Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.02.2017 tarihli ve 22386408 sayılı yazısı (Gümrük Kanununun 235/3. Maddesi Hk.-yolcu beraberinde getirilen birden fazla sayıdaki cep telefonu)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Yolcu beraberinde getirilen birden fazla sayıdaki cep telefonu - Uğurlu Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti.
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.02.2017 tarihli ve 22386408  sayılı yazısı (Gümrük Kanununun 235/3. Maddesi Hk.)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 18723479-153.16
Konu : Gümrük Kanununun 235/3. Maddesi Hk.

 

03.02.2017 / 22386408
DAĞITIM YERLERİNE


 

İlgi: a) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 20.09.2016 tarihli  ve 16584209 sayılı yazısı.
      b) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 12.10.2016 tarihli ve  19327426 sayılı yazı.
      c) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 19.12.2016 tarihli ve  20870537 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazılarda özetle; ticari miktar ve mahiyette olmayan ancak  yolcu beraberinde getirilen birden fazla sayıdaki cep telefonunun Gümrük  Kanununun 235/3 üncü maddesi hükmü gereğince gümrük vergilerinin iki katı  olarak tahsil edilip, yolcuya teslim edilmesi şeklindeki uygulamanın;  2011/39 sayılı Yolcu İşlemleri Genelgesinin sınırlamalar bölümünde yer alan  cep telefonlarının serbest dolaşıma sokulabilmesi için sadece yolcu beraberi  kişisel eşya statüsünde olması gerektiği, yolcu beraberi hediyelik eşya  statüsünde veya vergileri ödenerek cep telefonu getirilmesinin mümkün  bulunmadığı hükmü ile çeliştiğinden bahisle; uygulamanın 2011/39 sayılı  Genelgeye göre mi; GK md. 235/3'e göre mi yapılmasına ilişkin tereddütler  belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 235/3 maddesi "Yolcuların,  gümrük mevzuatına göre kişisel ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup  beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma  araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi  gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri iki kat olarak alınır ve eşya  sahibine teslim edilir. Gümrük vergileri ödenmediği takdirde, eşya gümrüğe  terk edilmiş sayılır." hükmüne amirdir.

Diğer taraftan, 2011/39 sayılı Genelgenin "Sınırlamalar" başlıklı 1 inci  maddesinde "Ayrıca, yolcu beraberi hediyelik eşya statüsünde veya  posta/hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muafen veya vergileri ödenerek cep  telefonu getirilmesi mümkün bulunmamaktadır." denilmekle, cep  telefonunun sadece yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde olması gerektiği,  bunun da iki takvim yılında bir adet ile sınırlı tutulduğu, bunun  haricindeki hususların muafiyet olarak telakki edilmemesi gerektiği  vurgulanmaktadır.

Bu çerçevede, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 9 no.lu eki  kapsamında yolcular iki takvim yılında bir adet olmak üzere cep telefonunu  yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde gümrük vergilerinden muaf olarak  serbest dolaşıma sokabilmektedirler.

Bununla birlikte, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin üçüncü  fıkrası hükmü gereğince, yolcuların söz konusu muafiyet limiti dışında  beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma  araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi  getirdikleri cep telefonunun gümrük vergileri iki kat olarak alınır ve eşya  sahibine teslim edilir. Bu durumda, iki takvim yılı içerisinde bir kişi  adına ulusal ağda tek bir IMEI kaydının olması gerektiğinden bahisle, 1 adet  muafiyet sınırını aşan ve vergileri alınarak teslim edilen telefonların  getiren kişi veya üçüncü kişiler adına ulusal ağa tanıtılmaması için gerekli  tedbirlerin alınması amacıyla, Bölge Müdürlüğünüzce Bilgi Teknolojileri ve  İletişim Kurumuna 1 adet muafiyet sınırını aşan telefonların kişi ve IMEI  numaralarının bildirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan; söz konusu cep telefonunun gümrük vergileri ödenmediği  taktirde, eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

 

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri