Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2017/3 Sayılı Genelgesi (Konteyner ve Liman Takip Sistemi)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2017/3 Sayılı Genelgesi (Konteyner ve Liman Takip Sistemi)

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 52856264-235

Konu : Konteyner ve Liman Takip Sistemi

06.03.2017 / 22685116

GENELGE

(2017/3 )

“Konteyner ve Liman Takip Sistemi” kapsamında entegrasyonu tamamlanan limanlarda işlemler aşağıda belirtildiği şekilde yürütülecektir.

A- İTHALAT/TRANSİT

Birinci Bölüm

Geminin Geliş İşlemleri

Geminin gelişine ilişkin tüm işlemler elektronik ortama alınıncaya kadar geminin geliş işlemlerinde aşağıda yer alan Birinci Alt Bölüm hükümleri, elektronik ortama alındıktan sonra İkinci Alt Bölüm hükümleri uygulanacaktır.

1. Geminin Gelişine İlişkin 03.07.2017 Tarihine Kadar Uygulanacak İşlemler

1) Özet beyan, Gümrük Yönetmeliğinin 67 nci maddesinde belirlenen süreler içerisinde elektronik ortamda tescil edilir.

2) Özet beyana orijinal manifesto veya konşimento eklenmesi ile ilgili olarak Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

3) Fiziki kontrole tabi tutulacak konteynerler risk analizleri çerçevesinde “BİLGE Sistemi” tarafından ya da yerel risk analizleri çerçevesinde görevli memur tarafından belirlenir.

4) Geminin limana varışından en az iki saat önce gemi acentesi tarafından “Gemi Takip Programı” üzerinden “genel bildirim formu” elektronik ortamda verilir. Manifesto, stok beyannamesi, mürettebat listesi, yolcu listesi, mürettebat kişisel eşya listesi, tehlikeli yükler manifestosu gümrük idaresine ibraz edilir.

5) Geminin limana geliş tarihi ve saati liman işletmesinin sisteminden “Konteyner ve Liman Takip Sistemi”ne elektronik olarak iletilir.

6) Gemi limana ulaştığında, taşıma aracının işleticisi veya temsilcisi tarafından varış bildirimi elektronik ortamda tescil edilir.

7) Muhafaza memuru tarafından geminin harici (fiziki) kontrolü yapılır.

8) Deniz yolu beyan formu gemi kaptanı tarafından doldurularak beyan edilir.

9) Muhafaza memuru tarafından özet beyan, varış bildirimi, yükleme veya taşıma belgeleri, diğer ilgili belgelerin kontrolü yapıldıktan sonra denizyolu beyan formuna kaşe ve imza tatbik edilir. Varış bildirimi tescil edilmemiş olan geminin denizyolu beyan formuna kaşe ve imza tatbik edilmez.

10) Kağıt ortamındaki denizyolu beyan formunda yer alan geminin geliş tarihi ve saati muhafaza memuru tarafından elektronik ortamdaki denizyolu beyan formunun geliş kısmına yazılır. Denizyolu beyan formu bilgileri ile geminin kontrol tarihi ve saati “Gemi Takip Programına” kayıt edilir.

11) İlgili memur tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra varış bildirimi elektronik ortamda onaylanır.

12) Varış bildiriminin onay işlemi ile varış bildirimine bağlı özet beyanların onay işlemi de elektronik ortamda yapılmış olur.

13) Varış bildirimi onayı tahliye müsaadesi anlamı taşır.

2. Geminin Gelişine İlişkin 03.07.2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak İşlemler

1) Özet beyan, Gümrük Yönetmeliğinin 67 nci maddesinde belirlenen süreler içerisinde elektronik ortamda tescil edilir.

2) Geminin limana varışından en az iki saat önce manifesto bilgileri bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla “BİLGE Sistemi” üzerinden gümrük idaresine gönderilir.

3) Orijinal manifesto ve konşimentolar gümrük kontrolleri kapsamında gerekli görüldüğünde gümrük idaresine ibraz edilmek üzere Gümrük Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen belge saklama süresince muhafaza edilir.

4) Fiziki kontrole tabi tutulacak konteynerler risk analizleri çerçevesinde “BİLGE Sistemi” tarafından ya da yerel risk analizleri çerçevesinde görevli memur tarafından belirlenir.

5) Geminin limana varışından en az iki saat önce taşıma aracının işleticisi, kaptanı veya bunların temsilcisi tarafından “denizyolu genel bildirimi” ve manifesto haricindeki ekli belgeler ( stok beyannamesi, mürettebat listesi, yolcu listesi, mürettebat kişisel eşya listesi, tehlikeli yükler manifestosu) elektronik ortamda “Gemi Takip Programı” üzerinden verilir. Manifesto bilgileri 2 nci madde uyarınca iletilir.

6) “Gemi Takip Programı”nda elektronik ortamda kayıt oluşturularak, kayıt numarası gemi işleticisi, kaptanı veya bunların temsilcisine bildirilir.

7) Geminin limana geliş tarihi ve saati liman işletmesinin sisteminden “Konteyner ve Liman Takip Sistemi”ne elektronik olarak iletilir.

8) Gemi limana ulaştığında gemi acentesi tarafından “Gemi Takip Programı”nda 6 ncı madde uyarınca oluşturulan kayıt çağrılarak, gerekli olması halinde düzeltme yapılmasını müteakip geminin varışı bildirilir. Varışın bildirimiyle “Gemi Takip Programı” üzerinden varış bildirimi (VB li) tescil numarası alınır. Bu varış bildirimi bilgileri BİLGE Sistemi’nde de görüntülenebilir.

9) 5 inci maddede belirtilen belgelerdeki bilgiler ile özet beyan bilgileri muhafaza memuru tarafından elektronik ortamda kontrol edilir. Yönetmeliğin 72/E maddesinin ikinci fıkrası uyarınca fiziki kontrole tabi tutulmasını gerektirecek bir durum yoksa gemi ve eşyanın varışı “Gemi Takip Programı”nda onaylanır. Bu onay ile varış bildirimi “Onaylanmış” statüye gelir.

10) Geminin ve eşyanın varışının onayı “Gemi Takip Programı”ndan “BİLGE Sistemi”ne aktarılır.

11) Geminin ve eşyanın varışı onaylandıktan sonra yükümlü tarafından “BİLGE Sistemi”ndeki özet beyanlar üzerinde düzeltme yapılamaz.

12) Varış bildiriminin onayından sonra, manifesto ve özet beyanda yer alan kap/kilo bilgileri dışında belirlenen bazı bilgiler sistem tarafından karşılaştırılır. Bu bilgiler arasındaki farklılıklar özet beyan onay servisince sorgulanarak; eşyaya ilişkin rejim beyanında bulunuluncaya kadar bu farklılıklara ilişkin örnekleme yoluyla inceleme yapılır, gerekli olması halinde özet beyan üzerinde düzeltme işlemleri yapılır. Eşyaya ilişkin rejim beyanında bulunduktan ya da eşya teslim edildikten sonra da özet beyan onay servisince; özet beyan ve manifesto bilgilerine ilişkin farklılıklar belirli dönemler esas alınarak taşıyıcılar bazında incelenir ve gerekli işlemler yapılır.

13) Varış bildirimi onayı tahliye müsaadesi anlamı taşır.

İkinci Bölüm

Tahliye, Emniyet ve Güvenlik Amaçlı Kontrol ve X-Ray İşlemleri

1) Varış bildiriminin onaylandığı bilgisi liman işletmesi ile elektronik ortamda paylaşılır. Varış bildiriminin onayı ile gemi tahliyesine başlanır.

2) Varış bildiriminin onaylanmasını müteakip “Geminin Geliş İşlemleri” Başlıklı Birinci Bölümün Birinci Alt Bölümünün 3 üncü maddesi ve İkinci Alt Bölümünün 4 üncü maddesi uyarınca fiziki kontrole tabi tutulacağı belirlenen konteynerlerin bilgisi, istisnai durumlar hariç olmak üzere, elektronik ortamda liman işletmesi ile paylaşılır.

3) Tahliye edilen eşya/konteynere ilişkin bilgiler liman işletmesi tarafından “Konteyner ve Liman Takip Sistemi”ne elektronik ortamda iletilir.

4) Fiziki kontrole tabi tutulacağı liman işletmesine bildirildiği halde tahliyesi yapılmayan veya geç yapılan konteynerler “Konteyner ve Liman Takip Sistemi” üzerinden sorgulanabilir.

5) Fiziki kontrole tabi tutulacak konteynerler liman işletmesi tarafından doğrudan muayene sahasına alınır.

6) Fiziki kontrole tabi tutulacak konteynerlerden, X-Ray taramasından geçirilecek olanlar sistem tarafından belirlenir ya da ilgili memur tarafından “BİLGE Sistemi” üzerinden seçilerek elektronik ortamda X-Ray tarama talep formu düzenlenir.

7) Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli tarafından herhangi bir aşamada X-Ray tarama talep formu elektronik ortamda düzenlenebilir.

8) X-Ray tarama talep formu, yetkilendirilen kullanıcı tarafından elektronik ortamda onaylanır ya da reddedilir.

9) Onaylanmış olan X-Ray tarama talep formu X-Ray operatörüne elektronik ortamda iletilir.

10) X-Ray taramasından geçirilecek konteyner bilgisi liman işletmesine elektronik ortamda iletilir.

11) X-Ray taramasından geçirilecek konteyner, eşya ve araç liman işletmesince X-Ray sahasına alınır.

12) X-Ray operatörünce tarama yapılacak eşyaya ilişkin özet beyan ve beyanname bilgileri “BİLGE Sistemi” üzerinden sorgulanır. Bu bilgiler ayrıca kağıt ortamında aranmaz.

13) Tarama yapılacak alana yükümlülerin göreceği şekilde uyarı levhaları konulur.

14) Tarama sonucu, X-Ray operatörü tarafından “Konteyner ve Liman Takip Sistemi”nde X-Ray tarama talep formu tarama sonucu kısmına girilir.

15) X-Ray tarama sonuçları, tarama talebinde bulunan memur tarafından işlem yapılan beyanın türüne göre “BİLGE Sistemi” özet beyan/detaylı beyan muayene ekranından ya da “Konteyner ve Liman Takip Sistemi”nden görüntülenebilir. Yetkilendirilen kullanıcı tarafından da herhangi bir zamanda sorgulama yapılabilir.

16) X-Ray taraması sonucunda arama yapılmasına karar verilmesi halinde, arama işlemine muayene memuru da katılır.

17) Eşyanın arama hangarına çekilip arama yapılması durumunda, arama sonucuna ilişkin bilgiler Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü personeli tarafından “Konteyner ve Liman Takip Sistemi”nde X-Ray tarama talep formu arama sonucu kısmına girilir.

18) Muayene memuru tarafından eşyanın fiziki kontrolü tamamlanır. Fiziki kontrol ya da X-Ray taraması esnasında mührün kırılması durumunda kırılan ve yeni takılan mühür bilgisi “BİLGE Sistemi”ne girilir.

19) X-Ray taramasının ve/veya fiziki kontrolün bitirilmesi ve muayene blokesinin “BİLGE Sistemi” üzerinden kaldırılmasını müteakip blokenin kalktığı bilgisi liman işletmesi ile elektronik ortamda paylaşılır.

20) X-Ray taramasından geçirilen ve/veya fiziki kontrole tabi tutulan eşya liman işletmesince geçici depolama yerine alınır.

21) X-Ray taramasına tabi olup da işlemleri tamamlanmayan eşyanın/aracın liman sahası dışına çıkışına “Konteyner ve Liman Takip Sistemi” üzerinden izin verilmez.

22) TSE, Ziraat ve Tarım kontrolü, eşyanın beyanname verilmeden önce incelenebilmesi gibi amaçlarla mührün kırılması, eşyadan numune alınması vb. işlemlerin yapılması halinde kırılan ve yeni takılan mühür bilgisi ile eşyaya yapılan işlem “BİLGE Sistemi”ne girilir.

Üçüncü Bölüm

Geçici Depolama Yeri İşlemleri

1) İkinci bölümün 3 üncü maddesi uyarınca liman işletmesince tahliye edilen konteynere ilişkin gönderilen bilgiler üzerinden, Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca boşaltma listesi olarak kabul edilecek geçici depolama yeri giriş kaydı oluşturulur. Eşya tahliye edildikçe boşaltma listesine tahliye edilen konteyner bilgileri sistem üzerinden ilave edilir.

2) Eşya geçici depolama yerine alınır.

3) Boşaltma listesinde yer alan konteyner sayısı ile “BİLGE Sistemi”ne özet beyan ile bildirilen konteyner sayısı sistem üzerinde karşılaştırılır. Bu karşılaştırma liman işletmesince konteynerler tahliye edildikçe bildirilen bilgiler üzerinden oluşturulmakta olan boşaltma listesiyle ilgili özet beyan üzerinden yapılır. Özet beyanın birden fazla taşıma senedini kapsaması halinde ise boşaltma listesiyle ilgili taşıma senedi karşılaştırılır.

4) Geçici depolama yeri giriş işlemleri ilgili memur tarafından elektronik ortamda onaylanır.

5) Özet beyan eksiklik/fazlalık takibatına ilişkin işlemler Özet Beyan Uygulamasına dair 2012/2 sayılı Genelge uyarınca yapılır.

6) 3, 4 ve 5 inci maddelere göre işlemi tamamlanan eşyanın özet beyan bazında gümrük işlemleri gerçekleştirilir. Talep edilmesi halinde gümrük işlemleri taşıma senedi bazında da yapılabilir.

7) Konteynerlerin iç dolum veya iç boşaltım bilgileri liman işletmesince “Konteyner ve Liman Takip Sistemi”ne elektronik ortamda iletilir.

8) İthalat işlemleri geçici depolama yerine alınmadan taşıt üstünde tamamlanacak eşyaya 4 üncü madde hükümleri uygulanmaz.

9) Geçici depolama yeri süre uzatımı ilgili memur tarafından “BİLGE Sistemi” “Özet Beyan TC” modülünden elektronik ortamda yapılır.

10) Liman işletmesi ile geçici depolama yeri süre bilgisi elektronik olarak paylaşılır.

Dördüncü Bölüm

Beyanname İşlemleri

1) Beyanname elektronik ortamda tescil edilir ve onaylanır.

2) Muayene edilecek konteyner “BİLGE Sistemi” tarafından merkezi olarak ya da yerel risk analizleri çerçevesinde belirlenir.

3) Muayene edilecek konteynerin muayene şekli (Tam Tespit, TSE, Ziraat, Kısmi Muayene, Tarım, X-Ray, Dolu Çıkış, İç Boşaltma, Ambar Önü, Tartım) muayeneyle görevli memur tarafından “BİLGE Sistemi” üzerinden liman işletmesinin sistemine iletilir.

4) Konteynerin muayene işlemine hazır olduğu bilgisi liman işletmesince “BİLGE Sistemi” üzerinden muayene memuruna elektronik ortamda bildirilir. Bu bildirimde konteyner mühür numarası da belirtilir. Mührün kırılması durumunda yeni takılan mühür numarası “BİLGE Sistemi”ne girilir.

5) Muayene işleminin gerçekleştirilmesinden önce muayene memuru tarafından eşyanın X-Ray taramasına tabi tutulmasının talep edilmesi durumunda, X-Ray tarama talep formu “BİLGE Sistemi” üzerinden elektronik ortamda düzenlenir. Transit beyanlarında, muayene ve X-Ray talepleri muayene memurlarınca “BİLGE Sistemi” üzerinden değil “Konteyner ve Liman Takip Sistemi” üzerinden yapılır.

6) X-Ray işlemleri, bu kısmın “Tahliye, Emniyet ve Güvenlik Amaçlı Kontrol ve X-Ray İşlemleri” başlıklı ikinci bölümünün 8 ila 12 nci maddeleri arasındaki hükümler uyarınca yapılır. X-Ray sonrası işlemler ise aynı bölümün 14 ila 17 nci maddeleri uyarınca yerine getirilir.

7) Yetkilendirilen kullanıcı tarafından X-Ray taramasına tabi olan konteynerin ilgili olduğu beyannamenin numarası girilmek suretiyle, tarama formu ve tarama sonucu detaylı beyan muayene ekranında herhangi bir zamanda görüntülenebilir. Ayrıca, “Konteyner Liman Takip Sistemi” X-Ray sorgulaması alanından yetkilendirilen kullanıcı tarafından sorgulama yapılabilir.

8) a) Özet beyan kapsamında fiziki kontrole ya da X-Ray taramasına tabi tutulan eşya bilgisi, özet beyanın ilişkilendirildiği (açma yapıldığı) beyannamenin (transit/ithalat/antrepo) muayene ekranında ilgili memura gösterilir.

b) Transit rejim beyanı kapsamında fiziki kontrole ya da X-Ray taramasına tabi tutulan eşya bilgisi, transit beyannamesinin ilişkilendirildiği beyannamenin (ithalat/antrepo) muayene ekranında ilgili memura gösterilir.

9) Beyannamenin muhasebe işlemleri tamamlanır.

10) Eşyanın transit rejimine tabi olması durumunda, Gözetim ile Görevli Memurların NCTS ve BİLGE Sistemindeki İşlemlerine dair 2014/10 sayılı Genelge uyarınca gözetim memurunca transit beyannamesinin serbest bırakma işlemi tamamlanarak Ortak Transit Sözleşmesi uyarınca düzenlenen transit refakat belgesinin çıktısı alınır.

11) Eşya sahibi ya da temsilcisi tarafından, gümrük idaresinden eşyanın geçici depolama yeri çıkış işlemlerinin yapılması talep edilir.

12) Geçici depolama yerinde görevli memur tarafından eşyanın geçici depolama yeri çıkış işlemi gerçekleştirilir.

13) “BİLGE Sistemi”nde yer alan geçici depolama yeri çıkış bilgileri liman işletmesi ile elektronik ortamda paylaşılır.

14) Geçici depolama yerine boş olarak giren konteynerin herhangi bir beyana konu olmaksızın boş olarak çıkartılmak istenilmesi halinde;

a) Boş konteynerlere ilişkin liste, konteyner acentesi tarafından elektronik ortamda “BİLGE Sistemi”ne iletilir.

b) Bu liste geçici depolama yeri çıkış kaydı olarak kabul edilir.

c) İlgili memurca, gerekli olması halinde düzeltmelerin de yapılması ile konteynerlerin çıkış işlemleri sistem üzerinden onaylanır.

d) Onay esnasında boş konteynerin herhangi bir beyana konu edilip edilmediği sistem tarafından kontrol edilir.

e) Onay işlemini müteakip listede yer alan konteynerlerin ilgili olduğu özet beyan taşıma senedi satırları kapatılır.

Beşinci Bölüm

Liman Kapısından Çıkış İşlemleri

1) İthalat/transit eşyasının liman sahasından çıkarılmak üzere yüklendiği konteyner ve araca ilişkin aşağıda yer alan bilgilerin çıkış yapılacak eşya ya da yüklemenin durumuna göre tamamı ya da bir kısmı, konteynerin ve aracın liman sahasından çıkışından önce liman işletmesinin sisteminden veya antrepo işlemlerine ilişkin yetki verilen kişi tarafından

“Konteyner ve Liman Takip Sistemi”ne elektronik ortamda gönderilir.

- Aracın plaka bilgisi,

- Aracın dorse bilgisi,

- Konteyner numarası,

- Beyan türü,

- Beyanname/Tutanak numarası,

- Yük Bilgisi, (dolu konteyner/boş konteyner/açık yük/yok)

- Çıkacak araçta bulunan kap sayısı,

- Konteyner ya da açık yük tartıldıysa ağırlık/draft survey bilgisi,

2) Liman işletmesinin liman sahasından çıkışını yapacağını bildirdiği kap ve/veya kilo bilgisi ile geçici depolama yerinden çıkış fişinde/beyannamede yer alan kap ve/veya kilo bilgisi “BİLGE Sistemi’nde ilgili memura gösterilir. Bu bilgilerin karşılaştırılması “BİLGE Sistemi” ve ilgili memur tarafından yapılır.

3) Geçici depolama yeri çıkış işlemi tamamlanan eşyanın birden fazla araçla çıkışı halinde kap ve kilo bilgileri “Konteyner ve Liman Takip Sistemi”nde düşüm yapılarak geçici depolama yeri çıkış işlemleri gerçekleştirilir.

4) Eşyaya ilişkin gümrük ve liman işlemlerinin tamamlandığı bilgisi kapı çıkışında muhafaza memuru tarafından “BİLGE Sistemi” üzerinden görüntülenerek eşyanın liman sahasından çıkışı gerçekleştirilir. 2 nci maddede belirtilen işlemler önceden yapılmamışsa kapı çıkışında muhafaza memuru tarafından yapılır.

5) Gümrük işlemleri tamamlanan konteynerin liman sahasından çıkışı sırasında giriş konteyner takip formunun onaylı olup olmadığı sistem tarafından kontrol edilerek, onaylı olmaması halinde çıkışına izin verilmez.

Altıncı Bölüm

Konteyner Kayıt Ve Takip Formu Giriş İşlemleri

1) Acente ya da “Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi”nde temsilcisi olarak kayıtlı bulunan kişi tarafından yabancı konteynerler için giriş konteyner kayıt ve takip formu giriş nüshası; yerli konteynerler için daha önce çıkışı yapılan konteyner kayıt ve takip formunun giriş nüshası geçici tescil işlemi yapılır.

2) Geçici tescil işlemindeki bilgilerin gözden geçirilmesine istinaden acente ya da temsilcisi tarafından tescil işlemi gerçekleştirilir. Geçici ithalat rejimine ilişkin süre bu tarih ile birlikte başlatılır.

3) Konteyner kayıt ve takip formu onaylanıncaya kadar formdaki bilgiler acente ya da temsilcisi tarafından elektronik ortamda değiştirilebilir.

4) Konteyner kayıt ve takip formu onay işlemi ilgili memur tarafından elektronik ortamda yapılır.

5) Onay işlemi esnasında ilgili konteynerin liman sahasında olup olmadığı “Konteyner ve Liman Takip Sistemi” üzerinden otomatik olarak kontrol edilir.

6) Onay işlemi yapılırken konteyner başına belirlenen tutar elektronik ortamda tahsil edilir.

7) Süre uzatımı ilgili memur tarafından “Konteyner ve Liman Takip Sistemi” üzerinden gerçekleştirilir.

8) Konteyner kayıt ve takip formunun onaylandığı bilgisi e-posta ile formda belirtilen e-posta adresine iletilir.

9) Acente ya da temsilcisi tarafından doldurdukları form ve konteynerler için kalan süre bilgisi “Konteyner ve Liman Takip Sistemi” üzerinden görüntülenebilir.

10) Acente ya da temsilcisi tarafından, konteyner kayıt ve takip formu düzenlemek için yatırılan tutardan ne kadarlık bakiyenin kaldığı “Konteyner ve Liman Takip Sistemi” üzerinden görüntülenebilir.

11) Giriş konteyner kayıt ve takip formunda yer alan bilgiler onay işleminden sonra gümrük idaresince düzeltilebilir.

12) Giriş konteyner kayıt ve takip formu gümrük idaresince iptal edilebilir.

B- İHRACAT/TRANSİT

Birinci Bölüm

Liman Kapısından Giriş İşlemleri

1) Limana girecek araç ve konteynere ilişkin aşağıda yer alan bilgilerin eşyanın ve yükün durumuna göre tamamı ya da bir kısmı, liman işletmesince “Konteyner ve Liman Takip Sistemi”ne araç ve konteyner sahaya gelmeden önce ön bildirim ile iletilir.

- Aracın plaka bilgisi,

- Aracın dorse bilgisi,

- Konteyner numarası,

- Beyan türü,

- Yük bilgisi (dolu konteyner/boş konteyner/açık yük/yok),

- Araç tartıldıysa ağırlık,

- Eşyanın sahaya alınmasına ilişkin liman işletmesine bildirimde bulunan kişi,

- Eşya sahibi,

- Eşya cinsi,

2) Liman sahasına giren eşya transit beyannamesi kapsamında geliyorsa transite ilişkin tescil numarası bilgisi de ön bildirimde yer alır.

3) Bu bilgiler, muhafaza memuru tarafından araçların gümrüklü sahaya girişinde “BİLGE Sistemi İç Gümrük-Liman Giriş Çıkış Programı” üzerinden plaka bazında çağrılarak gerekli kontroller yapılmak suretiyle aracın liman sahasına giriş işlemi yapılır.

4) İhracat veya yeniden ihracat amacıyla geçici depolama yerlerine konulması talep edilen eşyanın Gümrük Yönetmeliği’nin 417 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bu yerlerde kalma süresi, liman sahasına giriş işlemi tarihinden itibaren başlar.

İkinci Bölüm

Beyanname ve Muayene/X-Ray İşlemleri

1) Liman sahasına girişi yapılmayan eşyaya ilişkin ihracat beyannamesi onaylanmaz. Yönetmeliğin 182 nci maddesinde belirtilen durumlar da dahil olmak üzere eşyanın niteliğinden kaynaklanan durumlarda gümrük idaresince liman sahasına girişi yapılmayan eşyaya ilişkin ihracat beyannamesinin onaylanmasına izin verilebilir. Onay aşamasında uygulanacak olan bu hükümler tescil ve onay işleminin birleştiği gümrük idarelerinde tescil aşamasında uygulanır.

2) X-Ray işlemleri, “A- İthalat/Transit” Başlıklı Birinci Kısmın “Tahliye, Emniyet ve Güvenlik Amaçlı Kontrol ve X-Ray İşlemleri” Başlıklı İkinci Bölümünün 8 ila 12 nci maddeleri arasındaki hükümleri uyarınca yapılır. X-Ray sonrası işlemler ise aynı bölümün 14 ila 17 nci maddeleri uyarınca yerine getirilir.

3) İhracat beyannamesi işlemleri tamamlanır.

Üçüncü Bölüm

Geminin Gidiş İşlemleri

Geminin gidişine ilişkin tüm işlemler elektronik ortama alınıncaya kadar geminin gidiş işlemlerinde aşağıda yer alan Birinci Alt Bölüm hükümleri, elektronik ortama alındıktan sonra İkinci Alt Bölüm hükümleri uygulanacaktır.

1. Geminin Gidişine İlişkin 03.07.2017 Tarihine Kadar Uygulanacak İşlemler

1) Geminin limandan ayrılışından en az iki saat önce gemi acentesi tarafından “Gemi Takip Programı” üzerinden genel bildirim formu verilir.

2) Çıkış bildirimi, gemi işleticisi, kaptanı veya bunların temsilcisi tarafından taşıt Türkiye Gümrük Bölgesini terk edinceye kadar, “BİLGE Sistemi” üzerinden tescil edilir. Tescil edilme aşamasında;

a) İhracat/transit beyannamesinde beyan edilen toplam kap/kilo ile çıkış bildiriminde beyan edilen kap/kilo elektronik olarak karşılaştırılır.

b) Kap adedinde uyumsuzluk olması halinde sistem tarafından çıkış bildiriminin tesciline izin verilmez.

c) Çıkış bildiriminde beyan edilen kilo bilgisi ile çıkış bildirimine konu olan beyannamede yer alan eşyanın toplam kilo bilgisi arasında fark olması halinde gemi acentesine uyarı mesajı çıkarılarak çıkış bildiriminin tesciline izin verilir.

3) Yüklenen konteyner bilgisi liman sisteminden “Konteyner ve Liman Takip Sistemi”ne iletilir.

4) Gümrük muhafaza memuru tarafından geminin harici (fiziki) kontrolü yapılır.

5) Denizyolu beyan formu gemi kaptanı tarafından doldurularak beyan edilir.

6) Denizyolu beyan formu ile ekli belgelerinin karşılaştırılması sonrasında, muhafaza memuru tarafından denizyolu beyan formuna kaşe ve imza tatbik edilir. Çıkış bildirimi tescil edilmemiş olan geminin denizyolu beyan formuna kaşe ve imza tatbik edilmez.

7) Kağıt ortamındaki denizyolu beyan formunda yer alan geminin gidiş tarihi ve saati muhafaza memuru tarafından “Gemi Takip Programı”nda yer alan denizyolu beyan formunun gidiş kısmına yazılır.

8) Denizyolu beyan formu bilgileri ile geminin kontrol tarihi, saati “Gemi Takip Programına” kayıt edilmek suretiyle geminin çıkışı elektronik ortamda onaylanır.

9) Geminin limandan gidiş tarihi ve saati liman işletmesinin sisteminden “Konteyner ve Liman Takip Sistemi”ne elektronik olarak iletilir.

10) Kontroller yapıldıktan sonra çıkış bildirimi ilgili memur tarafından onaylanır.

11) Çıkış bildiriminin onaylanması ile birlikte, işlemi biten ihracat beyannameleri “kapanmış” statüye gelir.

2. Geminin Gidişine İlişkin 03.07.2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak İşlemler

1) Çıkışa konu ihracat/transit beyanına ilişkin işlemlerin tamamlanıp tamamlanmadığı liman işletmesi ve taşıtın işleticisi/temsilcisi tarafından “Konteyner ve Liman Takip Sistemi”nden sorgulanır. İşlemleri tamamlanmayan beyana konu eşya liman işletmesince gemiye yüklenemez.

2) Manifesto bilgileri geminin hareketinden en az iki saat önce bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla “BİLGE Sistemi” üzerinden gümrük idaresine gönderilir.

3) Denizyolu genel bildirimi ve manifesto haricindeki ekli belgeler ( stok beyannamesi, mürettebat listesi, yolcu listesi, tehlikeli yükler manifestosu) gemi işleticisi, kaptanı veya bunların temsilcisi tarafından geminin hareketinden en az iki saat önce “Gemi Takip Programı” üzerinden elektronik ortamda verilir. Manifesto bilgileri 2 nci madde uyarınca iletilir.

4) “Gemi Takip Programı”nda elektronik ortamda kayıt numarası oluşturularak, gemi işleticisi, kaptanı veya bunların temsilcisine bildirilir.

5) Gemi işleticisi, kaptanı veya bunların temsilcisi tarafından eşyanın taşıta yüklenmesinden önce, çıkış bildirimi “BİLGE Sistemi” üzerinden tescil edilir. Tescil edilme aşamasında;

a) İhracat/transit beyannamesinde beyan edilen toplam kap/kilo ile çıkış bildiriminde beyan edilen kap/kilo elektronik olarak karşılaştırılır.

b) Kap adedinde uyumsuzluk olması halinde sistem tarafından çıkış bildiriminin tesciline izin verilmez.

c) Çıkış bildiriminde beyan edilen kilo bilgisi ile çıkış bildirimine konu olan beyannamede yer alan eşyanın toplam kilo bilgisi arasında fark olması halinde gemi acentesine uyarı mesajı çıkarılarak çıkış bildiriminin tesciline izin verilir.

6) Tescil edilen çıkış bildiriminde beyan edilen kilo farkının %10’u aşması halinde, çıkış onay servisine “Konteyner ve Liman Takip Sistemi” üzerinden elektronik olarak bilgi verilir. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, mevzuat gereği uygulanması gereken cezalar tatbik edilerek gerekli işlemler ve düzeltmeler yapılır.

7) Çıkış bildiriminde beyan edilen kilo bilgisi ile çıkış bildirimine konu olan beyannamede yer alan eşyanın toplam kilo bilgisi taşıtın işleticisi/temsilcisi ve/veya liman işletmesince “Konteyner ve Liman Takip Sistemi” üzerinden sorgulanır. Aradaki farkın %10’u aşması halinde, eşyanın gemiye yüklenmesine izin verilmez.

8) “Gemi Takip Programı”nda 4 üncü madde uyarınca oluşturulan kayıt, gemi işleticisi, kaptanı veya bunların temsilcisi tarafından çağrılarak, ihtiyaç halinde düzeltme yapılmak ve çıkış bildirimi tescil numarası “Gemi Takip Programı”na girilmek suretiyle geminin gidişi bildirilir. Bu aşamadan sonra manifesto bilgilerinde düzeltme sadece ilgili memurca yapılabilir, bu bilgilerde yükümlü tarafından düzeltme yapılmasına sistem tarafından izin verilmez.

9) 5 inci madde uyarınca “BİLGE Sistemi” nde yapılan kilo uygunluk bilgisi “Gemi Takip Programı”na aktarılır.

10) Muhafaza memuru tarafından 3 ncü maddede sayılan evraklar elektronik ortamda kontrol edilir. Yönetmeliğin 72/Ğ maddesinin ikinci fıkrası uyarınca fiziki kontrole tabi tutulmasını gerektirecek bir durum yoksa deniz taşıtının gidişi “Gemi Takip Programı” üzerinden onaylanır.

11) “Gemi Takip Programı”na çıkış bildirimi tescil numarası girilmemişse veya 9 uncu madde uyarınca uygunluk bilgisi “BİLGE Sistemi”nden aktarılmamışsa sistem tarafından geminin gidiş onayına izin verilmez.

12) Deniz taşıtının gidişi onaylandıktan sonra çıkış tarih/saati “Gemi Takip Programı”ndan “BİLGE Sistemi”ne aktarılarak ilgili çıkış bildirimi ile ilişkilendirilir.

13) Geminin limandan gidiş tarihi ve saati liman işletmesinin sisteminden “Konteyner ve Liman Takip Sistemi”ne elektronik olarak iletilir.

14) Deniz taşıtının gidişinden itibaren en geç yirmi dört saat içerisinde özet beyan onay servisince, çıkış bildiriminin ilgili olduğu beyanname ve manifestonun elektronik ortamda karşılaştırılması suretiyle kontrolü tamamlanarak çıkış bildirimi onaylanır. Bu süre içerisinde çıkış bildiriminin onayına engel bir durum olması halinde, onay işlemini yapacak memur tarafından ihracat beyannamesinin “kapanmış” statüye gelmesi sistem üzerinde engellenir. Çıkış bildiriminin onayına engel durumun ortadan kalkmasıyla birlikte onay işlemi yapılır.

15) 12 nci madde uyarınca geminin gidiş onayı “Gemi Takip Programı”ndan “BİLGE Sistemi”ne aktarılmamışsa çıkış bildiriminin onaylanmasına sistem tarafından izin verilmez.

16) Çıkış bildiriminin onaylanması ile veya 14 üncü madde uyarınca onay işlemini yapacak memur tarafından ihracat beyannamesinin kapanmış statüye gelmesinin engellenmediği durumda 13 üncü madde uyarınca iletilen geminin gidiş tarihinden itibaren yirmi dört saat sonra ihracat beyannameleri “kapanmış” statüye gelir ve çıkış bildirimi onaylanır.

17) Çıkış bildiriminin onaylandığı bilgisi “BİLGE Sistemi”nden “Gemi Takip Programı”na aktarılır.

18) Liman sahasına ihraç amacıyla girişi yapılan eşyanın ihracından vazgeçilmesi halinde, eşyanın liman sahasından çıkışında çıkışa ilişkin onay bilgisi aranır.

Dördüncü Bölüm

Konteyner Kayıt Ve Takip Formu Çıkış İşlemleri

1) Acente ya da “Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi”nde temsilcisi olarak kayıtlı bulunan kişi tarafından yabancı konteynerler için giriş konteyner kayıt ve takip formu çıkış nüshası, yerli konteynerler için çıkış konteyner kayıt ve takip formu çıkış nüshası geçici tescil işlemi yapılır.

2) Geçici tescil işlemindeki bilgilerin gözden geçirilmesinin ardından acente ya da temsilcisi tarafından tescil işlemi gerçekleştirilir.

3) Konteyner kayıt ve takip formu onaylanıncaya kadar formdaki bilgiler acente ya da temsilcisi tarafından elektronik ortamda değiştirilebilir.

4) “Geminin Gidiş İşlemleri” başlıklı Üçüncü Bölümün Birinci Alt Bölüm hükümleri kapsamında, konteyner kayıt ve takip formu onay işlemi ilgili memur tarafından elektronik ortamda yapılır.

5) “Geminin Gidiş İşlemleri” başlıklı Üçüncü Bölümün İkinci Alt Bölümünün 14 ve 16ncı maddesinde yer alan çıkış bildirimi onayı ile konteyner kayıt ve takip formu da onaylanmış olur.

6) Konteyner kayıt ve takip formu onay işlemi ile kapatılır ve süre takibi sona erer.

7) Çıkış konteyner kayıt ve takip formunda yer alan bilgiler onay işleminden sonra gümrük idaresince düzeltilebilir.

8) Çıkış konteyner kayıt ve takip formu gümrük idaresince iptal edilebilir.

9) Onay işlemi yapılırken ilgili konteynerlere ilişkin tutar düşümü gerçekleştirilmez.

10) Tescil edilen konteyner kayıt ve takip formunun onaylandığı bilgisi acente/temsilcisine elektronik posta ile gönderilir.

11) Acente ya da temsilcisi tarafından tescil edilen form ve buna bağlı konteynerlere ilişkin bilgiler “Konteyner ve Liman Takip Sistemi” üzerinden sorgulanabilir.

12) Transit işlemleri kapsamında varış gümrüğüne gelen konteynerin boşaltılmasını müteakiben, varış gümrük idaresinde görevli gümrük memuru tarafından, transit işlemlerinin yapılması ile konteynerin varış işlemleri de yapılmış olur.

C- SON HÜKÜMLER

Birinci Bölüm

Yükümlülükler

1) Yönetmeliğin 72/Ş maddesi uyarınca liman işletmeleri gümrük idaresince kullanılan otomasyon sistemlerine veri aktarımının düzenli ve kesintisiz olarak yapılmasını sağlamaktan ve verilen her tür bilginin doğruluğundan yükümlüdür.

2) Liman işletmeleri sahalarında bulunan konteynerlerin yerini elektronik kroki üzerinde göstermekle yükümlüdür.

İkinci Bölüm

Arıza Halleri

1) Bakanlık ve liman işletmeleri arasında entegrasyona ilişkin sistemsel arızanın 30 dakika içerisinde giderilememesi durumunda, liman giriş çıkış kapılarında kullanılan “BİLGE Sistemi İç Gümrük-Liman Giriş Çıkış Programı” üzerinde kayıt yapılmadan giriş çıkışlara izin verilir. Bu durumda, işlemler kağıt ortamında tekemmül ettirilip sisteme giriş işlemi arızanın giderilmesini müteakip 24 saat içerisinde yapılır.

2) Kapı giriş-çıkış dışındaki işlemlere ilişkin sistemsel arızanın iki saat içerisinde giderilememesi halinde, işlemler kağıt ortamında tekemmül ettirilip sisteme giriş işlemi arızanın giderilmesini müteakip 24 saat içerisinde yapılır.

Üçüncü Bölüm

Uygulamaya Geçiş Tarihi

1) Bu Genelgenin aşağıda belirtilen hükümleri 03.07.2017 tarihi itibariyle uygulanır:

a) “A-İthalat/Transit” başlıklı Birinci Kısmın “Tahliye, Emniyet ve Güvenlik Amaçlı Kontrol ve X-Ray İşlemleri” başlıklı İkinci Bölümünün 4, 18, 21 ve 22 nci maddeleri,

b) “A-İthalat/Transit” başlıklı Birinci Kısmın “Geçici Depolama Yeri İşlemleri” başlıklı Üçüncü Bölümünün 1, 3 ve 6 ncı maddeleri,

c)“A-İthalat/Transit” başlıklı Birinci Kısmın “Beyanname İşlemleri” başlıklı Dördüncü Bölümünün 14 üncü maddesi,

d) “A-İthalat/Transit” başlıklı Birinci Kısmın “Konteyner Kayıt Ve Takip Formu Giriş İşlemleri” başlıklı Altıncı Bölümünün 5 inci maddesi,

e) “B-İhracat/Transit” başlıklı İkinci Kısmın “Beyanname ve Muayene/X-Ray İşlemleri” başlıklı İkinci Bölümünün 1 inci maddesi,

f) Genelgede yürürlük tarihi 03.07.2017 olarak belirtilen hükümler.

2) Genelgenin diğer hükümleri yayımı tarihinde uygulanacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI

Bakan a.

Müsteşar