Ekonomi Bakanligi: Dogrudan Yabanci Yatirimlar Kanunu Uygulama Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik (03.07.2012 T. 28342 R.G.)

small_ekonomi-logo(32).jpg


Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 28342
Yayım Tarihi 03/07/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 03/07/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28342

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (03.07.2012 T. 28342 R.G.)


 

Ekonomi Bakanlığından:

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

(03.07.2012 T.  28342 R.G.)

MADDE 1 – 20/8/2003 tarihli ve 25205 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü,

c) Kanun: 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununu

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde, “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” şeklinde, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – Bakanlık, yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketlere, Türkiye'de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açma izni vermeye ve bu izinlerin süresini uzatmaya yetkilidir.

Bakanlık, yeni kurulan şirketlerin Türkiye’de irtibat bürosu açma taleplerini, şirketin faaliyet konusu, sermayesi ve istihdam edilen personel sayısı gibi unsurlar çerçevesinde değerlendirerek faaliyet izninin verilmesi için şirketin kuruluşundan itibaren en az bir yıllık sürenin geçmesi koşulunu öngörebilir.

Kuruluş ve süre uzatımına ilişkin müracaatlar, istenilen bilgi/belgelerin tam ve eksiksiz olması kaydıyla, başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içinde sonuçlandırılır.

Yabancı şirketlerin, para ve sermaye piyasaları, sigortacılık gibi özel mevzuatı bulunan finansal alanlarda faaliyette bulunmak amacıyla irtibat bürosu açma talepleri, ilgili özel mevzuatı çerçevesinde yetkili kılınan kurum veya kuruluşlarca değerlendirilir. Bakanlık, gerekli görmesi durumunda, faaliyet göstermek için izin, lisans veya benzeri yetkiler alınması gereken diğer sektörlerde yabancı şirketlerin irtibat bürosu açma taleplerini, söz konusu izin veya lisansı veren kurum ya da kuruluşların görüşlerini alarak sonuçlandırabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – Türkiye’de irtibat bürosu kurmak için aşağıdaki belgelerle Bakanlığa müracaat edilir.

a) Başvuru formu (EK-6),

b) İrtibat bürosu tarafından yürütülecek işlerin kapsamını ve büronun ticari faaliyet yürütmeyeceğine ilişkin taahhüdü içeren beyanname (EK-7) ve beyannameyi imzalayan yabancı şirket yetkilisinin imza yetkisini gösterir belge,

c) Yabancı şirkete ait ve ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş Faaliyet Belgesi,

ç) Yabancı şirket hakkında hazırlanmış Faaliyet Raporu veya bilanço ve gelir tablosu,

d) İrtibat bürosunun faaliyetlerini yürütmekle görevli olarak atanan kişiye/kişilere verilecek yetki belgesi,

e) İrtibat bürosunun kuruluş işlemlerinin başka bir kimse aracılığı ile yürütülmesi durumunda vekâletname.

Başvuru belgelerinin ve irtibat bürosunun faaliyet süresi boyunca Genel Müdürlüğe sunulan belgelerin aslının ibraz edilmesi halinde, belgenin bir örneği Genel Müdürlük tarafından onaylanarak aslı başvuru sahibine iade edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – İrtibat bürolarının faaliyet sürecinde aşağıdaki esaslar geçerlidir.

a) İrtibat bürolarına ilk başvurularda, azami 3 yıl süre ile beyan edilen faaliyet kapsamında izin verilir. Faaliyet sürelerini uzatmak isteyen bürolar, faaliyet süresinin sona ermesinden önce Genel Müdürlüğe müracaat ederler.

b) Genel Müdürlük süre uzatma taleplerini, büronun geçmiş yıl faaliyetleri, yabancı şirketin Türkiye’de geleceğe yönelik iş planı ve hedefleri, mevcut ve öngörülen harcama tutarı ile istihdam edilen personel sayısı çerçevesinde değerlendirerek yürütülecek faaliyetin niteliğine uygun şekilde aşağıda belirtilen sürelerle sonuçlandırabilir. Pazar araştırması veya yabancı şirketin ürünlerinin ya da hizmetlerinin tanıtımını yapmak üzere izin alan büroların faaliyet süreleri uzatılmaz.

 

Faaliyet

Süre (Yıl)

Temsil ve ağırlama

(Yabancı şirketin sektörel kuruluşlar nezdinde ve ilgili organizasyonlarda temsil edilmesi, yabancı şirket yetkililerinin Türkiye’deki iş temaslarının koordinasyonu ve organizasyonu, bu kişilerin ofis kullanım ihtiyaçlarının karşılanması)

5

Türkiye’deki tedarikçilerin kalite ve standart açısından kontrolü, denetimi ve tedarikçi temini

(Yabancı şirket adına üretim yaptırılan firmaların, yabancı şirketin kalite standartları çerçevesinde denetlenmesi, yabancı şirketin ürün ve üretici taleplerinin temini)

5

Teknik destek

(Distribütörlere yönelik eğitim veya teknik destek sağlanması, tedarikçi üreticilere kalite standartlarını arttırmaları yönünde destek hizmeti sunulması)

5

Haberleşme ve bilgi aktarımı

(Türkiye ile iş ilişkisi içinde bulunan yabancı şirkete iletilmek üzere piyasadaki gelişmeler, tüketici eğilimleri, rakip firmaların ve distribütörlerin satış durumları, distribütör firmanın performansı, vb. konulara ilişkin bilgilerin toplanması ve aktarılması)

5

Bölgesel yönetim merkezi

(Yabancı şirketin, diğer ülkelerdeki birimlerine yönelik olarak; yatırım ve yönetim stratejilerinin oluşturulması, planlama, tanıtım, satış, satış sonrası hizmetler, marka yönetimi, finansal yönetim, teknik destek, AR-GE, dış tedarik, yeni geliştirilen ürünlerin test edilmesi, laboratuvar hizmetleri, araştırma ve analiz, çalışanların eğitimi gibi faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve yönetim hizmeti sağlanması)

10

 

c) Kuruluş izni alan irtibat büroları, vergi dairesine kayıt belgesinin ve büro ile ilgili kira sözleşmesinin bir örneğini en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe iletirler. Bürolar adres, büro yetkilisi/yetkilileri veya yabancı şirketin unvan değişikliklerini, değişikliğin gerçekleşmesinden itibaren en geç 1 ay içinde, yeni adresi gösterir kira sözleşmesi, yeni atanan kişiye ilişkin yetki belgesi ya da yabancı şirketin unvan değişikliğine ilişkin belge/belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe bildirirler.

ç) İrtibat büroları, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, büronun geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-4 İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu’nu ve ekli belgelerini Bakanlığa gönderirler. Bu formu ve ekli belgelerini göndermeyen irtibat bürolarının, süre uzatma talepleri değerlendirmeye alınmaz. Faaliyet izinleri de resen iptal edilebilir.

d) İrtibat bürolarının faaliyetlerini, mevzuata ve izinlerinde belirtilen faaliyet konusuna uygun şekilde yürütüp yürütmedikleri, resen veya ilgili kurum ve kuruluşların yazılı bildirimleri üzerine Bakanlık tarafından denetlenebilir. Yapılan denetim sonucunda, izin kapsamı dışında faaliyet gösterdikleri tespit edilen bürolara, fiilen yürütülen faaliyet için izin başvurusu yapmalarını teminen otuz gün süre verilir. Bu süre, haklı gerekçelerin varlığı halinde en fazla otuz gün daha uzatılabilir. Verilen süre sonunda başvuruda bulunmayan büroların faaliyet izni iptal edilir. Denetim sonucunda ticari faaliyet yürüttüğü tespit edilen büroların ise faaliyet izni iptal edilerek ilgili mercilere bildirilir.

e) İrtibat bürolarının faaliyetlerini sona erdirmesi durumunda kapatma işlemi için, ilgili vergi dairesinden alınacak iş bırakma-yoklama fişi Genel Müdürlüğe gönderilir. Bürolar, kapanış ve tasfiye sonucunda oluşan bakiye haricinde, transfer talebinde bulunamazlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe ekte yer alan EK-6 İrtibat Büroları Başvuru Formu ile EK-7 Taahhütname eklenmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

 

EK:4
İRTİBAT BÜROLARININ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİ FORMU

 

FAALİYET YILI :

* Bu form, her yıl Mayıs ayı sonuna kadar, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

 

GENEL BİLGİLER

 

Yabancı Şirketin
Unvanı  
Adresi  
Ülkesi  
Faaliyet Konusu (EK-5 Listeden Kod 4 'e göre Seçilecek)
 
Türkiye'deki İrtibat Bürosunun
Adresi  
 
Telefon No  
Faks No  
E-Posta  
Vergi Dairesi  
Vergi Hesap No  
 
Büro Yetkilisinin/Yetkililerinin
Adı Soyadı  
 
Büronun
Açılmasına ilişkin iznin tarih ve numarası  
Faaliyete geçiş tarihi  
Toplam personel sayısı Yabancı:   Yerli:  
 
YILLIK FAALİYETLER
 
A- Yıl İçinde Yapılan Harcamalar

 

ABD Doları TL
Personel ücretleri    
Büro masrafları    
Temsil, ağırlama giderleri    
Yıllık büro kirası (stopajlar dahil)    
Diğer giderler    
Toplam    
 
* Büronun geçmiş yıl harcamalarının ana şirket tarafından yurt dışından gönderilen konvertibl para ile karşılandığına ilişkin banka yazısı formla birlikte gönderilecektir.

 

Büronun Açılış İzninde Belirtilen Faaliyet Konusu ile İlgili Olarak Yıl İçinde Gerçekleştirilen Tüm Faaliyetler**
 
 
 
 
 
 
 
**Yürütülen faaliyetleri tevsik eden, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan belgeler ve bu faaliyetlere ilişkin kapsamlı açıklamalar formla birlikte gönderilecektir.

 

 

 

 

Yabancı Şirket Yetkilisinin
Adı-Soyadı
İmzası

   

 

 

EK-6
İRTİBAT BÜROLARI BAŞVURU FORMU

 

GENEL BİLGİLER

 

Yabancı Şirketin
Unvanı  
 
Adresi  
Kuruluş Tarihi  
Ülkesi  
Faaliyet Konusu (EK-5 Listeden Kod 4 'e göre seçilecek)
 
Yabancı şirketin Türkiye'ye yönelik iş ve yatırım planları nelerdir?*  
 
 
 
*Varsa, yabancı şirketin Türkiye'ye yönelik iş bağlantılarını tevsik edici belgeler de başvuruya eklenecektir.
 
Türkiye'deki İrtibat Bürosunun
Faaliyet Göstereceği İl  
Faaliyet Konusu**
 
İstihdamı Öngörülen Personel Sayısı Yabancı:   Yerli:    
 
**Büronun yürüteceği faaliyet, aşağıda sunulan faaliyet konuları arasından seçilerek ilgili kısma yazılacaktır.
1-Pazar araştırması
2-Yabancı şirketin ürünlerinin ve hizmetlerinin tanıtımı
3-Temsil ve ağırlama (Yabancı şirketin sektörel kuruluşlar nezdinde ve ilgili organizasyonlarda temsil edilmesi, yabancı şirket yetkililerinin Türkiye'deki iş temaslarının koordinasyonu ve organizasyonu, bu kişilerin ofis kullanım ihtiyaçlarının karşılanması)
4-Türkiye’deki tedarikçilerin kalite ve standart açısından kontrolü, denetimi ve tedarikçi temini (Yabancı şirket adına üretim yaptırılan firmaların, yabancı şirketin kalite standartları çerçevesinde denetlenmesi, yabancı şirketin ürün ve üretici taleplerinin temini)
5-Teknik destek (Distribütörlere yönelik eğitim ve teknik destek sağlanması, üreticileri firmalara kalite standartlarını arttırmaları yönünde destek hizmeti sunulması)
6-Haberleşme ve bilgi aktarımı (Türkiye ile iş ilişkisi içinde bulunan yabancı şirkete iletilmek üzere piyasadaki gelişmeler, tüketici eğilimleri, rakip firmaların ve distribütörlerin satış durumları, distribütör firmanın performansı, vb. konulara ilişkin bilgilerin toplanması ve aktarılması)
7-Bölgesel yönetim merkezi (Yabancı şirketin, diğer ülkelerdeki birimlerine yönelik olarak; yatırım ve yönetim stratejilerinin oluşturulması, planlama, tanıtım, satış, satış sonrası hizmetler, marka yönetimi, finansal yönetim, teknik destek, ARGE, dış tedarik, yeni geliştirilen ürünlerin test edilmesi, laboratuvar hizmetleri, araştırma ve analiz, çalışanların eğitimi gibi faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve yönetim hizmeti sağlanması)
8-Diğer (Yukarıda belirtilen alanlardan başka bir alanda faaliyet gösterilmesinin söz konusu olması halinde, faaliyet konusunu ayrıntılı şekilde belirtiniz.)

Yabancı Şirket Yetkilisinin
Adı ve Soyadı
İmzası

 
  

 

EK-7
TAAHHÜTNAME

 

 

Şirketimizin Türkiye'de ............................................................................................... faaliyetini yürütmek üzere irtibat bürosu açacağını, söz konusu büronun hiç bir koşulda ticari faaliyet yürütmeyeceğini, aksinin tespiti halinde Ekonomi Bakanlığı tarafından Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasını kabul edeceğimizi, beyan ve taahhüt ederim.

 

 

 


 

 

 

Yabancı Şirket Yetkilisi
Adı ve Soyadı
İmza
 

 

___________________________________
1İrtibat bürosunun yürüteceği faaliyet, EK-6 İrtibat Büroları Başvuru Formunda yer alan konular arasından seçilerek yazılacaktır.