Gümrükler Genel Müdürlügü: Millilestirilmemis Esyanin Tasinmasi hk. (27.06.2012 T. 14209 S.TASARRUFLU YAZI)

small_gum-logo(50).jpg


 
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 14209
Yayım Tarihi 27/06/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 27/06/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0
TASARRUFLU YAZI (27.06.2012/14209)
Limanlara gelen millileşmemiş eşyanın başka bir ülkeye karayolu ile Türk plakalı araçlarla taşınabileceği hk.

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :B.21.0.GGM.0.20.00.00-010.05

Konu   :Millileştirilmemiş Eşyanın Taşınması hk.

 

 

27.06.2012 / 14209

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi      :26.08.2010 tarihli ve 11236 sayılı yazımız

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan 27.04.2012 tarihli ve 8460 sayılı yazıda özetle;

- Son dönemde, muhtelif gümrük idareleri ve ihracatçılar tarafından Bakanlıklarına yapılan başvurularda, serbest bölgelerden veya bazı limanlardan yapılacak taşımalarda yabancı plakalı taşıt kullanılması hususunda tereddütlerin hasıl olduğunun bildirildiği,

- 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'nun 12 nci maddesinin (b) bendinin "Türkiye'ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen ve varış noktasından karayolu taşıtlarıyla üçüncü ülkelere yapılan taşımalar", 13 maddesinin "12 nci maddenin (b) bendindeki taşımalar, Bakanlıktan uluslar arası taşımacı yetki belgesi almış taşımacılar tarafından yapılır. Yabancı plakalı taşıtlara ise Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile taşıma yetkisi verilebilir." hükümlerine amir olduğu,

- İlgili hükümler uyarınca, ülkemiz limanlarına gelen millileştirilmemiş eşyaların ülkemizden üçüncü bir ülkeye taşınmasının, sadece Türk taşımacıları tarafından yapılabileceği,

Bildirilmektedir.

Bu meyanda, ülkemiz limanlarına gelen ve başka bir ülkeye karayolu taşıtlarıyla sevk edilecek eşyaların taşımasının, sadece Türk taşımacıları tarafından yapılabileceği hususunun bağlantınız gümrük idarelerine tebliğini ve ilgili hükümlere titizlikle uyularak işlem yapılmasını rica ederim.

 

Sefa EKİN

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

 

EK: 1 yazı örneği

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı    :B.11.0.KUG.0.11.00.01-724.01.01/

Konu   :Yabancı plakalı taşıtlar ile limanlardan

 yapılan taşımalar

 

 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

 

İlgi:    a) 17 Ağustos 2010 tarih ve B.11.0.KUG.0.00.16.01/221-10808 sayılı yazımız

b) 13 Ekim 2010 tarih ve B.11.0.KUG.0.00.16.01/221-13067 sayılı yazımız

Son zamanlarda, Bakanlığınıza bağlı çeşitli Gümrük İdarelerinden ve ihracatçılardan sözlü olarak Bakanlığımıza yapılan başvurulardan, serbest bölgelerden veya bazı limanlardan yapılacak taşımalarda yabancı plakalı taşıt kullanılması hususunda tereddütlerin hasıl olduğu bildirilmekledir,

Bilindiği üzere, 19 Temmuz 2003 tarih ve 25173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 12 nci maddesi uluslararası yolcu ve eşya taşımalarının kapsamını, 13 üncü maddesi ise bu taşımaları yapma yetkisini düzenlemektedir.

Sözkonusu Kanunun 12 nci maddesinin b) bendindeki "Türkiye'ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen ve varış noktasından karayolu taşıtlarıyla üçüncü ülkelere yapılan taşımalar \ aynı Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci paragrafında yer alan 472 nci maddenin (b) bendindeki taşımalar, Bakanlıktan uluslararası taşımacı yetki belgesi almış taşımacılar tarafından yapılır. Yabancı plâkalı taşıtlara ise Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile taşıma yetkisi verilebilir." hükmü ile düzenlenmektedir.

Bu hüküm uyarınca, ülkemiz limanlarına gelen millileştirilmemiş eşyaların ülkemizden üçüncü bir ülkeye taşınması, sadece Türk taşımacıları tarafından yapılabilmektedir.

Bu çerçevede, ülkemiz limanlarına gelen ve başka bir ülkeye karayolu taşıtlarıyla taşınacak yüklerin sadece Türk taşımacıları tarafından taşınabileceği hususunda Bakanlığınızın ilgili birimlerinin tekrar bilgilendirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini arz ederim.

 

 

Bakan a.

Ali Rıza YÜCEULU

Genel Müdür