İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9548 (Halı, battaniye, perde, çuvallar, şemsiyeler, bastonlar, yapma çicekler v.b ürünlerde ilave gümrük vergisi) Halılar ve diğer yer kaplamaları, battaniyeler, perdeler ve iç storlar, ambalaj için torba ve çuvallar, vagon ve mavna örtüleri, tenteler ve dış storlar, çadırlar, kamp eşyası, temizlik bezleri, cankurtaran yelekleri, şemsiyeler, bastonlar, kamçılar, kırbaçlar, yapma çicekler v.b ürünlerde ilave gümrük vergisi alınacaktır.

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9548 (Halı, battaniye, perde, çuvallar, şemsiyeler, bastonlar, yapma çicekler v.b ürünlerde ilave gümrük vergisi) Halılar ve diğer yer kaplamaları, battaniyeler, perdeler ve iç storlar, ambalaj için torba ve çuvallar, vagon ve mavna örtüleri, tenteler ve dış storlar, çadırlar, kamp eşyası, temizlik bezleri, cankurtaran yelekleri, şemsiyeler, bastonlar, kamçılar, kırbaçlar, yapma çicekler v.b ürünlerde ilave gümrük vergisi alınacaktır.


Karar Sayısı : 2016/9548

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 16/11/2016 tarihli ve 124031 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 talihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/11/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.


İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ithalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P) ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınacaktır.

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları ekli tabloda gösterilmektedir.

(2) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (ithalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.

(3) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(4) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

MADDE 3- (1) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

(3) Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dâhilde işleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliğine üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

MADDE 4- (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi Bakanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer,

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

TABLO

GTPMadde İsmiİlave Gümrük Vergisi Oranı (%)*
123459
678
5701.10.10.00.19Düğümlü/Sarmalı Halı/Yer Kaplamaları (Diğer, Yünden/Kıldan, İpek % 10+)000020202020
5701.10.90.00.90Düğümlü/Sarmalı Halı/Yer Kaplamaları (Diğer Şekillerde Yapılmış Olanlar)000020202020
5701.90.10.00.19Düğümlü/Sarmalı Halı ve Yer Kaplamaları (Diğer Şekillerde Yapılmış, Tabii İpekten)000020202020
5701.90.10.00.29Düğümlü/Sarmalı Halı ve Yer Kaplamaları (Diğer, Suni İpekten)000020202020
5701.90.10.00.39Duğümlü/Sarmalı Halı ve Yer Kaplamaları (Diğer, Sentetik Liften)000020202020
5701.90.10.00.49Düğümlü/Sarmalı Halı ve Yer Kaplamaları (Diğer, Diğer İplikten)000020202020
5701.90.90.10.19Düğümlü/Sarmalı Halı ve Yer Kaplamaları (Diğer, Jüt ve Koko Lifinden)000020202020
5701.90.90.90.19Düğümlü/Sarmalı Halı ve Yer Kaplamaları (Diğer, Suni Liften)000020202020
5701.90.90.90.29Düğümlü/Sarmalı Halı ve Yer Kaplamaları (Diğer, Dokunabilir Diğer Maddelerden)000020202020
5702.20Yer Kaplaması; Koko Lifinden (Tufte veya Floke Edilmemiş)000020202020
5702.31Yün/İnce Kıldan Yer Kaplamaları (Tufte veya Floke Edilmemiş)000020202020
5702.32Sentetik/Suni Liften Yer Kaplamaları (Tufte veya Floke Edilmemiş)000020202020
5702.39Diğer Maddelerden Yer Kaplamaları (Tufte Veya Floke Edilmemiş)000020202020
5702.41Yün/İnce Kıldan Kadife Şeklinde Dokumalar (Hazır Eşya Halinde)000020202020
5702.42Sentetik/Suni Elyaftan Kadife Şeklinde Dokunmuş Hazır Eşya000020202020
5702.49Yer Kaplamaları (Havlı, Hazır Eşya, Tufte/Floke Edilmemiş)000020202020
5702.50Yer Kaplaması (Hav Yapısında Olmayan)(Hazır Eşya Halinde Olmayanlar)000020202020
5702.91Yer Kaplaması (Yün/İnce Kıldan, Havsız, Hazır Eşya, Tuftesiz/Flokesiz)000020202020
5702.92Yer Kaplaması (Sentetik/Suni Maddeden. Havsız, Hazır Eşya, Tuftesiz/Flokesiz)000020202020
5702.99Yer Kaplaması (Diğer Maddelerden)000020202020
5703.10Halı ve Yer Kaplaması (Yün/İnce Kıldan, Tufte Edilmiş)000020202020
5703.20Naylon/Diğer Poliamidlerden Tufte Halı (Yer Kaplamaları)000020202020
5703.30Suni/Sentetik Tufte Halı (Yer Kaplamaları)000020202020
5703.90Halı ve Yer Kaplaması (Dokunabilir Diğer Maddeden)000020202020
5704.10Yer Kaplaması; Keçeden Halı, [(Karo: 0.3 M2 <) Tuftesiz/Flokesiz)000020202020
5704.90Keçeden Halı, Diğer Yer Kaplamaları (Tuftesiz/Flokesiz)000020202020
5705.00Diğer Halı ve Yer Kaplamaları (Dokumaya Elverişli Diğer Maddelerden)000020202020
6301.10Battaniye (Elektrikli)000020202020
6301.20Battaniye (Yün/İnce Kıldan) (Elektrikli Hariç)000020202020
6301.30Battaniye (Pamuktan) Elektrikli Hariç000020202020
6301.40Battaniye ve Diz Battaniyesi (Sentetik Lifden) Elektrikli Hariç000020202020
6301.90Diğer Battaniye ve Diz Battaniyeleri Elektrikli Hariç000020202020
6303.12Perdeler ve İç Storlar, Perde ve Yatak Farbalaları [(Sentetik Lifden (Örme)]000020202020
6303.19Perdeler ve İç Storlar, Perde ve Yatak Farbelaları [(Dokunur Diğer Maddelerden (Örme)]000020202020
6303.91Perdeler ve İç Storlar, Perde ve Yatak Farbelaları [(Pamuktan (Diğer Hallerde)]000020202020
6303.92Perdeler ve İç Storlar, Perde ye Yatak Farbelaları [(Sentetik Lifden (Diğer Hallerde)]000020202020
6303.99Perdeler ve İç Storlar, Perde ve Yatak Farbelaları [(Dokunur Diğer Maddeden (Diğer Hallerde)]000020202020
6304.11Yatak Örtüleri (Örme)000020202020
6304.19Yatak Örtüleri (Diğer Hallerde)000020202020
6304.91Diğer Mefruşat Eşyası [(Örme) Diğer Maddelerden]000020202020
6304.92Diğer Mefruşat Eşyası [(Örülmemiş) Pamuktan]000020202020
6304.93Diğer Mefruşat Eşyası [(Örülmemiş) Sentetik Lifden]000020202020
6304.99Diğer Mefruşat Eşyası [(Örülmemiş) Dokunabilir Diğer Maddeden ]000020202020
6305.10Ambalaj İçin Torba ve Çuval (Jütten, Bitki İç Kabuğundan)000020202020
6305.20Ambalaj İçin Torba ve Çuval (Pamuktan)000020202020
6305.32Ambalaj İçin Torba ve Çuval [(Sentetik Suni) Dökme Maddeler için Esnek Mahfaza.]000020202020
6305.33Ambalaj İçin Torba ve Çuval (Polietilen, Poliropilen Vs.) Dökme Maddeler İçin Esnek Mahfaza.000020202020
6305.39Ambalaj İçin Torba ve Çuval (Diğer)000020202020
6305.90Ambalaj İçin Torba ve Çuval (Diğer Maddelerden.)000020202020
6306.12Vagon, Mavna Örtüleri. Tenteler, Dış Storlar (Sentetik Liften)000020202020
6306.19Vagon, Mavna Örtüleri, Tenteler, Dış Storlar (Dokunabilir Diğer Maddeden)000020202020
6306.22Çadırlar (Sentetik Liften)000020202020
6306.29Çadırlar (Dokumaya Elverişli Diğer Maddelerden)000020202020
6306.30Yelkenler000020202020
6306.40Şişme Yataklar000020202020
6306.90Diğer Kamp Eşyası000020202020
6307.10Yer, Bulaşık, Toz Bezi vb. Temizlik Bezleri000020202020
6307.20Cankurtaran Yelekleri ve Kemerleri000020202020
6307.90Diğer Hazır Eşya000020202020
6308.00Kilim, Halı, Masa Örtüsü vb. İçin Mensucat ve İplik Takımı000020202020
6601.10Bahçe Şemsiyeleri ve Benzeri Şemsiyeler000020202020
6601.91Diğer Şemsiyeler (İçiçe Girebilen Milleri Olanlar)000020202020
6601.99Diğer Şemsiyeler000010202020
6602.00Bastonlar, İskemle Bastonlar, Kamçılar vb.000020202020
6603.20Şemsiyelerin Bir Araya Getirilmiş Tel Mesnetleri000010101010
6603.90Şemsiye, Güneş Şemsiyesi ve Bastonların Aksam, Süs ve Teferruatı00008888
6702.10Yapma Çiçekler, Yapraklı Dallar, Meyvalar, Mamul Eşyaları ve Aksamı (Plastikten)000020202020
6702.90Yapma Çiçekler, Yapraklı Dallar, Meyvalar, Mamul Eşyaları ve Aksamı (Diğer Maddelerden)000020202020
* 1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Moldova; 2 : Güney Kore; 3 : Morityus; 4 : Malezya; 5 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu; 6 : En Az Gelişmiş Ülkeler; 7 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler; 8 : Gelişme Yolundaki Ülkeler; 9 : Diğer Ülkeler.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc