Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlügü: Fikri ve sinaî haklar mevzuatina konu esyanin tasfiyesi 0507.2012 T. GENELGE (2012/5) (TASIS)

small_rg(37).jpg


 
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2012/5
Yayım Tarihi 05/07/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 05/07/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0
GENELGE (2012/5) (TASİŞ)
Fikri ve sınaî haklar mevzuatına konu eşyanın tasfiyesi hk.

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.21.0.THG.0.04.03.00.10.06.01
Konu : Fikri ve sınaî haklar mevzuatına
konu eşyanın tasfiyesi


5/7/2012

GENELGE
(2012/5)


Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 57 nci maddesinde fikri ve sınaî haklar mevzuatına göre korunması gereken haklar ile ilgili olarak hak sahibinin yetkilerine tecavüz eder mahiyetteki eşyanın hak sahibinin veya temsilcisinin talebi üzerine veya eşyanın fikri ve sınaî hakları ihlal ettiğine dair açık deliller olması halinde, hak sahibinin geçerli bir başvuruda bulunabilmesini teminen, gümrük idareleri tarafından re'sen alıkonulabileceği veya eşyanın gümrük işlemlerinin durdurulabileceği hususları düzenlenmiş, bu kapsamda yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar ise Gümrük Yönetmeliğinin 100 ila 111 inci maddelerinde belirlenmiştir.

Gerek 4458 sayılı Gümrük Kanunu gerekse 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca tasfiyelik hale gelen eşyanın hak sahibinin başvurusunda belirtilen fikri ve sınai hakları ihlal eder nitelikteki eşya tanımına uyması veya söz konusu eşyanın fikri ve sınai hakları ihlal ettiğine dair açık deliller olması halinde,

A) Tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenmeden önce,

1) Hak sahibinin başvurusu üzerine eşyanın alıkonularak veya gümrük işlemleri durdurularak hak sahibine bildirimde bulunulması ve hak sahibinin anılan mevzuatta yer alan süreler içerisinde yetkili mahkemeden ihtiyati tedbir kararı alarak bu durumu gösterir belgeleri gümrük idaresine ibraz etmesi halinde mahkeme sonucunun beklenilmesi,

2) Gümrük idaresine henüz bir talepte bulunulmadığı durumlarda hak sahibinin geçerli bir başvuruda bulunabilmesini teminen, gümrük idareleri tarafından eşyanın alıkonularak veya gümrük işlemleri durdurularak hak sahibine bildirimde bulunulması ve hak sahibinin anılan mevzuatta yer alan süreler içerisinde yetkili mahkemeden ihtiyati tedbir kararı alarak bu durumu gösterir belgeleri gümrük idaresine ibraz etmesi halinde mahkeme sonucunun beklenilmesi,

3) Yetkili mahkeme tarafından eşyanın fikri ve sınaî hakları ihlal ettiğine karar verilmesi halinde ilgili mahkeme kararına ve Gümrük Yönetmeliği'nin 111 inci maddesine göre işlem yapılması,

4) Yetkili mahkeme tarafından eşyanın fikri ve sınaî hakları ihlal etmediğine karar verilmesi veya hak sahibince süresi içerisinde talepte bulunulmaması veya Gümrük Yönetmeliği'nin 107 nci maddesinde belirtilen belgelerin ibraz edilememesi halinde eşyanın tasfiye edilmesi amacıyla tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenmesi,

5) Düzenlenen tespit ve tahakkuk belgelerinin "Sair Hususlar" bölümünde yapılan işlemlere yer verilmesi;

B) Tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenmiş ve tasfiye işlemleri başlamış eşyanın bahse konu nitelikte olduğunun anlaşılması halinde,

1) İhale yoluyla satışta ihale ilanlarının Resmi Gazete'de yayınlanmasının yanı sıra gerek ihale gerekse perakende satış yoluyla tasfiye edilecek eşyaya ilişkin bilgiler listeler halinde www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr adreslerinde yayınlandığından söz konusu ilan ve listelerin hak sahibine yapılan bildirim olarak kabul edilmesi,

2) Eşyanın satışından önce hak sahibince tasfiye işletme müdürlüklerine başvurulması halinde satışların durdurulması ve başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içinde yetkili mahkemeden alınmış ihtiyati tedbir kararının tasfiye işletme müdürlüklerine ibraz edilmesi halinde mahkeme sonucunun beklenilmesi,

3) Hak sahibince yetkili mahkemeden alınmış bir karar ibraz edilmediği veya eşya hakkında daha önce bu genelgenin "A" bölümü kapsamında işlem yapıldığı halde satışında bir engel olmadığının anlaşıldığı durumlarda eşyanın tasfiyesine/satışına, yetkili mahkemeden alınmış aksine bir karar tasfiyenin/satışın yapıldığı birime ibraz edilmediği sürece devam edilmesi,

4) Bu genelge tarihi itibariyle henüz tasfiyesi yapılmamış eşyanın ihale yoluyla satışa konu edilmesi halinde ihale ilanlarının en az 15 gün öncesinden Resmi Gazete'de ve ilgili web sayfalarında, perakende satılacak eşyada ise perakende satış kararı alındıktan hemen sonra eşya bilgilerinin web sayfasında yayınlanmasının sağlanması,

5) Hak sahibince yetkili mahkemeden alınmış bir kararın ibraz edilmesi durumunda ise ilgili gümrük müdürlüğüne konu hakkında bilgi verilerek bu genelgenin "A" bölümünde yer alan esaslar çerçevesinde işlem yapılması

gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar


DAĞITIM:
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri