Genelge No: 2016/12 (Gümrük idaresine ibraz edilecek faturalar hk.)

Genelge No: 2016/12 (Gümrük idaresine ibraz edilecek faturalar hk.)


Genelge No: 2016/12 (Gümrük idaresine ibraz edilecek faturalar hk.)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-010.06.01
Konu : Fatura

12.10.2016/19265383

GENELGE
(2016/12)

İlgi: a) 21/08/2009 tarih ve 2009/90 sayılı Genelge
      b) 18/07/2014 tarih ve 2014/18 sayılı Genelge

İlgi (b) de kayıtlı 2014/18 sayılı Genelgenin “1. Beyannameye Eklenecek Faturaların Niteliği” başlıklı bölümü aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“Bilindiği üzere, vergilendirmeyi doğrudan etkileyen bir belge olması nedeniyle Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesi çerçevesinde faturanın ithalatta beyannameye eklenmesi zorunludur.

İthalatta (serbest dolaşıma giriş, geçici ithalat, dâhilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme rejimlerinde) gümrük idaresine ibraz edilecek yurtdışında düzenlenmiş faturalarda, Yönetmeliğin 115 inci maddesinde yer alan bilgilerin bulunması yeterli olup imza, kaşe gibi ulusal mevzuatımızın gerektirdiği unsurlar aranmamaktadır; bu nedenle söz konusu faturalarda, asıl/örnek ayrımı bulunmamakta olup, üretildiği araçtan (yazıcı, belgegeçer vb.) bağımsız olarak üzerinde gerekli unsurları bulunduran okunaklı faturaların kabul edilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, gümrük mevzuatında gümrük idaresine ibraz edilecek faturanın şekil nitelikleri (ticari/commercial, konsolosluk/consular, onaylı/legalized, gümrük/customs vb.) belirtilmediğinden, içerik olarak Yönetmeliğin 115 inci maddesinde yer alan unsurları taşıyan faturaların kabul edilmesi gerekmektedir.

İthalatta gümrük idaresine ibraz edilecek faturaların yurtiçinde düzenlenmiş olması halinde (ör. antrepoda devredilen eşyaya ilişkin fatura, Türkiye Gümrük Bölgesine varışından önce yolda satılan eşyaya ilişkin fatura) ise şekli ve nizamı 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre imza da dahil olmak üzere içermesi gereken unsurları taşıyan faturaların kabul edilmesi, bu faturanın herhangi bir şekilde üretilmiş bir örneğinin gümrük idaresine sunulması halinde ise faturanın örnek olduğunun beyannamenin 44 no.lu hanesinde belirtilmesi ve fatura aslının ise Gümrük Kanununun 11 ve 13 üncü maddeleri çerçevesinde yükümlüsünce muhafaza edilmesi ve yalnızca gümrük idaresince talep edilmesi halinde aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. Fatura aslının ibraz edilmesinin istenildiği durumlarda makul bir süre içerisinde bu belgenin temin edilemediği durumlarda, faturanın doğruluğunun araştırılmasına ilişkin tüm hükümler saklı olmak üzere, Gümrük Kanununun 241/6(d) maddesinin uygulanması gerekmektedir.

E-faturalara ilişkin bir elektronik paylaşım sistemi kuruluncaya kadar, Maliye Bakanlığı e-fatura sistemi çerçevesinde düzenlenmiş faturaların, www.efatura.gov.tr adresinden kullanıcının e-fatura uygulamasına kayıtlı olup olmadığının kontrol edilerek imzalı ve kaşeli e-fatura çıktısı kabul edilecektir.

Yukarıda yer verilen hükümler beyannameye ekli her türlü fatura (eşyaya ve/veya diğer giderlere ait) için uygulanacaktır.”

İlgi (a) da kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

DAĞITIM:

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc