Gümrük ve Ticaret Bakanligindan:5607 Sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu Uyarinca Elkonulan Esya Veya Alikonulan Aracin Muhafaza, Depolama, Yükleme, Bosaltma Ve Nakliye Ücretlerine Dair Teblig (26.06.2012 T. 28335 S.RG)

small_gum-logo(48).jpg


26 Haziran 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28335

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA ELKONULAN

EŞYA VEYA ALIKONULAN ARACIN MUHAFAZA, DEPOLAMA, YÜKLEME,

BOŞALTMA VE NAKLİYE ÜCRETLERİNE DAİR TEBLİĞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca elkonulan eşya veya alıkonulan aracın muhafaza edildiği yere teslim tarihinden itibaren, mahkeme kararına veya tasfiye edilinceye kadar muhafazası sırasında geçen süreye ait muhafaza ücreti ile eşyanın depolanması, yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi gibi nedenlerle yapılan masrafların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 10 uncu ve 11 inci maddeleri uyarınca eşyanın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi gibi nedenlerle yapılan masrafların karşılanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

(2) Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca kaçak zannıyla elkonulan eşya veya alıkonulan araç için kaçak eşya depolama yerleri açılıncaya kadar, diğer kamu kurum ve kuruluşu ile özel kişi ve kuruluş depolama yerlerine de bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 11 inci maddesi ile 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –  (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Depolama yeri: 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca elkonulan eşya veya alıkonulan aracın muhafaza edildiği yerleri,

c) Eşya: Her türlü ürün ve değer ile muhafaza edilen taşıtı,

ç) Eşyanın değeri: Kaçak Eşya Tespit Varakasında (KETV) belirtilen ihraç eşyası için FOB, ithal eşyası için CIF kıymetini veya varsa mahkemece belirlenmiş değeri,

d) Gümrük idaresi: Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile bağlantısı gümrük müdürlüklerini ve tasfiye işletme müdürlüklerini,

e) İşletme: Tasfiye İşletme Müdürlüklerini,

f) Rayiç bedel: Bir mal, iş veya hizmetin temin edildiği yer ve tarihteki normal alım ve satım bedelini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Eşyanın teslimi ve masrafların ödenmesi

MADDE 5 – (1) Kaçak şüphesiyle elkonulan eşya ile alıkonulan her türlü taşıt ve araç, en yakın gümrük veya işletme müdürlüğüne veya gümrük müdürlüğünce izin verilen yerlere teslim edilir. Gümrük ve işletme müdürlüğünün aynı yerde bulunması halinde bünyesinde kaçak eşya depolama yeri bulunan idareye teslim edilir.

(2) Eşya, elkonulduğu/alıkonulduğu tarihten itibaren tutanakla, öncelik sırasına göre gümrük veya işletme müdürlüğüne, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişi ve kuruluşların depolama yerlerine teslim edilir.

(3) Eşyanın muhafaza edileceği yere kadar yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi gibi hizmetler elkoyan/alıkoyan birimlerce yerine getirilir. Eşyanın teslimine kadar yapılan masraflar rayiç bedeli göz önüne alınarak fatura veya gider pusulası ibraz edilmesi kaydıyla, gümrük müdürlüğünce genel bütçeden ödenir. Bakanlık birimlerince eşyanın teslimi veya muhafazası halinde bu birimlere herhangi bir ödeme yapılmaz.

Mahkeme kararının tebliği

MADDE 6 – (1) Mahkemece, 5 inci maddede sayılan yerlere teslim edilen eşyadan sahibine iadesine ilişkin karar verilenler, mahkeme kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde eşyanın teslim alınmasına dair gümrük müdürlüğünce eşya sahibine veya temsilcisine tebligat yapılır. Mahkeme kararı ile birlikte bu tebligatın birer örneği eşyayı muhafaza edene gönderilir.

(2) Birinci fıkraya göre eşya sahibine veya temsilcisine yapılacak olan tebligat tarihinden sonraki yedinci günde tebligat yapılmış sayılır. Tebligatın ilgiliye tebliğ edildiği tarihi veya tebligatın yapılmış sayılacağı tarihi takip eden yedi gün içinde eşyanın teslim alınmaması halinde, tebliğ tarihini izleyen yedinci günden sonra eşyanın teslim alınmasına kadar geçecek sürede oluşacak ardiye ücretlerinden eşya sahibi sorumludur.

(3) Mahkemece eşyanın müsaderesi, mülkiyetin kamuya geçirilmesi veya tasfiyesi yönünde karar verilmesi halinde kararın gümrük müdürlüğüne tebliğ edilmesinden itibaren en geç otuz gün içerisinde karar işletmeye bildirilir.

Eşyanın muhafaza süresi ve ücreti

MADDE 7 – (1) 5607 sayılı Kanun uyarınca kaçak zannı ile elkonulan eşya veya alıkonulan aracın teslim alındığı tarihten itibaren;

a) Mahkemece sahibine iadesine karar verilen eşyanın, kararın gümrük müdürlüğünce eşya sahibine tebliğ edildiği tarihi takip eden yedinci gün dahil,

b) Eşyanın müsaderesi, mülkiyetin kamuya geçirilmesi veya tasfiyesi yönünde karar verilmesi durumunda, işletme müdürlüğünce teslim alındığı tarihe kadar,

geçen süre eşyanın muhafaza süresidir.

(2) Eşyanın muhafaza ücreti, eşyanın değeri üzerinden günlük binde bir olarak uygulanır.

(3) Muhafaza edilen motorlu araçlar için maktu olarak;

a) İş Makineleri: 8,00 TL,

b) Tır, Kamyon ve Otobüs: 7,00 TL,

c) Minibüs, Midibüs ve Kamyonet: 5,00 TL,

ç) Diğer Binek ve Yük Vasıtaları: 3,00 TL,

d) Sakatlara Mahsus Motorlu ve/veya Akülü Araçlar ile Motorlu Bisikletler: 1,00 TL, günlük ücret uygulanır.

(4) Boş konteynerin muhafaza edilmesi halinde konteyner başına günlük 5,00 TL, eşyanın konteyner içinde muhafaza edilmesi halinde ise konteyner başına günlük 6,00 TL ücret uygulanır.

(5) Altı aydan sonraki muhafaza süresi için bu ücretler yarısı oranında uygulanır.

(6) Ücret hesabında, eşyanın muhafazasının sona erdiği gün dikkate alınmaz.

Muhafaza ücretinin azami haddi

MADDE 8 – (1) 7 nci maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca hesap edilecek ücret, eşyanın değerinin yüzde otuzunu geçemez.

Tasfiyelik hale gelen eşyanın ardiye ücreti

MADDE 9 – (1) Eşyanın muhafaza edildiği yere teslim tarihi ile eşyanın tasfiye edilip, teslim alma için geçen ek süreler hariç, teslim alma tarihine kadar geçen sürede eşyanın muhafaza hizmetlerine karşılık olarak ödenecek ücretlere 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Tasfiye Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Eşyanın farklı işletmelerin depolarında muhafaza edilmesi durumunda, söz konusu ücret, muhafaza süreleri dikkate alınarak paylaştırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 10 – (1) Eşyanın perakende olarak satılması, tahsisi veya imhası halinde, eşyayı muhafaza eden kişi veya kuruluşlarca sağlanan hizmetler için verilecek ücretler bu Tebliğ hükümlerine göre belirlenir ve ücretler gümrük müdürlüğünce genel bütçeden ödenir.

(2) Eşyanın yediemin olarak tesliminde muhafaza ücreti bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre tespit edilir ve ödenir. Sahibine yediemin olarak verilen eşya için herhangi bir ödeme yapılmaz.

(3) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu dışındaki yasal takibat nedeniyle gümrük idaresine ait depolama yerlerinde muhafaza edilen eşya için yapılan masraflar bu Tebliğ hükümlerine göre ilgili idareden tahsil edilir.

(4) Hesaplanan ücretlere KDV ve diğer vergiler dahildir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1  – (1) Halen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin depolama yerlerinde muhafaza edilen eşyaya da bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1)  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.