Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri) (Seri No: 6) (11.02.2017 t. 29976 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No:1)’nde Değişiklik 	Yapılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri) (Seri No: 6) (11.02.2017 	t. 29976 s. R.G.)


Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri)  - Uğurlu Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti.

Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No:1)’nde Değişiklik  Yapılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri) (Seri No: 6) (11.02.2017  t. 29976 s. R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 31/12/2010 tarihli ve 27802 beşinci Mükerrer sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No:1)’nin  2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 31/3/1985 tarihli ve 18711 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan 16/1/1985 tarihli ve 85/8993 sayılı Bakanlar Kurulu  Kararı ile onaylanan 1975 tarihli TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası  Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458  sayılı Gümrük Kanununun 10 ve 91 inci maddeleri ile Gümrük  Yönetmeliğinin 276 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)  bendinde yer alan “TIR Uygulama Tebliği” ifadesi “bu Tebliğ”, 3 üncü  maddesinin birinci fıkrasının  (b) ve (ö) bentlerinde yer alan “Müsteşarlık” ifadeleri “Bakanlık”, 3  üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğünü” ifadesi  “Gümrükler Genel Müdürlüğünü”, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde yer alan “Gümrük Müsteşarlığını” ifadesi “Gümrük ve Ticaret  Bakanlığını”, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendinde yer alan “Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri” ifadesi  “Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri”, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinde, 8  inci maddesinin ikinci fıkrasında ve 65 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ulaştırma Bakanlığı”  ifadeleri “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı”, 3 üncü maddesinin  birinci fıkrasının (hh) bendinde yer alan “Ulaştırma Bakanlığınca” ifadesi  “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca”, 8  inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “144” ifadesi  “120”, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “192”  ifadesi “168”, 8  inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ulaştırma Bakanlığınca”  ifadesi “bu Bakanlıkça”, 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında ve 63 üncü maddesinin birinci  fıkrasında yer alan “Ulaştırma Bakanlığından” ifadeleri “Ulaştırma,  Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından” ve 66 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “hata bildirim formu”  ifadesi “yazı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin ikinci bölüm başlığı ve 4  üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“TIR Güzergâhları ve Güzergâh Katetme Süreleri”

“MADDE 4 – (1) Kaçakçılık yapılacağına dair ihbar, istihbarat,  kuvvetli şüphe bulunması veya gerek taşınan eşya gerekse taşıyıcı  hakkında gümrük idarelerinde risk verilerinin mevcut olması ile ATS  cihazının takılması hallerinde, TIR karnesi himayesinde eşya taşıyan  taşıtların izleyeceği güzergâhlar gümrük idaresince belirlenir.  Belirlenen bu güzergâh TIR karnesinin 22 no.lu kutusuna yazılır.

(2) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen  özel izin belgesi veya özel yük taşıma izin belgesinde bir güzergâh  belirlenmesi halinde, bu güzergâh gümrük idaresi tarafından esas alınır  ve taşıtların bu güzergâhı izlemeleri zorunludur.

(3) Güzergâh ihlali yaptığı tespit edilen taşıtlar için 4458 sayılı  Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin altıncı fıkrası gereğince para  cezası uygulanır. Ayrıca, bu taşıtlar fiziki kontrole tabi tutulur.

(4) Güzergâh ihlallerinin tespitinde, taşıyıcı firmalar tarafından  kullanılan araç takip sistemlerinden de yararlanılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Tezkiye edilen firmaların bilgileri, TIR/Transit Takip Programı  ile Uluslararası TIR Veri Bankasına girilir. Ayrıca tezkiye edilen  firmalar Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.”

“(7) Tezkiye edilmiş firmalara ait bilgiler ile firmaların adres,  unvan ve ortak değişiklikleri, kefil kuruluş tarafından tutulur, bu  bilgiler yazılı ve/veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe bildirilir.  Adres ve unvan değişiklikleri Genel Müdürlükçe TIR/Transit Takip  Programına girilir ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tezkiyesi iptal edilen firmanın bilgileri TIR/Transit Takip  Programı ile Uluslararası TIR Veri Bankasından silinir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinden sonra  gelmek üzere aşağıdaki 12/A maddesi eklenmiştir.

“Başlamış taşımalarda yapılacak işlemler

MADDE 12/A – (1) Taşıyıcı firmanın geçici veya daimi ihraç edildiği  ya da tezkiyesinin iptal edildiği tarihten önce başlamış taşımalarda;

a) Çıkış gümrük idaresince Kara Kapıları Taşıt Takip Programından  taşıtın çıkış işlemi yapılır ve TIR karnesi veri girişi yapılarak  sonlandırılır.

b) Özet beyan modülünden “Teslim Alma” kaydı düzenlenir ve varış  gümrük idaresince TIR karnesi veri girişi yapılarak sonlandırılır.

c) Başka bir Akit Tarafta başlamış taşımada bu firmaya ait TIR  karnesi giriş gümrük idaresince kabul edilmez.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Taşıt onay belgesi, Gümrük ve Ticaret Bölge  Müdürlükleri tarafından yetki verilen gümrük idarelerince Elektronik  Taşıt Onay Belgesi Sistemi (ETOBS) kullanılarak düzenlenir. Gümrük ve  Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından belirlenen taşıt onay belgesi  düzenlemeye yetkili gümrük idareleri Genel Müdürlüğe bildirilir.

(2) Taşıt onay belgesi başvurusunda bir dilekçe ekinde;

a) İmza sirküleri,

b) Araç tescil belgesi,

c) Taşıt listesini gösteren taşıt belgesi,

ç) Taşıtın “ön, arka, sağ ve sol” cephelerinden çekilmiş 18 x 24 cm.  ebatlarında fotoğraflar ile birden fazla gümrük mührünün tatbik  edilmesinin gerekmesi halinde bu mühürlerin yerlerini gösterir kroki  veya fotoğraflar,

yer alır.

(3) Taşıt onay belgesi, tezkiye edilen firmalar adına kayıtlı  taşıtların TIR Sözleşmesi ek-2’de yer alan teknik şartlara sahip  olduğunun tespit edilmesi halinde TIR Sözleşmesi ek-6’da yer alan  açıklama notları da dikkate alınarak, gümrük müdürü veya  yetkilendireceği müdür yardımcısı başkanlığında ETOBS üzerinden  oluşturulacak 3 kişilik komisyon tarafından, iki yıl süreyle geçerli  olmak üzere TIR Sözleşmesi ek-4’te yer alan örneğe uygun olarak  düzenlenir.

(4) Eşya güvenliğinin sağlanması için taşıta birden fazla gümrük  mührünün tatbik edilmesinin gerekmesi halinde mühür sayısı, taşıt onay  belgesinin 5 no.lu bölümüne yazılır.

(5) ETOBS üzerinden düzenlenerek A4 formatında çıktısı alınan taşıt  onay belgesinin ilgili yeri imzalanır, her bir sayfası mühürlenir ve  belgenin sayfaları birbirinden ayrılmayacak şekilde tutturulur.

(6) İkinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen belgeler tasdik edilerek  işlemi biten taşıt onay belgesi ile birlikte taşıtın kayıtlı olduğu  firmaya verilir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Taşıt onay belgesi süresinin yurtdışında sona ermesi  halinde, taşıt onay belgesini düzenleyen gümrük idaresine yazılı olarak  başvurulur. Gümrük idaresi tarafından firma dosyası incelenerek bir  defaya mahsus olmak üzere ETOBS üzerinden otuz gün ek süre verilir ve  işlemler 15 inci maddenin beşinci fıkrasına göre tamamlanır.

(2) Bir TIR taşıması sırasında geçerlilik süresi biten taşıt onay  belgesi, bu taşımanın sonuna kadar geçerli kabul edilir.

(3) Taşıt onay belgesinin yenilenmesi için geçerlilik süresinin  bitimine en fazla otuz gün kala, taşıt onay belgesini düzenleyen gümrük  idaresine başvurulur. Gümrük idaresince 15 inci maddenin üçüncü fıkrası  uyarınca şartların sağlandığının tespit edilmesi ve yapılan incelemede  yenilenmesi talep edilen taşıt onay belgesi ve eki belge ve  fotoğraflardan bir farklılığın olmadığının anlaşılması durumunda, 15  inci maddenin beşinci fıkrasına göre işlem yapılarak taşıt onay belgesi  firmaya verilir. Farklılık tespit edilmesi durumunda ise belge yenileme  talebi reddedilir ve belge iptal edilerek 15 inci maddede yer alan yeni  belge düzenlemeye ilişkin hükümler çerçevesinde talep değerlendirilir.

(4) Taşıt onay belgesi en fazla üç defa yenilenebilir.

(5) Geçerlilik süresi dolan taşıt onay belgesi için belgenin  düzenlendiği gümrük idaresinden farklı bir gümrük idaresine başvurulması  halinde, başvurulan gümrük idaresine bir önceki belge ibraz edilerek 15  inci maddeye göre yeni taşıt onay belgesi düzenlenir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Geçerlilik süresi içinde, taşıt onay belgesinin;

a) Çalınması halinde ilgili kolluk birimleri veya adli makamlardan  alınacak belgeler ile,

b) Kaybolması halinde gazete ilanı ile,

c) Tahrip olması halinde ise tahrip olan bu belge ile,

taşıt onay belgesini düzenleyen gümrük idaresine başvurulur, ETOBS’ta  yer alan belgenin A4 formatında çıktısı alınarak ilgili yeri imzalanır,  her bir sayfası mühürlenir, belgenin sayfaları birbirinden ayrılmayacak  şekilde tutturulur ve taşıtın kayıtlı olduğu firmaya verilir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) 14 üncü maddede yer alan ve tezkiye edilen firmalar  adına kayıtlı taşıtlar için taşıt onay belgesi düzenlenir.

(2) Çekiciler ile ağır veya havaleli eşya taşıyan taşıtlar için taşıt  onay belgesi aranmaz.

(3) Geçici olarak ihraç edilenler hariç TIR Sözleşmesi hükümlerine  göre TIR rejiminden daimi olarak ihraç edilen firmalar adına düzenlenen  taşıt onay belgeleri iptal edilir. Geçici ihraç edilen firmaların belge  değişikliği, ek süre, yenileme ve yeni taşıt onay belgesi verilmesi  talepleri kabul edilmez.

(4) Taşıtın kayıtlı olduğu firmanın değişmesi nedeniyle yeni bir  taşıt onay belgesi talep edilmesi halinde, taşıt için önceki firma adına  düzenlenmiş taşıt onay belgesi, iptal edilmek üzere taşıt onay belgesi  düzenlemeye yetkili gümrük idaresine ibraz edilir. Ancak, belgenin ibraz  edilemeyeceğinin beyan edilmesi halinde, taşıtın daha önce kayıtlı  olduğu firmadan alınacak bir yazı veya bunun mümkün olmaması halinde  verilecek bir taahhütname ile 15 inci maddeye göre yeni taşıt onay  belgesi düzenlenir.

(5) Boyanma, branda veya üzerindeki bilgilerde değişiklik, firma  logosunun değişmesi gibi nedenlerden dolayı, taşıtın dış görünümünün  taşıt onay belgesi eki fotoğraflardan belirgin şekilde farklı hale  gelmesi halinde belge, taşıt onay belgesi düzenlemeye yetkili gümrük  idaresi tarafından iptal edilerek, 15 inci maddeye göre yeni taşıt onay  belgesi düzenlenir. Taşıtın dış görünüşünde esaslı bir değişiklik  olmaması halinde, farklılığa ilişkin 18 x 24 cm. ebatlarında fotoğraflar  tasdik edilerek taşıtın kayıtlı olduğu firmaya verilir. Ayrıca, ETOBS  üzerinden belge değişikliği yapılarak bu fotoğraflar sisteme eklenir.

(6) Taşıt onay belgesinin sahte olarak düzenlendiğinin ya da üzerinde  tahrifat yapıldığının tespit edilmesi halinde ETOBS’ta kayıtlı olan  belge iptal edilerek;

a) Kağıt ortamındaki belge üzerine yapılan tespit açıkça  görülebilecek şekilde şerh düşülür ve resmi mühür ile tasdiklenir.

b) Belgenin iptal edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle ETOBS  üzerinden taşıta bloke konur ve bu süre içinde taşıtın aynı kişinin  mülkiyetinde olması durumunda taşıt onay belgesi düzenlenmez. İptal  edilen taşıt onay belgesinin ETOBS’ta yer almaması durumunda ise söz  konusu belgenin iptal edildiği ve aynı taşıta altı ay süreyle taşıt onay  belgesi düzenlenmemesi gerektiği hususunda tüm Gümrük ve Ticaret Bölge  Müdürlüklerine bildirimde bulunulur.

c) Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca  işlem yapılır.

ç) Usulsüzlüğü tespit eden gümrük idaresi tarafından Cumhuriyet  Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

d) Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

(7) Taşıt onay belgesi düzenlenmiş bir taşıtın TIR Sözleşmesi ek-2’de  yer alan şartları kaybettiğinin tespit edilmesi halinde, tespiti yapan  gümrük idaresinin taşıt onay belgesi düzenlemeye yetkili bir gümrük  idaresi olması durumunda bu idare, yetkili gümrük idaresi olmaması  durumunda ise bildirimde bulunmak suretiyle bu idareye en yakın taşıt  onay belgesi düzenlemeye yetkili gümrük idaresince;

a) ETOBS’ta kayıtlı olan belge iptal edilir.

b) Kağıt ortamındaki belge üzerine yapılan tespit açıkça  görülebilecek şekilde şerh düşülür ve resmi mühür ile tasdiklenir.

c) İptal edilen taşıt onay belgesinin ETOBS’ta yer almaması  durumunda, bu hususlar ayrıca belgeyi düzenleyen gümrük idaresine de  bildirilir.

ç) Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca  işlem yapılır.

d) Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

(8) Dördüncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, herhangi bir nedenle  iptal edilen taşıt onay belgeleri ibraz edilmedikçe yeni taşıt onay  belgesi düzenlenmez.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

“(b) Bu Tebliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası, 27, 39 uncu  maddesinin üçüncü fıkrası ile 40 ıncı maddelerinde belirtilen durumlar  dışında, eşya gümrük idareleri tarafından muayene edilmez.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Geçerlilik süresi biten bir TIR karnesinin hareket gümrük  idaresi tarafından sehven kabul edilerek eşyanın sevk edilmesi ve bu  durumun diğer bir hareket gümrük idaresi, giriş, varış veya çıkış gümrük  idaresi tarafından tespit edilmesi halinde, durumu tespit eden gümrük  idaresi tarafından TIR karnesi sonlandırılarak TIR karnesi Volet-2  yaprağı ve dipkoçanına sonlandırma gerekçesine ilişkin gerekli meşruhat  düşülür. TIR karnesinin “onaylı rapor” sayfası doldurulur. TIR/Transit  Takip Programında Volet-2 kaydına ilişkin işlemler tamamlanarak  sonlandırma gerekçesine ilişkin açıklama yapılır.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) Gümrük Yönetmeliğinin 33 no.lu ekinde yer alan, kaçakçılık  yapılacağına dair ihbar, istihbarat, kuvvetli şüphe bulunan, gümrük  idarelerinde risk verileri mevcut olan veya ATS cihazı takılan eşyanın  sevkinde taşımaya ilişkin bilgiler, hareket veya giriş gümrük idaresinde  işlemlerin tamamlanmasını müteakip bu idarelerce çıkış veya varış gümrük  idaresine gecikmeksizin bildirilir.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) TIR karnesi himayesinde taşınan eşya için taşıtın giriş gümrük  idaresine varışından önce elektronik ortamda ek-5’de belirtilen  bilgileri içeren ön beyan verilir. Beyanın taşıtın giriş gümrük  idaresine varışından sonra verilmesi durumunda, taşıyıcı firma ve  taşınan eşya risk kriterleri çerçevesinde ayrıca değerlendirmeye tabi  tutulur.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış,  aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Gümrük idaresince;

a) Brandalı taşıtlarda brandanın yırtık ve sökük,

b) Römork, yarı römork ve konteynerlerde kırık ve delik,

c) Taşıtın mührünün/mühürlerinin, sağlam olup olmadığı ile TIR  karnesinde kayıtlı numara ve adede uygun,

olup olmadığı haricen kontrol edilerek, uygun bulunması halinde 25 ve  26 ncı madde hükümleri uyarınca işlemlere devam edilir. Uygun  bulunmaması halinde ise, TIR işlemleri ile ilgili servise derhal bilgi  verilir.”

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı  maddenin beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Görevli memur tarafından, TIR karnesi ve taşıt onay belgesinin  imza ve mühürleri, geçerlilik süreleri ile ibraz edilen diğer belgelerin  uygunluğu kontrol edilir.”

MADDE 17 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde  değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Sistem tarafından atanan memur, beyanın kontrol türüne göre  işlemleri gerçekleştirir. Beyanın kontrol türünün belge kontrolü olması  ve yapılan kontrol sonucunun olumlu olması halinde TIR karnesinin  Volet-1 ve Volet-2 yaprakları ile Volet-1 yaprağı dipkoçanının ilgili  bölümlerine görevli memur tarafından gerekli kayıt ve meşruhatlar  düşülür. Sistem üzerinde onay verilerek Volet-1 yaprağı koparılarak TIR  karnesi sürücüye teslim edilir ve taşıt varış veya çıkış gümrük  idaresine sevk edilir.

(2) Beyanın kontrol türünün belge kontrolü olması ve yapılan kontrol  sonucunda TIR karnesi ve ekli belgelerde ciddi farklılık tespit edilmesi  ile muayene yapılmasının gerekli görülmesi durumunda, idare amiri  tarafından gerekli yönlendirme yapılır ve eşya muayene edilir. Muayene  sonucunun olumlu olması halinde, taşıta tekrar mühür tatbik edilir. TIR  karnesinin Volet-1 ve Volet-2 yaprakları ile Volet-1 yaprağı  dipkoçanının ilgili bölümlerine gerekli kayıt ve meşruhatlar düşüldükten  sonra sistem üzerinde onay verilir. Volet-1 yaprağı koparılarak TIR  karnesi sürücüye teslim edilir ve taşıt varış veya çıkış gümrük  idaresine sevk edilir.”

MADDE 18 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin birinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Taşıt, römork, yarı römork ve konteynerlerden;

a) Haklarında ihbar ya da kuvvetli şüphe bulunanlar,

b) Mühürleri bulunmayanlar veya koparılmış ya da bozulmuş halde  olanlar,

c) Brandalı taşıtlarda brandalarında sökük, yırtık veya TIR  Sözleşmesi ek-2’de belirlenen şekle aykırı yama bulunanlar ile TIR  halatlarında kopukluk bulunanlar,

ç) Römork, yarı römork veya konteynerlerde kırık, delik bulunanlar,

d) Tartıda tespit edilen ağırlığı TIR karnesinde kayıtlı ağırlıktan  farklı olanlar,

e) Belgelerinde şüpheli durum bulunanlar ile gizli bölme olduğuna  dair şüphe oluşturanlar,

f) Sistem tarafından muayeneye tabi tutulanlar,

görevlendirilecek muayene memuru tarafından açılarak masrafları  taşımacıya ait olmak üzere muayene edilir.”

“(4) Taşıtın mühürlü kısmındaki veya mühürlü konteynerdeki eşyada TIR  karnesinde beyan edilen eşyanın miktarına göre eksiklik veya fazlalık  tespit edilmesi halinde tutanak düzenlenir ve tutanağın bir örneği TIR  karnesine eklenir. Eksiklik durumunda, bu bilgiler TIR karnesinin varış  veya çıkış gümrük idaresine kadar kullanılacak yapraklarının 9, 10 ve 11  no.lu kutularına yazılarak tasdiklenir. Aynı şekilde TIR/Transit Takip  Programında eşya miktarına ilişkin veri girişi ve açıklama girilerek  eşya sevk edilir. Fazlalık durumunda, Türkiye Gümrük Bölgesini transit  geçecek eşya için eksiklik durumunda olduğu gibi işlem yapılır. Transit  işleminin Türkiye Gümrük Bölgesinde tamamlanması halinde ise,  TIR/Transit Takip Programında karnede beyan edilen kap miktarlarında  değişiklik yapılmaksızın bu bilgilere ilişkin açıklama girilir ve eşya  sevk edilir. Ancak, TIR karnesinde beyan edilen eşyanın miktarına göre  tespit edilen fazlalığın, taşıtın veya konteynerin mühürlü kısmında olsa  dahi gizlenmiş, saklanmış halde veya özel olarak yapılmış zula olarak  tabir edilen bir yerde bulunması durumunda 5607 sayılı Kaçakçılıkla  Mücadele Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

(5) TIR karnesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen serbest  dolaşımda bulunmayan eşyanın tamamı veya bir kısmının Gümrük Mevzuatı  hükümleri çerçevesinde belirgin bir şekilde beyan edilen eşyadan farklı  cinste olduğunun giriş gümrük idaresince tespit edilmesi halinde, Gümrük  Kanununun 235 inci maddesinin beşinci fıkrası uygulanır ve eşyanın  sevkine izin verilir. Bu tespitin Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu da  ihlal ettiği sonucuna varılması durumunda bu Kanun hükümleri uyarınca da  gerekli işlemler yapılır.”

MADDE 19 – Aynı Tebliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) TIR karnelerinin Volet-1 yaprakları, varış veya çıkış  gümrük idaresindeki Volet-2 yapraklarına ilişkin işlemler tamamlandıktan  sonra sistemde ibra edildiğinin anlaşılması üzerine takibi gerektirir  bir hususa rastlanmaması halinde arşivlenir. Takibi gerektirir bir husus  bulunması halinde Volet-2 yaprakları ve ekleri varış veya çıkış gümrük  idaresinden talep edilir ve bu Tebliğin 42 nci maddesi hükümlerine göre  işlem yapılır.”

MADDE 20 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci  fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin altıncı ve  sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Taşıyıcı firma temsilcisi veya sürücü tarafından, TIR karnesinde  yer alan bilgiler doğrultusunda özet beyan modülünden “TIR İhracat”  kaydı düzenlenerek tescil edilir.

(2) Tescil edilen bu kayda ilişkin TIR karnesi ve ekleri gümrük  memuruna teslim edilir.

(3) Gümrük memuru tarafından, TIR karnesi ve taşıt onay belgesinin  imzaları, mühürleri ve geçerlilik süreleri ile birlikte, ibraz edilen  diğer belgeler kontrol edilir. Uygun bulunması halinde;

a) Taşıtta bulunan yükün ihracat eşyası olması durumunda, tescil  edilen kayda ilişkin bilgiler, TIR/Transit Takip Programı Volet-1  ekranına getirilerek “İHRACAT” kodu seçilir. TIR karnesi ve ekli  belgelerde yer alan bilgiler ile uygunluğu kontrol edilir ve Volet-1  bilgileri tescil edilir.

b) Taşıtta bulunan yükün serbest dolaşımda bulunmayan eşya olması  durumunda “TRANSIT” kodu seçilir. TIR karnesi ve ekli belgelerde yer  alan bilgilerin uygunluğu kontrol edilerek eşya bilgileri sisteme  girilir ve Volet-1 bilgileri tescil edilir.

c) Taşıtta serbest dolaşımda bulunmayan eşya ile ihracat eşyasının  bir arada bulunması durumunda “TRNİHR” kodu seçilir. TIR karnesi ve ekli  belgelerde yer alan bilgilerin uygunluğu kontrol edilerek serbest  dolaşımda bulunmayan eşya ile ihracat eşyasının bilgileri ayrı ayrı  sisteme girilir ve Volet-1 bilgileri tescil edilir.

(4) “TIR İhracat” kaydının 16 haneli tescil numarası TIR karnesine  yazılır.

(5) Gümrük memuru tarafından, TIR karnesinin Volet-1 ve Volet-2  yaprağının;

a) 2 no.lu kutusunun altındaki “resmi kullanım için” başlıklı bölüme,  ilgili kaşe ile transit – ihracat – mahrece iade – transit ve ihracat  ibaresi,

b) 8 no.lu kutusuna, belirtilmemiş olması halinde TIR karnesine ekli  belgeler,

c) 20 no.lu kutusuna 8 inci maddeye göre belirlenen transit süresi,

ç) 21 no.lu kutusuna tescilin yapıldığı gümrük idaresinin adı ile  sistem tarafından verilen tescil numarası,

d) 22 no.lu kutusuna, 4 üncü madde hükümleri gereğince belli bir  güzergâhın izlenmesinin zorunlu kılındığı hallerde belirlenen bu  güzergâh ile çıkış gümrük idaresi,

e) 23 no.lu kutusu ile Volet-1 yaprağı dipkoçanının 6 no.lu kutusuna  tescil tarihi ve gümrük mührü tatbik edilir ve Volet-1 yaprağı  dipkoçanına tescilin yapıldığı gümrük idaresinin adı ile tescil  numarası,

yazılır.”

MADDE 21 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

“(1) İlk hareket gümrük idaresine ibraz edilen TIR karnesinin sarı  manifesto sayfası ve varış gümrük idaresine kadar kullanılacak tüm  yapraklarının eşya manifestosu bölümünde yazılı olan taşıt ve eşyaya  ilişkin olarak tescil edilen “TIR İhracat” kaydına ilişkin bilgiler,  TIR/Transit Takip Programı Volet-1 ekranına getirilerek TIR karnesi ve  ekli belgelerde yer alan bilgiler ile uygunluğu kontrol edilir ve  Volet-1 bilgileri tescil edilir. “TIR İhracat” kaydının 16 haneli tescil  numarası, TIR karnesinin tüm Volet-1 yaprakları ve dipkoçanları ile  Volet-2 yapraklarının ilgili bölümlerine yazılır. Tescil edilen Page 1  Volet-1 yaprağı koparılarak taşıt ikinci hareket gümrük idaresine Page 2  Volet-2 yaprağı ile birlikte sevk edilir.

(2) İkinci hareket gümrük idaresinde, şüphe, ihbar vb. durumlar hariç  olmak üzere, TIR karnesi ve eki belgeler ile transit süresi kontrol  edilerek taşıt haricen muayene edilir. TIR karnesinin Page 2 Volet-2  bilgileri TIR/Transit Takip Programının Volet-2 ekranına kaydedilerek  Program tarafından verilen tescil numarası Page 2 Volet-2 yaprağına  yazılır. İkinci hareket gümrük idaresinde yüklenecek eşya bilgileri TIR  karnesinin sarı manifesto sayfası ve varış gümrük idaresine kadar  kullanılacak yapraklarının eşya manifestosu bölümüne yazılır ve tescil  edilen “TIR İhracat” kaydına ilişkin bilgiler, TIR/Transit Takip  Programı Volet-1 ekranına getirilerek Page 3 Volet-1 bilgileri tescil  edilir. “TIR İhracat” kaydının 16 haneli tescil numarası, TIR karnesinin  Page 3 Volet-1 yaprağı ve dipkoçanı ile Page 4 Volet-2 yaprağının ilgili  bölümüne yazılır. Tescil edilen Page 3 Volet-1 yaprağı koparılarak  taşıt, üçüncü hareket gümrük idaresine veya çıkış gümrük idaresine Page  4 Volet-2 yaprağı ile birlikte sevk edilir. İkinci hareket gümrük  idaresinde, birinci hareket gümrük idaresinden sevk edilen taşıt ve eşya  için hiçbir şekilde özet beyan modülünden “Teslim Alma” kaydı  düzenlenmez. Page 2 Volet-2 yaprağı ile ilgili olarak bilgisayar  sisteminde herhangi bir teyit işlemi yapılmaz.

(3) Üçüncü hareket gümrük idaresinde, şüphe, ihbar vb. durumlar hariç  olmak üzere, TIR karnesi ve eki belgeler ile transit süresi kontrol  edilerek taşıt haricen muayene edilir. TIR karnesinin Page 4 Volet-2  bilgileri TIR/Transit Takip Programının Volet-2 ekranına kaydedilerek  Program tarafından verilen tescil numarası Page 4 Volet-2 yaprağına  yazılır. Üçüncü hareket gümrük idaresinde yüklenecek eşya bilgileri TIR  karnesinin sarı manifesto sayfası ve varış gümrük idaresine kadar  kullanılacak yapraklarının eşya manifestosu bölümüne yazılır ve tescil  edilen “TIR İhracat” kaydına ilişkin bilgiler, TIR/Transit Takip  Programı Volet-1 ekranına getirilerek Page 5 Volet-1 bilgileri tescil  edilir. “TIR İhracat” kaydının 16 haneli tescil numarası, TIR karnesinin  Page 5 Volet-1 yaprağı ve dipkoçanı ile Page 6 Volet-2 yaprağının ilgili  bölümüne yazılır. Tescil edilen Page 5 Volet-1 yaprağı koparılarak  taşıt, çıkış gümrük idaresine Page 6 Volet-2 yaprağı ile birlikte sevk  edilir. Üçüncü hareket gümrük idaresinde, ikinci hareket gümrük  idaresinden sevk edilen taşıt ve eşya için hiçbir şekilde özet beyan  modülünden “Teslim Alma” kaydı düzenlenmez. Page 4 Volet-2 yaprağı ile  ilgili olarak bilgisayar sisteminde herhangi bir teyit işlemi yapılmaz.  Son hareket gümrük idaresinde, TIR karnesinin varış gümrük idaresine  kadar kullanılacak yapraklarının 17 no.lu kutusuna tarih ve imza  atılarak mühürlenir.”

MADDE 22 – Aynı Tebliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – (1) TIR karnelerinin Volet-1 yaprakları, varış veya çıkış  gümrük idaresindeki Volet-2 yapraklarına ilişkin işlemler tamamlandıktan  sonra sistemde ibra edildiğinin anlaşılması üzerine takibi gerektirir  bir hususa rastlanmaması halinde arşivlenir. Takibi gerektirir bir husus  bulunması halinde Volet-2 yaprakları ve ekleri varış veya çıkış gümrük  idaresinden talep edilir ve bu Tebliğin 42 nci maddesi hükümlerine göre  işlem yapılır.”

MADDE 23 – Aynı Tebliğin 31/A maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

“(1) 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca ihracatta  yerinde gümrükleme izni ve izinli gönderici yetkisi kapsamında TIR  karnesi ile yapılacak işlemler bu maddede belirtilen usul ve esaslar  çerçevesinde yapılır.

(2) Yalnızca Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 77  nci maddesi kapsamında işlem gören ihracat eşyası izinli gönderici  yetkisine sahip TIR karnesi hamili aracılığıyla taşıtılabilir.”

“(5) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 84 üncü  maddesinde belirtilen çıkış izni bildirim süresi TIR karnesinin ilgili  gümrük idaresince tescil edilmesini müteakip başlar.”

MADDE 24 – Aynı Tebliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) TIR karnesi ve eki belgeler ile transit süresi  kontrol edilerek TIR karnesi Volet-2 bilgileri TIR/Transit Takip  Programına girilir ve TIR karnesi tescil edilir. TIR karnesi bilgileri  esas alınarak özet beyan modülünden “TIR İthalat” kaydı oluşturulur.  Ayrıca bir döküm alınmaz. Bu kayda ilişkin tescil numarası TIR karnesine  yazılır.”

MADDE 25 – Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı  maddenin dördüncü fıkrası ile beşinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten  kaldırılmıştır.

“(3) TIR karnesinin Volet-2 yaprağı ve dipkoçanının ilgili  bölümlerine, boşaltılan eşyaya ilişkin bilgiler yazılır. Boşaltılan eşya  ile TIR karnesinde yer alan eşyanın birbirine uygun olması ve varsa  ödenmesi gereken para cezasının ödendiğinin anlaşılması üzerine, sistem  üzerinde onay verilerek TIR karnesinin Volet-2 yaprağı ve dipkoçanının  ilgili bölümleri imzalanıp kaşe tatbik edilerek Volet-2 yaprağı  koparılır.”

MADDE 26 – Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinden  sonra gelmek üzere aşağıdaki 33/A maddesi eklenmiştir.

“İzinli alıcı ve ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında  yapılacak TIR karnesi işlemleri

MADDE 33/A – (1) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği  uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni ve izinli alıcı yetkisi  kapsamında TIR karnesi ile yapılacak işlemler bu maddede belirtilen usul  ve esaslar çerçevesinde yapılır.

(2) Yalnızca Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 97  nci maddesi kapsamında işlem görecek olan ithalat eşyası izinli alıcı  yetkisine sahip TIR karnesi hamili aracılığıyla taşıtılabilir.

(3) Taşıtın Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği  çerçevesinde kabul edilen izinli alıcı veya ithalatta yerinde gümrükleme  izni sahibinin tesisine geldiğine dair TIR karnesine meşruhat düşülür.  TIR karnesi Volet-2 yaprağı ve eki belgeler gümrük idaresine ibraz  edilir ve 32 nci maddeye göre işlem yapılır.

(4) Sistem tarafından muayene ile görevli memur atanması durumunda  Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 111 inci maddesinin  üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde görevli memurca ek-7’de  belirtilen tutanak düzenlenir ve 33 üncü maddenin üçüncü fıkrası  uyarınca işlem yapılır.

(5) Sistem tarafından muayene ile görevli memur atanmaması durumunda  izinli alıcı tarafından eşya boşaltılır. Ek-7 de yer alan tutanak iki  nüsha düzenlenir ve izinli alıcı ile sürücü tarafından imzalanır. Ayrıca  33 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca işlem yapılır. Volet-2 yaprağı  ve ekleri ile tutanağın bir nüshası 10 iş günü içerisinde dilekçe ekinde  gümrük idaresine gönderilir. Bu belgelerin süresi içerisinde  gönderilmemesi durumunda Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci  fıkrası hükmü uygulanır.

(6) Boşaltılan eşya ile beyan edilen eşyanın miktarında eksiklik veya  fazlalık tespit edilmesi durumunda gümrük idaresine bildirimde bulunulur  ve gümrük idaresince 34 üncü maddeye göre işlem yapılır.

(7) Üçüncü ve altıncı fıkralarda belirtilen işlemler izinli alıcı  veya ithalatta yerinde gümrükleme izinlerinde belirtilen gümrük  idarelerinde gerçekleştirilir.”

MADDE 27 – Aynı Tebliğin 34 üncü maddesinin birinci, ikinci, dördüncü, beşinci ve altıncı  fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki sekizinci  ve dokuzuncu fıkralar eklenmiştir.

“(1) TIR karnesi himayesinde taşınan serbest dolaşımda olmayan eşyaya  ilişkin tespit edilen eksiklik veya fazlalık için takibat yapılır. TIR  karnesinin Volet-2 yaprağı ve dipkoçanının ilgili bölümlerine tespit  edilen eksiklik veya fazlalık yazılır ve “şartlı ibra edilmiştir” şerhi  düşülür. Ayrıca TIR/Transit Takip Programının Volet-2 ekranına “şartlı  ibra edildi” kaydı girilir.

(2) Eksiklik ve fazlalığa ilişkin tutanağın imzalandığı tarihte TIR  karnesi hamiline bildirim yapılması halinde bu tarih, bildirim  yapılamaması durumunda ise takibat yazısının TIR karnesi hamiline tebliğ  edildiği tarih esas alınarak eksiklik veya fazlalığın nedeninin üç ay  içinde belgelendirilmesi istenir. Eşyanın mahrecinden yüklenmediği veya  eşyanın mahrecinden eksik veya fazla yüklendiği, yanlışlıkla başka bir  yere boşaltıldığı ya da kaza veya avarya sonucu kaybolduğu veya  çalındığına ilişkin eşyanın yüklendiği liman idaresi, çıkış acentesi,  taşıyıcının bir kamu kuruluşu olması halinde bu kuruluş veya yükleme  esnasında bu kurum ve kuruluşların bulunmaması halinde ihracatçı veya  yüklemeyi yapan kuruluştan alınan ve eşyanın yüklendiği limandaki en  büyük mülki idare amirince, gümrük idaresince, ticaret ve sanayi  odalarınca veya liman başkanlığınca onaylanmış belgelerin TIR karnesi  hamili tarafından ibrazı halinde, eksiklik veya fazlalık takibatı  sonlandırılır. Bu fıkra hükmünün uygulanmasında Avrupa Birliğinin tek  bir gümrük bölgesinden oluştuğu göz önünde bulundurulur. Üç aylık  takibat süresi talep halinde ilgili gümrük idaresi tarafından üç ay  uzatılır. Haklı sebebin varlığı halinde, bu süre gümrük idaresi  tarafından bir ay daha uzatılabilir.”

“(4) Eksikliğe ilişkin olarak, verilen süre içerisinde herhangi bir  belge ibraz edilmemesi veya ibraz edilen belgelerin geçerli sayılmaması  halinde, gümrük idaresi tarafından eksik çıkan eşyadan tarife  pozisyonuna veya tarife pozisyonu tespit edilemiyor ise cinsine ve  türüne göre tarifede dahil olduğu faslın en yüksek vergiye tabi  pozisyonuna göre hesaplanan gümrük vergileri tahakkuk ettirilerek TIR  karnesi hamilinden tahsili yoluna gidilir. Gümrük vergilerinin TIR  karnesi hamilinden tahsil edilememesi halinde, TIR Sözleşmesinin 11 inci  maddesinin birinci fıkrasındaki süre dikkate alınarak kefil kuruluş  nezdinde gerekli takibat yapılır. Ayrıca, giriş gümrük idaresine veya  parsiyel taşımalarda bir önceki gümrük idaresine bilgi verilir.  Eksikliğe isabet eden gümrük vergilerinin tahsil edilmesi halinde TIR  karnesinin Volet-2 yaprağına “şartlı ibra kaldırılmıştır” şerhi düşülür.  Ayrıca TIR/Transit Takip Programının Volet-2 ekranındaki “şartlı ibra  edildi” kaydı kaldırılarak “ibra edildi” kaydı ile açıklama girilir.

(5) Fazlalığa ilişkin olarak verilen süre içerisinde herhangi bir  belge ibraz edilmemesi veya ibraz edilen belgelerin geçerli sayılmaması  halinde fazla çıkan eşyaya ilişkin olarak Gümrük Kanununun 177 nci  maddesi uyarınca tasfiye işlemine tabi tutulur. TIR karnesinin Volet-2  yaprağına “şartlı ibra kaldırılmıştır” şerhi düşülür. Ayrıca TIR/Transit  Takip Programının Volet-2 ekranındaki “şartlı ibra edildi” kaydı  kaldırılarak “ibra edildi” kaydı ile açıklama girilir.

(6) Dökme eşyada eksiklik veya fazlalığın eşyanın tabiatı icabı  2009/15481 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması  Hakkında Kararın 131 inci maddesinde belirtilen oranlarda olduğunun  anlaşılması halinde, eksiklik veya fazlalık takibatı yapılmayarak  işlemler tespit edilen miktar üzerinden sonuçlandırılır. Eksiklik veya  fazlalık takibatı gerektiren durumlar için takibat ve varsa cezaî işlem,  eksiklik veya fazlalığın tamamı için değil, bu oranları aşan kısmı için  uygulanır.”

“(8) 27 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca giriş gümrük  idaresince beyan edilen eşyanın miktarına göre fazlalık tespit edilmesi  durumunda, varış gümrük idaresince bu madde hükümlerine göre işlem  yapılır.

(9) Bu madde kapsamındaki tespitlerin Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu  da ihlal ettiği sonucuna varılması durumunda bu Kanun hükümleri uyarınca  da gerekli işlemler yapılır.”

MADDE 28 – Aynı Tebliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – (1) Gümrük idaresince;

a) Brandalı taşıtlarda brandanın yırtık ve sökük,

b) Römork, yarı römork ve konteynerlerde kırık ve delik,

c) Taşıtın mührünün/mühürlerinin, sağlam olup olmadığı ile TIR  karnesinde kayıtlı numara ve adede uygun,

olup olmadığı haricen kontrol edilerek, uygun bulunması halinde 39 ve  40 ıncı madde hükümleri uyarınca işlemlere devam edilir. Uygun  bulunmaması halinde ise, TIR işlemleri ile ilgili servise derhal bilgi  verilir.”

MADDE 29 – Aynı Tebliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) İbraz edilen TIR karnesi, geçiş belgesi ve diğer  belgeler kontrol edildikten sonra TIR karnesinin Volet-2 bilgileri  TIR/Transit Programına girilir ve Program tarafından verilen tescil  numarası Volet-2 yaprağının ilgili bölümüne ve dipkoçanına yazılır.  Gümrük idaresinin adı TIR karnesinin ilgili bölümüne yazılır ve resmi  mühür tatbik edilir.

(2) Sistem tarafından atanan memur, beyanın kontrol türüne göre  işlemleri gerçekleştirir. Beyanın kontrol türünün belge kontrolü olması  ve yapılan kontrol sonucunun olumlu olması halinde, Volet-2 yaprağı ve  dipkoçanının ilgili bölümlerine gerekli meşruhat düşülür. Sistem  üzerinde onay verilerek Volet-2 yaprağı koparılır ve TIR karnesi  sürücüye verilerek taşıtın yurtdışına çıkışına izin verilir.

(3) Beyanın kontrol türünün belge kontrolü olması ve yapılan kontrol  sonucunda TIR karnesi ve ekli belgelerde ciddi farklılık tespit edilmesi  ile muayene yapılmasının gerekli görülmesi durumunda, idare amiri  tarafından gerekli yönlendirme yapılır ve eşya muayene edilir. Muayene  sonucunun olumlu olması halinde, taşıta tekrar mühür tatbik edilir. TIR  karnesinin Volet-2 yaprağı ve dipkoçanının ilgili bölümlerine gerekli  kayıt ve meşruhatlar düşüldükten sonra sistem üzerinde onay verilir.  Volet-2 yaprağı koparılır ve TIR karnesi sürücüye verilerek taşıtın  yurtdışına çıkışına izin verilir.

(4) İç gümrük idarelerinde tescil edilen TIR karnesinde yer alan tüm  “TIR İhracat” kayıtları ile ilişkilendirilen ihracat beyannameleri  taşıtın yurtdışına çıkışı ile otomatik olarak kapanmakla birlikte,  taşıtın yurtdışına çıkmasına rağmen bu kayıtların kapanmaması halinde  özet beyan modülünden “uzaktan teyit” yöntemi ile bu kayıtlar kapatılır.

(5) Çıkış gümrük idaresinde, son hareket gümrük idaresinden sevk  edilen araç ve eşya için özet beyan modülünden “Teslim Alma” kaydı  düzenlenmez.”

MADDE 30 – Aynı Tebliğin 40 ıncı maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki  şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki beşinci, altıncı ve yedinci  fıkralar eklenmiştir.

“(1) Taşıt, römork, yarı römork ve konteynerlerden;

a) Haklarında ihbar ya da kuvvetli şüphe bulunanlar,

b) Mühürleri bulunmayanlar veya koparılmış ya da bozulmuş halde  olanlar,

c) Brandalı taşıtlarda brandalarında sökük, yırtık veya TIR  Sözleşmesi ek-2’de belirlenen şekle aykırı yama bulunanlar ile TIR  halatlarında kopukluk bulunanlar,

ç) Römork, yarı römork veya konteynerlerde kırık, delik bulunanlar,

d) Tartıda tespit edilen ağırlığı TIR karnesinde kayıtlı ağırlıktan  farklı olanlar,

e) Belgelerinde şüpheli durum bulunanlar ile gizli bölme olduğuna  dair şüphe oluşturanlar,

f) Sistem tarafından muayeneye tabi tutulanlar,

görevlendirilecek muayene memuru tarafından açılarak masrafları  taşımacıya ait olmak üzere muayene edilir.”

“(3) Muayene sonucunda ihraç eşyasında beyan edilen miktara göre  eksiklik veya fazlalık bulunduğunun tespit edilmesi halinde, hareket  gümrük idaresine gecikmeksizin bilgi verilir. TIR karnesinin 9, 10 ve 11  no.lu kutularına tespit edilen eksiklik veya fazlalık yazılarak  tasdiklenir. Aynı şekilde TIR/Transit Takip Programında eşya miktarına  ilişkin veri girişi ve açıklama girilir. Gümrük Kanununa göre cezai  hüküm uygulanarak eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmasına  izin verilir.

(4) Muayene sonucunda serbest dolaşımda bulunmayan eşyada beyan  edilen miktara göre eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde, TIR  işlemi sonlandırılmaz ve 42 nci maddeye göre işlem yapılmak üzere  Volet-2 yaprağı ve ekleri ile birlikte hareket veya giriş gümrük  idaresine bildirimde bulunulur. Ancak, Türkiye Gümrük Bölgesine mühürlü  olarak gelen ve giriş gümrük idaresince söz konusu mühürleri kontrol  edilmek suretiyle TIR karnesi kapsamında çıkış gümrük idaresine sevk  edilen eşyanın, çıkış gümrük idaresince yapılan muayenesi sonucunda  birinci fıkranın (c) ve (ç) bendinde yer alan uygunsuzlukların olmadığı  ve mahreç ülkede tatbik edilen mühürlerin sağlam olduğu görülmekle  birlikte, eşyada beyan edilen miktara göre eksiklik çıkması halinde, TIR  işlemi sonlandırılmaz ve 34 üncü maddeye göre işlem yapılır. 34 üncü  maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süreler içerisinde bu eksikliğin  ispat edilememesi halinde, 34 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre  noksanlığa isabet eden gümrük vergileri tahsil edilir ve TIR karnesinin  9, 10 ve 11 no.lu kutularına tespit edilen eksiklik yazılarak  tasdiklenir ve eşya miktarına ilişkin veri girişi ve açıklama girilir.  TIR işlemi sonlandırılarak eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına  çıkarılmasına izin verilir. Bu eksikliğin ispat edilmesi halinde ise 34  üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca işlem yapılır. TIR karnesinin 9,  10 ve 11 no.lu kutularına tespit edilen eksiklik yazılarak tasdiklenir  ve eşya miktarına ilişkin veri girişi ve açıklama girilir. TIR işlemi  sonlandırılarak eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmasına izin  verilir. Ayrıca giriş gümrük idaresine bilgi verilir.”

“(5) Muayene sonucunda serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın cinsi  aynı olmakla birlikte beyan edilen miktara göre fazlalık bulunduğunun  tespit edilmesi halinde, tespit edilen fazlalık TIR karnesinin 9, 10 ve  11 no.lu kutularında gösterilerek tasdiklenir, TIR/Transit Takip  Programında eşya miktarına ilişkin veri girişi ve açıklama girilir. TIR  işlemi sonlandırılarak beyan edilen eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi  dışına çıkarılmasına izin verilir. Ayrıca hareket veya giriş gümrük  idaresine bilgi verilir.

(6) Muayene sonucunda beyan edilen serbest dolaşımda bulunmayan  eşyadan farklı cinste eşya tespit edilmesi halinde, bu eşyanın  yurtdışına çıkışına izin verilmez. TIR karnesine ve TIR/Transit Takip  Programına açıklama yapılır. TIR işlemi sonlandırılarak beyan edilen  eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmasına izin verilir. Farklı  cinsteki eşya için 34 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süreler  içerisinde farklılığın ispat edilememesi halinde, Gümrük Kanununun 177  nci maddesi uyarınca tasfiye işlemine tabi tutulur. İspat edilmesi  halinde ise eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmasına izin  verilir. Ayrıca, hareket veya giriş gümrük idaresine bilgi verilir.

(7) Üçüncü ila altıncı fıkra kapsamındaki tespitlerin Kaçakçılıkla  Mücadele Kanununu da ihlal ettiği sonucuna varılması durumunda bu Kanun  hükümleri uyarınca da gerekli işlemler yapılır.”

MADDE 31 – Aynı Tebliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 41 – (1) İşlem gören TIR karnelerinin Volet-2 yaprakları ve  ekleri varış veya çıkış gümrük idaresince arşivlenir.”

MADDE 32 – Aynı Tebliğin 42 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile yedinci fıkrasının (c) bendinin  (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Gümrük idareleri tarafından, bu gümrük idarelerinde işlem gören  TIR karnelerinin haftalık ve aylık olarak listeleri alınarak, bu TIR  karnelerinin sisteme veri girişlerinin ve muayene onaylarının eksiksiz  ve hatasız olarak yapılıp yapılmadığı ve diğer usulsüzlüklerin tespiti  amacıyla kontrol edilir.”

“1) Gümrük vergileri, tahakkuk ettirilerek karne hamilinin yabancı  olması halinde İngilizce veya ilgili ülke dilinde hazırlanan bir yazı  ekinde iadeli taahhütlü posta ile, yerli firma olması halinde ise tebliğ  mazbatalı zarf ile, TIR Sözleşmesinin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası  gereğince öncelikle karne hamiline tebliğ edilir ve bu durumdan aynı  zamanda kefil kuruluşa da bilgi verilir. Tahsilâtın karne hamilinden  yapılamaması durumunda; TIR Sözleşmesinin 11 inci maddesinin üçüncü  fıkrası hükmü uyarınca, altıncı fıkraya göre yapılan bildirim tarihinden  itibaren en geç iki yıl içinde, TIR Sözleşmesinde öngörülen azami  teminat tutarı göz önünde bulundurularak düzenlenen tahakkuk kefil  kuruluşa tebliğ edilerek gümrük vergilerinin tahsili sağlanır.”

MADDE 33 – Aynı Tebliğin 45 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“TIR karnesi takip işlemlerinin Bölge Müdürlüklerince izlenmesi

MADDE 45 – (1) Sistemde kayıtları açık görünen TIR karneleri  sorgulanarak bu TIR karneleri ile ilgili takip işlemlerinin bağlantıları  gümrük idareleri tarafından yerine getirilip getirilmediği Gümrük ve  Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından düzenli olarak kontrol edilir ve  açık kayıtlar gerekçesi ile birlikte altı ayda bir Genel Müdürlüğe  bildirilir.”

MADDE 34 – Aynı Tebliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 46 – (1) Bir akit taraftan TIR karnesi düzenlenmeksizin  ülkemize giriş yapan taşıtın; gideceği ülkenin bir akit taraf olması ve  eşyanın TIR karnesi himayesinde taşınabilmesi için gerekli belgelerin  ibraz edilmesi koşuluyla, giriş gümrük idaresince eşyanın muayenesinin  yapılarak ibraz edilen belgelerle uygunluğunun sağlanması durumunda,  giriş yaptığı gümrük idaresinden TIR karnesi himayesinde sevk edilmesi  mümkündür.

(2) Bununla birlikte, eşyanın Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı  maddesinin birinci fıkrasında yer alması durumunda, aynı maddenin  yedinci fıkrasına göre işlem yapılır.”

MADDE 35 – Aynı Tebliğin 49 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eşyanın çıkış gümrük idaresine sevk edilmesinden vazgeçilmesi veya  sevkinin mümkün olmaması

MADDE 49 – (1) Volet-1 yaprağının hareket gümrük idaresi tarafından  tescil edilmesinden sonra, eşyanın herhangi bir nedenle çıkış gümrük  idaresine sevk edilmesinden vazgeçilmesi veya sevk edilmesinin mümkün  olmaması halinde;

a) Aynı TIR karnesi ile taşımaya devam edilecekse, TIR/Transit Takip  Programında Volet-1 kaydı açıklama yapılarak iptal edilir ve 29 uncu  maddeye göre işlem yapılır.

b) Aynı TIR karnesi ile taşımaya devam edilmeyecekse, TIR karnesi  iptal edilir. TIR karnesi Volet-2 yaprağı ve dipkoçanına iptal  gerekçesine ilişkin gerekli meşruhat düşülür. TIR karnesinin “onaylı  rapor” sayfası doldurulur. TIR/Transit Takip Programında Volet-1 kaydı  iptal edilerek gerekçesine ilişkin açıklama yapılır.”

MADDE 36 – Aynı Tebliğin 49 uncu maddesinden  sonra gelmek üzere aşağıdaki 49/A maddesi eklenmiştir.

“Adli işleme konu olan TIR karneleri

MADDE 49/A – (1) Eşya ve araç ile ilgili olarak adli makamlara  intikal ettirilen usulsüzlüğe konu TIR karnesine ilişkin vergi takibini  gerektiren bir durum bulunmaması halinde, TIR karnesi sonlandırılır ve  TIR karnesi Volet-2 yaprağı ve dipkoçanına sonlandırma gerekçesine  ilişkin gerekli meşruhat düşülür. TIR karnesinin “onaylı rapor” sayfası  doldurulur. TIR/Transit Takip Programında Volet-2 kaydına ilişkin  işlemler tamamlanarak sonlandırma gerekçesine ilişkin açıklama yapılır.  Vergi takibini gerektiren bir durum bulunması halinde ise takibat ve  buna bağlı mahkeme sonucuna göre işlem yapılır.

(2) TIR karnesine gümrük idaresince el konulması halinde, gümrük  idaresi tarafından karne cildinin arka kapağındaki kopartılabilir bölüm  mühürlenir, imzalanır ve kopartılarak sürücüye verilir.”

MADDE 37 – Aynı Tebliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 50 – (1) Giriş gümrük idaresine TIR karnesi himayesinde gelen  eşyanın, bu gümrük idaresinde başka bir rejime tabi tutulmak istenmesi  halinde TIR karnesinin Volet-1 ve Volet-2 yaprağı bilgileri TIR/Transit  Takip Programına girilir ve sistemin Volet-2 bilgilerinden “TIR İthalat”  kaydı oluşturulur.”

MADDE 38 – Aynı Tebliğin 54 üncü maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) TIR karnesi himayesinde taşıma yapan yabancı firmaların  elektronik ortamda ön beyan verebilmesine ilişkin usul ve esaslar  Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 39 – Aynı Tebliğin 58 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

“(1) Kaza nedeniyle telef olan eşyanın Gümrük Yönetmeliğinin 273 üncü  maddesi uyarınca kanıtlanması durumunda, gümrük vergileri aranmaz. TIR  karnesi kazanın meydana geldiği yere en yakın gümrük idaresince  sonlandırılır. TIR karnesi Volet-2 yaprağı ve dipkoçanına sonlandırma  gerekçesine ilişkin gerekli meşruhat düşülür. TIR karnesinin “onaylı  rapor” sayfası doldurulur. TIR/Transit Takip Programında Volet-2 kaydına  ilişkin işlemler tamamlanarak sonlandırma gerekçesine ilişkin açıklama  yapılır. Ayrıca giriş veya hareket gümrük idaresine bilgi verilir.

(2) Kaza nedeni ile telef olan ve sahibi tarafından yurtdışı edilmek  istenmeyen eşya gümrüğe terk edilebilir. Gümrüğe terk edilen bu eşya  4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Tasfiye Yönetmeliğine göre tasfiye  hükümlerine tabi tutulur.”

MADDE 40 – Aynı Tebliğin  60 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 60 – (1) TIR Sistemi, Ortak Transit veya Ulusal Transit  kapsamında yapılan taşımalarda ya da boş araç giriş ve çıkışlarında,  taşıyıcı veya sürücü tarafından TIR Sözleşmesi, gümrük mevzuatı ve  ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulmadığının tespit edilmesi halinde,  durum elde edilen bilgi ve belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe  ivedilikle bildirilir. Genel Müdürlükçe yapılacak inceleme sonucunda  taşıyıcı firma ile ilgili olarak gerekli tedbirler alınır.”

MADDE 41 – Aynı Tebliğin 62 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

“(1) Serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı taşıyan taşıtların, mücbir  sebep, olağanüstü haller veya haklı bir sebebin olması koşuluyla, giriş  veya hareket gümrük idaresi tarafından TIR karnesine yazılan çıkış  gümrük idaresi dışında bir gümrük idaresinden yurtdışı edilmek istenmesi  halinde, eşya muayene edilir. Eşyanın TIR karnesine uygun bulunması  halinde, taşıta mühür tatbik edilerek taşıtın çıkışına izin verilir.

(2) İhraç eşyası taşıyan taşıtların, hareket gümrük idaresi  tarafından TIR karnesine yazılan çıkış gümrük idaresi dışında bir gümrük  idaresinden yurtdışı edilmek istenmesi halinde, 39 uncu maddeye göre  işlem yapılır.”

MADDE 42 – Aynı Tebliğin 69 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 69 – (1) Arşivlenen TIR karnesinin Volet-1 ve Volet-2  yaprakları saklanmalarına gerek duyulan haller dışında sekiz yıllık süre  sonunda diğer resmi evrakın tabi olduğu koşullara göre imha edilir.”

MADDE 43 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin  birinci fıkrasının (c), (ff) ve (ii) bentleri, 5, 6, 7  ve 9  uncu maddeleri, 8  inci maddesinin beşinci fıkrasında geçen “ile araç tamir ve bakımı ile  ilgili yetkili servisler” ibaresi, 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “ve durum Genel Müdürlüğe  bildirilir” ibaresi, 25 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendinde geçen “muayene ile  görevli” ibaresi, 27 nci maddesinin altıncı fıkrasında geçen “fiziki” ibaresi, 52 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi, 55 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde geçen “muhafaza”  ibaresi ve 6 no.lu eki yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 44 – Aynı Tebliğin 5 ve 7 numaralı ekleri ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 45 – Bu Tebliğin;

a) 14 üncü maddesi 25/4/2017 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 46 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.


"EK-5

ÖN BEYANDA YER ALAN BİLGİLER

• TIR Karnesi Bilgileri

a. TIR Karnesi Numarası

b. Beyan Sahibi

c. Karne Hamili Firma/ID No

d. Karne Geçerlilik Tarihi

e. Kefil Kuruluş

• Plaka Bilgileri

a. Çekici plaka No - Taşıt ülkesi

b. Dorse plaka No 1 -Taşıt ülkesi

c. Dorse plaka No 2- Taşıt ülkesi

d. Konteyner no - konteyner ülkesi

• Şoför Bilgileri

I. TC Kimlik Numarası

II. Pasaport Numarası

a. Şoför Adı-Soyadı

b. Doğum Yeri

c. Doğum Tarihi

d. Şoför Baba Adı

• Volet-1 Sayfa No

• İşlemin Yapılacağı Gümrük

İdaresi

• Hareket Ülkesi

• Varış Ülkesi

• Varış Gümrük İdaresi

• Gönderici Bilgileri

a. Gönderici Vergi No

b. Gönderici Ünvanı

c. Gönderici Adres

d. Gönderici Şehir, Posta

Kodu ve Ülke

• Alıcı Bilgileri

a. Alıcı Vergi No

b. Alıcı Ünvanı

c. Alıcı Adres

d. Alıcı Şehir, Posta Kodu ve

Ülke

• Kalem Bilgileri

a. 6 Haneli AS Kodu

b. Eşya Tanımı

c. Brüt Ağırlık

d. Net Ağırlık

e. Kap Türü

f. Kap Adedi

g. İşlem Türü

• Ekli Belgeler

a. Belge Tipi

b. Belge Tarihi

c. Belge No

d. Belge Dili

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc