Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.01.2017 tarihli ve 22121849 sayılı yazısı (Geri Gelen Eşyada İade Alınan KDV nin Faizi Hakkında)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.01.2017 tarihli ve 22121849 	sayılı yazısı (Geri Gelen Eşyada İade Alınan KDV nin Faizi 	Hakkında)


Geri Gelen Eşyada İade Alınan KDV’nin Faizi Hakkında - Uğurlu Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.01.2017 tarihli ve 22121849  sayılı yazısı (Geri Gelen Eşyada İade Alınan KDV nin Faizi  Hakkında)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-150.01

Konu : Geri Gelen Eşyada İade Alınan KDV’nin Faizi Hakkında

25.01.2017 / 22121849

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi: İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 21.2.2014  tarihli 12296 sayılı yazısı.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, KDV Kanununun 11 inci maddesi  kapsamında ihraç edildikten sonra 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168, 169  ve 170  nci maddesi kapsamında geri gelen ihracat eşyası ile ilgili olarak  farklı vergi dairelerinden farklı görüşler alındığından gümrük idaresince  tahsil edilen KDV tutarı için (serbest dolaşıma giriş işlemlerine başlanan  eşya ile ilgili olarak KDV istisnasından yararlanılan tutar) gecikme zammı  uygulanıp uygulanmayacağı hususunda tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.

Tereddüte konu hususlar 25.02.2014 tarih, 3813 ve 11.12.2015 tarihli,  12343614 sayılı yazılarımızla Maliye Bakanlığına intikal ettirilmiştir.

Anılan Bakanlıktan alınan 20.01.2017 tarihli, 7915 sayılı yazıda kısaca;

- KDV Kanununun 11/1-a ve b maddeleri çerçevesinde ihraç edildikten sonra  geri gelen mallara ilişkin ihracatçıya söz konusu ihracat işlemi ile ilgili  olarak nakden veya mahsuben iade yapılmışsa (mallar iadeden sonra geri  gelmişse) geri gelen mallara isabet eden iade tutarının gümrükte ödenmesi  veya aynı miktarda teminat gösterilmesinden sonra ithalat istisnası  kapsamında işlem yapılmasının mümkün bulunduğu, bu tutar üzerinden ayrıca  faiz hesaplanmaması gerektiği,

- KDV Kanununun 11/1-c maddesi çerçevesinde ihraç edildikten sonra geri  gelen mallar yönünden, imalatçı tarafından düzenlenen faturada hesaplandığı  halde ihracatçı tarafından ödenmeyen KDV’nin ihracatçı tarafından ilgili  gümrük idaresine gecikme zammı veya faizi aranmaksızın ödenmesinin mümkün  bulunduğu belirtilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Erkan ERTÜRK

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı V

 

 

 

 

 

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc