İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/6) (01.04.2017 t. 30025 s. R.G.) (Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8541.40.90.00.14 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “Fotovoltaik (solar) modül ve paneller”)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


- 2017 - Uğurlu Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:  2017/6) (01.04.2017 t. 30025 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/2016 tarihli ve 29759 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin  Tebliğ (Tebliğ No: 2016/29) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli  8541.40.90.00.14 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı  “Fotovoltaik (solar) modül ve paneller” ürününe yönelik başlatılan ve T.C.  Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping  soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe  konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve  99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta  Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi  Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

b) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız  Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

c) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

ifade eder.

Karar

MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, Çin Halk Cumhuriyeti  menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli  üretim dalında zarara neden olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma  kapsamındaki bilgi, bulgu ve tespitleri içeren ve bu Tebliğin hukuken bir  parçası olan “Bilgilendirme Raporu”na “www.tpsa.gov.tr”  internet adresinden “Damping ve Sübvansiyon Bilgilendirme Raporları”  bağlantıları seçilerek ulaşılması mümkündür.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri  değerlendiren Kurul’un kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile tabloda GTİP’i,  eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında, Kanunun 7 nci  maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi çerçevesinde tabloda gösterilen  oranda dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir.

 

GTİP Menşe Firma Unvan ABD Doları/m2
8541.40.90.00.14 Fotovoltaik (solar) modül ve  paneller Çin Halk Cumhuriyeti Hanwha Q Cells (Qidong) Co. Ltd. 20
Zhejiang Jinko Solar Co., Ltd. ve Jinko Solar Co., Ltd. 20
Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd. 20
Byd (Shangluo) Industrial Co. Ltd. 20
Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc. 20
Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc. 20
CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd. 20
CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd. 20
Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd. 20
Trina Solar (Changzou) Science & Technology Co. Ltd. 20
Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd. 20
Yingli Energy (China) Co. Ltd. 20
Hefei Chinaland Solar Energy Co. Ltd. 20
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd. 20
Perlight Solar Co. Ltd. 20
Renesola Jiangsu Ltd. 20
Diğerleri 25

Uygulama

MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, bu Tebliğin 4 üncü maddesinde  GTİP, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat  hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki  ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil  ederler.

(2) Bilgilendirme raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile  ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan Türk Gümrük  Tarife Cetvelinde yer alan GTİP ve bu Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan  tabloda yer alan eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife  pozisyonunda yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına  engel teşkil etmez.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür