Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 16.02.2017 tarihli ve 22599788 sayılı yazısı (6736 Sayılı Kanun)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


gümrük alacakları  - Uğurlu Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti.
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 16.02.2017 tarihli  ve 22599788 sayılı yazısı (6736 Sayılı Kanun)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 80572740-010.05
Konu : 6736 Sayılı Kanun

16.02.2017 / 22599788
DAĞITIM YERLERİNE

27/1/2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe  giren 18/1/2017 tarihli ve 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı  Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanunun 26’ncı maddesiyle 6736 sayılı Bazı Alacakların  Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna geçici 2’ nci madde eklenmiştir.  Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı tarafından 29/01/2017 tarihli ve  29963 sayılı Resmi Gazete’de 5 Seri No’lu Bazı Alacakların Yeniden  Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Bu çerçevede anılan Kanun kapsamında yapılandırılan gümrük alacakları ile  ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir.

1.6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış borçlara ilişkin  olarak, 27/1/2017 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarların süresinde  ödenmemesi nedeniyle Kanun hükümlerinin ihlal edilmiş olması halinde ayrıca  yazılı bir başvuru aranılmaksızın ihlale neden olan tutarların, ödenmesi  gereken tarihten (6736 sayılı Kanunun 2 ve 3’üncü maddesi kapsamında  olanlar için ödenmesi gereken tarih 30 Kasım 2016’dır.) 27/1/2017  tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre (her ay ve kesri) için  hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu  tarih dâhil) ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yeniden  yararlanılması mümkün hale getirilmiştir.

2. 6736 sayılı Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren  (ödeme süresi bu aya tekabül eden taksitler dâhil) ödenmesi gereken  taksitlerin her birinin ödeme süreleri;

-Borçlulardan ayrıca yazılı başvuru aranılmaksızın,

-Uzayan ödeme süreleri için herhangi bir zam, faiz uygulanmaksızın,

-Tercih edilen taksit süresine ilişkin katsayıda herhangi bir  değişiklik yapılmaksızın, dörder ay uzatılmıştır.

Diğer taraftan, ödenmemiş olan ilk iki taksitin 31 Mayıs 2017 tarihine  kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında ikiden fazla  taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, süresinde ödenmeyen veya  eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen  ayın sonuna kadar da ödenmemesi hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı  kaybedilecektir.

3. Peşin veya taksitli ödeme seçenekleri tercih edilerek  yapılandırılan alacakların tamamının, 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih  dâhil) ödenmesi durumunda Yİ-ÜFE tutarı ve 6736 sayılı Kanunun 4’üncü  maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan alacaklarda ayrıca  gecikme faizi üzerinden %50 oranında indirim yapılacaktır.

Diğer taraftan, alacağın tamamının belirtilen şekilde ödenmesi halinde  taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmiş olması nedeniyle hesaplanan  katsayı tutarları tahsil edilmeyerek, tahsil edilmiş tutarlar ile bu  tutarlar üzerinden hesaplanarak tahsil edilmiş geç ödeme zamları 6183 sayılı  Kanunun 23 üncü  maddesi de göz önünde bulundurularak red ve iade edilecektir.

Ayrıca, yapılandırılan alacağın tamamının 31 Mayıs 2017 tarihine kadar  (bu tarih dâhil) ödenmesi şartıyla uygulanacak peşin ödeme indiriminden  yararlanacak borçlular, 27/1/2017 tarihi itibarıyla Kanun hükümlerini ihlal  etmişlerse yapılandırılan alacağın tamamı (süresinde ödenen tutarlar hariç)  üzerinden geç ödeme zammı hesaplanacak olup, Yİ-ÜFE tutarı ve gecikme faizi  üzerinden alınması gereken geç ödeme zammı, bu alacakların peşin ödeme  indirimi uygulanmış tutarları üzerinden hesaplanacaktır.

4. 6736 sayılı Kanun kapsamında peşin ödeme seçeneği tercih  edilerek yapılandırılmış borçlara ilişkin olarak, 27/1/2017 tarihi  itibarıyla ödenmesi gereken tutarların süresinde ödenmemesi nedeniyle Kanun  hükümlerinin ihlal edilmiş olması halinde 30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih  dâhil) ilgili gümrük müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunularak taksitli ödeme  seçeneğinin tercih edilmesi ve tercih edilen taksit seçeneğine göre  27/1/2017 tarihine kadar ödenmesi gereken taksitlerin geç ödeme zammıyla  birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerin  ise uzatılan taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden  yeniden yararlanılması mümkün hale getirilmiştir.

Ayrıca, taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi durumunda 6736 sayılı  Kanun kapsamında yapılandırılan tutara, tercih edilen taksit süresine  ilişkin katsayının uygulanması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 6736 sayılı Kanun kapsamında peşin ödeme seçeneğine göre  yapılandırılan alacaklara karşılık 27/1/2017 tarihinden önce yapılmış olan  ödemeler, borçlunun tercih ettiği taksitlerin birincisinden başlamak üzere  ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak mahsup edilecektir.  Taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde 6736 sayılı Kanunun 10  uncu maddesinin altıncı fıkrasının uygulanması gerekmektedir.

5. 6736 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunduğu  halde Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulardan, yapılandırılan amme  alacaklarına karşılık cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarların,  borçluların herhangi bir müracaatı aranılmaksızın ve en eski vadeli  taksitten başlanılmak ve tahsil edilen tutarların tahsilat tarihleri esas  alınmak suretiyle (geç ödeme zammı hesaplanıp hesaplanmayacağı belirlenerek)  re’sen mahsup edilecek olup, yapılan mahsup sonrasında Kanun hükümlerine  göre ödenmesi gereken toplam tutardan fazla tahsil edilen tutarlar, 6183  sayılı Kanunun 23’üncü maddesine göre red ve iade edilecektir.

6. Peşin ödeme seçeneği tercih edilerek yapılandırılmış borçlara  ilişkin yapılandırılan tutarın tamamının 6736 sayılı Kanunun 10’uncu  maddesinin altıncı fıkrası kapsamında hesaplanan geç ödeme zammı ile  birlikte peşin ödeme indirimi uygulanmaksızın ödenmiş olması ve 31/12/2017  tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili gümrük müdürlüğüne yazılı olarak  müracaatta bulunulması durumunda indirimli tutar ile birlikte bu tutar  üzerinden hesaplanarak tahsil edilmiş olan geç ödeme zammının 6183 sayılı  Kanunun 23 üncü maddesi dikkate alınmak suretiyle red ve iade edilmesi  mümkün hale getirilmiştir.

7. 6736 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin on dokuzuncu fıkrası  kapsamında süresinde (25 Kasım 2016 tarihine kadar) başvuruda bulunularak  mücbir sebep hâli sonlandırılmış ancak, mücbir sebep ilanı nedeniyle  verilmeyen beyanname ve bildirimlerin, 30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih  dâhil) verilmesi ile yapılandırılan borçların ilk taksitinin (30 Kasım  2016 tarihinden (bu tarih hariç) 27/1/2017 tarihine kadar (bu tarih  dâhil) geçen süre (her ay ve kesri) için hesaplanacak geç ödeme zammı ile  birlikte) 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer  taksitlerin ise uzatılan taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Kanun  hükümlerinden yararlanılması sağlanmıştır.

Ayrıca, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin  Kanuna eklenen geçici 2’nci maddenin uygulamasına dair usul ve esaslara  yönelik 29/01/2017 tarihli ve 29963 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5 Seri  No’lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğde yer alan  açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlürlükleri