Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.01.2017 tarihli 21808596 sayılı tasarruflu yazısı (KDV Kanununu 13-ı istisna kapsamında yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, yemlik lahana, gübre ve gübre hammaddelerin teslimine ilişkin KDV oranları)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


KDV Kanununu 13-ı istisna kapsamında yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, yemlik lahana, gübre ve gübre hammaddelerin teslimine ilişkin KDV oranlar - Uğurlu Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti.
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.01.2017 tarihli 21808596 sayılı  tasarruflu yazısı (KDV Kanununu 13-ı istisna kapsamında yağlı  soya (fullfat), kepek, razmol, yemlik lahana, gübre ve gübre  hammaddelerin teslimine ilişkin KDV oranları)

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-156.02

Konu : KDV Kanunu 13(I) Maddesinin Uygulanması

 

13.01.2017 / 21808596

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İLGİ: a) Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün  18.03.2016 tarihli ve 56457631-155.99/14664997 sayılı yazısı.

b) 04/11/2016 tarihli ve 19905597 sayılı yazımız.

 

İlgide kayıtlı yazılar konusu 3065 sayılı KDV  Kanununun 13/ı maddesi kapsamındaki eşyanın ithalatında uygulanması  gereken işlemlerle ilgili olarak Maliye Bakanlığından alınan 10.01.2017  tarihli 2801 sayılı yazıda;

3065 sayılı KDV Kanununun 13/ı maddesi kapsamındaki eşyaya uygulanması  gereken katma değer vergisi (KDV) oranları ile bu ürünlerin KDV istisnası  kapsamında olup olmadığına ilişkin tablonun yazıları ekinde gönderildiği;

Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı  listenin 19 uncu sırası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/ı maddesinde  ismen sayılan [örneğin tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, yemlik  lahana vb] ürünlerin kullanım yerine/amacına bakılmaksızın istisna  kapsamında mütalaa edilmesi gerektiği;

Ayrıca, gübre ve gübre hammaddelerin teslimine ilişkin ayrıntılı  açıklamalara, 04.10.2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  7 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğine  eklenen (II-B .11) bölümünde yer verildiği;

Bu çerçevede, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 31 inci faslında yer  alan gübreler ile 28 ve 38 inci fasıllarında yer alan ürünler hakkında bahse  konu Tebliğde yer alan açıklamalara göre işlem yapılması gerektiği;

Belirtilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Erkan ERTÜRK

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

EK: Tablo

 

 

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

 

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : 50169878-200.03[6720-9]-E.E.2801

Konu : Muhtelif ürün ve hammaddelerin teslim
ve ithalinde KDV oranı ile KDV istisna
uygulaması hakkında

 

 

 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İlgi: a) 12.01.2016 tarihli ve 13075182 sayılı yazınız.

b) 15.02.2016 tarihli ve 13865460 sayılı yazınız.

c) 16.02.2016 tarihli ve 13908170 sayılı yazınız.

d) 26.02.2016 tarihli ve 20562 sayılı yazımız.

e) 03.03.2016 tarihli ve 14284889 sayılı yazınız.

f) 24.03.2016 tarihli ve 30913 sayılı yazımız.

g) 26.05.2016 tarihli ve 16276457 sayılı yazınız.

h) 28.07.2016 tarihli ve 17629055 sayılı yazınız.

ı) 08.08.2016 tarihli ve 17881017 sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı yazılarınızda yer alan eşyalara uygulanması gereken katma  değer vergisi (KDV) oranları ile bu ürünlerin KDV istisnası kapsamında olup  olmadığına ilişkin tablo, yazımız ekinde gönderilmiştir.

Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I)  sayılı listenin 19 uncu sırası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun  13/ı maddesinde ismen sayılan [örneğin tam yağlı soya (fullfat), kepek,  razmol, yemlik lahana vb] ürünlerin kullanım yerine/amacına bakılmaksızın  istisna kapsamında mütalaa edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, gübre ve gübre hammaddelerin teslimine ilişkin ayrıntılı  açıklamalara, 04.10.2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  7 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair  Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğine eklenen (II-B.11) bölümünde yer  verilmiştir.

Bu çerçevede, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 31 inci faslında yer  alan gübreler ile 28 ve 38 inci fasıllarında yer alan ürünler hakkında bahse  konu Tebliğde yer alan açıklamalara göre işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

 

 

Mehmet ARABACI

Bakan a.

Gelir İdaresi Başkanı

 

EK: Tablo

 

EŞYA ADI GTIP NO. KDV ORANI İSTİSNA AMAÇ/KULLANIM YERİ
Ayçiçeği Kabuğu 2308.00.90.00.00 01.01.2016-10.02.2016 tarihleri arasında %1 10.02.2016 tarihinden itibaren KDV'den istisna  
Cansız Maya 2102.20.19.90.00 8%    
Yem Katkı Maddeleri 2309.90.96.90.19 01.01.2016-10.02.2016 tarihleri arasında %1 10.02.2016 tarihinden itibaren KDV'den istisna  
Sıvı Premiks 3302.90.90.00.00 3808.94.90.00.19 18%    
Ayçiçeği Tohumu (Çekirdeği) (Sertifikasız Olanları) 1206 Toptan ve ithali % 1, Perakende % 8    
Buğday Kavuzu   01.01.2016-10.02.2016 tarihleri arasında % 1 10.02.2016 tarihinden itibaren KDV'den istisna Tarımsal amaçla yem sektöründe kullanılmaması halinde % 18
İrmik Altı Un 2302.30.90.00.19 01.01.2016-10.02.2016 tarihleri arasında %1 10.02.2016 tarihinden itibaren KDV'den istisna Tarımsal amaçla yem sektöründe kullanılmaması halinde % 18
Buğday Kepeği 2302.30.10.00.19 01.01.2016-10.02.2016 tarihleri arasında %1 10.02.2016 tarihinden itibaren KDV'den istisna  
Buğday Kırığı   Toptan ve ithali % 1, Perakende % 8