Genelge No: 2016/19 (Yolcu Beraberi Gelen Numunelik Eşya ve Modelin Beyanı)

Genelge No: 2016/19 (Yolcu Beraberi Gelen Numunelik Eşya ve Modelin Beyanı)


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 18723479-153.07

Konu : Yolcu Beraberi Gelen Numunelik Eşya ve Modelin Beyanı


05.12.2016 / 20618655

GENELGE

(2016/19)


Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin "Serbest dolaşıma girişte sözlü beyana tabi eşya" başlıklı 169 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Kanunun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinin d/i alt bendi kapsamına giren numunelik eşya ve modeller, gümrükçe yapılan muayene sonucunda ticari nitelikte olmadığına kanaat getirilmesi halinde sözlü beyan ile beyan edilebilmektedir. Bunun için gümrükler her bir numunenin tek tek kıymetini veya aynı partiye dahil numune ve modellerin kıymet toplamını göz önüne alırlar.

Bu çerçevede, Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinin d/i alt bendi ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 86 ncı maddesi düzenlemeleri kapsamındaki numunelik eşya ve modeller gümrük vergilerinden muaf olarak sözlü beyan ile beyan edilebilmektedir.

Bu itibarla;

1- Yolcu olarak şirket çalışanlarının beraberinde getirdikleri, 2009/15481 sayılı Kararın 86 ncı maddesi hükümlerine tabi numunelik eşya ve modellerin gümrüğe sunulması,

2- Eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin beyanın Gümrük Kanununun 5 inci maddesi ile 225 inci maddesinin birinci fıkrası hükümleri çerçevesinde eşyanın sahipleri ile bunlar adına hareket edenler tarafından doğrudan temsil yoluyla veya gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla sözlü beyan ile yapılması,

Gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI

Bakan a.

Müsteşar

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc