Genelge No: 2017/7 (Yat, Kotra, Tekne, Yolcu ve Gezinti Gemilerinin Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Yat, Kotra, Tekne, Yolcu ve Gezinti Gemilerinin Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri- Uğurlu Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti.
Genelge No: 2017/7 (Yat, Kotra, Tekne, Yolcu ve Gezinti  Gemilerinin Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-010.06.02
Konu : Yat, Kotra, Tekne, Yolcu ve Gezinti
Gemilerinin Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri

17.03.2017 / 23429915
GENELGE
(2017/7)

İlgi: 25.09.2009 tarihli ve 2009/97 sayılı Genelge.

27.01.2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6770 sayılı  “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”; Ulaştırma, Denizcilik ve  Haberleşme Bakanlığınca düzenlenen 25.09.2014 tarihli ve 29130 sayılı Resmi  Gazete'de yayımlanan “Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği” ile  03.03.2017 tarihli ve 29996 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “2017/3 sayılı  Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına  Geçişine İlişkin Tebliğ” kapsamında yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak  çekilmiş olan gerçek ve tüzel kişilere ait 8901.10.10.00.11,  8901.10.90.00.11 ve 89.03 GTİP’ler/tarife pozisyonunda yer alan eşyadan yat,  kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin kayıt ve tescili ile ilgili  serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde  gerçekleştirilir.

1. Liman başkanlığınca kayıt veya tescili yapılan yukarıda belirtilen  GTİP’ler/tarife pozisyonu kapsamı yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti  gemilerinin gümrük işlemlerinin, liman başkanlığının yetkili gümrük  idaresine kayıt veya tescil yapıldığının bildirimini müteakip altmış gün  içinde tamamlanması gerekir. Söz konusu bildirim, ithalat mevzuatı uyarınca  aranan belgeler yerine geçer.

2. Genelge kapsamı eşya tabi olduğu gümrük vergisi dahil her türlü vergi,  resim, harç, fon ve paylardan 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma,  Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun  Hükmünde Kararnamenin geçici 9 uncu maddesi uyarınca müstesnadır.

3. Genelge kapsamı eşyanın tabi olacağı ÖTV ve KDV’ye ilişkin işlemler  03.02.2017 tarihli 29968 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/9759 sayılı  Karara göre yapılır.

4. 2017/3 sayılı Tebliğ kapsamına giren yat, kotra, tekne, yolcu ve  gezinti gemilerinin kıymetinin belirlenmesinde; 4458 Sayılı Gümrük Kanununun  23 ila 31 inci maddeleri kapsamında işlem tesis edilir.

Bu kapsamda; serbest dolaşıma girecek eşyaya ilişkin ilgili gümrük  müdürünün veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında gümrük  muayene memurununbulunduğu en az üç kişilik bir komisyon tarafından kıymet  tespiti yapılır.

Söz konusu komisyonca;

- varsa eşyanın faturasına (düzenleme yerinin, fatura tarih ve sayısının,  satıcının ad ve adresinin, alıcının ad ve adresinin, satış bedelinin,  eşyanın cins ve nev'i ile satış birimine göre miktarının, eşyanın birim  fiyatının yer alması şartı ile),

- serbest dolaşıma sokulacak eşya ile aynı veya yakın tarihte serbest  dolaşıma giriş işlemi yapılan aynı veya benzer eşya için tespit edilen  kıymetine,

- serbest dolaşıma sokulacak eşyanın sigortaya esas bedeline ilişkin  hususların tamamı birlikte dikkate alınarak yapılacak değerlendirme sonucu
eşyanın kıymeti tespit edilir. Bu şekilde tespit edilecek kıymetten  amortisman düşülmez. Söz konusu tespitte, gerek duyulması halinde Deniz  Ticaret Odalarından görüş alınabilir.

5. 2017/3 sayılı Tebliğ kapsamına giren yat, kotra, tekne, yolcu ve  gezinti gemilerinin mütemmim cüzü olmayan malzeme ve eşyasının tespitinde  Liman Başkanlığının onaylayacağı demirbaş listesi esas alınır.

6. 2017/3 sayılı Tebliğ kapsamına giren yat, kotra, tekne, yolcu ve  gezinti gemilerinin depolarında serbest dolaşımda olmayan akaryakıt  bulunduğunun tespiti halinde akaryakıtın vergilendirilmesi ile ilgili gümrük  mevzuatı doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.

İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine