Gümrükler Genel Müdürlügü: G.K. 241/3(h) ve 4(h) - Gümrük idaresince verilen dahilde isleme izni çerçevesinde geçici ithalat (GENELGE 2012/23)

small_gum-logo(54).jpg


 
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2012/23
Yayım Tarihi 03/07/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 03/07/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

GENELGE (2012/23)
Gümrük idaresince verilen dahilde işleme izni çerçevesinde geçici ithal edilen eşya için verilen izin süresi aşıldıktan sonra rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi,yeniden ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin cezaları düzenleyen G.K. 241/3(h) ve 4(h) bendinde yer alan hükümler için uygulayıcı birim ve uygulama esasları hk


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.21.0.GGM.0.16.01.00-010.06.01

 

Konu : G.K. 241/3(h) ve 4(h)

 

GENELGE

(2012/23)

Bilindiği üzere, dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak yeniden ihraç edilmesi esas olmakla birlikte, rejim kapsamında ithal edilen eşyanın veya işlem görmüş ürünün, gümrük mevzuatı çerçevesinde belge/izin süresi içerisinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi veya mahrecine iadesi hallerinde; şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın ayrıca, işlem görmüş ürün olarak ve/veya ithal edildiği şekliyle belge/izin süresi içerisinde, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın gümrük idaresince yerinde tespiti, eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili kaydıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 114 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 207 nci maddesi hükmüne göre serbest dolaşıma girmesi halinde, bu eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleştirilmesi aranmamaktadır.

Dahilde işleme izni kapsamında geçici ithal edilen eşyanın veya bu eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün, izni veren gümrük idaresi dışındaki gümrük idarelerinden yeniden ihracı veya bunun dışında bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması mümkündür.

Bakanlığımıza intikal eden muhtelif yazılardan, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 14 üncü maddesi kapsamında gümrük idaresince verilen dahilde işleme izni çerçevesinde geçici ithal edilen eşya için verilen izin süresi aşıldıktan sonra rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, yeniden ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin cezaları düzenleyen 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (h) bendi ile dördüncü fıkrasının (h) bendinde yer alan hükümler için uygulayıcı birim ve uygulama esasına ilişkin tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.

2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 14 üncü maddesi kapsamında gümrük idaresince verilen dahilde işleme izni çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın izin verilen süresinin bitimini takiben bir ay içerisinde veya iki ayı aşmayan süre içerisinde "rejimin gerektirdiği işlemlerinin bitirilmesi, yeniden ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması"durumunda, Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesinin sırasıyla üçüncü fıkrasının (h) bendi ile dördüncü fıkrasının (h) bendi kapsamında uygulanacağı belirtilen usulsüzlük cezalarında, her bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin beyanname tescili/işlemin esas alınması, ve söz konusu cezanın bu gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımın gerçekleştirildiği gümrük idaresince uygulanması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Remzi AKÇİN
Bakan a.
Genel Müdür

D A Ğ I T I M :
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri