Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün 2017/TMKTDGM-01/DBA Sayılı Genelgesi (Dolu konteynerlerin brüt ağırlık doğrulama hizmeti için tavan ücretin belirlenmesi hk.)

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel 	Müdürlüğünün 2017/TMKTDGM-01/DBA Sayılı Genelgesi (Dolu 	konteynerlerin brüt ağırlık doğrulama hizmeti için tavan ücretin 	belirlenmesi hk.)


Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlık   - Uğurlu Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti.

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel  Müdürlüğünün 2017/TMKTDGM-01/DBA Sayılı Genelgesi (Dolu  konteynerlerin brüt ağırlık doğrulama hizmeti için tavan ücretin  belirlenmesi hk.)

T.C.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME  BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık  Düzenleme Genel Müdürlüğü

20.02.2017

Sayı: 79462207-010.06-E.15459

Konu: Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlık
Doğrulama Hizmeti için Tavan
Ücretin Belirlenmesi

GENELGE

2017/TMKTDGM-01/DBA

Bilindiği üzere. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), konteyner  taşımacılığında yanlış beyanların ve yanlış yüklemeden dolayı meydana gelen  kazaların önüne geçmek için, Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS)'nin  VI. Bölümünün A Kısmının 2. Kuralında yapılan değişiklikle, 01.07.2016  tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt  ağırlıklarının yükleten (shipper) tarafından tespit edilerek doğrulanmasını  zorunlu hale getirmiştir. Bu kural SOLAS Sözleşmesine taraf tüm ülkeler  tarafından uygulanmaktadır.

Bu kapsamda, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin taşımacılık  dokümanlarında belirtilmesi ve taşımacılık dokümanlarının gemi yükleme  planının hazırlanmasında kullanılmak üzere önceden gemi kaptanı veya  temsilcisi ile kıyı tesisi işleticisine iletilmesi gerekmekte olup,  doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerler 1 Temmuz 2016  tarihinden itibaren gemilere yüklenmemektedir.

SOLAS Sözleşmesi gereğince, ülkemiz kıyı tesislerinde gemilere yüklenecek  olan dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespit edilerek doğrulanması,  doğrulanmış brüt ağırlıklarının bildirimi ve ilgili tarafların  sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere "Denizyoluyla  Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi  Hakkında Yönerge" 1 Haziran 2016 tarihli ve 40921 sayılı Bakan Olur'u  ile yayımlanarak 1 Temmuz 2016 tarihi itibariyle uygulamaya konulmuştur.

Anılan Yönergenin uygulanmasından itibaren geçen süre içerisinde,  Bakanlığımıza intikal eden görüş, öneri, ihtiyaç ve talepler detaylı bir  şekilde değerlendirilmiş, tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda bazı ilave  ve değişiklikler yapılarak "Denizyoluyla  Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi  Hakkında Yönerge" yeniden düzenlemiş, 09.09.2016 tarihli Bakan Oluru ile  yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ancak yeniden düzenlenen Yönergenin yürürlüğe girmesinden sonra konunun  tarafları olan ihracatçılar, kamu kurumları ve sektör kuruluşları, kıyı  tesislerince verilen tartım hizmeti ile ilgili olarak kıyı tesislerinde  farklı tarifeler uygulandığı, yükleticilerden yüksek ücretler talep  edildiği, bundan da ihracatın olumsuz etkilendiği şeklindeki şikâyetlerini  sık sık, çeşitli platformlarda dile getirmişlerdir. Bunun yanında,  doğrulanmış brüt ağırlık tespit hizmetini vermeyen bir kıyı tesisinin  dışarıda tartılmış olarak kıyı tesislerine gelen konteynerler için ağırlık  doğrulama adı altında yükletene ücret rücu ettiği de yapılan şikâyetler  arasındadır.

 

 

 

 

Bu durum muvacehesinde, ihracat üzerinde yaptığı olumsuz etkinin yok  edilmesine yönelik olarak, bir standart dâhilinde, limanlarımızda yaşanan  zaman kayıplarının önlenmesi, kıyı tesisleri arasında adil ve sürdürülebilir  rekabetin korunması, istihdama katkı sağlanması ve genel anlamda kamu yararı  da amaçlanmıştır.

Ayrıca, Bakanlığımızın yükleme güvenliği konusundaki denetimlerinin daha  etkin ve kalıcı kılınması amaçları gereği konteynerlerin brüt ağırlıklarının  tespiti konusundaki iş ve işlemler bakımından bir tavan (üst) fiyat  belirlenmesinin yanı sıra, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerden  SOLAS/VI. Bölüm A Kısım 2 kuralı kapsamında dolu konteynerlerin brüt  ağırlıklarının tespitine ilişkin faaliyette bulunacak tüm tartı aleti  operatörlerinin ve kişilerin (gerçek, tüzel) Bakanlığımızdan yetki almaları  (Yöntem-1, Yöntem-2) zorunludur.

Bakanlığımız kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen 655  sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (ö)  bendinde, “liman, iskele ve kıyı yapılarının kullanım ücretleri ile  taşımacılık faaliyetlerine ilişkin gerektiğinde taban ve tavan ücretinin  Bakanlığımızca belirlenebileceği ve uygulamasının denetlenebileceği” hüküm  altına alınmıştır.

Bu itibarla, dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespiti konusunda:

1. Tartım hizmet bedelinin konteyner başına 60 (altmış) TL’yi  geçmeyecek şekilde uygulanması; söz konusu tavan ücretinin her  takvim yılı başında geçerli olmak üzere bir önceki yılki tüketici fiyat  endeksi (tüfe) oranında artacak şekilde uygulanması,

2. Doğrulanmış brüt ağırlığın tespit edilmesi hizmeti veren kıyı  tesisi işleticisinin bu hizmetin karşılığı faturalandırmayı hizmet  talebinde bulunan yükletene veya yasal temsilcisine yapacak  şekilde uygulaması,

3. Kıyı tesisine gelmeden önce yetkilendirilmiş operatörlerin veya  işletme tarafından tartılan konteynerlerin kıyı tesisinde ayrıca tartım  işlemine tabi tutulamayacağı,

4. Kıyı tesislerince doğrulanmış brüt ağırlık belgesi ve ağırlık  doğrulama kontrolü veya herhangi bir ad altında yükletene (shipper)  herhangi bir ücret rücu edilemeyeceği,

5. Yöntem- 1'i kullanan kıyı tesisi işleticileri ile operatör veya  işletmelerin bu Genelgenin yayımlandığı tarihten itibaren 6 (altı) ay  içinde yetki belgesi almak üzere başvurmaları hususlarında kıyı tesisi  işleticileri, hat operatörleri, yükletenler, acenteler, tartı aleti  operatörleri ve diğer tüm ilgililer dolu konteynerlerin brüt  ağırlıklarının tespiti iş ve işlemlerini bu Genelgeye göre yerine  getirmekle yükümlüdür.

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

 

Suat Hayri AKA
Bakan a.
Müsteşar

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc