İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/2) (12.01.2017 t. 29946 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ- Uğurlu Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:  2017/2) (12.01.2017 t. 29946 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta  Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız  Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında  Yönetmelikten oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat  hükümleri çerçevesinde, 2017 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut  dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır.

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

MADDE 2 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin  yürürlükte kalma süreleri, 3 üncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde  bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde karşılarında  belirtilen tarihlerde sona erecektir.

G.T.P. Ürün Menşe veya İhracatçı Ülke Önlemin
Yayımlandığı
Resmî Gazete Tarih ve Sayısı
Tebliğ
No
Önlemin
Bitiş
Tarihi
4007.00 Vulkanize Edilmiş Kauçuktan İplik ve İpler Tayland 27/11/2012
28480
2012/23 27/11/2017
5402.33 Polieslerlerden Tekstüre İplikler Hindistan 27/11/2012
28480
2012/22 27/11/2017
Çin Tayvanı
4412.10
4412.31
4412.32*
4412.39
Kontrplaklar Çin Halk Cumhuriyeti 10/7/2012
28349
2012/16 10/7/2017
6802.23
6802.93
Granit Çin Halk Cumhuriyeti 10/7/2012
28349
2012/14 10/7/2017

•Söz konusu gümrük tarife pozisyonu  20/12/2016 tarihli ve 2016/9645  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde bulunan "İstatistik Pozisyonlarına  Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde değiştirilmiştir.

Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler

MADDE 3 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında  Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, 2 nci maddede belirtilen önlemlerin  yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan ürünlerin ilgili yerli  üretici veya üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini  tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki  önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden  meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme  soruşturması açılmasını talep etme hakları mevcuttur. İlgili yerli üretici  veya üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden  gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle  desteklemeleri esastır.

(2) Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin  sona erme tarihinden en geç üç ay önce;

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 Çankaya/ANKARA

Faks: +90 312 204 86 33

adresine ulaştırılması gerekmektedir.

(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci  maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde başvurunun geçerli görülmesi halinde  “nihai gözden geçirme soruşturması” başlatılır.

(4) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci  maddesinin dördüncü fıkrası hükmünce yürürlükte bulunan dampinge karşı  önlem, nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanıncaya kadar yürürlükte  kalmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.