Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (18.02.2017 t. 29983 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (18.02.2017 t. 29983 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12/12/2016 tarihli ve 2016/9595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, çelik tel ithalatında açılan toplam 6.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı başvuru usul ve esasları

MADDE 3 – (1) Tarife kontenjanından tarife kontenjanı konusu eşyayı üretimlerinde hammadde veya ara malı olarak kullanan sanayiciler faydalanacaktır.

(2) Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatı için açılan tarife kontenjanının dağıtımı talep toplama yöntemiyle yapılır.

G.T.İ.P.Eşyanın TanımıBirimMiktarı
7217.10.50.00.12Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlarTon6.000
7217.10.50.00.13Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar
7217.10.90.00.00Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7217.20.50.00.12Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar
7217.20.50.00.13Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar
7217.20.90.00.00Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler

(3) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde, Ek-1’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formu ile Ek-2’de yer alan Başvuruya Eklenmesi Gereken Belgeleri tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekir. On beş iş günü içerisinde yapılamayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(4) Tarife kontenjanı talebine ilişkin tek bir başvuru yapılması ve yapılan başvuruda bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen G.T.İ.P.’ler için talep edilen “toplam miktarın” gösterilmesi gerekmektedir.

(5) Başvuruların değerlendirilmesinde, Ekonomi Bakanlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınır. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda ve/veya eksik yapılan başvurularda, söz konusu tutarsızlığın ve/veya eksikliğin başvuru süresi içerisinde giderilmesi gerekir. Aksi takdirde, başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(6) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) Ek-1’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formu ve Ek-2’de yer alan Başvuruya Eklenmesi Gereken Belgeler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.

Tarife kontenjanı dağıtımı

MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı, söz konusu eşyayı üretimlerinde hammadde veya ara malı olarak kullanan sanayicilere talep toplama yöntemiyle dağıtılır.

(2) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarına eşit veya daha az olması durumunda talepler tam olarak karşılanır.

(3) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım, ithalat miktarı, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, fiili sarfiyat gibi kriterlerden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

İthal lisansı düzenlenmesi

MADDE 5 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. İthal lisansı fiziksel olarak düzenlenebileceği gibi elektronik olarak da düzenlenebilir.

(2) Düzenlenecek ithal lisansları 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olup bu süre uzatılamaz.

(3) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansın bir tanesi tarife kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma nüshası) ve bir tanesi de Ekonomi Bakanlığında kalmak üzere (Bakanlık nüshası) iki nüsha olarak düzenlenir. Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, on gün içerisinde, firmalara verilen lisansın aslı Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

(2) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) elektronik veya fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansının bir kopyası gümrük beyannamesine eklenir.

(3) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansları kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının arka yüzüne işlenerek imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde ise yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen sayfa adedi ithal lisansının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

İthal lisansı geçerlilik süresi

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansları, 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerlidir.

İthal lisansı devri

MADDE 8 – (1) İthal lisansı belgesi üçüncü kişilere devredilemez.

İthal lisansının zayii

MADDE 9 – (1) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi ve bu duruma ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine "Zayi olmasından dolayı yeniden düzenlenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal lisansı düzenlenebilir.

(2) Fiziksel olarak düzenlenen, tamamı kullanılmış bulunan bir ithal lisansının zayi olması halinde, zayi olmasına ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması durumunda, ithal lisansı aslının Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilmesi şartı aranmaz.

(3) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya bildirilir.

İthal lisansının revizesi

MADDE 10 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması halinde, Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) re’sen değişiklik yapabilir. Adına ithal lisansı düzenlenen firma tarafından, ithal lisansı firma nüshasının aslı (yalnızca fiziksel olarak düzenlenenler için) ve değişiklik talebine ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.

(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

İthal lisansının iadesi

MADDE 11 – (1) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, on iş günü içerisinde firmalara verilen nüshanın aslının Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iadesi zorunludur.

Yetki

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya, düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapma veya yaptırmaya Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Diğer mevzuat hükümleri

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek eşyanın ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

EKLER


 

Ek-1

İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU

Tarih.../.../......

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA (İthalat Genel Müdürlüğü)
Söğütözü Mah. 2176 Sk. No: 63 06530 Çankaya/ANKARA

Dilekçe ve Taahhütname

12/12/2016 tarihli ve 2016/9595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karara istinaden hazırlanan Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, ithalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak firmamız adına tahsis yapılması ve ithal lisansı düzenlenmesini talep etmekteyiz.

İthal lisansı almak için yaptığımız bu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, ithal lisansını devretmeyeceğimizi, ithal lisansı kapsamı ürünün ithalatı ile ilgili belgeleri (ithal lisansının aslı, ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ile gümrük beyannamesi ve eşyanın menşei/tercihli menşeini gösterir belgenin fotokopisi) en geç ithal lisansının geçerlilik süresinin bitiminden itibaren on iş günü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne ileteceğimizi, ibraz ettiğimiz tüm bilgi ve belgelerin nüshalarının asıllarına uygun olduğunu, aksi takdirde ilgili mevzuat uyarınca sorumlu olduğumuzu kabul ve taahhüt ederiz.

Bakanlığınızca talep edilen bilgi ve belgeler tam ve eksiksiz olarak ekte sunulmaktadır.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

Adı Soyadı :
Unvanı :
İmza/Kaşe :

 

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER *
Adı/Unvanı:
Adresi:
Tel: Faks: E-posta:
Vergi dairesi:Vergi numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil numarası:
İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER
G.T.İ.P. (12 li):
Tanımı:
Talep edilen kontenjan miktarı (Ton):
GEÇMİŞ DÖNEM İTHALAT BİLGİLERİ**
201420152016
Miktar (Ton)Değer (Dolar)Miktar (Ton)Değer (Dolar)Miktar (Ton)Değer (Dolar)
      

* Tarife kontenjanı başvurusunda birden fazla G.T.İ.P, için talepte bulunulması halinde, ithalatçıya ait bilgiler tablosuna G.T.İ.P.’lere ilişkin verilerin toplamının girilmesi gerekmektedir.
** İthalatçı beyanı ile TÜİK verilerine dayanan Bakanlığımız bilgi sisteminden temin edilen verilerin uyuşmaması halinde Bakanlığımız verileri esas alınacaktır.Ek-2

BAŞVURUYA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1- Başvuru sahibi firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış Başvuru Formu (Ek-1).

2- Noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) onaylı örneği.

3- Firma unvanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları veya ticaret sicili memurlukları tarafından onaylı örneği veya firma/esnaf- sanatkârın unvanının yer aldığı Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinin aslı veya noter veya esnaf ve sanatkârlar odaları veya esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüğü tarafından onaylı örneği (Varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetelerinin/esnaf ve sanatkârlar sicil gazetesinin her birinin ibrazı gerekir).

4- Tarife kontenjanı konusu madde kullanılarak üretilen eşyayla ilgili kapasite rakamları ile tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin tüketim rakamlarını içeren geçerli kapasite raporunun bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkârlar odası tarafından tasdik edilmiş sureti (Başvuru tarihinden itibaren geriye doğru en fazla üç ay içerisinde tasdik edilmiş olması gerekir.)

5- Bir örneği Ek-3’te yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler ve yeminli mali müşavir tarafından imzalanmış olan Faaliyet Formu (Ekine formu tasdik eden Yeminli Mali Müşavirin bağlı bulunduğu Yeminli Mali Müşavirler Odasından alınan ve başvuru tarihi itibariyle geçerli olan Faaliyet Belgesi’nin eklenmiş olması gerekir.)

6- İthal lisansı kapsamında ithalatı yapılacak mala ilişkin proforma fatura/faturalar.

7- Firmanın bağlı olduğu sanayi odasından alınacak tarife kontenjanı konusu maddenin fiili sarfiyatını gösteren yazı.

8- 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin ticari fatura örneği (yurt içi alımlarda).

9- 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait firmanın tarife kontenjanı konusu maddeyi ithal/ihraç ettiğini gösteren gümrük beyannamesi ve fatura örneği.


Ek-3

Faaliyet Formu Örneği

Tarih: ...../..../.......

Aşağıda unvanı ve sicil numaraları belirtilen firmanın başvurusu üzerine, firmanın muhasebe kayıtlarının ve ilgili diğer belgelerin tetkiki sonucunda firmanın faaliyetlerine ilişkin aşağıda yer alan bilgilere ulaşılmış olup, söz konusu bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin doğru olmaması halinde doğacak hukuki sorumluluktan müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu kabul ve taahhüt ederiz.

Firma Yetkilisi/Yetkilileri YMM Adı Soyadı
Adı Soyadı, UnvanMühür
İmza ve Kaşe(1) İmza ve Kaşe


 

1- Tarife Kontenjanı Tahsis Talebinde Bulunan Firmaya İlişkin Bilgiler
Firma Unvanı(2)  
Adres(2) ve Telefon/Faks Numarası  
Vergi Dairesi ve Vergi Sicil Numarası/ T.C. Kimlik Numarası  
Sigorta Müdürlüğü ve Sigorta Sicil No  
2- İncelemeyi Yapan Yeminli Mali Müşavirin
Adı Soyadı  
Bağlı Olduğu Oda ve Sicil Numarası  
Adres ve Telefon/Faks Numarası  
3- Firmanın Talep Konusu Maddenin Tüketim Faaliyetine İlişkin Bilgiler(3)
 201420152016
Tüketim Kapasitesi (Ton)   
Fiili Sarfiyatı (Ton)    
4- Firmanın Üretim Faaliyetine İlişkin Bilgiler((4)
Talep konusu Madde Kullanılarak Üretilen Ürünün Adı  
 2014 20152016
Üretilen Ürünün Üretim Kapasitesi (Ton)   
Üretilen Ürün Miktarı (Ton)   


Açıklamalar:

(1) Firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış olması gerekir.

(2) Firmanın Ticaret Sicil Gazetesinde veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinde yer alan unvanının ve adresinin tam olarak yazılması gerekir.

(3) Tarife kontenjanı başvurusunda birden fazla G.T.İ.P. için talepte bulunulması halinde, G.T.İ.P.'lere ilişkin verilerin toplamının girilmesi gerekmektedir.

(4) Talep konusu madde kullanılarak üretimi gerçekleştirilen birden fazla ürün olması durumunda, her bir ürün için dördüncü bölümün ayrı ayrı doldurulması gerekir.