İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9422 (Defter, kalem, boya, tutkal, zımba, zarf, takvim, tebeşir vb. kırtasiye ve büro malzemelerinde ilave gümrük vergisi) (11.11.2016 t. 29885 s. R.G.)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9422 (Defter, kalem, 	boya, tutkal, zımba, zarf, takvim, tebeşir vb. kırtasiye ve büro  malzemelerinde ilave gümrük vergisi) (11.11.2016 t. 29885 s. 	R.G.)


2016 iTHALAT REJİM  EK KARARI  - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ - 1987

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9422 (Defter, kalem,  boya, tutkal, zımba, zarf, takvim, tebeşir vb. kırtasiye ve büro  malzemelerinde ilave gümrük vergisi) (11.11.2016 t. 29885 s.  R.G.)

Karar Sayısı : 2016/9422

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli ‘İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi  Bakanlığının 5/10/2016 tarihli ve 107466 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930  tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı  Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999  tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile  2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca  17/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1 - (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu  Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede  yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P) ve ismi belirtilen  maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınacaktır.

MADDE 2 - (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük  vergisi oranları ekli tabloda gösterilmektedir.

(2) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (ithalat Rejimi Kararına  ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında  alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife  Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz.  Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış  düzeyi uygulanır.

(3) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük  vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel  bütçeye irat kaydedilir.

(4) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin  tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

MADDE 3 -(1) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi  eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer  Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır.  Ancak, Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir  çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli  menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden  ithalatçı sorumludur.

(3) Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında  ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi  edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki  listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük  gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği'ne üye  ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi  uygulanmaz.

(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke  grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır.  İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında  yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına  ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

MADDE 4 -(1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler  çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi  Bakanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye  sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan  eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin bu Kararın yayımı  tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi halinde, bu  Karar hükümleri uygulanmaz.

MADDE 5 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 - (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakam yürütür.

 TABLO

GTP Madde İsmi İlave Gümrük Vergisi  Oranı (%)*
1 2 3 4 5 9
6 7 8
3213.10 Resim, Eğitim Ve Afiş Boyaları, Renkleri Değiştirici  Boyalar: Takım Halinde 0 0 0 0 14 14 14 14
3213.90 Diğer Tablet, Tüp, Kavanoz Vb. Ambalajlı Resim, Afiş  vb. Boyalar 0 0 0 0 14 14 14 14
3506.10 Tutkal Ve Yapıştırıcı; Perakende Ağırlık <1 Kg. 0 0 0 0 25 25 25 25
3701.91 Renkli Fotoğraf İçin Kullanılan Filmler 0 0 0 0 25 25 25 25
3701.99 Fotoğrafçılıkta Kullanılan Diğer Filmler; Boş 0 0 0 0 25 25 25 25
3923.10 Plastikten Kutular, Kasalar, Sandıklar Vb. Eşya 0 0 0 0 25 25 25 25
3923.21 Etilen Polimerlerinden Torbalar Ve Çantalar  (Külahlar Dahil) 0 0 0 0 25 25 25 25
3923.29 Diğer Plastiklerden Çanta, Torba, Külah Vb 0 0 0 0 25 25 25 25
3926.10 Plastikten Okul Ve Büro Malzemeleri 0 0 0 0 25 25 25 25
4817.10 Zarflar 0 0 0 0 25 25 25 25
4817.20 Mektup Kartları, Resimsiz Kartpostallar Ve  Haberleşme Kartları 0 0 0 0 25 25 25 25
4817.30 Kağıt/Kartondan Kutular, Poşetler Vb Diğer Zarflar  İçine Takım... 0 0 0 0 25 25 25 25
4819.10 Oluklu Kağıt/Kartondan Kutu Ve Mahfazalar 0 0 0 0 25 25 25 25
4819.20 Oluksuz Kağıt/Kartondan Katlanabilir Kutu-Mahfazalar 0 0 0 0 25 25 25 25
4819.30 Torba Ve Çantalar; Taban Genişliği= >40 Cm 0 0 0 0 25 25 25 25
4819.40 Diğer Torba Ve Çantalar (Külahlar Dahil) 0 0 0 0 25 25 25 25
4819.50 Ambalaj Kutuları (Plak Poşetleri Dahil) 0 0 0 0 25 25 25 25
4819.60 Büro, Dükkan Vb Yerlerde Kullanılan Evrak Tasnif,  Mektup Kutuları Vb. 0 0 0 0 25 25 25 25
4820.10 Defterler Kayıt, Hesap, Not, Makbuz, Ajandalar,  Hatıra Defterleri 0 0 0 0 25 25 25 25
4820.20 Müsvedde Defterleri 0 0 0 0 25 25 25 25
4820.30 Klasörler, Ciltler, Dosya Gömlekleri Ve Kapakları 0 0 0 0 25 25 25 25
4820.40 Çok Yüzlü İş Formları, Karbonla 2.Kopyası Çıkarılan  Defterler 0 0 0 0 25 25 25 25
4820.50 Koleksiyon Ve Numunelerin Konduğu Albümler 0 0 0 0 25 25 25 25
4820.90 Kağıt/Kartondan Diğer Büro/Kırtasiye Eşyası, Defter  Vb. 0 0 0 0 25 25 25 25
4821.10 Kağıt/Kartondan Baskılı Etiketler 0 0 0 0 25 25 25 25
4821.90 Kağıt/Kartondan Baskılı Olmayan Etiketler 0 0 0 0 25 25 25 25
4823.40 Kaydedici Cihazlara Mahsus Diyagram Kağıtları  (Bobin,Tabaka/Disk) 0 0 0 0 15 15 15 15
4823.90 Kağıt Hamuru, Kağıt, Karton Esaslı Diğer Eşya 0 0 0 0 22 22 22 22
4909.00 Basılı/Resimli Kartpostallar, Tebrik Kartları,  Davetiyeler Vb 0 0 0 0 25 25 25 25
4910.00 Matbu Her Türlü Takvim 0 0 0 0 25 25 25 25
4911.10 Ticari Reklam Yayınları, Kataloglar 0 0 0 0 25 25 25 25
8304.00 Adi Metallerden Dosya Kutuları, Fiş Kutuları, Tasnif  Ve Ayırım Kutuları Vs. 0 0 0 0 25 25 25 25
8305.10 Dosya, Klasör Ve Ciltler İçin Kağıt Takılabilen  Mekanizmalar 0 0 0 0 25 25 25 25
8305.20 Şerit Halinde Zımba Telleri 0 0 0 0 25 25 25 25
8305.90 Kağıt Raptiyeleri, Kağıt Köşebentleri Vb. Büro  Eşyası 0 0 0 0 25 25 25 25
9608.10 Bilye Uçlu Kalemler 0 0 0 0 23 23 23 23
9608.20 Keçe Uçlu/Diğer Gözenek Uçlu Yazı Ve İşaret  Kalemleri 0 0 0 0 23 23 23 23
9608.30 Mürekkepli Kalemler: Stilolar Ve Diğer Dolma  Kalemler 0 0 0 0 25 25 25 25
9608.40 Dolma Kurşun Kalemler 0 0 0 0 22 22 22 22
9608.50 Bilyeli, Keçe Uçlu, Mürekkepli Vd Kalemlerden  Takımlar 0 0 0 0 23 23 23 23
9608.60 Bilyeli Kalemin Yedek Uçları 0 0 0 0 25 25 25 25
9608.91 Yazı Kalemi Uçları Ve Damakları 0 0 0 0 11 11 11 11
9608.99 Kalem Sapları, Kalemlerin Aksam-Parçaları 0 0 0 0 25 25 25 25
9609.10 Kurşun Kalem, Kurşun Boya Kalemleri 0 0 0 0 25 25 25 25
9609.20 Siyah/Renkli Kurşun Kalem Kurşunları 0 0 0 0 25 25 25 25
9609.90 Pastel, Kömür Kalem, Yazı- Çizim Tebeşiri, Terzi  Tebeşiri 0 0 0 0 25 25 25 25
9610.00 Kayağan Taşından Arduvaz/Diğer Maddeden Yazı/Resim  Tahtası 0 0 0 0 25 25 25 25
9611.00 Elle Kullanılan Tarih Damgası, Kaşe, Numaratör, Pul  Damgası Vb. Eşya 0 0 0 0 25 25 25 25
9612.10 Yazı Makinesi Şeritleri 0 0 0 0 25 25 25 25
9612.20 Istampalar 0 0 0 0 25 25 25 25
* 1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi  Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze  Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan,  Karadağ, Kosova, Moldova (01/11/2016 tarihinden itibaren geçerli  olmak üzere); 2 : Güney Kore; 3 : Morityus; 4 : Malezya; 5 :  Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu; 6  : En Az Gelişmiş Ülkeler; 7 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden  Yararlanacak Ülkeler; 8 : Gelişme Yolundaki Ülkeler; 9 : Diğer  Ülkeler.

 

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc