Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.01.2017 tarihli ve 22050758 sayılı yazısı (Kullanılmış Eşya İthalatı)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.01.2017 tarihli ve 22050758 	sayılı yazısı (Kullanılmış Eşya İthalatı)


Kullanılmış Eşya İthalatı - Uğurlu Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.01.2017 tarihli ve 22050758  sayılı yazısı (Kullanılmış Eşya İthalatı)

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-111[GGM-9]

Konu : Kullanılmış Eşya İthalatı

 

23.01.2017 / 22050758

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 31.12.2016 tarih ve 29935 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan 2017/1  sayılı İthalat Tebliğinin İkinci Kısmında kullanılmış ve yenileştirilmiş  olarak ithal edilebilecek bazı maddelere ilişkin usul ve esaslar  düzenlenmiştir.

Konuyla ilgili olarak Ekonomi Bakanlığından alınan 09.01.2017 tarih ve  3314 sayılı yazıda;

  • Söz konusu Tebliğin Ek-1 Listesinde yer alan eşyanın ithaliyle  ilgili izinlerin TAREKS uygulaması üzerinden verildiği, söz konusu  Listede yer alan eşyanın bazısında birim CIF kıymet şartı arandığı,  TAREKS sisteminin eşyaya ait istatistiki kıymet(diğer yurt dışı giderler  dahil CIF dolar değeri) değerini, miktar(brüt kg) değerine bölerek  eşyanın birim CIF kıymetini hesapladığı ve hesaplanan bu değer Tebliğde  yer alan değer eşit veya bu değerden büyükse eşya ithalatına izin  verildiği,
  • Tek Pencere Sistemi üzerinden Bakanlığımıza gönderilen bilgilere  istatistiki kıymet alanının da eklendiği, bu çerçevede istatistiki  kıymet ve miktar(brüt kg) bilgilerinin mutlaka kontrol edilmesi  gerektiği, TAREKS’de beyan edilen ve Bakanlığımıza tek pencere sistemi  üzerinden iletilen istatistiki kıymet ve miktar (brüt kg) değerlerinin  beyannamede yer alan bilgilerle aynı olmaması durumunda TAREKS referans  numarasının geçersiz sayılması ve beyannamede yer alan bilgilerle yeni  bir TAREKS referans numarasının istenmesi gerektiği, bu çerçevede,  ayrıca birim CIF kıymet kriterini sağlamak amacıyla eşyanın miktar (brüt  kg) değerinin düşük gösterildiği şikâyetlerinin alınmakta olduğu bu  bilginin Bakanlığımızca kontrölünün önem arz ettiği,
  • Ayrıca, 2017/1 sayılı İthalat Tebliği ile Ek-1 listesinde yer alan  ve yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilecek eşyanın Tebliğin bu  kısmı kapsamında birim CIF kıymetine bakılmayacağı, TAREKS uygulaması  tarafından yatırım teşvik belgesi kapsamında olduğu beyan edilen eşyada  birim CIF kıymet şartına bakılmaksızın referans numarası verileceği, bu uygulamadan yatırım teşvik belgesi kapsamında olmayan eşyanın  yararlanmaması için ithal konusu eşyanın teşvik belgesi kapsamında  olduğuna dair bilginin kontrol edilmesi gerektiği,
  • 2016/1 sayılı İthalat Tebliğinin Ek-1 listesinde yer alan 8429.20.00.00.11 GTİP'li "greyderler" ve 8429.20.00.00.12 GTİP'li  "toprağın tesviyesine mahsus makinalar" ın Ek-1 listesinde çıkartıldığı,  ancak 2017/1 sayılı İthalat Tebliğinin geçici 1 inci maddesi uyarınca  01.01.2017 tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzer bir taşıma  belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın 15.02.2017 tarihine  kadar (bu tarih dahil) 2016/1 sayılı Tebliğde olduğu gibi TAREKS  üzerinden izin alabileceği, bu çerçevede 01.01.2017 tarihi ve sonrasında  TAREKS üzerinden alınan izin belgeleri için 01.01.2017 tarihinden  önce düzenlenmiş bir taşıma belgesi olup olmadığının kontrol edilmesi  gerektiği

ifade edilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve söz konusu yazıda yer alan hususlar çerçevesinde  gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

Ek: 1 adet yazı

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

 

T.C.

EKONOMİK BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı : 33183011-249 -E.3314 09.01.2017

Konu : Kullanılmış Eşya İthalatı Hakkında

 

 

 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Üniversiteler Mah. Dumlupınar  Bulvarı No:15106530 Çankaya/ANKARA

 

 

 

İlgi: 22/12/2016 tarihli 20117910 - 21165173 sayılı yazınız

Malumları olduğu üzere, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal  edilebilecek bazı maddelere ilişkin usul ve esaslar 31 Aralık 2016 tarihli  29935 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/1 sayılı İthalat  Tebliğinin İkinci Kısmında düzenlenmiştir.

Söz konusu Tebliğin Ek-1 listesinde yer alan eşyanın ithaliyle ilgili  izinler TAREKS uygulaması üzerinden verilmektedir. Ek-1 listesinde yer alan  eşyanın bazısında birim CİF kıymet şartı aranmaktadır. TAKEKS uygulaması  üzerinden yapılan başvuruların Tebliğde yer alan kriterleri karşılayıp  karşılamadığının belirlenerek, karşılaması halinde eşyanın ithal  edilebileceğine dair TAREKS referans numarası aynı sistem üzerinden  verilmekte ve izin kapsamı eşyaya ilişkin olarak kontrol edilmesi gerekli  olan bilgiler tek pencere sistemi üzerinden Bakanlıklarına iletilmektedir.  TAREKS sistemi, eşyaya ait istatistiki kıymet (diğer yurt dışı giderler  dahil CIF dolar değeri) değerini, miktar (brüt kg) değerine bölerek eşyanın  birim CIF' kıymetini hesaplamakta ve hesaplanan bu değer Tebliğde yer alan  değere eşit veya bu değerden büyükse ithalatına izin vermektedir.

Tek pencere sistemi üzerinden istatistiki kıymet bilgisinin daha önce  Bakanlıklarına gönderilmediği, yalnızca fatura değeri bilgisinin  gönderildiği anlaşılmış olup, bu durum düzeltilerek istatistiki kıymet alam  da tek pencere sistemine eklenmiştir. Bu çerçevede, istatistik kıymet ve  miktar (brüt kg) bilgilerinin, mutlaka kontrol edilmesi gerektiği  değerlendirilmektedir. TAREKS uygulaması üzerinden beyan edilen ve tek  pencere sistemi üzerinden Bakanlıklarına iletilen istatistiki kıymet ve  miktar (brüt kg) değerlerinin Gümrük Giriş Beyannamesinde yer alan  değerlerle aynı değilse TAREKS referans numarasının geçersiz sayılması ve  beyannamede yer alan bilgiler doğrultusunda yeni bir TAREKS referans  numarasının istenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, ayrıca, birim CIF kıymet  kriterini sağlamak amacıyla eşyanın miktar (brüt kg) değerinin düşük  gösterildiği şikayetleri alınmakta olup, bu bilginin Bakanlıklarınca  kontrolü önem arz etmektedir.

Buna ilaveten, 2017/1 sayılı İthalat 'Tebliği ile, Ek-1 listesinde yer  alan ve yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilecek eşyanın Tebliğin bu  kısmı kapsamında birim CİF kıymetine bakılmayacaktır. TAREKS uygulaması  tarafından, yatırım teşvik belgesi kapsamında olduğu beyan edilen eşyada,  birim CIF' kıymet şartına bakılmaksızın referans numarası verilecektir. Bu  uygulamadan yatırım teşvik belgesi kapsamında olmayan eşyanın faydalanmaması  için ithal konusu eşyanın teşvik belgesi kapsamında olduğuna dair bilginin  de kontrol edilmesi önem arz etmektedir. Bu sebeple, TARERKS uygulamasınca  talep konusu eşyanın teşvik belgesi kapsamında ithal edilip edilmeyeceğinin  tespiti ve kontrolü amacıyla beyan edilen teşvik belge numarası ve teşvik  belgesi bitiş tarihi bilgileri tek pencere sistemine dahil edilerek.  Bakanlıkları ile paylaşılacaktır.

Ayrıca, 2016/1 sayılı İthalat Tebliğinin Ek-1 listesinde yer alan  8429.20.00.00.11 GTİP'indeki "greyderler" ve 8429.20.00.00.12 GTİP'indeki  "toprağın tesviyesine mahsus makinalar" Ek-1 listesinden çıkarılmıştır.  Fakat 2017/1 sayılı İthalat Tebliğinin geçici birinci maddesi uyarınca,  01.01.2017 tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi  düzenlenerek yüklemesi yapılmış olanlar, 15.02.2017 tarihine kadar (bu tarih  dahil) 2016/1 sayılı İthalat Tebliğinde olduğu gibi TAREKS üzerinden izin  alabilecektir. Bu nedenle, söz konusu eşya için 01.01.2017 tarihi ve  sonrasında TAREKS üzerinden alınan izin belgeleri için 01.01.2017 tarihinden  önce düzenlenmiş bir taşıma belgesi olup olmadığının kontrol edilmesi  gerekmektedir.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

 

Kadir BAL

Bakan a.

Genel Müdür

 

DAĞITIM:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına

(Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü)

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc