Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.03.2017 tarihli ve 23052551 sayılı yazısı LARA Programı)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.03.2017 tarihli ve 23052551 sayılı yazısı LARA Programı)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 17474625-109
Konu : LARA Programı

01.03.2017 / 23052551
DAĞITIM YERLERİNE


Bilindiği üzere, Gümrük Laboratuvarlarındaki tahlil işlemlerinin kâğıtsız ortamda hızlı, kolay, eksiksiz yürütülmesine, arşivlenmesine, merkez ve taşradan takibine ve verilerin izlenmesine imkan veren, “Laboratuvar Analiz ve Raporlama Programı” (LARA) 15.03.2016 tarihi itibari ile tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından kullanılmaya” başlamıştır.

Laboratuvar Müdürlüklerimizde LARA programının uygulamaya geçtiği 15.03.2016 tarihinden 01.03.2017 tarihine kadar geçen süreçte 57.670 beyanname ve bu beyannamelere ait 110.327 numune LARA programı üzerinden işlem görmüş, Laboratuvar Müdürlüklerince bu numunelere toplam 160.038 analiz yapılmıştır.

Bu programın amacı, tescil edilmiş gümrük beyannamesi muhteviyatı eşyanın muayene memurunca tahlil edilmek üzere laboratuvara sevki aşamasından itibaren tüm işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi ve izlenebilmesidir. Ancak bir takım yanlış veri girişleri ve kullanım esnasında yapılan bir takım eksiklikler sağlıksız bir şekilde istatistiki bilgiler elde edilmesine sebep olmakta ve programın amacına uygun kullanılamamasına sebep olmaktadır.
Sıklıkla yapılan hatalara ve eksikliklere ilişkin tespitlerimiz aşağıda yer almaktadır;

Numune Kabul Birimince LARA Programına yapılan fotoğraf yüklemelerinin yeteri kadar sağlıklı olmadığı,

Laboratuvar Müdürlüklerinin bazıları tarafından numunelere ait fotoğrafların programa hiç yüklenmediği,

Programa yüklenen bazı fotoğrafların yeteri kadar okunaklı olmadığı ve numunenin net bir şekilde görülemediği,

Numunelerin kargo poşeti veya kolisi içerisinden çıkartılmadan kargo poşeti veya kolisinin fotoğraflanarak programa yüklendiği, bunun da numuneye ilişkin bir görsel içermediği,

Bir beyanname kapsamında birden fazla kaleme ait numune gönderilmesi halinde, numunelerin toplu halde fotoğraflarının çekilerek sadece bir numune girişinde LARA programına yüklendiği, aynı beyannamenin diğer kalemlerine ait numune fotoğraflarının ise programa yüklenmediği,

Numune Kabul Birimince, beyan harici eşyaların (Gümrük idareleri talebi, özet beyan, tespit tahakkuk vb.) programa kaydı sırasında gerekli bilgilerin eksik girildiği,

Analiz Raporu Talep Bilgileri bölümünde yer alan “Talep Konusu” ve “Tespiti İstenilen Diğer Hususlar” kısımlarının genellikle doldurulmadığı ve bazı taleplerde GTİP bilgisi yer aldığı halde “Beyan Edilen GTİP” kısmına mevcut bilginin girilmediği,

Analiz Raporu Talep Bilgileri bölümünde yer alan “Numune Bilgileri” bölümünde yer alan “Ticari adı ve Fatura adı” kısmının doldurulmadığı,

Numune Kabul Birimince, numune ile birlikte gelmesi gerekli zorunlu evrakların eksik olması veya numunenin laboratuvara zamanında ulaşmamış olması gibi sebeplerle talebe ilişkin eksikliklerin giderilebilmesi için talebin beklemeye alması gerekirken taleplerin beklemeye alınmaksızın reddedildiği,

Kimyager tarafından programa girilmesi gereken verilerde eksiklikler ve bazı verilerin yanlış yere girildiği,

Laboratuvar Müdürlüklerince program içerisinde oluşturulan Metot Listelerinde, birden fazla analizin tek bir analiz gibi sisteme kaydedildiği, örneğin; “Petrol ürünlerinde kimyasal ve fiziksel karakterizasyonlar- FTIR, GC-FID, GC-MS, FP, RI, Yoğunluk”, “Organik ürünlerde kimyasal ve fiziksel karakterizasyonlar FT-IR,Yoğunluk,GC-MS” gibi.

Bahse konu listede “metod yok” şeklinde bir ifadenin yer aldığı,

Aynı metodun farklı isimlerle listede yer aldığı, örneğin; ASTM D5 metodunun programa “ASTM D5 İĞNE PENETRASYONU” ve “Bitümenli maddeler için iğne” olmak üzere iki farklı isimle kaydedildiği, ayrıca FT-IR analizinin programa “Kauçuk ve Polimerik malzemelerin yapı karakterizasyonu – FTIR cihazı ile analiz”, “Saf Organik Kimyasalların FT-IR Analizi” ve “inorganik maddeler FTIR analizi” olarak farklı biçimlerde kaydedildiği,

Laboratuvar Müdürlüklerince program içerisinde oluşturulan Cihaz Listelerinde, “Cihaz yok”, “Genel Laboratuvar Cihazları”, “metanol içerisindeki su miktarı tayini karl fischer metodu” gibi ifadeler ile cihaz ismi yanında yer almasına gerek olmayan cihazın kullanıldığı standarda ilişkin ismin “ASTM D 4052 Kyoto DA500 Yoğunluk Tayin Cihazı”nda olduğu gibi, cihaz isminde yer aldığı,

“Kalitatif Analiz” ve “Kantitatif Analiz” gibi cihaz ismi olmayıp genel analiz yöntemi olan ifadelerin cihaz listesinde yer aldığı,

Analiz Raporu Analiz Sonuçları bölümünün “Sonuç” kısmına, kimyagerler tarafından eşyaya yapılan analizler sonucunda elde edilen verilere ilişkin bilgilerin yazılması gerekirken; kimyagerler tarafından bu kısma; “Uygun”, “GTİP uyumlu”, “İncelendi”, “Beyana uygun”, “Değerlendirildi” gibi ifadelerin yazıldığı veya tarife diline göre eşya tanımının yazıldığı, ayrıca çok sayıda beyannamede ise bu kısmın kimyagerlerce bir nokta koyularak boş bırakıldığı,

Kimyagerlerce “Talebe Konu Diğer Değerlendirme ve Açıklamalar” kısmına yazılması gereken bilgilerin “Sonuç” kısmına yazıldığı, tespit edilmiştir.

Diğer taraftan, Laboratuvar Müdürlüklerinde yapılan analiz sayılarının LARA Programı sorgu ekranlarında görülen sayılardan çok daha fazla olduğu bilinmekle beraber beyanname muhteviyatı eşyalara ilişkin kimyagerlerce yapılan analizlerin bir kısmının programa ya hiç yazılmadığı ya da yapılan birden fazla analizin tek bir analiz gibi sisteme kaydedildiği, ayrıca Laboratuvar Müdürlüklerince programa kaydedilen cihaz ve metot listelerinde, birim kullanıcı adı gibi birçok yerde standart bir yazı tipinin kullanılmadığı görülmüştür.

Bu itibarla, LARA Programının daha etkin ve verimli kullanılması, doğru istatistiki verilere ulaşılabilmesi ve geriye dönük olarak yapılan sorgulamalarda eşyalara ait daha doğru ve net bilgilere ulaşılabilmesini teminen, Laboratuvar Müdürlüğünüzde görevli LARA programı kullanıcılarının yukarıda yer alan hususlara dikkat etmeleri yönünde bilgilendirilmeleri, fotoğraf makinasını henüz temin etmemiş olan Laboratuar Müdürlüklerinin ise ivedilikle temin etmeleri önem arz etmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

Dağıtım:
Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü