Takviye Edici Gıdaların Onay İşlemleri Uygulama Talimatı

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gida__tarim_logo.jpg


Takviye Edici Gıdaların Onay İşlemleri Uygulama Talimatı

 

Güncelleme Tarihi: 20.10.2016

A-TANIMLAR

Bu talimatın uygulanmasında;

  • Günlük Alım Dozu: Gıda işletmecisi (üretici veya ithalatçı) tarafından tüketilmesi tavsiye edilen günlük tüketim miktarını,
  • Spesifikasyon Belgesi: Gıda işletmecisi (üretici veya ithalatçı) tarafından düzenlenen takviye edici gıdanın bileşiminde bulunan etken maddelerin niteliğini (toz, ekstrakt ve benzeri) ve birimdeki (tablet, kapsül, kaşık ve benzeri) miktarını gösteren belgeyi,
  • Yüzde Bileşen Listesi: Gıda işletmecisi (üretici veya ithalatçı) tarafından takviye edici gıdanın üretiminde kullanılan bileşenlerin üretim sırasında kullanılan miktarına göre ağırlıkça azalan sırayla ağırlık ve yüzde (%) şeklinde düzenlenen belgeyi,

ifade eder.

B-GENEL HÜKÜMLER

1. Piyasaya arz edilecek her bir takviye edici gıda için onay alınması zorunludur. Takviye edici gıdalar için onay başvuruları il müdürlüklerine yapılır.

2. İthal edilecek takviye edici gıdalarda onay, kontrol belgesine tabi olması durumunda kontrol belgesi başvurusundan önce, kontrol belgesine tabi olmayan ürünlerde ise ön bildirim öncesinde alınır.

3. İthal edilecek takviye edici gıdaların onayında İstanbul ve Ankara il müdürlükleri, yurt içi üretimlerde ise 81 il müdürlüğü yetkilidir.

4. Takviye edici gıda kapsamında değerlendirilen ve tüketime hazır halde dökme olarak piyasaya arz edilebilen kapsül, tablet, pastil, tek kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe ve diğer formlardaki ürünler için piyasaya arz edilmeden önce onay alınması zorunludur.

5. İl Müdürlüğü, onay başvurusu yapılmış bir üründe limitleri belirlenmemiş vitamin / mineral /besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan diğer maddelerin bulunması durumunda bu maddelerin listesini ve varsa bilimsel çalışmaları onay başvuru dosyasına ekleyerek limitlerinin belirlenmesi amacıyla Bakanlığa gönderir. Onay başvuru dosyasında yer alan diğer bilgi ve belgeleri inceler. Başvuru dosyasında istenen bilgi ve belgelerden eksiklik varsa gıda işletmecisine bildirir. Bakanlıkça limitlerin internet sitesinde yayımlanması ve eksikliklerin tamamlanmasından sonra onay işlemleri tamamlanır.

6. Gıda işletmecileri onay başvurusu yapmış oldukları üründe limitleri belli olmayan vitamin, mineral ile besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan diğer maddelerin bulunması durumunda bu maddelerle ilgili bilimsel çalışmaları başvuru dosyasına ekleyebilir. Bakanlık gerektiğinde gıda işletmecisinden konu hakkında sunum yapılmasını isteyebilir.

7. Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan kullanımına kısıtlama getirilen takviye edici gıda bileşenlerini içeren ürünlerin 31.12.2016 tarihine kadar üretimi ve ithalatı yapılabilir. Gıda işletmecileri belirlenen limitlere Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde uyum sağlar.

8. Bakanlık, onaylanan takviye edici gıdaların listesini, gıda işletmelerini, gıda işletmecilerinin alan adı ve URL adresi/adresleri ile kullanımına yasak ve kısıtlama getirdiği takviye edici gıda bileşenlerini resmi internet sitesinde güncelleyerek yayımlar.

C- TAKVİYE EDİCİ GIDA ONAY BAŞVURUSU

1. Gıda işletmecisi her takviye edici gıdanın onayı için Ek-1’de belirtilen bilgi ve belgeler ve bu bilgi ve belgelerin yer aldığı CD/DVD’yi (CD/DVD kopyalanamayacak ve bilgi ve belgelerde değişiklik yapılamayacak şekilde hazırlanmalıdır) hazırlayarak il müdürlüğüne Ek-2’de belirtilen dilekçe ile müracaat eder. (Bilgi ve belgeler orijinal veya kopya olabilir. Kopya olan belgeler üretici veya ithalatçı tarafından “Aslı Gibidir” kaşeli ve ıslak imzalı olmalıdır.) Bilgi ve belgelerin içerik olarak ayrılarak tek tek adlandırılıp PDF formatında CD/DVD’ye yüklenmesi gerekir.

2. İl müdürlüğü, 21.11.2015 tarihli Yönetmelik değişikliğinden önce onay başvurusu yapılmış takviye edici gıdalar öncelikli olmak üzere onay başvurularını başvuru tarihine göre değerlendirir. Dosyadaki bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış hazırlanmış olması durumunda, eksiklik ve/veya yanlışlıkları açık bir şekilde gıda işletmecisine resmi yazı ile bildirir ve onay başvuru dosyasında bu talimatın Ek-1’inde yer almayan bilgi ve belgeleri de gıda işletmecisine iade edilir.

3. İl Müdürlüğü bilgi ve belgelerin tam ve doğru olması durumunda,

  • takviye edici gıdanın markası ve ismini,
  • takviye edici gıdanın yüzde bileşen listesini, spesifikasyon belgesini, günlük alım dozunu,
  • gıda işletmesinin alan adı ve URL adres/adreslerini,
  • ticari formu ve takdim şeklini.

GGBS de girişlerini yapar, onay numarasını alır ve takviye edici gıdayı onaylar.

4. Onay numarası alınacak takviye edici gıdanın bileşenlerinin GGBS üzerinden seçilerek girilebilmesi için ilgili alanda isimlerinin bulunmaması durumunda bu bileşenlerin isimlerini GGBS deki ilgili alanda tanımlanmak üzere Bakanlığın “tegonay@tarim.gov.tr” adresine gönderir ve takviye edici gıdanın onaylandığını Ek-3 deki resmi yazı ile gıda işletmecisine bildirir. Onay işlemleri ile ilgili bilgilerin GGBS’ne girişlerini ve gerekli güncellemelerini yapar.

D-2-4 YAŞ GRUBUNA YÖNELİK TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN ONAY BAŞVURUSU

1. İl müdürlüğü, Ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerin tam ve doğru olması durumunda; 2-4 yaş grubuna yönelik takviye edici gıdanın onay başvuru dosyasını (Ek-1’de belirtilen bilgi ve belgeleri, Ek-4 formu) CD/DVD ile Bakanlığa, bilgi ve belgeleri ise elektronik ortamda Bakanlığın “tegonay@tarim.gov.tr” internet adresine gönderir.

2. Bakanlık, 2-4 yaş grubuna yönelik takviye edici gıdanın onayı ile ilgili ilave bilgi ve belgeleri il müdürlüğü vasıtasıyla gıda işletmecisinden talep edebilir.

3. Bakanlık, TEG Komisyonunca değerlendirilen 2-4 yaş grubuna yönelik takviye edici gıda onay başvurusu değerlendirme sonucunu (uygun / uygun değil) il müdürlüğüne resmi yazı ile bildirir.

4. İl müdürlüğü, 2-4 yaş grubuna yönelik takviye edici gıdaya onay numarasını verir ve sonucu gıda işletmecisine Ek-3 teki resmi yazı ile bildirir.

E-TAKVİYE EDİCİ GIDA ONAYI İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

1. Organik olmayan ürünün markasında veya isminde bio, biyo, eco, eko, org ekleri kullanılamaz.

2. Bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğu beyan edilmeyen ve organ ismi kullanılmayan ifadeler ticari marka, marka adı veya isim olarak kullanılabilir.

3. Fason üretilecek takviye edici gıdanın onay başvurusu fason üretimi yaptıran veya fason üretim yapan üretici tarafından yapılabilir. Talep edilen bilgi ve belgeler fason üretimi yaptıran veya fason üretim yapan üretici tarafından imzalanabilir.

4. Onay başvuru dosyasında ticari markası, ismi, bileşeni ve günlük alım dozu aynı olan ancak farklı ticari şekil/şekillerdeki (50g, 1500 g, 300 kapsül, 100 kapsül, saşe vb.) takviye edici gıda için tek bir onay numarası verilir ve onay numarası her bir ticari şekil için kullanılır. Gıda işletmecisi daha önce onay aldığı takviye edici gıdanın markası, ismi, bileşeni ve günlük alım dozunun aynı olması durumunda farklı ticari şekiller için onay başvurusu yapmaz, sadece dilekçe ile İl Müdürlüğüne bildirimde bulunur. İl müdürlüğü, Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine (GGBS) yeni ticari şekil/şekilleri de ilave eder.

5. Onay için istenen bilgi ve belgelerin İngilizce olması durumunda tercüme istenmez.

6. “Bitki Listesinde” takviye edici gıdalar için pozitif olarak belirtilen botaniklerin tümü takviye edici gıdaların bileşiminde yer alabilir.

7. Gıda işletmecisinin, onay başvurusunda sapma oranlarını beyan etmesi durumunda il müdürlüğü sapma oranlarını da değerlendirir.

8. Botanik içeren takviye edici gıdaların onay başvurusunda veya piyasa kontrollerinde sapma oranları değerlendirilmez

9. GGBS’nin Takviye Edici Gıda Ürün Onay ekranındaki mevcut onay numarasına tüm işletme/işletmeler üretici işletme olarak ve her bir işletmeye ait varsa alan adı ve/veya URL adres/adresleri sisteme eklenir.

10. Aynı ambalaj içerisinde tek bir marka ve isim altında iki veya daha fazla set olarak ayrı formülasyonu içeren takviye edici gıdalara tek bir onay numarası ile birlikte her bir takviye edici gıda için ek-1’de belirtilen bilgi ve belgeler ayrı ayrı düzenlenir.

11. TGK-Takviye Edici Gıdalar Tebliği’nin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal edilen veya üretilen veya işlenen veya piyasaya arz edilen ürünler için onay alınmış olması durumunda da aynı ürünlerin piyasada yer aldığı şekliyle ithalatı, üretimi, piyasaya arzı 31/12/2016 tarihine kadar devam edebilir. Ancak 31/12/2016 tarihinden sonra piyasada bulunan veya piyasaya arz edilecek takviye edici gıdalar için Tebliğ hükümlerine uyum zorunludur.

12. Gıda işletmecisi; ticari unvan ve/veya adres değişikliğinde daha önce onay aldığı takviye edici gıdaya ait onay resmi yazısını ve yapılan değişikliklerle ilgili belgeleri onay aldığı il müdürlüğüne verir. Adres ve/veya ticari unvan değişikliği olan gıda işletmesinin daha önce onay aldığı ürünler için yeni onay numarası düzenlenmez. İl müdürlüğü, GGBS Takviye Edici Gıda Ürün Onay ekranındaki mevcut onay numarasına yeni işletmeyi üretici işletme olarak ekler. Önceki işletmeyi söz konusu ekranda pasif hale getirir. İl müdürlüğü, son durumu resmi yazı ile gıda işletmecisine bildirir. Vergi numarasının değişmesi durumunda takviye edici gıdaya yeni onay numarası düzenlenir.

13. Gıda işletmecisi, onaylı takviye edici gıdanın, ticari markası ve ismi değişmiş ise yeniden onay almak üzere dilekçe ekinde takviye edici gıda onay resmi yazısını, ticari markanın bir suretini ve ticari marka ve isim dışında ek-1’de istenilen bilgilerin değişmediğine dair taahhütnameyi hazırlayarak takviye edici gıda onayı alınan il müdürlüğüne müracaat eder. İl müdürlüğü değişiklikleri değerlendirir ve sonucun uygun olması durumunda takviye edici gıdayı onaylar. İl müdürlüğü, GGBS de takviye edici gıdaya yeni onay numarasını alır ve takviye edici gıdanın onayını resmi yazı ile gıda işletmecisine bildirir.

14. Gıda işletmecisi, birden fazla adreste faaliyet göstermesi durumunda onay başvuru dosyası ile birlikte işletmelerine ait bilgileri il müdürlüğüne sunar. Uygun olması durumunda, takviye edici gıdaya tek onay numarası verilir ve gıda işletmecisi onay numarasını tüm işletmelerinde kullanabilir. GGBS Takviye Edici Gıda Ürün Onay ekranındaki mevcut onay numarasına tüm işletmeler üretici olarak eklenir. Her bir işletmeye ait varsa alan adı ve/veya URL adres/adresleri sisteme eklenir.

15. Gıda işletmecisi, farklı illerde faaliyet göstermesi ve takviye edici gıda onay numarasını diğer gıda işletmelerinde de kullanmak istemesi, vergi numarası ve unvanı ile takviye edici gıdanın isim, marka ve bileşenlerinin aynı olması durumunda; İl müdürlüğü GGBS Takviye Edici Gıda Ürün Onay ekranındaki mevcut onay numarasına ilgili işletmeyi üretici işletme olarak ekler. Her bir işletmeye ait varsa alan adı ve/veya URL adres/adresleri sisteme eklenir.

16. Limitleri belli olan bileşenler ile kısıtlı maddeler listesinde limitsiz belirtilen bileşenler için günlük alım dozunu geçmemek şartı ile günlük alım dozu aralık olarak verilebilir.

17. Botaniğin kendisi veya etken maddesi veya ikisi birlikte ürün ismi olarak kullanılabilir.

18. Bileşiminde koruyucu katkı maddesi kullanılmayan formlar şurup, koruyucu katkı maddesi kullanılan formlar ise sıvı form olarak değerlendirilir. Şurup formlarında şeker yerine bal ve/veya meyve suyu konsantresi kullanılabilir.

19. Bal, keçiboynuzu özü, sirke vb. gıda olarak tüketilen ürünler değişik formlarda üretilse bile takviye edici gıda olarak değerlendirilmez. Bu bileşenler tat vermek amacıyla takviye edici gıdalarda kullanılabilir.

20. İl müdürlüğü, takviye edici gıda olarak onay başvurusu yapılan ancak geleneksel gıda olarak tüketilen ürünlere, vitamin, mineral veya besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan maddelerin katılması halinde Bakanlığın görüşünü alır.

21. Vitamin ve mineral katkılı lolipop vb. tarzda şekerli gıdalar ve sakızlar takviye edici gıda olarak değerlendirilmez.

22. TGK-Bitki Adıyla Anılan Yağlar Tebliği kapsamı dışında bitki listesinde pozitif olarak belirtilen ve bitkilerden elde edilen aromatik yağlar da dahil olmak üzere tüm yağlar, takviye edici gıda tanımına uygun olması ve günlük alım dozunun verilmesi durumunda takviye edici gıda kapsamında değerlendirilir.

23. 4-10 yaş grubu çocuklara yönelik takviye edici gıda etiketinde, 4-10 yaş grubu ile birlikte 11 yaş ve üstü yetişkinler için de günlük alım dozu belirtilebilir.

24. Şase yada sıvı ampul gibi tek kullanımlık formdaki takviye edici gıdanın günlük alım dozu ½, ¼….vb. şekilde beyan edilemez.

25. Arı sütü, arı poleni ve propolis takviye edici gıda bileşeni olarak tek başına ve birlikte kullanılabilir.

26. Probiyotik mikroorganizmaların limitlere uygun olması durumunda takviye edici gıda bileşeni olarak kabul edilir. İl müdürlüğü, probiyotik mikroorganizmaların ilgili alanda isimlerinin bulunmaması durumunda mikroorganizmaların isimlerini GGBS deki ilgili alanda tanımlanmak üzere Bakanlığın “tegonay@tarim.gov.tr” adresine gönderir.

27. İsmi, ticari markası ve bileşenleri aynı olan takviye edici gıdanın, kullanıcı grubu farklı olsa dahi günlük alım dozunun ayrı ayrı belirtilmesi şartıyla tek onay numarası verilebilir.

28. Gıda işletmecisi tarafından takviye edici gıdanın üretiminde kullanılan bileşenlerin üretim sırasında kullanılan miktarına göre yüzde (%) toplamında +- % 0,1 tolerans değeri dikkate alınır.

29. Kısıtlı maddeler listesinde yer alan etken maddelerin eş anlamlı isimleri de kabul edilir. Eş anlamlı isimlerinin kabul edilmesinde tereddüt olması durumunda Bakanlığa görüş sorulur.

30. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ürün isim ve markaları takviye edici gıdada kullanılmaz.

31. Onaylanmış takviye edici gıdalarda etken maddenin miktarını değiştirmeyecek şekilde bileşenlerde meydana gelen formülasyon değişikliklerine izin verilir ve gıda işletmecisi yeniden onay müracaatı yapmaz. İl müdürlüğü, daha önce onaylanmış ürüne ait belgeleri silmeden yeni belgeleri Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine (GGBS) ekler.

32. Bakanlıkça belirlenen günlük alım dozunu aşmamak kaydı ile daha önce onaylanmış takviye edici gıdanın günlük alım dozunda değişiklik yapılabilir.

33. Belirli bir kullanıcı grubu için (11 yaş ve üstü vb.) onay almış veya onay müracaatı yapmış gıda işletmecisi aynı takviye edici gıdayı farklı kullanıcı grubu (4-10 yaş) için de üretebilir veya ithal edebilir. Gıda işletmecisine yeniden onay müracaatı yaptırılmaz. İl müdürlüğü, önceki belgeleri silmeden yeni belgeleri Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine (GGBS) ekler.

F-ÜCRETLENDİRME

Her yıl belirlenen il müdürlüğü ve Merkez Döner Sermayesi birim fiyatları dikkate alınır. Onay ücretlendirmeleri Bakanlık Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının web sitesinden takip edilir.

İl müdürlükleri veya gıda işletmecileri onay başvuru ücretleri ile ilgili konularda Bakanlık Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın görüşünü alacaktır.

G-GIDA GÜVENLİĞİ BİLGİ SİSTEMİNDE TAKVİYE EDİCİ GIDA ONAYI

1. İl müdürlüğü, GGBS de takviye edici gıda onayını aşağıdaki numaralandırma sistemiyle yapar.

000001: İl Müdürlüğü tarafından GGBS sisteminde takviye edici gıda için verilen 6 haneli numara.

gün. ay. yıl: Takviye edici gıda onay tarihi gün, ay ve yıl olarak açıkça belirtilir. (Örn: 15.12.2015) Onay tarihi GGBS den onay numarasının alındığı tarihtir.

Örnek: “Takviye Edici Gıda Onay No: 000001-gün. ay. yıl”

2. Onay numarası alınacak takviye edici gıdanın bileşenlerinin GGBS üzerinden seçilerek girilebilmesi için bileşenlerin isimleri GGBS deki ilgili alanda Genel Müdürlükçe tanımlanır.

3. Onaylanmış takviye edici gıdanın ithalatını yapacak gıda işletmesinin GGBS deki faaliyet konusuna “Takviye Edici Gıda İthalatçısı” faaliyet konusunu ekler. Gıda işletmesinin sorumlu biriminin farklı bir il müdürlüğü olması durumunda, takviye edici gıdayı onaylayan il müdürlüğü sorumlu il müdürlüğü ile irtibata geçer ve GGBS de ilgili faaliyet alanının eklenmesini sağlar.


Ek-1

Takviye Edici Gıdaların Onay Başvurusunda İstenen Bilgi ve Belgeler

1. Takviye edici gıdanın ticari markası ve ismi,

2. Yüzde bileşen listesi,

3. Spesifikasyon belgesi,

4. Tavsiye edilen günlük alım dozu,

5. Takviye edici gıdanın üretildiği işletmede HACCP ve/veya GMP uygulandığına dair taahhütname,

6. Fason üretimlerde fason sözleşmesi,

7. Bitki listesinde pozitif olan ve takviye edici gıdada kullanımına izin verilen botaniğin adı, latince adı ve kullanılan kısmı,

8. İşletmenin kendi alan adı ve URL adres/adresleri, (varsa)

9. Ücret makbuzu,

10. Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen taahhütname.


Ek-2

TAKVİYE EDİCİ GIDANIN ONAY BAŞVURU DİLEKÇESİ

……….. İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNE

…./…../20…

………………..markalı ve …..………. isimli takviye edici gıdanın onay başvurusu ile ilgili bilgi ve belgeler ekte sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı, kaşe, imza

EKLER

1-

2-

 


Ek-3

İL MÜDÜRLÜĞÜNCE ONAYLANAN TAKVİYE EDİCİ GIDA İLE İLGİLİ YAZI ÖRNEĞİ

T.C.

……………..………VALİLİĞİ

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

…./…../20…

Sayı : 
Konu : Takviye Edici Gıda Onayı


(İşletme Adı ve Adresi)
……………………………………

İlgi: …./ …./…. tarih ve …… sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı onay başvurusuna ait bilgi ve belgeler değerlendirilmiştir.

…………….markalı …..………. isimli takviye edici gıdanın onayı uygun bulunmuş olup,…………………………….. onay numarası ile onaylanmıştır.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

İl Müdürü


Ek-4

TAKVİYE EDİCİ GIDA ONAY DEĞERLENDİRME FORMU

Başvuru No:
Başvuru Tarihi:
Takviye Edici Gıdanın Ticari İsmi:
Takviye Edici Gıdanın Markası:
Ürün Bilgileri :    [ ] İthal Ürün        [ ]  Yerli Ürün
Gıda İşletmesinin Faaliyet Konusu:

Üretici                       [ ]  Fason Üretici                             [ ]  İthalatçı

İşletme Kayıt /Onay Numarası:
Gıda İşletmesinin Adı:
Adresi:

Telefonu:
Faks:
e-mail:
URL Adres/Adresleri:

Alan Adı:

Not: Gıda işletmecisinin birden fazla adreste faaliyet göstermesi ve aynı özelliğe sahip takviye edici gıda için onay başvurusunda bulunması durumunda bu bölüme tüm faaliyet gösterdiği gıda işletme bilgileri kayıt edilir.

1. Fason üretim ile ilgili fason üretim sözleşmesi var mı?
Var Yok

 

2. Gıda işletmecisinin beyan ettiği alan adı ve URL adres/adreslerinde takviye edici gıdanın reklam ve tanıtımı var mı?
Var Yok

Varsa mevzuata uygun mu?

Evet Hayır

Hayır ise;
Açıklama:

3. Takviye edici gıdanın üretildiği işletmede HACCP ve/veya GMP uygulandığına dair taahhütnamesi var mı?
Var Yok

 

4. Spesifikasyon belgesi;
Var Yok
Uygun Uygun değil

Uygun değil ise;
Açıklama:

5. Yüzde Bileşen Listesi;
Var Yok
Uygun Uygun değil

Uygun değil ise; Açıklama:

6. Onay başvurusu ücret ödenti makbuzu var mı?
Var Yok

 

7. a. Takviye edici gıdanın ticari markası ve ismi ;………………………..
b. Takviye edici gıdanın ticari markası ve ismi mevzuata uygun mu?
Uygun Uygun değil

Uygun değil ise;
Açıklama:

8. Takviye edici gıdanın form/formları aşağıdakilerden hangisidir?
Kapsül Tablet Pastil Tek Kullanımlık Toz Paket
Sıvı Ampul Damlalıklı Şişe Diğer:……………………

 

9. Vitamin ve minerallerin formları Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliğinin ek-2’sine uygun mu?
Uygun Uygun değil

Uygun değil ise;
Açıklama:

10. Vitamin ve minerallerin (2-4 yaş grubu hariç) günlük maksimum limitleri Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliğinin ek-3’üne uygun mu?
Uygun Uygun değil

Uygun değil ise;
Açıklama:

11. Vitamin, mineral ve botaniklerin dışında, kullanımına kısıtlama getirilen ve Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan takviye edici gıda bileşenlerine uygun mu?
Evet Hayır

Hayır ise
Açıklama:

12- Takviye edici gıdada kullanılan botanik Bitki Listesine uygun mu?
Evet Hayır

 

TAKVİYE EDİCİ GIDA ONAY DEĞERLENDİRME SONUCU

     [ ]Uygun
     [ ]Uygun Değil

Dosya ile ilgili tespit edilen eksiklikler:

1-
2-


Değerlendiren/Değerlendirenlerin

Adı Soyadı:

Unvanı:

İmzası: