Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.02.2017 tarihli ve 22615137 sayılı yazısı (Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1) - Tebliğ'de Yapılan Değişiklikler )

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.02.2017 tarihli ve 22615137 sayılı yazısı (Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1) - Tebliğ'de Yapılan Değişiklikler )


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.02.2017 tarihli ve 22615137 sayılı yazısı (Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1) - Tebliğ'de Yapılan Değişiklikler )

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 44873033-010.05[GGM-TIR İŞLEMLERİ]
Konu : Gümrük Genel Tebliği (TIR
İşlemleri) (Seri No:1) - Tebliğ'de
Yapılan Değişiklikler

15.02.2017 / 22615137
DAĞITIM YERLERİNE


11.02.2017 tarihli ve 29976 sayılı Resmi Gazete’de, Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (TIR İşlemleri) (Seri No:6) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ’de ana hatlarıyla aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

- 05.03.1993 tarihli ve 93/4207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 16.4.1993 tarihli ve 21554 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmelik", 27.07.2010 tarihli ve 2010/786 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.03.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırıldığından, Tebliğin kılavuz TIR Güzergahları haritası başlıklı 5 inci maddesi, konaklama yerleri başlıklı 6 ncı maddesi, yükleme ve boşaltma yerleri başlıklı 7 nci maddesi ve duraklama ve park yasağı başlıklı 9 uncu maddeleri ile transit ve bağlantı yolları ile yükleme ve boşaltma yerlerine ilişkin ekler yürürlükten kaldırılmıştır.

- Gerek yol standartlarının artmış olması gerekse transit eşyasında yaşanabilecek usulsüzlüklerin önlenmesini teminen Tebliğ'de yapılan düzenleme ile azami güzergâh katetme süreleri yaz aylarında 5 güne (120 saat), kış aylarında ise 7 güne (168 saat) indirilmiştir.

- Sınır gümrük idarelerimizde uygulanmak üzere taşıt gümrük idaresine gelmeden taşıyıcılar tarafından gümrük idaresine ön beyanda bulunulmasına, yabancı taşıyıcıların da bu beyanı yapabilmesine ve ön beyanda yer alan bilgilere ilişkin düzenleme yapılmış olup, ön beyanın yürürlük tarihi ise 25.04.2017 olmuştur.

- Giriş ve hareket gümrük idaresince kâğıt ortamında varış gümrük idaresinden gönderilen Volet-2 yapraklarının hareket ve giriş gümrük idaresinde bulunan Volet-1 yaprakları ile çakıştırılması işlemine son verilmiş, işlemlerin elektronik ortamda ibra edilmesi, sistemde ibra edilmediğinin anlaşılması durumunda hareket veya giriş gümrük idaresince varış gümrük idaresinden bilgi ve belgelerin (Volet 2 yaprakları ve ekleri) talep edilmesi yönünde Tebliğ’de düzenleme yapılmıştır.

- Giriş, çıkış ve varış gümrük idaresinde beyana göre eksiklik ve fazlalık durumunda yapılacak işlemlere ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin beşinci fıkrasının uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. Bunun yanında, özet beyanda yapılan düzenlemeye paralel olarak eksiklik ve fazlalıkta ispat edilebilmesi için gerekli belgelerde konsolosluk ve elçilik tasdikinin aranmaması yönünde düzenleme yapılmıştır.

- 21.05.2014 tarihli ve 26006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile izinli alıcı yetkisi ve ithalatta yerinde gümrükleme izni uygulamalarına ilişkin yasal düzenlemeler gerçekleştirildiğinden, TIR Karnesi ile yapılacak taşımalarda da anılan kolaylaştırmalardan faydalanılmasını teminen Tebliğ’de düzenleme yapılmış ve söz konusu Yönetmeliğin izinli gönderici ile ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikler de Tebliğ’e yansıtılmıştır.

- Riskli eşyaya ilişkin bilgilerin hareket veya giriş gümrük idaresince varış veya çıkış gümrük idaresine bildirilmesi ile adli işlem konu olan TIR Karnelerine ilişkin yapılacak işlemler Tebliğ'de düzenlenmiştir.

- TIR Sistemi kapsamında taşıma yapılması için kullanılan taşıtlara ilişkin bilgilere tüm gümrük idarelerince elektronik olarak erişilebilmesi Elektronik Taşıt Onay Belgesi Sistemi (ETOBS) ile mümkün hale geldiğinden, işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar Tebliğ’e yansıtılmıştır.

- TIR Karnesi kapsamında taşınan eşya için BİLGE Sisteminde düzenlenen özet beyan, TIR Karnesi işlemlerinin yapıldığı TIR Transit Takip Programı ile BİLGE Sistemi arasında doğrudan veri aktarma mekanizmasının bulunmaması nedeniyle eşyanın başka bir gümrük rejimine tabi tutulabilmesi için oluşturulmuş teknik bir çözüm olduğundan ve gerçek ve hukuki anlamda bir özet beyan olarak kabul edilmediğinden, konunun gümrük idarelerince yanlış yorumlanmasının önlenmesi amacıyla Tebliğ’den “Özet beyan” ifadeleri çıkartılmıştır.

Konunun bağlantınız gümrük idarelerine bildirilerek Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (TIR İşlemleri) (Seri No:6)’in tüm personele ivedilikle duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Önder GÖÇMEN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı


EKLER:
1- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (TIR İşlemleri) (Seri No:6)
2- Tebliğ ekleri

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc