Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.01.2017 tarihli 21768478 sayılı tasarruflu yazısı (Menşe Belgeleri ve A.TR sonradan kontrolünde ihtilaf olmadığı sürece eşya teslimi için para cezalarına teminat alınamayacağı)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.01.2017 tarihli 21768478 sayılı 	tasarruflu yazısı (Menşe Belgeleri ve A.TR sonradan kontrolünde 	ihtilaf olmadığı sürece eşya teslimi için para cezalarına 	teminat alınamayacağı)


Menşe Belgeleri ve A.TR sonradan kontrolünde ihtilaf olmadığı sürece eşya teslimi için para cezalarına teminat alınamayacağı - Uğurlu Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.01.2017 tarihli 21768478 sayılı  tasarruflu yazısı (Menşe Belgeleri ve A.TR sonradan kontrolünde  ihtilaf olmadığı sürece eşya teslimi için para cezalarına  teminat alınamayacağı)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü-Menşe ve  Fikri-Sınai Haklar Dairesi

Sayı : 38850468-663.99

Konu : İç Denetim Raporu

 

16.01.2017 / 21768478

DAĞITIM YERLERİNE

 

İç Denetçiler Mustafa IŞIK (DGS), Ahmet BALCI, Adem OĞULTARHAN ve Arzu  KÜTÜKCÜ tarafından gerçekleştirilen ''Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Sonradan  Kontrolü İşlemleri'' konulu sistem denetimi faaliyeti sonucunda düzenlenen  18.09.2015 tarihli 2015-1443-5, 2015-4112-1, 2015-4111-1, 2015-5017-1 sayılı  denetim raporunda;

"Gümrük Yönetmeliğinin 587 nci maddesinde yer alan teminatın para  cezalarıyla beraber hesaplanması hükmüyle 2006/10895 sayılı BKK, Menşe  Yönetmelikleri ve 2014/1 Genelge'de yer alan şekliyle kanuni vergi ile  tercihli vergi arasındaki fark kadar hesaplanması hükmünden hangisinin  uygulanacağı konusunda mevzuat düzenlemesi" yapılması önerisine yer  verildiği görülmüştür.

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin "İtirazların Karara Bağlanmasından  Önce Eşyanın Çekilebilmesi" başlıklı 587 nci maddesinin birinci fıkrası; (1)  Yükümlüler, mercilerince verilecek kararlardan önce, ihtilaf konusu eşyayı  çekmek isterlerse, aşağıda yazılı şartlarla istekleri kabul olunur ve  eşyanın çekilmesine izin verilir.

a) Kararların yükümlüce tebellüğ edilmiş olması ve taleplerinin bir  dilekçe ile gümrüğe verilmiş olması,

b) Yükümlünün beyanına göre yapılan vergi tahakkukları ile gümrük  idaresince tahakkuk ettirilen bütün vergiler arasındaki farkın ve para  cezalarının teminata bağlanması,

c) Uyuşmazlığın idari yargı merciine intikali halinde bu hususun  belgelenmesi,

ç) İdarece gerekli görülecek her türlü bilgi veya belgenin  sunulması."

Hükmünü amirdir.

Söz konusu madde, yükümlülerin gümrük idarelerince tebliğ edilen gümrük  vergilerine, cezalara ve idari kararlara karşı yaptıkları itirazın karara  bağlanmasından önce eşyayı çekmek istemeleri durumunu düzenlemektedir.

Oysa, A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerinin şüphe nedeniyle  veya sondaj (random) usulü tespit edilen belgelerin sonradan kontrole  (yurtdışı araştırması) gönderilmesi durumlarında, bir itiraz veya ihtilaflı  bir durum söz konusu olmamakta, sadece ibraz edilen menşe belgesinin  doğruluğunun teyit edilmesi için belirli bir süre gerekmektedir. Söz konusu  durumlar için, itirazların karara bağlanmasında öngörülen sürelerden ayrı  olarak, kendi mevzuatında (2006/10895 sayılı BKK, 2014/7064 sayılı BKK,  Menşe Yönetmelikleri) ve uluslararası anlaşmalardan (1/95 sayılı OKK ve  Serbest Ticaret Anlaşmaları) kaynaklanan hükümlerle farklı süreler  belirlenmiştir.

Ayrıca, A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerine ilişkin  mevzuatta (Yukarıda yer verilen Bakanlar Kurulu Kararları ve Yönetmelikler)  her biri için teminat maddeleri bulunmakta ve bu belgelerin kabulü, vize  edilmesi ve sonradan kontrolüne ilişkin işlemleri düzenleyen ve AB ve Dış  İlişkiler Genel Müdürlüğünce çıkarılan 2014/1 Sayılı Genelgenin "Serbest  Dolaşıma Girişte İbraz Edilen Belgelerin Sonradan Kontrolü" başlıklı  5 inci maddesinin ikinci fıkrası "Sonradan kontrol talebiyle bölge  müdürlüğüne gönderilen A.TR Dolaşım Belgeleri, EUR.1/EUR.MED Dolaşım  Belgeleri, Fatura Beyanları/EUR.MED Fatura Beyanları, menşe beyanları ve  Form A Belgeleri kapsamı eşya için ilgili Kararlar ve Yönetmelikler  gereğince İthalat Rejimi Kararı'na ek listelerde tercihli rejim için geçerli  olan tavizli vergi oranı ile "Diğer Ülkeler" sütunundaki vergi oranı  arasındaki farka tekabül eden vergi meblağı karşılığı olarak nakit  teminat veya teminat mektubu alınacağı" hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, menşe belgeleri veya A.TR dolaşım belgelerinin sonradan  kontrole (Yurtdışı Araştırması) gönderilmesi durumlarında, gümrük idaresinin  bir tespiti ve buna yönelik yükümlünün itirazının olmaması nedeniyle,  ihtilaflı bir durumun olmadığı da değerlendirilerek, alınacak teminatla  ilgili olarak Gümrük Yönetmeliğinin 587 nci maddesinin değil, ilgili  mevzuatında ve 2014/1 sayılı Genelgede (AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)  yer alan hükümlerin uygulanması;

Aynı şekilde Menşe Şahadetnamelerinin sonradan kontrol talebiyle yurtdışı  araştırmasına gönderilmesi durumunda, yükümlüsünce eşyanın teslim  edilmesinin talep edilmesi halinde, Gümrük Yönetmeliğinin 587 nci maddesi  yerine, “Menşe şahadetnamelerinin incelenmesi ve sonradan kontrolü”  başlıklı 41 inci maddesi uyarınca, “Yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında  belirtilen ticaret politikası önlemleri çerçevesinde dampinge karşı vergi  veya ek mali yükümlülüğe tabi olan eşya için tahsil edilmesi gereken vergi  veya ek mali yükümlülüğün emanet hesabına alınması veya teminata bağlanması”  şeklinde işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc