Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.01.2017 t. 29946 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik - Uğurlu Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti.
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (12.01.2017 t. 29946 s. R.G.)


Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük  Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Manifesto bilgileri bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla  gümrük idaresine gönderilir. Ancak uluslararası sularda avlanan balıklar  için düzenlenen özet beyanlarda manifesto veya konşimento aranmaz.  Orijinal manifesto ve konşimentolar gümrük kontrolleri kapsamında  gerekli görüldüğünde gümrük idaresine ibraz edilmek üzere Kanunun 13  üncü maddesinde belirtilen belge saklama süresince muhafaza edilir.  Manifesto ve özet beyan bilgileri üzerinden Bakanlıkça belirlenecek usul  ve esaslar çerçevesinde gümrük idaresince gerekli işlem ve kontroller  yapılır.

(3) Bilgisayar sistemlerinde ortaya çıkabilecek yerel veya merkezi  arıza hallerinde, özet beyanın verilmesine ilişkin usul ve esaslar  Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 71  inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bilgisayar sistemlerinde ortaya çıkabilecek yerel veya merkezi  arıza hallerinde, varış bildiriminin verilmesine ilişkin usul ve esaslar  Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 72/Ç  maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye  aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yabancı limanlardan gelen deniz taşıtının Türkiye Gümrük  Bölgesindeki limana varışından en az iki saat önce işleticisi, kaptanı  veya bunların temsilcisi tarafından, Ek-10/G’de yer alan Denizyolu Genel  Bildirimi ve ekli belgeler veri işleme tekniği yoluyla gümrük idaresine  verilir. Bilgisayar sistemlerinde ortaya çıkabilecek yerel veya merkezi  arıza hallerinde, Denizyolu Genel Bildiriminin verilmesine ilişkin usul  ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

“(6) Denizyolu Genel Bildirimini veren kişi Denizyolu Genel Bildirimi  ve ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 72/E  maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gelen deniz taşıtının kontrolü

MADDE 72/E – (1) 72/Ç maddesi uyarınca Denizyolu Genel Bildirimi  verilen taşıtın varışı 71 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca gümrük  idaresine bildirilir.

(2) İhbar, şüphe, yükleme ve taşıma belgelerinde çelişki olması, risk  analizi veya gümrük idaresince gerek duyulan hallerde; geminin gizli  yerleri, ambar, bölme ve girişlerini gösteren plan ile tasdikli seyir  jurnali, elektronik seyir sistemleri, devri çark defteri ve ilgili diğer  belgeler istenilerek, bu belgelere göre gemi kontrole tabi tutulur. Bu  kapsamdaki kontroller için gemi arama ekiplerinden de faydalanılır.

(3) Kontroller sırasında, serbest dolaşımda olmayan ve başka  limanlara çıkarılacak olan eşya ile ihtiyaç fazlası tüketim  malzemelerinin bulunduğu ambarların kapakları ve gerekli görülen diğer  yerler mühür altına alınır. Bu mühürler geminin hareketinden önce  sökülür.

(4) Varışı bildirilen deniz taşıtına ait Denizyolu Genel Bildiriminde  yer alan bilgiler ve ekli belgeler sistemde incelenerek onay işlemi  yapılır. Onay işlemini müteakip eşya taşıttan indirilir.

(5) İkinci fıkrada yapılan kontroller sonucunda düzenlenen tutanak,  kontrolü yapan personel ve kaptan tarafından imzalanır ve tutanaktaki  bilgiler geminin uğrayacağı diğer idarelerin görmesi açısından Gemi  Takip Programına girilir. Gemi kontrolü sırasında düzenlenen belgelerin  birer örneği kaptana verilir.

(6) Denizyolu Genel Bildirimi ve ekli belgeler geminin uğrayacağı her  limandaki gümrük idaresine veri işleme tekniği yoluyla verilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 72/G  maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Giden deniz taşıtları

MADDE 72/G – (1) Yabancı limanlara giden deniz taşıtının işleticisi,  kaptanı veya bunların temsilcisi tarafından, geminin limandan  hareketinden en az iki saat önce Ek-10/G’de yer alan Denizyolu Genel  Bildirimi ve ekli belgeler veri işleme tekniği yoluyla gümrük idaresine  verilir. Bilgisayar sistemlerinde ortaya çıkabilecek yerel veya merkezi  arıza hallerinde, Denizyolu Genel Bildiriminin verilmesine ilişkin usul  ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(2) Denizyolu Genel Bildirimine ilişkin işlemler ile 437 nci maddenin  birinci fıkrasında belirtilen işlemler tamamlanmadan deniz taşıtının  hareketine izin verilmez.

(3) Denizyolu Genel Bildirimini veren kişi Denizyolu Genel Bildirimi  ve ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumludur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 72/Ğ  maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Giden deniz taşıtının kontrolü

MADDE 72/Ğ – (1) Türkiye Gümrük Bölgesinden ayrılan Türk ve yabancı  bayraklı tüm deniz taşıtları bu bölgeyi terk edene kadar gümrük gözetimi  ve kontrolüne tabidir.

(2) Denizyolu Genel Bildirimi ve diğer belgelerdeki bilgilerin  çelişkili olması ya da ihbar, şüphe, risk analizi veya gümrük idaresince  gerek duyulan hallerde 72/E maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

(3) Yabancı limanlara ilk defa hareket edecek olan Milli gemilerde,  yük almadan evvel gümrük kontrolü dışında kalmış herhangi bir eşyanın  bulunup bulunmadığı kontrol edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 72/I  maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Varış limanındaki gümrük idaresi tarafından Türk Boğazları Gemi  Trafik Hizmetleri Sistemi üzerinden alınan bilgi doğrultusunda makul bir  süre içinde gelmeyen gemiyle ilgili takibe geçilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 72/J  maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Serbest pratika alınmasını müteakip en geç iki saat içerisinde  geminin işleticisi, kaptanı veya bunların temsilcisi tarafından  Ek-10/G’de yer alan Denizyolu Genel Bildirimi ve ekli belgeler ilgili  gümrük idaresine veri işleme tekniği yoluyla verilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 72/R  maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bilgisayar sistemlerinde ortaya çıkabilecek yerel veya merkezi  arıza hallerinde, yolcu bildiriminin verilmesine ilişkin usul ve esaslar  Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 74  üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Boşaltma listesi, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla  hazırlanarak geniş veya yerel alan ağıyla da gümrük idaresine  gönderilebilir. Bu şekilde gönderilen boşaltma listesine ilişkin usul ve  esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 171  inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Serbest bölgelerde yerleşik firmanın demirbaşına kayıtlı olup,  dâhilde işleme izni kapsamında tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak  eşya.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 180  inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri adına tescilli  beyannamelere ilişkin kontroller öncelikli olarak yapılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 200  üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

“b) Laboratuvara gönderilen numune ile birlikte LARA Programı  üzerinden numune alma tutanağı örneği, fatura örneği, analiz ücretinin  yatırıldığına ilişkin banka dekontu ile bulunması halinde numunenin  kimyasal bileşimi ile kimyasal ve fiziksel özelliklerini, kullanım  alanlarını gösteren ayrıntılı bilgiler ve eşyanın üretim prosesi  bilgilerini içeren belgeler de gönderilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 202  nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “laboratuvar tahlil raporu  formu üzerine” ibaresi “LARA Programı üzerinden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 203  üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 203 – (1) Birinci tahlil sonuçları ilgili memurca beyan  sahiplerine tebliğ ettirilerek, BİLGE Sistemi Muayene Kontrol  ekranındaki "Tebliğ Tarihi" alanına tebliğ ettirilen tarih girilir. Bu  tarih, tahlil raporlarına itiraz için başlangıç sayılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 437  nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 437 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesini terk ederken kullanılan  taşıtın işleticisi veya temsilcisi, çıkış gümrük idaresine Türkiye  Gümrük Bölgesini terk ettiği ana kadar taşıtın çıkışını bildirir. Çıkış  bildirimi, taşıtta taşınan tüm eşyayı kapsayacak şekilde veri işleme  tekniği yoluyla verilir.

(2) Denizyolu taşımacılığında çıkış bildirimi eşyanın taşıta  yüklenmesinden önce verilir. Çıkış bildiriminde beyan edilen eşyanın  miktar bilgisi ile çıkış bildirimine konu olan beyannamede yer alan  eşyanın miktar bilgisi elektronik ortamda karşılaştırılır. Farkın  mevzuatta belirlenen sınırlar içerisinde olmaması halinde, eşyanın deniz  taşıtına yüklenmesine izin verilmez.

(3) Kara sınır kapılarından transit kapsamında Türkiye Gümrük  Bölgesini terk edecek taşıt için birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

(4) Çıkış bildiriminde, gümrük beyannamesi, beyanname yerine geçen  belge veya özet beyanın tespiti için gerekli bilgiler ile taşımaya  ilişkin bilgiler yer alır.

(5) Çıkış bildirimi ile birlikte manifesto bilgileri bilgisayar veri  işleme tekniği yoluyla gümrük idaresine gönderilir. Orijinal manifesto  ve konşimentolar gümrük kontrolleri kapsamında gerekli görüldüğünde  gümrük idaresine ibraz edilmek üzere Kanunun 13 üncü maddesinde  belirtilen belge saklama süresince muhafaza edilir. Çıkış bildirimi ile  çıkış bildirimine konu olan beyanname ve manifesto bilgileri üzerinden  Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde deniz taşıtının  çıkışından sonra yirmi dört saat içerisinde gerekli işlem ve kontroller  yapılır.

(6) Bilgisayar sistemlerinde ortaya çıkabilecek yerel veya merkezi  arıza hallerinde, çıkış bildiriminin verilmesine ilişkin usul ve esaslar  Bakanlıkça belirlenir.

(7) Çıkış bildirimini veren kişi çıkış bildiriminde yer alan  bilgilerin doğruluğundan sorumludur.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 563  üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Gümrük müşavirleri mesleki faaliyetlerini gerçek kişi olarak  veya tüzel kişilik oluşturarak sürdürebilirler. Tüzel kişilik ortağı  olan gümrük müşavirleri gerçek kişi olarak mesleki faaliyette  bulunamazlar. Gümrük müşavirlerince kurulan tüzel kişiliklere müşavir  yardımcıları da ortak olabilir. Gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları  dışındaki kişiler, gümrük müşavirliği yapacak olan tüzel kişilere ortak  olamazlar. Gümrük müşavirlerince kurulan tüzel kişiliklerin Kanunun 5  inci maddesine göre dolaylı temsilci olarak iş takip edebilmeleri için  anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin, limited şirketlerde şirket  müdürlerinin şirket ortağı olması gerekir. Tüzel kişiliği temsil ve  ilzam etmek üzere atanan şirket ortağı dışındaki üçüncü kişilere ancak  sınırlandırılmış temsil yetkisi verilebilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 566  ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 566 – (1) Gümrük müşavir yardımcılığı sınavı yazılı olmak  üzere tek aşamada; gümrük müşavirliği sınavı ise yazılı ve sözlü olmak  üzere iki aşamada yapılır.

(2) Gümrük müşavir yardımcılığı ve gümrük müşavirliği yazılı  sınavları Bakanlık tarafından klasik veya test usulünde yapılabilir ya  da Bakanlıkça belirlenen bir yükseköğretim kurumuna, Ölçme, Seçme ve  Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya sınav yapan diğer resmi  kuruluşlara yaptırılabilir. Bakanlık tarafından yapılacak protokolle  şartları belirlenen yazılı sınavların testlerinin hazırlanması,  uygulanması ve değerlendirilmesi işlemleri sınavı yapan kuruluş veya  kuruluşlar tarafından yürütülür.

(3) Gümrük müşavirliği sınavının yazılı kısmını kazananlar,  Bakanlıkça tayin edilecek yer ve zamanda sözlü sınava tabi tutulur.

(4) Yazılı ve sözlü sınavlarının tarihi ve başvuru koşulları sınav  tarihinden en az bir ay önce ilan edilir.

(5) Bu madde hükümlerine göre yapılacak sözlü sınavlar adayın;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinin,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve  tepkilerinin mesleğe uygunluğunun,

ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,

değerlendirilmesi suretiyle yapılır. Adaylar, sınav kurulu tarafından  (a) bendi için altmış puan, (b) bendi için yirmi puan, (c) ve (ç)  bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden  değerlendirilir ve verilen puanlar tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda  başarılı sayılabilmek için kurul üyelerinin 100 tam puan üzerinden  verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir.

(6) Sözlü sınavda, tutanak dışında herhangi bir kayıt sistemi  kullanılmaz.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 567  nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp  Tarihi” ibaresi “Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük”  şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 569  uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kurul, Bakanlık tarafından yapılan yazılı sınavlar ile gümrük  müşavirliği sözlü sınavlarının yürütülmesini sağlamak ve sınav  sonuçlarını değerlendirmekle görevlidir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 571  inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sınav kurulunca  Müsteşarlığın” ibaresi “Bakanlığın” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan  “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin  üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İtirazlar otuz gün içinde değerlendirilerek sonucu adaylara yazı  ile tebliğ edilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 576  ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

“g) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal  bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara  denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi ya da yurt dışındaki  öğrenim kurumlarından birinden mezun olmak veya diğer öğretim  kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada  belirtilen dallardan lisansüstü diploma almış olmak,”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 588  inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “ikinci tahlil  için” ibaresinden sonra gelmek üzere “numune başına” ibaresi eklenmiş ve (ç)  bendinin birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Birinci tahlilin tekrarlanması amacıyla yapılan analizler için bu  Yönetmeliğin 24 numaralı ekinde yer alan "Gümrük Laboratuvarları Tahlil  Ücretleri Listesi"nde belirtilen tutarda analiz ücreti alınır.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir

“Havayolunda elektronik manifestoya geçiş

GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Havayolu taşımacılığında, 63 üncü maddenin  ikinci fıkrası ile 437 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen  manifesto bilgilerinin bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gümrük  idaresine gönderilmesi usulüne 1/11/2017 tarihine kadar uyum sağlanır.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 10/Ç ve 10/D numaralı ekleri yürürlükten kaldırılmış, aynı Yönetmeliğe ekteki 10/G numaralı ek eklenmiştir.

MADDE 26 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 24 ve 25 inci maddeleri 3/7/2017 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 27 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve  Ticaret Bakanı yürütür.

 

"Ek-10/G

DENİZYOLU GENEL BİLDİRİMİ

MARITİME GENERAL DECLARATION

Bölüm A

Section A

 

 

Varış
Arrival
 

 

Kalkış
Departure
1.1 Geminin Adı ve Cinsi  

1.1 Name and type of ship

1.2 IMO Numarası  

1.2 IMO number

1.3 Çağrı işareti  

1.3 Call sign

1.4 Sefer Numarası  

1.4 Voyage number

2. Varış / Kalkış Limanı  

2. Port of arrival/departure

3. Varış / Kalkış Tarihi ve Saati  

3. Date and time of arrival/departure

4. Geminin Bayrağı  

4. Flag State of ship

5. Kaptanın Adı  

5. Name of Master

6. Son Uğrak Limanı / Sonraki Uğrak Limanı  

6. Last port of call/Next port of call

7. Sicil Sertifikası (Liman, Tarih,  Numara)  

7. Certificate of registry (Port; date; number)

8. Gemi Acentesinin Adı ve irtibat  Bilgileri  

8. Name and contact details of ship's agent

9. Gross Tonaj  

9. Gros tonnage

10. Net Tonaj  

10. Net tonnage

11. Sefer ayrıntıları (Önceki ve  sonraki uğrak limanları, gemide kalan yükün boşaltılacağı limanı  belirtin)  

11. Brief particulars of voyage (previous and subsequent ports  of call; underline where remaining cargo will be discharged)

12. Yük ayrıntıları (transit yük olma  durumu vs.)  

12. Brief description of the cargo (transit cargo etc.)

13. Mürettebat Sayısı (Kaptan dahil)

13. Number of crew (Including Master)

 

14. Yolcu Sayısı  

14. Number of passengers

 

15. Açıklamalar  

15. Remarks

Eklenen Dokümanlar (Kopya sayısı  belirtilecektir.)

Attacked documents (indicate number of  copies)

16. Yük Beyannamesi  

16. Cargo Declaration

17. Gemi Stok Beyannamesi  

17. Ship's Stores Declaration

18. Mürettebat Listesi  

18. Crew List

 

19. Yolcu Listesi  

19. Passenger List

 

20. Geminin atık ve artık alım hizmeti  gereksinimleri  

20. The ship's requirements in terms of waste and residue  reception facilities

21. Mürettebat Kişisel Eşya Beyannamesi  (varışta)  

21. Crew's Effects Declaration (only on arrival)

22. Sağlık Beyannamesi (varışta)  

22. Maritime Declaration of Health (only on arrival)

 

 

Bölüm B

Section B

 

1. Geliş / Gidiş'te Beyan Edilen Yakıt  ve Yağlar  

1. The fuel and oil declared in arrival/departure

Cinsi
(Type)
Milli (M)
(National)
ÖTV'siz
(Private consumption tax Free)
Yabancı (Y) (Foreign)
-      
-      
-      
2. Yükleriniz arasında barut, dinamit,  harp mühimmatı ve yasak olan harp silahları ile uyuşturucu ve  psikoptropik maddeler var mı?  

2. Is there any gun-powder, dynamite, ammunition, forbidden  war weapons and narcotic drugs and psychotrophic substances in your  cargo?

3. Yakıt/kumanya için daha önceki  limanlarda tatbik edilmiş mühür ve bu limanda sökülen mühürler  (Tatbik eden idare, adedi, yerleri ve numaraları) (sadece gelişte)  

3. The seal that is affixed on the previous ports and the seal  that is broken off in this port (Office affixing the seal, quantity,  places and numbers of the seals) (only on arrival)

4. Dahili sefere çıkacak  milli gemilerdeki vergilendirilmesi gereken akaryakıt ve kumanya  burada beyan edilecektir.  

4. Fuel/chandler has to be declared in national flag ships  serving inland) Transit Yakıt /Transit Fuel

F/OIL  
D/OIL  
L/OIL  
5.1. Bu limana boşaltacağınız eşyaya  ilişkin taşıma senedi adedi ve numarası, konteyner var/yok bilgisi,  özet beyan numarası bilgilerini belirtin.

5.1 Please declare  the quantity and number of bill of lading, container (Y/N), summary  declaration number regarding merchandise to be unloaded to this port.

5.2 Bu limandan yükleyeceğiniz eşyaya ilişkin konteyner var/yok  bilgisi, beyanname/belge numarası, kap cinsi, kap adedi, marka  numarası, ölçü birimi, brüt ağırlık, net ağırlık, kap mühür numarası  bilgilerini belirtin.

5.2. Please declare container (Y/N), Customs Declaration/document  number, type and quantity of packages, number of packages,  measurement unit, gross and net tonnage, seal number of packages  regarding merchandise to be loaded from this port.

6. Bu limana boşaltacağınız veya bu  liman vasıtası ile başka limanlara aktarma ve transit edeceğiniz  eşyadan özet beyana kaydedilmeyen eşya varsa taşıma senedi numarası,  taşıma satır numarası, kap cinsi, kap adedi, marka numarası, ölçü  birimi, brüt ağırlık, net ağırlık, kap mühür numarası bilgilerini  belirtin.  

6. Is there any merchandise that was not declared in the  summary dedaration and of which will be discharged in this port or  will be transshipped and transited to other ports via this port? If  any, please declare the quantity and number of bill of lading, type  and quantity of packages, number of packages, measurement unit,  gross and net tonnage, seal number of packages.

7. Sağlık Bildirimi  

7. Maritime Declaration of Health

…/…./…. Tarihli ………… sayılı

8. Liman Çıkış Belgesi

8. Port  departure document
../…/…….. tarihli ……… sayılı

9. Tarih ve İmza-Mühür (Kaptan, Yetkili  Acente veya Zabit)  

9. Date and signature-stamp by master, authorized agent or  officer