Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 07.11.2016 tarihli ve 20003475 sayılı yazısı (6736 sayılı Kanun kapsamında Yeniden yapılandırmada kendiliğinden yapılan başvuralara açıklık getirilmesi hk.) Yeniden yapılandırmada kendiliğinden başvuruların GK 234 3.fıkrası ile GGM yazının dikkate alınmaksızın yapılacağı hk.

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 07.11.2016 tarihli ve 20003475 sayılı yazısı (6736 sayılı Kanun kapsamında Yeniden yapılandırmada kendiliğinden yapılan başvuralara açıklık getirilmesi hk.) Yeniden yapılandırmada kendiliğinden başvuruların GK 234 3.fıkrası ile GGM yazının dikkate alınmaksızın yapılacağı hk.


Yeniden yapılandırma  - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ - 1987

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 07.11.2016 tarihli ve  20003475 sayılı yazısı (6736 sayılı Kanun kapsamında Yeniden  yapılandırmada kendiliğinden yapılan başvuralara açıklık getirilmesi  hk.)

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 80572740-010.05

Konu : 6736 Sayılı Kanun

07.11.2016 / 20003475

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 27.10.2016 tarihli ve 19717173 sayılı yazı.

26.10.2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 25.10.2016 tarihli ve 2016/9385 sayılı Kararname eki 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar ile 6736 sayılı Kanunda yer alan başvuru süreleri 25/11/2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır. Bu doğrultuda, 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ ile ilgide kayıtlı dağıtımlı yazımızda 31.10.2016 olarak belirlenen başvuru süreleri de 25.11.2016 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktadır.

Diğer taraftan, ilgide kayıtlı dağıtımlı yazımızın 6 ncı maddesi hakkında Bakanlığımıza intikal ettirilen başvurulardan tereddütlerin hala devam ettiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere; 6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının (c) bendinde “4458 sayılı Kanuna ve ilgili diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili gerektiği hâlde yükümlü tarafından beyan edilmeyen aykırılıkların, ilgili gümrük idaresine bildirilmesi durumunda, gümrük vergilerinin tamamı ile hesaplanacak faiz yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla faizlerin ve idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.” hükmü yer almaktadır.

İlgide kayıtlı yazımızın esas amacı, Kanunda açıkça belirtilen hükmün farklı bir şekilde düzenlenmesine değil, yapılandırılacak kamu alacağının belirlenmesinde esas alınan kriterlerin hatırlatılmasına yöneliktir.

Bu çerçevede, Kanunun anılan maddesi uyarınca kendiliğinden yapılan beyanların, Gümrük Kanunu'nun 234 üncü maddesi üçüncü fıkrası hükmü ile Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.09.2014 tarihli, 2888552 sayılı dağıtımlı yazısı dikkate alınmaksızın yapılandırılması şeklinde yorumlanması gerekmektedir.

Ayrıca, söz konusu Kararda, mezkur Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların ödeme sürelerine ilişkin herhangi bir hüküm yer almadığından, ödeme süreleri ile ilgili olarak 6736 sayılı Kanunda belirtildiği şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Remzi AKÇİN

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc