Gümrükler Genel Müdürlüğünün 20.02.2017 tarihli ve 22792603 sayılı yazısı (Kış lastiği zorunluluğunun denetiminde gümrük kapılarındaki birimlerin de yetkili olduğu ve idari para cezası hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 20.02.2017 tarihli ve 22792603 sayılı yazısı (Kış lastiği zorunluluğunun denetiminde gümrük kapılarındaki birimlerin de yetkili olduğu ve idari para cezası hk.)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :96603261-120.01.04

Konu :687 Sayılı KHK - Kış Lastiği
Zorunluluğu

20.02.2017 / 22792603

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere 09.02.2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 687 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"nin 2 nci maddesiyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65 inci maddesinden sonra gelmek üzere eklenen "Kış lastiği zorunluluğu" başlıklı 65/A maddesi;

“Kış lastiği zorunluluğu

MADDE 65/A – Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yılın belirli dönemi için zorunlu tutulur. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bu yetkisini valiliklere devredebilir. Bu madde hükümleri çerçevesinde araçları denetlemeye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yetkilendirdiği Bakanlık personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri yetkilidir. Bu maddede düzenlenen yükümlülüğe uymayan aracın işletenine 625 Türk Lirası tutarında bu maddede belirtilen görevlilerce idari para cezası verilir ve bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilir. Bu maddede belirtilen idari para cezasının tutarını azaltmaya ve iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu maddeye ilişkin usul ve esaslar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlenir.”

hükmüne amirdir.

Konu ile ilgili olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan 09.02.2017 tarihli ve 12357 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve söz konusu yazıda belirtilen hususlar doğrultusunda gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

EKLER: - 1 adet yazı örneği

DAĞITIM: - Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı :66002798-225.04[010.01.03]-

Konu :687 sayılı KHK - Kış Lastiği Zorunluluğu

09.02.2017 / 012357

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

Bilindiği üzere, 09.02.2017 tarih ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 687 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"nin 2 nci maddesiyle, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa 65 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 65/A maddesi eklenmiştir.

"Kış lastiği zorunluluğu

MADDE 65/A - Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yılın belirli dönemi için zorunlu tutulur. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bu yetkisini valiliklere devredebilir. Bu madde hükümleri çerçevesinde araçları denetlemeye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yetkilendirdiği Bakanlık personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri yetkilidir. Bu maddede düzenlenen yükümlülüğe uymayan aracın işletenine 625 Türk Lirası tutarında bu maddede belirtilen görevlilerce idari para cezası verilir ve bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilir. Bu maddede belirtilen idari para cezasının tutarını azaltmaya ve iki katma kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu maddeye ilişkin usul ve esaslar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlenir."

Bu itibarla, Bakanlığımızca 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanununun 65 nci maddesi kapsamındaki kış lastiği zorunluluğuna ilişkin usul ve esaslar yayımlanana kadar;

1) Denetimlere ilişkin usul ve esasların 27.11.2012 tarih ve 22239 sayılı (2012/KDGM- 07/DENETİM) Genelgeye uygun olarak gerçekleştirilmesi, [(2012/KDGM- 07 /DENETİM) Genelgenin bazı maddeleri 10.11.2014 tarih ve 58402 sayılı (2014/KDGM- 09 /DENETİM) Genelge ile değiştirilmiştir.]

2) 655 sayılı KHK idari para cezası karar tutanakları yerine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu idari para cezası karar tutanaklarının kullanılması,

3) İl sınırları içerisinde bu mevzuat kapsamındaki araçlar için her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık döneminde kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili Valiliklerce belirlenmesi,

hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Şaban ATLAS
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı

Dağıtım:
İçişleri Bakanlığı
- Emniyet Genel Müdürlüğü
- Jandarma Genel Komutanlığı
- Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Bakanlığımız Bölge Müdürlükleri