İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (31.03.2017 t. 30024 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


İthallata Gözetim Uygulaması- 2017 - Uğurlu Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti.
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:  2005/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (31.03.2017 t.  30024 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 28/5/2005 tarihli ve 25828 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:  2005/8)’in 1 inci maddesindeki tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı CIF Kıymet (ABD Doları/Ton*)
0904.21.10.00.00 Tatlı biberler 2.350
0904.21.90.00.11 Kırmızı biber 2.550
0904.22.00.00.11 Kırmızı biber 3.400
1202.41.00.00.00 Kabuklu 1.900
1202.42.00.00.00 Kabuksuz (kırılmış olsun olmasın) 2.750
1202.30.00.00.00 Tohumluk olanlar 2.200
2008.11 Yer Fıstığı 2.750

*Ton: Brüt ağırlık

GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Tebliğin yayımı tarihinden  önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi  yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, bu Tebliğin  yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi veya  gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu Tebliğ  hükümleri uygulanmaz.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.