Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2017/1 Sayılı Genelgesi (Tek Pencere Sistemi - Takas İşlemleri)

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2017/1 Sayılı 	Genelgesi (Tek Pencere Sistemi - Takas İşlemleri)


Tek Pencere Sistemi-Takas İşlemleri - Uğurlu Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti.

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2017/1 Sayılı  Genelgesi (Tek Pencere Sistemi - Takas İşlemleri)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-106.05
Konu : Tek Pencere Sistemi-Takas İşlemleri

(18.01.2017 / 21917540)

GENELGE
(2017/1)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/6 sayılı  “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi  çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi'nin  yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda, Takas  İşlemlerinde KKDF Uygulamasına İlişkin 2017/1 Sayılı Genelge çerçevesinde  Takas İşlemleri Takip Formu başvuruları yükümlü tarafından e- başvuru  sistemi aracılığıyla gümrük idaresine iletilmesi ve gümrük idaresince uygun  bulunması halinde verilecek Takas İşlemleri Takip Formu’nun 19.01.2017  tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun  bulunmuştur.

Takas İşlemleri Takip Formu başvurusu ile formun verilmesi ve  kullanılmasına ilişkin olarak işlemler aşağıda belirtildiği şekilde  gerçekleştirilecektir

1- Takas İşlemleri Takip Formu başvurusu yükümlüsünce Tek Pencere Portal  Sistemi (https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere)  üzerinden gerçekleştirilir. Takas İşlemleri Takip Formu başvurusu Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan rehberde belirtilen hususlar  dikkate alınarak doldurulur ve gümrük idaresine elektronik ortamda  gönderilir.

2- Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden iletilen başvuru ilgili gümrük  müdürlüğünce, ibraz edilen belgeler de kontrol edilerek değerlendirilir .

3- Başvuruda herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda  eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru  gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen  başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hatanın  düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden gümrük  idaresine elektronik ortamda gönderilir.

4- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata  bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya  hatanın yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular kabul edilir.

5- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, gümrük müdürü veya  yetkilendirdiği kişi tarafından Takas İşlemleri Takip Formu başvurusu Takas  İşlemlerinde KKDF Uygulamasına İlişkin 2017/1 Sayılı Genelge çerçevesinde  Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden onaylanır ve sistem tarafından ‘0991’ (TPS-Takas  İşlemleri Takip Formu) kodlu e-belge ile bu belgeye ait 23 haneli numara  üretilir.

6- Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası/belge  satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419880849000000392/1) ilgili gümrük  beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi”  alanlarında beyan edilir.

7- Söz konusu belgelere ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer  alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge  aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge  içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc