olması ve ambalajın ek-5'in B Bölümünün 10 uncu maddesinde belirtilen uyanyı içermesi,

b) Kullanım talimatına uygun olarak çocuk tarafından yapılan ürünlerin Kozmetik Yönetmeliğine uygun olması,

c) Bu kokuların gıdalarla ilgili mevzuata uygun olması

şartıyla koku oyunlarında, kozmetik kitlerinde ve lezzet oyunlarında kullanımına izin verilir. Bu tip koku oyunları, kozmetik kitleri ve lezzet oyunları 36 aydan küçük çocuklar tarafından kullanılmaz ve ek-5'in B Bölümünün 1 inci maddesine uygunluk sağlar.

12- Kimyasal Özelliklere ilişkin Bölüm III'ün 3, 4 ve 5 inci maddelerinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, oyuncak veya oyuncak bileşenlerindeki migrasyon aşağıda belirtilen limitleri geçemez:

Element kuru, kırılabilir, tozumsu veya yunuşak oyuncak materyalinde
mg/kg
akışkan veya yapışkan oyuncak materyalinde
mg/kg
kazınabilir oyuncak materyalinde
mg/kg
Alüminyum 5 625 1 406 70 000
Antimon 45 11.3 560
Arsenik 3,8 0,9 47
Baryum 1500 375 18750
Bor 1 200 300 15 000
Kadmiyum 1,3 0,3 17
Krom (III) 37,5 9,4 460
Krom (VI) 0,02 0,005 0,2
Kobalt 10,5 2,6 130
Bakır 622,5 156 7 700
Kurşun 13,5 3,4 160
Manganez 1200 300 15 000
Civa 7,5 1,9 94
Nikel 75 18,8 930
Selenyum 37,5 9,4 460
Stronyum 4 500 1 125 56 000
Kalay 15 000 3 750 180 000
Organik kalay 0,9 0,2 12
Çinko 3 750 938 46 000

Bu limit değerler; 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği üzere kullanıldığında; erişilebilirliğine, fonksiyonuna, hacim veya kütlesine bağlı olarak emme, yalama, yutma veya ciltle uzun süreli teması açısından açık bir şekilde herhangi bir tehlike arz etmeyen oyuncak veya oyuncak bileşenlerine uygulanmaz.

IV. Elektriksel özellikler

1 -Oyuncaklar, 24 volt doğru akımı (DA) veya eşdeğer alternatif akımı (AA) geçen bir voltaj ile çalıştırılamaz ve bunlann erişilebilir parçaları 24 volt DA veya eşdeğer AA voltajını geçemez. Oyuncak kırıldığında dahi voltaj ve üretilen akım kombinasyonunun bir riske veya zararlı elektrik şokuna yol açmaması sağlanmadığı takdirde, iç voltajlar 24 volt DA yı veya eş değerde AA voltajı geçemez.

2- Elektrik şokuna neden olabilecek bir elektrik kaynağıyla bağlantısı olan veya temas ihtimali bulunan oyuncak parçaları, bu parçalara elektriği taşıyan kablolar veya diğer iletkenlerle birlikte, bu tür bir şok riskini önleyecek şekilde düzgün bir biçimde izole edilmeli ve mekanik olarak korunmalıdır.

3- Elektrikli oyuncaklar; doğrudan erişilebilir tüm yüzeylerinin ulaşacağı maksimum sıcaklık derecesi, dokunulduğunda yanmaya neden olmayacak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

4- Muhtemel oluşabilecek arıza koşulları altında, oyuncaklar, bir elektrik güç kaynağından kaynaklanan elektriksel tehlikelere karşı koruma sağlamalıdır.

5- Elektrikli oyuncaklar, yangın tehlikelerine karşı yeterli derecede koruma sağlamalıdır.

6- Elcktrikli oyuncaklar; elektrik, manyetik ve elektromanyetik alanlar ile ekipman tarafından üretilen iyonlaştırıcı olmayan diğer radyasyonların oyuncağın çalışması için gerekli olan kadarıyla sınırlandırılacak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir, genel olarak benimsenen teknik yöntemlere ve en son teknolojik gelişmeye uygunluk sağlayan bir güvenlik seviyesinde çalışmalıdır.

7- Elektronik kontrol sistemine sahip oyuncaklar, sistemin kendi arızasından veya bir dış faktörden dolayı elektronik sistemin çalışmamaya başlaması veya arızalanması durumunda bile oyuncağın güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

8- Oyuncaklar; lazer, ışık yayan diyotlar (LED) veya herhangi diğer iyonlaştırıcı olmayan radyasyon tiplerinden gözde veya ciltte yaralanma riski veya herhangi bir sağlık tehlikesine yol açmayacak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

9- Oyuncağın elektrik transformatörü, oyuncağın ayrılmaz bir parçası olamaz.

V. Hijyen

1- Oyuncaklar; herhangi bir enfeksiyon, hastalık veya kontaminasyon riskini önlemek amacıyla hijyen ve temizlik gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

2- 36 aydan küçük altı çocuklar tarafından kullanılması amaçlanan bir oyuncak; temizlenebilecek bir şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir. Kumaş bir oyuncak, oyuncağın suda batıniarak yıkanması halinde hasar görebileceği bir mekanizma içermesinin haricinde yıkanabilir olmalıdır. Oyuncak, bu özellik ve imalatçının talimatları doğrultusunda temizlenmesi sonrasında da güvenlik gereklerini yerine getirmelidir.

VI. Radyoaktivite

Oyuncaklar, 24/3/2000 tarihli ve 23999 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğine uygunluk sağlamalıdır.

KISIM A

Kimyasal Özelliklere ilişkin Böliim III'ün 4, 5 ve 6 ncı maddeleri kapsamındaki CMR maddeleri ve bunların izin verilen kullanımları

Madde Sınıf İzin verilen kullanım
Nikel CMR 2 Paslanmaz çelikte

KISIM B

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak kullanılabilecek belirli sınıflandırmalara ilişkin kriterler bulunmaktadır.

1- Alevlenebilirliğe ilişkin Bölüm II'nin 2 nci maddesinin amaçları bakımından madde ve karışımları sınıflandırma kriterleri

Madde veya karışım, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin ek-1'inde belirlenen aşağıdaki tehlike sınıfı veya kategorilerine ilişkin kriterleri sağlar:

(a) Tehlike sınıfı 2.1 -2.4,2.6 ve 2.7,2.8 tip A veB, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 ve 2, 2.14 kategori 1 ve 2, 2.15 tip A - F;

(b) Tehlike sınıfı 3.1 - 3.6, 3.7 cinsel fonksiyon ve üretkenlik veya gelişim üzerinde ters etki, 3.8 narkotik etki dışındaki etkiler, 3.9 ve 3.10;

(c) Tehlike sınıfı 4.1;

(d) Tehlike sınıfı 5.1.

2- Kimyasal Özelliklere ilişkin Bölüm III'ün 4 ve 5 inci maddelerinin (a) fıkralarının amaçları bakımından belirli maddelerin kullanımını düzenleyen mevzuat

İlgili maddeleri içeren karışımların sınıflandırılmasında kullanılan konsantrasyonlar Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğe göre belirlenir.

3- Kimyasal Özelliklere ilişkin Bölüm III'ün 4 üncü maddesinin amaçları bakımından kanserojen, mutajen veya üreme sistemine toksik (CMR) olarak sınıflandırılan madde ve karışım kategorileri- Kimyasal özellikler

Maddeler

Kimyasal Özellikler'e ilişkin Bölüm III'ün 4 üncü maddesi kapsamındaki maddeler Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi vc Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğine göre CMR kategori 1A ve 1B olarak sınıflandırılan maddelerdir.

Karışımlar

Kimyasal Özellikler'e ilişkin Bölüm III'ün 4 üncü maddesi kapsamındaki karışımlar Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğine göre CMR kategori 1A ve 1B olarak sınıflandırılan karışımlardır.

4- Kimyasal Özelliklere ilişkin Bölüm III'ün 5 inci maddesinin amaçları bakımından kanserojen, mutajen veya üreme sistemine toksik (CIVIR) olarak sınıflandırılan madde ve karışım kategorileri- Kimyasal özellikler

Maddeler

Kimyasal Özelliklere ilişkin Bölüm III'ün 5 inci maddesi kapsamındaki maddeler Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğine göre CMR kategori 2 olarak sınıflandırılan maddelerdir.

Karışımlar

Kimyasal Özelliklere ilişkin Bölüm III'ün 5 inci maddesi kapsamındaki karışımlar Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğine göre CMR kategori 2 olarak sınıflandırılan karışımlardır.


Ek-3

AT UYGUNLUK BEYANI

1- No (oyuncağı diğerlerinden ayırarak tanımlayan numara):

2- İmalatçının veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi:

3- Bu uygunluk beyanı imalatçının kendi sorumluluğu altında düzenlenmiştir (imalatçının ismi):

4- Beyanın konusu (İzlenebilirliğe yarayacak şekilde oyuncağın tanımını yapınız) ve oyuncağın tanımlanmasını sağlayacak şekilde yeterli belirginlikte renkli bir fotoğraf:

5- Yukarıda tarif edilen beyan konusu, aşağıda ismi yazan mevzuata uygundur. (Mevzuatın adı):

6- Kullanılan ilgili uyumlaştırılmış standartlara atıflar veya uygunluğu beyan edilen teknik şartnamelere atıflar:

7- (Uygunluk değerlendirme faaliyetinin türü tarif edilerek) müdahil olan ve belgesini düzenleyen onaylanmış kuruluşun adı ve kimlik kayıt numarası

8- Ek bilgi:

............................................................... için veya adına imzalanmıştır.

(Yeri ve düzenleniş tarihi)
(Ad, görev/unvan) (imza)


Ek-4

TEKNİK DOSYA

22 nci maddede belirtilen teknik dosya, özellikle, değerlendirme ile ilgili olduğu kadarıyla aşağıda belirtilen belgeleri içerir:

a) Kimyasal tedarikçilerinden elde edilecek olan, kullanılan kimyasalların güvenlik veri sayfalarının yanı sıra oyuncakta kullanılan bileşenler ve materyallerin bir listesini de içeren tasarım ve imalatın detaylı bir açıklaması,

b) 19 uncu maddeye göre yürütülen güvenlik değerlendirmeleri,

c) İzlenen uygunluk değerlendirme işlemlerinin açıklaması,

ç) AT uygunluk beyanının bir kopyası,

d) İmalat ve depolama yerlerinin adresleri;

e) Bir onaylanmış kuruluşun hizmetinden yararlanıldığı durumda, imalatçının kuruluşa sunduğu belgelerin kopyaları,

f) İmalatçının 20 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen üretimin dahili kontrolü yöntemini izlediği durumlarda, test raporlan ile imalatçının ürünün uyumlaştırılmış standartlara uygunluğunu gösterdiği araçların açıklaması,

g) AT tip inceleme belgesinin bir kopyası, imalatçının ürünün AT tip inceleme belgesinde tanımlanan ürün tipi ile üretimin uygunluğunu -taahhüt ettiği araçların açıklaması ve imalatçının oyuncağı AT tip incelemesine sunduğu ve 20 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen tip yöntemine uygunluğu izlediği durumlarda imalatçının onaylanmış kuruluşa sunduğu belgelerin kopyaları.


Ek-5

UYARILAR
(12 nci maddede belirtildiği üzere)

A BÖLÜMÜ GENEL UYARILAR

12 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kullanıcı kısıtlamaları en az minimum veya maksimum kullanıcı yaşını ve uygun olan durumlarda, kullanıcının yeteneklerini, kullanıcının minimum veya maksimum ağırlığım ve oyuncağın yalnızca yetişkin gözetiminde kullanılmasının gerekip gerekmediğini belirtir.

B BÖLÜMÜ

ÖZEL UYARILAR VE BAZI OYUNCAK KATEGORİLERİNDE ALINAN ÖNLEMLERİN İŞARETLERİ

1) 36 aydan küçük çocuklar tarafından kullanılması amaçlanmayan oyuncaklar

36 aydan küçük çocuklar için tehlikeli olabilecek olan oyuncaklar, "36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir' veya 'üç yaşından küçük çocuklar için uygun değildir' gibi bir uyarı veya aşağıdaki grafik şeklinde bir uyarı taşımalıdır:

Bu uyarılar, bu önlemin alınmasını gerektiren özel tehlike hakkında kısa bir açıklama ile birlikte verilecektir ve kullanım talimatlarında gösterilebilir.

Bu husus; fonksiyonu, boyutları, özellikleri veya nitelikleri bakımından veya diğer haklı nedenlerle, 36 aydan küçük çocuklar için açıkça uygun olmayan oyuncaklara uygulanmaz.

2) Aktivite oyuncakları

Aktıvite oyuncakları aşağıdaki uyarıyı taşımalıdır:

'Yalnızca evsel kullanım içindir'.

Diğer aktivite oyuncaklarına ek olarak bir kirişe bağlı aktivite oyuncakları; uygun olduğu durumlarda, ana parçaların (askılar, donanım, bağlantı parçaları, vb.) kontrollerinin ve bakımının düzenli olarak yerine getirilmesi ihtiyacına dikkat çeken ve bu kontroller yapılmadığında oyuncağın düşmelere veya devrilmelere yol açabileceğini belirten talimatlarla birlikte verilir.

Talimatlar ayrıca, yanlış bir şekilde kurulduğunda bir tehlikeye yol açabilecek olan bu parçalara dikkat çekerek oyuncağın doğru bir şekilde kurulmasına göre verilmelidir. Oyuncağın üzerine yerleştirileceği uygun yüzeye ilişkin özel bilgi verilir.

3) Fonksiyonel oyuncaklar

Fonksiyonel oyuncaklar aşağıdaki uyarıyı taşımalıdır.

'Bir yetişkinin doğrudan gözetimi altında kullanılmalıdır'.

Ek olarak, bn oyuncaklar; kullanıcı tarafından alınması gereken önlemler ve bu Önlemler alınmadığı takdirde kullanıcının normal şartlarda oyuncağın maketinin veya imitasyonunun yapıldığı cihaz veya ürünlerle ilgili belirtilecek tehlikelere maruz kalacağı uyarısı ve çalışma talimatları ile birlikte verilir. Ayrıca oyuncağın imalatçı tarafından belirtilecek olan belirli bir yaşın altındaki çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutulması gerektiği belirtilir.

4) Kimyasal oyuncaklar

Belirli maddelerin veya karışımların sınıflandırılması, ambalajlanması veya etiketlenmesi hakkındakı uygulanabilir mevzuatında belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla niteliği gereği tehlike oluşturan maddeleri veya karışımları içeren oyuncakların kullanım talimatları, bu madde veya karışımların tehlikeli yapısı hakkında bir uyarıyı ve onlarla ilişkilendirilen tehlikelerden kaçınmak amacıyla kısaca oyuncağın türüne göre belirtilen kullanıcı tarafından alınması gereken önlemleri taşır. Bu türden oyuncakların kullanımından kaynaklanan ciddi kazaların meydana gelmesi durumunda yapılacak ilk yardımdan da bahsedilir. Ayrıca oyuncağın imalatçı tarafından belirtilecek olan belirli bir yaşın altındaki çocukların erişiminden uzak tutulması gerektiği belirtilir.

Yukarıda belirtilen talimatlara ek olarak, kimyasal oyuncaklar ambalajları üzerinde aşağıda belirtilen uyarıyı taşımalıdır:

"(1) yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. Yetişkin gözetimi altında kullanılmalıdır". Özellikle kimya setleri, plastik veya seramik kalıplar, mineleme veya fotoğrafçılık ile kimyasal bir reaksiyona veya kullanım sırasında benzer madde değişimine yol açan benzer oyuncaklar, kimyasal oyuncaklar olarak sayılır.

5) Patenler, tekerlekli patenler, tek sıra tekerlekli patenler, kaykaylar, scooter veya çocuklar için yapılan oyuncak bisikletler

Bu oyuncaklar aşağıdaki uyarıyı taşımalıdır:

"Koruyucu donanım giyilmelidir. Trafikte kullanılmaz".

Ayrıca kullanma talimatları, kullanıcı veya üçüncü şahıslarda yaralanmalara neden olabilecek çarpmaların veya düşmelerin engellenmesi amacıyla, kullanımı büyük yetenek gerektiren oyuncağın dikkatli bir şekilde kullanılmasına ilişkin bir hatırlatma içermelidir. Tavsiye edilen koruyucu ekipmanla (kask, eldiven, dizlik, dirseklik, vs.) ilgili bazı işaretler verilir.

6) Su oyuncakları

Su oyuncakları aşağıdaki uyarıyı taşımalıdır:

'Yalnızca çocuğun boyu derinliğindeki sularda ve yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır,

7) Gıda içerisindeki oyuncaklar

Gıda içerisinde yer alan veya gıda ile karışan oyuncaklar aşağıdaki uyarıyı taşımalıdır:

"Oyuncak içeridedir. Yetişkin gözetimi tavsiye edilir".

8) Koruyucu maske veya kaskların imitasyonları

Koruyucu maskelerin veya kaskların imitasyonları aşağıdaki uyarıyı taşımalıdır:

"Bu oyuncak koruma sağlamaz".

9) İp, kordon, lastik veya halat aracığıyla beşik, bebek karyolası veya bebek arabasına asılması için tasarlanan/amaçlanan oyuncaklar

İp, kordon, lastik veya kayışlarla beşik, bebek karyolası veya bebek arabasına asılması için amaçlanan oyuncaklar, ambalajları üzerinde ve ayrıca kalıcı olarak oyuncak üzerine de yerleştirilen aşağıda yer alan uyanyı taşımalıdır:

"Birbirine dolaşmadan kaynaklanan muhtemel yaralanmanın engellenmesi için, çocuk emekleme pozisyonunda elleri ve dizleri üzerinde kalmaya başladığında bu oyuncağı ortamdan uzaklaştırın",

10) Koku oyunları, kozmetik kitleri ve lezzet oyunlarındaki kokuların ambalajlanması

Ek -2'de bulunan Kimyasal Özellikler'e ilişkin Bölüm III'ün, 10 uncu maddesinde yer alan ilk tablonun 41 ile 55 inci satırları arasında belirtilen kokular ile aynı maddedeki ikinci tablonun 1 ile 11 inci satırları arasında belirtilen kokuları içeren koku oyunları, kozmetik killer ve tat oyunlarındaki kokulann ambalajı aşağıda belirtilen uyarıyı taşımalıdır:

"Alerjiye neden olabilecek kokuları içerir".