Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ (No: 2017/3) (03.03.2017 t. 29996 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ulastirma_bakanlik-1024x873.jpg


Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişi  - Uğurlu Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti.
Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk  Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ (No: 2017/3) (03.03.2017 t.  29996 s. R.G.)

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yurt dışında bulunan veya yabancı  bayrak çekilmiş olan gerçek ve tüzel kişilere ait yat, kotra, tekne, yolcu  ve gezinti gemilerinin kayıt veya tescili amacıyla serbest dolaşıma girişini  sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin  8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 numaralarında yer alan mallar ile 89.03  tarife pozisyonunda yer alan mallardan yat, kotra, tekne ve gezinti  gemilerinin serbest dolaşıma girişlerinde uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri  Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İthal ve kayıt için aranan şartlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine göre yurtdışında bulunan veya  yabancı bayrak çekmiş olan yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin  kayıt veya tescili ile serbest dolaşıma girişi için liman başkanlıklarınca  aşağıdaki şartlar aranır:

a) 27/1/2017 tarihinden önce iktisap edildiğini ve bayrağını taşıdığı  ülke kayıtlarında olduğunu gösterir belge,

b) Bayrağını taşıdığı ülkenin kaydından terkin edildiğine dair  belgenin başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde  getirileceğine ilişkin taahhüt,

c) Teknenin adına kayıt edileceği kişi gerçek kişi ise T.C. kimlik  numarası, tüzel kişi ise; imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, vergi  numarası,

ç) İnternet üzerinden gemi isim başvurusunun yapılması,

d) Bağlama kütüğüne kayıt için ruhsatname harcının veya ücretinin  yatırıldığına dair belge,

e) Gemi siciline kayıt edilecek teknelerin ulusal mevzuata göre  ölçümünün yapılması,

f) Bağlama kütüğüne kayıt için teknenin mevcut kayıtlardaki ölçüm  değerlerinin esas alınması.

(2) Bağlama kütüğü ruhsatnamesi düzenlendikten sonra en geç 1 (bir) yıl  içinde ulusal mevzuata göre ölçüm işleminin yapılmasından tekne  maliki/malikleri sorumludur.

Kayıt, tescil ve gümrük işlemleri

MADDE 5 – (1) 4 üncü maddedeki şartları yerine getiren yat, kotra,  tekne, yolcu ve gezinti gemisi malikinin veya birden fazla malikin olması  durumunda maliklerinden birinin talebi üzerine, liman başkanlığınca kayıt  veya tescili önceki kayıt belgesinde yer alan maliklerin tamamı adına  yapılır. Kayıt veya tescili yapılan yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti  gemilerine ilişkin gümrük işlemleri, liman başkanlıklarının ilgili gümrük  idaresine kayıt veya tescilinin yapıldığının bildirimini müteakip altmış gün  içinde tamamlanır. Söz konusu bildirim, İthalat Mevzuatı uyarınca aranan  belgeler yerine geçer.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 6 – (1) 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Türk Sahipli Olup, Yabancı Bayrakta Bulunan ve Özel Kullanıma  Mahsus Gemi Deniz ve İç Su Araçlarının İthal Edilmesine İlişkin Tebliğ  (Tebliğ No:2009/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve  Haberleşme Bakanı yürütür.