Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.12.2016 tarihli 21092182 sayılı tasarruflu yazısı (DİR ve Nihai Kullanım hk.) DİR kapsamı ithal eşyasının nihai kullanım izni alınmaksızın İthalat Rejimi Kararının nihai kullanıma ilişkin nihai indirimli veya sıfır vergi oranı üzerinden işlem yapılıp yapılmadığı hususunda geriye dönük tarama yapılarak, eksik teminat veya vergilendirmeye rastlanması halinde gereğinin yapılması hk.

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 41208501-111.02

Konu : DİR ve Nihai Kullanım

22.12.2016 / 21092182

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 13/3/2014 tarihli ve 2014/4 sayılı Genelge.

Muhtelif gümrük idarelerinden alınan yazılarda, dahilde işleme rejimi (DİR) şartlı muafiyet sistemi kapsamında yurda geçici ithali yapılan eşyanın aynı zamanda nihai kullanıma tabi tutulmak istenmesi halinde, ilgide kayıtlı Genelge kapsamında yürütülen işlemlerde bir takım tereddütler oluştuğu, belirtilmektedir.

DİR şartlı muafiyet sistemi altında önceden ithalat veya önceden ihracat uygulaması kapsamı eşyanın mezkur Genelge hükümleri çerçevesinde nihai kullanıma tabi tutulması mümkün bulunmaktadır.

Bununla birlikte, 2014/4 sayılı Genelge çerçevesinde DİR kapsamı önceden ihracat uygulamasında, bu ihracata tekabül eden ithal eşyasının nihai kullanıma tabi tutulması halinde; nihai kullanımın sonlandırılması için düzenlenecek tespit raporunda, önceden ihracat işleminde kullanılan eşdeğer eşyasının nihai kullanım izin belgesinde öngörülen amacına uygun olarak ve telafi edici vergi doğuracak şekilde nihai ürün olarak ihraç edildiğinin belirlenmesi halinde nihai kullanım izni sonlandırılır.

Yine gümrük idarelerinden alınan yazılarda, DİR şartlı muafiyet kapsamında ithal edilen eşyanın İRK'nın nihai kullanıma tabi GTİP'lerinden olması ancak nihai kullanım hükümlerine tabi tutulmak istenmemesi halinde, teminat işlemlerinin nihai kullanıma ilişkin indirimli veya sıfır vergi oranı üzerinden yapıldığı bazı örneklere rastlanmış olup, bu durumda DİR kapsamı eşyaya ilişkin teminat işlemlerinin ve herhangi bir gümrük yükümlülüğü doğması halinde vergilendirme işlemlerinin İthalat Rejimi Kararında bu eşya için nihai kullanım dışında öngörülen vergi oranı üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Buna göre, DİR kapsamı ithal eşyasının nihai kullanım izni alınmaksızın İRK'nın nihai kullanıma ilişkin nihai indirimli veya sıfır vergi oranı üzerinden işlem yapılıp yapılmadığı hususunda bağlantı gümrük idarelerinizde geriye dönük tarama yapılarak, yukarıdaki şekilde eksik teminat veya vergilendirmeye rastlanması halinde gereğinin yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Genel Müdür V.

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri