Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar- 2016/9595 (11.01.2017 t. 29945 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı- Uğurlu Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti.
Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında  Karar- 2016/9595 (11.01.2017 t. 29945 s. R.G.)

 

Karar Sayısı : 2016/9595

Ekli “Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında  Karar'ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 5/12/2016 tarihli ve  130975 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci,  27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci  maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre,  Bakanlar Kurulu’nca 12/12/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

ÇELİK TEL İTHALATINDA TARİFE  KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Kapsam

MADDE 1- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve  Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, çelik telleri  üretimlerinde girdi olarak kullanan sanayiciler tarafından ithal edilmek  üzere, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve  tanımı belirtilen eşyanın ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda, ilave gümrük  vergisi oranı ile tarife kontenjanı açılmıştır.

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Birim Miktarı İlave Gümrük Vergisi (%)
7217.10.50.00.12 Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil)  ye kadar olanlar Ton 6.000 %0
7217.10.50.00.13 Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar
7217.10.90.00.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7217.20.50.00.12 Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil)  ye kadar olanlar
7217.20.50.00.13 Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm. (6 dahil)ye kadar  olanlar
7217.20.90.00.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler

Uygulama

MADDE 2- (1) Bu Kararın 1 inci maddesinde tespit edilen tarife  kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta, aynı madde kapsamındaki tabloda  gösterilen ilave gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise  yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit  edilen gümrük vergileri uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi  Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Karar  kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal  lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

Usul ve esaslar