Gümrük ve Ticaret Bakanligindan:Gümrük ve Ticaret Bakanligi Yer Degistirme Yönetmeligi (07.07.2012 T. 28346 R.G.)

small_gum-logo(58).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 28346
Yayım Tarihi 07/07/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 07/07/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28346
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği (07.07.2012 T. 28346 R.G.)


 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

(07.07.2012 T.  28346 R.G.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olan Bakanlık personelinin atanmalarında, hizmetin gereklerini esas alarak atamayı belirli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve yurdun değişik hizmet bölgeleri ve alanlarında görev yapmalarını sağlayarak hizmetin yaygınlaşmasını temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bakanlık bölge müdürlükleri kadrolarında görev yapan personelden yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olanları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt tip sırası: Herhangi bir nedenle tercihlerine yerleşemeyenlerin, diğer boş kontenjanlara sistematik bir şekilde yerleştirilmesine esas olmak üzere, Ek-1 sayılı cetvelde yer alan aynı hizmet bölgesi ve aynı birim alt tipine dâhil hizmet alanlarının birim alt tipi sınıflandırması içindeki hizmet gereklerine göre oluşturulan yerleştirme önceliği sıralamasını,

b) Bağlantı idare: Ek-1 sayılı cetvelde yer alıp, bağlı olduğu bölge müdürlüğü merkezi dışında kalan hizmet birimlerini,

c) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

ç) Başkanlık: Personel Dairesi Başkanlığını,

d) Birim alt tipi: Ek-1 sayılı cetvelde gösterilen A-B-C şeklindeki sınıflandırmayı,

e) Bölge müdürlüğü: Gümrük ve ticaret bölge müdürlükleri ile aynı memuriyet mahallinde bulunan ve Ek-1 sayılı cetvelde yer almayan hizmet birimlerini,

f) Çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

g) e-Atama: Elektronik ortamda sistematik kura yoluyla yer değiştirmeyi,

ğ) Hizmet: Mülga Gümrük ve Tekel Bakanlığı, mülga Maliye ve Gümrük Bakanlığı, mülga Gümrük Müsteşarlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığında; bu Yönetmelikte sayılan unvanlarda görev yapmakta iken geçen hizmetler ile vekâleten ve geçici görevlendirme dâhil geçen hizmet süreleri ve mülga Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez ve döner sermaye işletmelerinde 17/4/2007 tarihinden önce geçen hizmetler ile vekâleten ve geçici görevlendirme dâhil geçen hizmet sürelerini,

h) Hizmet alanı: Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerde gösterilen hizmet bölgelerinde yer alan bölge müdürlüğü ve bağlantı idareleri,

ı) Hizmet birimi: 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatı hizmet birimlerini,

i) Hizmet bölgesi: Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerde gösterilen hizmet bölgelerini,

j) Hizmet puanı: Ek-3’de yer alan Hizmet Puanı Tespit Formu ile belirlenen net hizmet puanını,

k) Kontenjan: İlgili birimlerce bildirilen personel ihtiyacı/fazlası ile kadro imkânları ve Bakanlığın hizmet ihtiyacı dikkate alınarak atama yapılmak üzere Kurulca belirlenen ve her yıl güncellenerek ilan edilen birim ve unvan bazında personel ihtiyacı planlamasını,

l) Kurul: Yer Değiştirme Kurulunu,

m) Yer değiştirme suretiyle atanma: Bu Yönetmeliğe tabi görevlerde çalışan personelin, hizmet bölge ve alanlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Genel Esaslar

 

Temel ilkeler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili temel ilkeler şunlardır;

a) Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkânları ile Bakanlığın hizmet ihtiyacı dikkate alınır.

b) Bu Yönetmelik çerçevesinde yer değiştirme suretiyle atamalar; ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren görev yerleri ile faaliyetleri dikkate alınmak suretiyle Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerde yer alan bölge müdürlükleri ve bağlantı idareler itibariyle oluşturulan hizmet bölgeleri arasında yapılır. Ek-1 sayılı cetvelde yer almayan hizmet birimlerinde görev yapacak personel ise bölge müdürlüğü ve bağlantı idare olan müdürlük emrine ataması yapılanlar arasından bölge müdürlüğü ve müdürlükçe tespit edilir.

c) Yapılacak atamalarda, aile birimini muhafaza etmeye özen gösterilir.

(2) Bu atamalarda, hizmet bölgeleri arasında, hizmetin gereği de dikkate alınarak, personelin adil ve dengeli dağılımını sağlamak esastır.

(3) Yer değiştirme suretiyle atanacak personel, halen görev yapılan hizmet bölgesindeki çalışma süresi en fazla olanlardan başlanarak tespit edilir. Atamalarda sırasıyla hizmet puanı ve tercih sırası esas alınır.

 

Hizmet bölgeleri

MADDE 6 – (1) Görev yerleri ile faaliyetleri dikkate alınmak suretiyle 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (b) bendinde sayılan unvanlar için oluşturulan beş ayrı hizmet bölgesi Ek-1 sayılı cetvelde, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan unvanlar için oluşturulan üç ayrı hizmet bölgesi Ek-2 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

 

Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel

MADDE 7 – (1) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel aşağıda gösterilmiştir;

a) Taşra teşkilatı personeli;

1) Bölge Müdür Yardımcısı, Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Personel Müdürü, Şube Müdürü, Araştırmacı (640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile atanan), Gümrük Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri, Kısım Amiri, Şef, Muayene Memuru, Muhafaza Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, İcra Memuru.

2) Laboratuar Müdürü, Mühendis (laboratuar müdürlüklerinde görevli), Kimyager, Laborant.

b) Döner sermaye teşkilatı personeli; Tasfiye İşletme Müdürü, Şef, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Anbar Memuru, Satış Memuru, Veznedar, Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

 

Çalışma süreleri ve yer değiştirme esasları

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğe göre çalışan personelin hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süreleri aşağıda gösterilmiştir.

 

a) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (b) bendinde sayılan unvanlar için hizmet bölgelerindeki çalışma süresi Ek-1 sayılı cetvelde gösterilen beşinci hizmet bölgesinde 3 yıl, dördüncü hizmet bölgesinde 4 yıl, üçüncü hizmet bölgesinde 5 yıl, ikinci hizmet bölgesinde 7 yıl, birinci hizmet bölgesinde 8 yıldır. Beşinci bölge hizmetinin iki yılını dolduranlar, talepleri halinde, bu hizmet bölgesinin kalan çalışma süresi daha sonra tamamlattırılmak kaydıyla, başka hizmet bölgelerine atanırlar.

 

b) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan unvanlar için hizmet bölgelerindeki çalışma süresi ise Ek-2 sayılı cetvelde yer alan her bir hizmet bölgesi için 9 yıldır.

 

(2) Yer değiştirme suretiyle atamalarda, 12, 14, 15 ve 16 ncı maddelerde belirtilen durumlar hariç, her hizmet bölgesinde belirlenen sürenin tamamlanması esastır. Bu süreyi tamamlayan personel farklı hizmet bölgelerine atanır. Ancak, yer değiştirmeye tabi tutulacak personel sayısının ihtiyacı karşılayamaması durumunda, ihtiyaç giderilinceye kadar, bulunduğu hizmet bölgesinin çalışma süresini doldurmasına en az kalanlardan başlamak şartıyla, çalışma süresini tamamlamayanlardan da atama yapılabilir. Tüm hizmet bölgelerindeki çalışma sürelerini dolduran personel, durumları iki yılda bir incelenerek, kadro imkânları ve Bakanlığın hizmet ihtiyacı ile personelin isteği dikkate alınarak farklı hizmet bölgelerine atanabilir veya yerlerinde bırakılabilir.

 

(3) Halen görev yaptığı hizmet bölgesindeki çalışma süresinin en az yarısı kadar çalışmış olmak şartıyla, çalışma süresi aynı bölge içinde en fazla iki hizmet alanına bölünebilir. Bu bölünme kadro durumu ve hizmet ihtiyacı göz önüne alınarak Kurulca re’sen yapılabileceği gibi personelin talebi üzerine de yapılabilir. Bu Yönetmelikte belirtilen haller dışında, bulunulan hizmet bölgesindeki çalışma süresi tamamlanmadan diğer hizmet bölgelerine atama yapılamaz.

 

(4) Çalışma süresini dolduran personel, 12 ve 16 ncı madde hükümleri dışında, halen görev yaptığı bölge müdürlüğüne bağlı, ancak diğer hizmet bölgelerine dâhil bir hizmet alanına atanamaz.

 

(5) Yer değiştirmeye tabi olmayan unvanlarda geçen süreler, yer değiştirme süresinin hesabında dikkate alınmaz.

 

(6) Çalışma süresinin hesabında 30 Eylül tarihi esas alınır. Hizmet bölgesi çalışma süresinin hesaplanmasında, ay kesirleri tam ay olarak kabul edilir.

 

(7) Halen görev yaptığı hizmet bölgesindeki çalışma süresini tamamlamasına rağmen, bu hizmet bölgesinin çalışma süresini aşan fazla süreleri esas alınarak yapılan sıralamaya göre belirlenen kontenjan dâhilinde atanma sırası gelmeyenler, o yıl yer değiştirmeye tabi tutulmayarak yerlerinde bırakılabilirler. Bu hüküm, dördüncü ve beşinci hizmet bölgesinde görev yapmakta olanlardan çalışma süresini dolduranlar için, ilgililerin de isteği halinde uygulanır.

 

(8) Bulunduğu hizmet bölgesinin çalışma süresini tamamlayanlardan, emeklilik hakkını kazanmış olanlar ile bir sonraki yılın Eylül ayı sonuna kadar kazanacak olanlar, gelecek yılın Eylül ayı sonuna kadar emekli olacaklarına ilişkin dilekçelerini ve eki Emeklilik Belgesini 20 Mayıs’a kadar vermeleri ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde, emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılabilirler. Bunlardan emekli olma isteğinden sarfınazar edenler, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin atamaya tabi tutulurlar ve ikinci kez bu bent hükmünden yararlanamazlar.

 

(9) Asil memurluğa atananlar, atanma tarihinden sonraki ilk yer değiştirme döneminde talepte bulunmaları halinde, diğer hizmet bölgelerine atanırlar.

 

Yer değiştirme dönemi

MADDE 9 – (1) Yer değiştirme suretiyle atamaların, ikinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla, Haziran ayının sonuna kadar sonuçlandırılması, atama onayının ilgililere çalışma sürelerini doldurdukları tarihte tebliğ edilmesi ve ayrılışlarının sağlanması zorunludur. Ancak, 8 inci maddenin ikinci ve dokuzuncu fıkrası kapsamında çalışma süresini doldurmadan yer değiştirmeye tabi tutulan personelin ayrılışları, çalışma sürelerini dolduracakları tarih beklenilmeksizin sağlanır.

 

(2) 12, 14, 16 ncı maddeler ile 15 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre yapılan atamalarda ve 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen izinlerini kullanıp göreve başlayanlardan halen görevli oldukları hizmet bölgesi çalışma süresini dolduranların atamalarında, yer değiştirme dönemi beklenilmez.

 

(3) Dedektör Köpek İdarecileri, X-Ray Operatörleri ve Gemi Arama Eğiticilerinden herhangi bir nedenle bu görevlerden ayrılanlardan, fiilen ayrıldıkları tarihte halen görev yaptığı hizmet bölgesindeki çalışma süresini dolduranlar, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin diğer hizmet bölgelerine atanırlar.

 

Hizmet puanı hesabı

MADDE 10 – (1) Her hizmet alanının, dâhil olduğu hizmet bölgesi içindeki hizmet puanı esasına göre atama önceliğini belirleyen birim alt tipleri ve alt tip sıraları, Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) Birim alt tipleri de dikkate alınarak, 7 nci maddede sayılan unvanlar için Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerdeki bölge müdürlüğü ve bağlantı idarelerde geçen her hizmet yılı için verilecek hizmet puanı katsayıları Ek-3 Hizmet Puanı Tespit Formunda gösterilmiştir.

(3) Genel hizmet sürelerinin puanlandırılmasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen ve kazanılmış hak aylığında değerlendirilen sürelerin (askerlik hariç) tamamı dikkate alınır.

(4) Hizmet bölgeleri için belirlenen çalışma süreleriyle sınırlı olmak üzere, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi geçen hizmetlerin her bir yılı puanlandırılır. Ek-1 sayılı cetvelde yer alan beşinci hizmet bölgesi için 25 inci maddede belirlenen ilave çalışma süresini geçmemek üzere, bu kapsamda geçen ilave çalışma sürelerinin her bir yılına bir puan ilave edilir. Ay ve gün kesirleri de aynı şekilde puanlandırılır.

(5) Farklı hizmet bölgeleri arasındaki naklen atamalarda, eski görev yerinden ayrılış ile yeni görev yerine başlayış tarihleri arasında geçen süreler puanlandırmaya dâhil edilmez.

(6) 30 Eylül tarihi esas alınarak üçüncü ve dördüncü fıkra uyarınca değerlendirmeye tabi tutulan sürelerin her yılının Ek-3 sayılı hizmet puanı tespit formunda belirlenen katsayılarla çarpımı sonucunda, hizmetlere verilen puanlar elde edilir. Yıldan artan her ay için o hizmet bölgesinde bir yıllık süreye karşılık olan puanın 1/12'si, kalan günlerin ise 1/360'ı esas alınarak yapılan hesaplama sonucu ortaya çıkan puanlar da ilgili bölümlerde tespit edilen puanlara ilave edilir.

(7) Hizmet puanı, atanma talebinde bulunacakların ön bilgisine sunulmak amacıyla her yılın Ocak ayında, yer değiştirme işlemlerine esas tutulmak amacıyla da yer değiştirme döneminde olmak üzere bu Yönetmelik esasları çerçevesinde yılda iki defa elektronik ortamda hesaplanır.

e-Atama esasları

MADDE 11 – (1) Yer değiştirme suretiyle atama işlemleri e-atama yoluyla aşağıdaki ilkeler çerçevesinde yapılır;

a) Yer değiştirme döneminde atamaya tabi tutulacak personel ve atama yapılacak hizmet alanlarının kontenjan sayıları, Kurulca tespit edilerek bilgisayar programına veri girişi sağlanır.

b) Atamalar, hizmet puanı esas alınarak unvan bazında oluşturulan sıralamaya göre yapılır. Bu kapsamda personel öncelikle tercihlerine göre yerleştirilir. Tercihlerine yerleşemeyenlerin atanacakları yerler, durumlarına uygun boş kontenjanlar dâhilinde, birim alt tipleri ve alt tip sıralarının yerleştirme öncelikleri de dikkate alınarak belirlenir.

c) Sadece bir hizmet bölgesine atanabilecek durumda olanlar için, bu sayı kadar kontenjan program tarafından rezerve olarak tutulur ve (b) bendinde yer alan usule göre yerleştirmeler yapılır.

ç) Bir hizmet bölgesine atanacak personelin görev yapacağı hizmet alanının belirlenmesinde, hizmet puanı daha yüksek olanların tercihlerine, tercihlerine yerleşememesi halinde ise A tipi hizmet alanlarından başlayarak, diğer boş kontenjanlar dâhilinde alt tip sırası yerleştirme önceliğine göre atama işlemlerinin gerçekleştirilmesi esastır.

d) Tercihte bulunmayan personelin hizmet puanı üstünlüğü, atanmaları esnasında öncelik hakkı teşkil etmez. Bu personel tercihte bulunanların atamaları gerçekleştikten sonra A tipi hizmet alanlarından başlanarak, diğer boş kontenjanlar dâhilinde alt tip sırası yerleştirme önceliğine göre atanır.

e) Hizmet puanının düşük olması nedeniyle tercihlerine atanamayan personel, A tipi hizmet alanlarından başlanarak, diğer boş kontenjanlar dâhilinde alt tip sırası yerleştirme önceliğine göre atanır.

(2) 12, 14, 16 ve 25 inci maddeler ile 8 inci maddenin üçüncü fıkrası ve 9 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca yapılacak atamalar kapsamında olanlar ile müdür yardımcısı ve üstü unvanlarda görev yapanlar, Dedektör Köpek İdarecileri, X-Ray Operatörleri, Gemi Arama Eğiticileri, tüm hizmet bölgelerindeki çalışma sürelerini dolduranlar ve 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 15 inci maddesi kapsamında değerlendirilenler e-atamaya tabi tutulmaz. Bunların atanacağı yerin tespit işlemleri Kurulca yerine getirilir.

(3) 8 inci maddenin yedinci ve sekizinci fıkraları kapsamında değerlendirilenler ile geçici 2 nci madde uyarınca yerinde kalma talebinde bulunanlardan belirtilen şartları taşıyanlar, e-atama işlemine dâhil edilmez.

Özür halleri

MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin de talebi halinde; çalışma süresini doldurmuş personel yerlerinde bırakılabilir; çalışma süresini tamamlamayan personel farklı hizmet bölge ve alanlarına atanabilir.

a) (A) Özür Grubu: Sağlık durumu,

b) (B) Özür Grubu: Eş durumu.

(2) Özür gruplarının değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.

(3) Özürleri nedeniyle yeri değiştirilecek olanların atamaları öncelikle; halen çalıştıkları bölge hizmetlerini tamamlamamışlarsa aynı bölge içindeki, tamamlamışlarsa farklı bölgelerdeki, özürlerine cevap verebilecek nitelikte olan hizmet alanlarına yapılır. Özürlerinin ortadan kalkması halinde memurun ayrıldığı bölgedeki eksik kalan çalışma süresi Kurulca tamamlatılabilir.

(4) Özürleri nedeniyle, başka hizmet bölgesi veya alanına atanan ya da yerinde bırakılan memurlar, özürlerinin devam ettiğini gösteren belgeleri her yılın en geç Mart ayı sonuna kadar Başkanlığa göndermek zorundadırlar. Kurul, gönderilen belgeleri her yıl yeniden değerlendirir. Özürlerine ilişkin bilgi ve belgeleri göndermeyenlerin özür hallerinin ortadan kalktığı kabul edilerek, buna göre işlem yapılır.

Özürlerin belgelendirilmesi

MADDE 13 – (1) Özürlerin belgelendirilmesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

a) (A) Özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden veya birinci derece yakınlarından birinin, memurun bulunduğu yerde tedavi imkânının bulunmadığının veya görev yerinin değişmesi halinde tedavi imkânının ortadan kalkacağının Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen hastanelerden alınacak heyet raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

b) (B) Özür grubuna dayanarak personelin yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur olarak çalıştığının; yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için ise; eşinin anılan Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur olarak çalıştığının ve atandığı hizmet alanında eşinin kurumunun veya durumuna uygun bir görevin bulunmadığının, görev yeri belgesi ve evlilik durumunun da vukuatlı nüfus kayıt örneği ile belgelendirilmesi gerekir.

c) Eşleri 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta statüsüne bakılmaksızın kamu görevlisi olup, personelin görev yaptığı yerde teşkilatının bulunmaması veya başka yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle bulunduğu yerde çalışma zorunluluğu olduğunu belgelendirenlerin, atanma veya yerinde kalma talepleri de Kurulca eş durumu mazereti kapsamında değerlendirilir.

(2) Eş durumuna dayalı olarak yapılacak atama ve nakilde:

a) Eşlerden her ikisinin de Bakanlıkta görevli olması halinde;

1) Sırasıyla unvan, hizmet puanı, kazanılmış hak aylığına esas derece ve kademesi bakımından daha aşağıda bulunanın görev yeri yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilir.

2) Eşlerden biri yer değiştirmeye tabi değilse; yer değişikliği ilgili birimle koordine edilerek gerçekleştirilir.

b) Eşi 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta memur veya kamu görevlisi olarak çalışanların atama ve nakilleri, unvan düzeyi ve pozisyonları da dikkate alınarak ilgili kurumla koordine edilerek yürütülür.

Hizmetin gereği

MADDE 14 – (1) Adli veya idari bir soruşturma sonucunda düzenlenen raporla bulundukları yerde kalmalarında Bakanlıkça sakınca görülmüş olanlar ile bölge müdürlüğünce yaptırılacak tahkikat sonucunda başka hizmet alanlarına atanması teklif edilenler, hizmet bölgesindeki çalışma süresi tamamlanmadan hizmetin gereği olarak diğer hizmet bölge ve alanlarına yer değiştirme suretiyle atanabilirler.

(2) Bu suretle eksik kalan hizmet bölgesi çalışma süreleri daha sonra aynı hizmet bölgesine dâhil başka bir hizmet alanında tamamlattırılır.

Unvan değişikliği

MADDE 15 – (1) Bir üst göreve veya eşdeğer bir başka idari göreve atanmaya hak kazananlar, kadro ve ihtiyaç durumu da dikkate alınarak, aynı hizmet bölgesi veya alanındaki görevlere veya çalışma süresini doldurmadıkları başka hizmet bölgeleri veya alanlarına atanabilirler. Gerek görüldüğünde hizmet alanları kur’a ile tespit edilebilir.

(2) Görevde yükselme sınavını kazanıp da, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Bölge Amiri kadrolarına ataması yapılacak olanların ilk atamaları Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca Ek-1 sayılı cetvelde gösterilen beşinci hizmet bölgesine yapılır. Bu hizmet bölgesinde çalışma süresini tamamlamış olması veya bu bölgede söz konusu unvanlara ihtiyaç duyulmaması halinde bu personelin atamaları başarı puanı ve ihtiyaca göre sırasıyla çalışma süresini doldurmadıkları daha üst hizmet bölgelerine yapılır. Üst hizmet bölgelerine atanma hakkı doğanların daha alt hizmet bölgelerine atanma talepleri gözönünde bulundurulur. Bu fıkraya göre atananlar 12 nci maddede yer alan hükümlerden beşinci hizmet bölgesinin çalışma süresi kadar yararlanamazlar.

(3) Yer değiştirmeye tabi olmayan bir görevden yer değiştirmeye tabi bir göreve veya yer değiştirmeye tabi bir görevden yer değiştirmeye tabi olmayan bir göreve atanacaklar ile birinci ve ikinci fıkra hükümleri dışında görevde yükselme sınav sonucuna göre atanacaklar ve Bölge Müdür Yardımcısı kadrolarına ilk kez atanacakların görev yerleri ihtiyaç durumu dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.

Olağanüstü hallerde yer değiştirme

MADDE 16 – (1) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, doğal afetler gibi hallerle diğer olağanüstü durumlarda yer değiştirme işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalınmaksızın yapılabilir.

Geçici görevlendirmeler

MADDE 17 – (1) Bakanlık, hizmetin aksamaması için, personelin durumunu da dikkate alarak geçici görevlendirme yapabilir. Geçici görevlendirmeler, ikinci fıkraya göre yapılanlar da dâhil, bir takvim yılında üç ayı geçemez. Ancak, bölge müdürlüklerinden merkez teşkilatına ve faaliyeti durdurulan hizmet birimlerinden bu halin devam ettiği müddet için yapılacak geçici görevlendirmeler ile müdür ve üstü kadrolara yapılacak geçici görevlendirmeler süre sınırlamasına tabi değildir.

(2) Aynı bölge müdürlüğü veya bünyesindeki bağlantı idarelerde ortaya çıkan acil ve kısa süreli personel ihtiyacı, bölge müdürlüğü veya bünyesindeki diğer bağlantı idarelerden, bölge müdürlüğünce yapılacak geçici görevlendirme yoluyla karşılanabilir.

(3) İkinci fıkra kapsamında geçici görevlendirilecek personelin seçiminde, ilgililerin özür ve diğer şahsi bilgileri ile talepleri de dikkate alınarak, öncelikle bulunduğu veya geçici görevlendirileceği hizmet bölgesi çalışma süresi dolu olanların tercih edilmesi esastır. Bu şekilde geçici görevlendirilen personel için süre, bir takvim yılında bir ayı geçemez. Ancak, aynı memuriyet mahallinde bulunan idareler arasında yapılacak görevlendirmeler süre sınırlamasına tabi değildir.

(4) Bölge müdürlüklerince yapılan geçici görevlendirmelerin başlangıç ve bitiş tarihleri belgeleriyle birlikte geciktirilmeksizin Başkanlığa bildirilir.

Bölge hizmetinden sayılacak süreler

MADDE 18 – (1) Aşağıda gösterilen sürelerin tamamı, memurun asli görev yerinin hizmet bölgesi çalışma süresinden sayılır.

a) Yıllık, mazeret ve hastalık izinleri,

b) Aynı hizmet bölgesi içinde yapılan naklen atamalarda eski görevinden ayrılış ve yeni görevine başlayış tarihleri arasında geçen süreler.

(2) Aşağıda gösterilen sürelerin tamamı, bu hizmetlerin geçirildiği yerin hizmet bölgesi çalışma süresinden sayılır.

a) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen süreler, kurs, konferans, seminer ve toplantı süreleri ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsündeki eğitimde geçen süreler,

b) Hizmet bölgesi dışında geçirilen, vekalet süreleri ile yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,

c) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bu süreleri,

ç) Yer değiştirmeye tabi bir personelin, hizmet bölgesi dışında yer değiştirmeye tabi olmayan bir görevi geçici olarak veya vekâleten yürütmesi halinde, bu şekilde geçen hizmet süreleri,

d) Yer değiştirmeye tabi olmayan bir personelin, yer değiştirmeye tabi bir görevi geçici olarak veya vekâleten yürütmesi halinde, bu şekilde geçen hizmet süreleri.

Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler

MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen süreler hiçbir bölgenin hizmetinden sayılmaz.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi uyarınca kullanılan aylıklı izin ile her türlü aylıksız izinde geçirilen süreler.

b) Farklı hizmet bölgeleri arasındaki naklen atamalarda eski görevlerinden ayrılış ile yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında geçen süreler.

c) Aday memurlukta geçen süreler.

ç) Görevden uzaklaştırılan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 144 üncü maddesi uyarınca görevine iade edilmesi halinde, görevden uzakta geçirilen süreler.

d) Görevine son verilen yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin tekrar göreve başlaması halinde hizmet dışında geçen süreleri.

Yer değiştirme suretiyle atanılamayacak yerler

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi personel;

a) Kendisinin veya eşinin halen veya daha önce nüfusa kayıtlı olduğu;

1) Merkez nüfusu 100.000’in altında olan il veya ilçeye ve bu ilçenin bağlı olduğu ilin merkez nüfusu 100.000’in altında olan diğer ilçelerine,

2) İl veya ilçe merkezi nüfusu 100.000’in üstünde olmakla birlikte, bu il’e bağlı ilçelerden nüfusu 100.000’in altında olan diğer ilçelere,

b) Kendisinin veya eşinin, nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettiği, hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu, merkez nüfusu 100.000’in altında olan; il veya ilçeye, bu il’e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il’e bağlı diğer ilçelere

atanamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Hükümler

Yer Değiştirme Kurulu

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin yer değiştirme suretiyle yapılacak atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere Başkanlıktan sorumlu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Gümrükler Genel Müdürü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürü, I. Hukuk Müşaviri ve Personel Dairesi Başkanının katılımıyla Yer Değiştirme Kurulu oluşur.

(2) Kurul, başkanın çağrısı üzerine tüm üyelerin katılımı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Kurulun sekretarya işlemleri Başkanlıkça yürütülür.

(3) Kurul, ibraz edilen hastalık raporlarının değerlendirilmesinde Daire Tabibinden yararlanabilir.

Yer Değiştirme Kurulunun görevleri

MADDE 22 – (1) Kurul; hizmet alanlarının stratejik önem derecesi ile personel eksik veya fazlalıklarını belirler; hizmet gereğini, memurun özür ve disiplin durumunu, daha önce görev yaptığı hizmet bölgelerini ve hizmet alanlarını, Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formları ile eklerini ve diğer belgeleri inceleyerek;

a) 11 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanların yer değiştirme işlemlerini karara bağlar,

b) Şubat ayının yirmisine kadar tercihlere esas kontenjanları sayı ve unvan bazında karara bağlar. Ayrıca atama dönemine kadar emeklilik, istifa, göreve son, ücretsiz izin, ölüm, dönem içi yer değişiklikleri, açıktan atama ve benzeri kadro hareketleri sonucu mevcut personel sayılarında ve ihtiyaçlarda oluşabilecek artış ve azalışlara göre e-atamaya esas kontenjan sayılarını yeniden günceller,

c) e-Atama işlemine tabi tutulacak olan personeli belirler.

(2) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin görev yerleri Kurulun denetim ve gözetiminde e-atama yoluyla tespit edilir.

(3) Kurul kararları atamaya yetkili amirin onayına sunulur.

Duyuru ve başvuru şekilleri

MADDE 23 – (1) Bölge müdürlükleri, o yılın yer değiştirme döneminde kendi birimlerinden başka birimlere ataması yapılacak personel sayısını da dikkate almak suretiyle personel planlaması yaparak tespit edecekleri unvan bazında sayısal personel ihtiyaç/fazla listelerini her yılın en geç Ocak ayının yirmisine kadar Başkanlığa bildirirler.

(2) Bu Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formunun doldurulması yönünde her yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar Başkanlıkça bölge müdürlüklerine duyuru yapılır. Atama yapılacak yerlerin sayısal kontenjanı ve 8 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında çalışma süresini doldurmadan yer değiştirmeye tabi tutulacak personele ilişkin hususlar ile bu formların elektronik ortamda istenmesi durumunda, paylaşıma açılacak bilgisayar programının kullanım yetkileri ve veri giriş usulleri bu duyuruda belirtilir. Ayrıca, hizmet puanlarının ilgili personelce görülebileceği güvenli bir elektronik paylaşım ortamı oluşturulur.

(3) Bu duyuru üzerine, yer değiştirmeye tabi tutulacak personel ile mazeretlerine binaen tercihte bulunacak personel, Ek-4 formu doldurarak, varsa özür belgeleriyle birlikte her yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bağlı bulundukları bölge müdürlükleri kanalıyla Başkanlığa gönderirler.

(4) 12 nci madde kapsamındaki özür hali yeni ortaya çıkanlar, süre kaydına bağlı olmaksızın başvurabilirler.

Gerçek dışı beyan

MADDE 24 – (1) Özür gruplarına dayanarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılanlar ile yerinde bırakılanlardan, özür belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin atamaları veya yerlerinde bırakılma onayları iptal edilerek, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin başka hizmet bölgesi ve alanlarına atamaları gerçekleştirilir. Ayrıca, haklarında idari soruşturma yapılır ve Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İstekleri üzerine beşinci hizmet bölgesinde çalışma ve atanma

MADDE 25 – (1) Ek-1 sayılı cetvelde yer alan beşinci hizmet bölgesindeki çalışma süresini tamamladıkları halde diğer hizmet bölgelerinden bu hizmet bölgesine atanmak veya çalışma süresini tamamladıktan sonra bu hizmet bölgesinde kalmak ya da diğer hizmet bölgelerindeki çalışma süresini tamamlamadan bu hizmet bölgesine atanmak için talepte bulunanların istekleri, Kurulca uygun görüldüğü takdirde yerine getirilebilir. Ancak, bu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilave çalışma süresi hiçbir şekilde üç yılı geçemez.

(2) Birinci fıkra hükmü, nüfus sayısına bakılmaksızın, nüfusuna kayıtlı bulundukları ildeki hizmet birimlerine atanmak için uygulanmaz.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26 – (1) 3/5/2008 tarihli ve 26865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Geçmiş çalışma sürelerinin ve hizmet puanlarının intibakı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerinde yer alıp, yürürlük tarihi itibariyle hizmet bölgesi değiştirilen hizmet alanlarında, yürürlük tarihinden önce yer değiştirme suretiyle atamaya tabi geçen hizmetler, 3/5/2008 tarihli ve 26865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin sırasıyla Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerinde yer alan hizmet alanlarının dâhil olduğu hizmet bölgelerinden sayılır.

(2) 3/5/2008 tarihli ve 26865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Ek-1 sayılı cetvelinde yer alan altıncı hizmet bölgesinde geçen çalışma süreleri, bu Yönetmeliğe göre belirlenen beşinci hizmet bölgesinde geçmiş sayılarak intibak ettirilir.

(3) Yürürlük tarihinden önce, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan unvanlarda döner sermaye teşkilatında görev yapan personelin, Ek-1 sayılı cetvelde yer alan hizmet alanlarında, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önceki hizmetleri, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci alt bendinde sayılan unvanlarda taşra teşkilatında görev yapan personelin çalışma süresi hesabına ilişkin olarak daha önce uygulanan intibak hükümleri de dikkate alınarak, Ek-1 sayılı cetvele göre belirlenen hizmet bölgelerinde geçmiş sayılarak intibak ettirilir. Ancak, taşra teşkilatı personelinin döner sermaye teşkilatında, döner sermaye teşkilatı personelinin de taşra teşkilatında yürürlük tarihinden önce geçen hizmetleri dikkate alınmaz.

(4) Halen laboratuar müdürlüklerinde görevli Mühendis unvanında görev yapan personelin, yürürlük tarihinden önce bu unvanda laboratuar müdürlüklerinde geçen hizmetleri, aynı yerde görev yapan personelin çalışma süresi hesabına ilişkin olarak daha önce uygulanan intibak hükümleri de dikkate alınarak, Ek-2 sayılı cetvele göre belirlenen hizmet bölgelerinde geçmiş sayılarak intibak ettirilir.

(5) Ek-1 sayılı cetvelde yer alan hizmet alanlarında yürürlük tarihinden önce taşra ve döner sermaye teşkilatlarında yer değiştirmeye tabi geçen tüm hizmetler, Ek-3 Hizmet Puanı Tespit Formuna göre puanlandırılarak güncellenir.

Hizmet bölgesi değişen hizmet birimlerinde görev yapanlar

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bölgesi değiştirilen hizmet birimlerinde, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi unvanlarda görev yapanlardan, halen görev yaptığı hizmet biriminin yürürlükten önce tabi olduğu hizmet bölgesinin çalışma süresini doldurmadığı halde, bu Yönetmelikle belirlenen yeni hizmet bölgesinin çalışma süresini doldurmuş olanlar, her yıl yazılı isteklerinin bulunması halinde, halen görev yaptığı hizmet biriminin yürürlükten önce tabi olduğu hizmet bölgesinden sayılmak üzere, eksik kalan çalışma süresi kadar yerlerinde bırakılırlar. Ancak bu süre hiçbir şekilde üç yılı geçemez.

(2) 8 inci maddenin yedinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yürürlük tarihi itibariyle hizmet bölgesi değiştirilen hizmet birimlerinde, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi görev yapanlardan, bu Yönetmelikle belirlenen yeni hizmet bölgesinin çalışma süresi eksik olanlar, yürürlükten önce tabi oldukları hizmet bölgesinin çalışma süresini aynı yerde doldurmuş iseler, 2012 yılı yer değiştirme döneminde başka bir hizmet bölge ve alanına atanırlar. Bu Yönetmeliğin yürürlüğünden önce tabi olduğu hizmet bölgesinin çalışma süresi eksik olanlar ise bu sürelerini bulundukları yerde tamamladıktan sonra, aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanına, başka hizmet alanı bulunmaması halinde başka hizmet bölgesine atanırlar.

Bölge hizmetinden sayılacak süreler

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Maliye Kursunda geçen ve yılda toplam 90 günü (90 gün dâhil) geçmeyen sürelerin tamamı memurun asli görev yeri, 90 günü aşan süreler ile Yabancı Diller Eğitim Merkezinde geçen sürelerin tamamı, bu sürelerin geçirildiği yerin hizmet bölgesinden sayılır.

Halen yer değiştirme suretiyle atanılamayacak yerlerde çalışanların durumu

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 20 nci madde hükümlerine göre yer değiştirme suretiyle atanılamayacak yerlerde görev yapan personel, halen görevli bulunduğu hizmet bölgesi içinde kalmak kaydıyla ve tercihleri de alınarak, anılan madde hükümleri çerçevesinde 2012 yılı yer değiştirme döneminde başka hizmet alanlarına atanırlar.

Asli memurluğa atananların durumu

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 8 inci maddenin dokuzuncu fıkrası hükmü, yürürlük tarihinden önce asli memurluğa atanan personel hakkında da uygulanır.

Hizmet alanlarındaki ihtiyaç fazlası personelin durumu

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bir hizmet alanındaki personelin ihtiyaçtan fazla olması halinde, hizmet bölgesi çalışma süresini tamamlamamış olanlardan başka yere atanmak isteyenlerin talepleri değerlendirilir; bu sayı yeterli değilse hangi personelin atanacağı hizmet süresine göre tespit edilerek, öncelikle aynı bölge içinde olmak üzere atamaları Kurulca yapılır.

2012 yılına ilişkin yer değiştirme dönemi

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) 2012 yılı yer değiştirme işlemleri, bu Yönetmelikle belirlenen düzenleyici sürelere bağlı kalınmaksızın, 15 Ağustos 2012 tarihine kadar sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

EK-1

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra ve Döner Sermaye Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya Tabi Olduğu Hizmet Bölgeleri

(Bölge Müdürlükleri ve Bağlantı İdareler İtibariyle)

 

BİRİNCİ HİZMET BÖLGESİ (8 YIL)

SIRA NO

BİRİM ADI

BİRİM ALT TİPİ

ALT TİP SIRASI

BÖLGE İLİ

BAĞLI OLDUĞU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

1

Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Bursa)

B

1

BURSA

ULUDAĞ (BURSA)

2

Bandırma Gümrük Müdürlüğü

B

5

BALIKESİR

ULUDAĞ (BURSA)

3

Eskişehir Gümrük Müdürlüğü

C

5

ESKİŞEHİR

ULUDAĞ (BURSA)

4

İnegöl Gümrük Müdürlüğü

B

6

BURSA

ULUDAĞ (BURSA)

5

Yalova Gümrük Müdürlüğü

C

6

YALOVA

ULUDAĞ (BURSA)

6

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (İstanbul)

A

1

İSTANBUL

İSTANBUL

7

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Kocaeli)

B

2

KOCAELİ

DOĞU MARMARA (KOCAELİ)

8

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (İzmir)

B

3

İZMİR

EGE (İZMİR)

9

Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

C

3

TEKİRDAĞ

BATI MARMARA (TEKİRDAĞ)

10

Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Tekirdağ)

B

4

TEKİRDAĞ

BATI MARMARA (TEKİRDAĞ)

11

Biga Gümrük Müdürlüğü

C

7

ÇANAKKALE

BATI MARMARA (TEKİRDAĞ)

12

Çanakkale Gümrük Müdürlüğü

C

4

ÇANAKKALE

BATI MARMARA (TEKİRDAĞ)

13

Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü

C

1

TEKİRDAĞ

BATI MARMARA (TEKİRDAĞ)

14

Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

C

2

TEKİRDAĞ

BATI MARMARA (TEKİRDAĞ)

İKİNCİ HİZMET BÖLGESİ (7 YIL)

SIRA NO

BİRİM ADI

BİRİM ALT TİPİ

ALT TİP SIRASI

BÖLGE İLİ

BAĞLI OLDUĞU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

1

Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Ankara)

A

1

ANKARA

ORTA ANADOLU (ANKARA)

2

Kayseri Gümrük Müdürlüğü

A

6

KAYSERİ

ORTA ANADOLU (ANKARA)

3

Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü

A

7

KAYSERİ

ORTA ANADOLU (ANKARA)

4

Kırıkkale Orta Anadolu Rafineri Gümrük Müdürlüğü

B

7

KIRIKKALE

ORTA ANADOLU (ANKARA)

5

Konya Gümrük Müdürlüğü

A

8

KONYA

ORTA ANADOLU (ANKARA)

6

Bodrum Gümrük Müdürlüğü

B

6

MUĞLA

BATI AKDENİZ (ANTALYA)

7

Milas Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

B

8

MUĞLA

BATI AKDENİZ (ANTALYA)

8

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Edirne)

C

1

EDİRNE

TRAKYA (EDİRNE)

9

Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Hatay)

A

3

HATAY

DOĞU AKDENİZ (HATAY)

10

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Mersin)

A

2

MERSİN

ORTA AKDENİZ (MERSİN)

11

Adana Gümrük Müdürlüğü

A

4

ADANA

ORTA AKDENİZ (MERSİN)

12

Botaş Gümrük Müdürlüğü

A

5

ADANA

ORTA AKDENİZ (MERSİN)

13

Yumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

B

1

ADANA

ORTA AKDENİZ (MERSİN)

14

Aydın Gümrük Müdürlüğü

C

3

AYDIN

EGE (İZMİR)

15

Çeşme Gümrük Müdürlüğü

B

3

İZMİR

EGE (İZMİR)

16

Çeşme Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği

B

4

İZMİR

EGE (İZMİR)

17

Denizli Gümrük Müdürlüğü

B

2

DENİZLİ

EGE (İZMİR)

18

Dikili Gümrük Müdürlüğü

C

4

İZMİR

EGE (İZMİR)

19

Kuşadası Gümrük Müdürlüğü

C

2

AYDIN

EGE (İZMİR)

20

Manisa Gümrük Müdürlüğü

B

5

MANİSA

EGE (İZMİR)

21

Sakarya Gümrük Müdürlüğü

B

8

SAKARYA

DOĞU MARMARA (KOCAELİ)

22

Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü

A

9

ZONGULDAK

DOĞU MARMARA (KOCAELİ)

ÜÇÜNCÜ HİZMET BÖLGESİ (5 YIL)

SIRA NO

BİRİM ADI

BİRİM ALT TİPİ

ALT TİP SIRASI

BÖLGE İLİ

BAĞLI OLDUĞU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

1

Aksaray Gümrük Müdürlüğü

B

10

AKSARAY

ORTA ANADOLU (ANKARA)

2

Karaman Gümrük Müdürlüğü

B

11

KARAMAN

ORTA ANADOLU (ANKARA)

3

Ürgüp Gümrük Müdürlüğü

C

13

NEVŞEHİR

ORTA ANADOLU (ANKARA)

4

Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Antalya)

A

1

ANTALYA

BATI AKDENİZ (ANTALYA)

5

Alanya Gümrük Müdürlüğü

A

4

ANTALYA

BATI AKDENİZ (ANTALYA)

6

Dalaman Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

B

1

MUĞLA

BATI AKDENİZ (ANTALYA)

7

Dalaman Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği

B

2

MUĞLA

BATI AKDENİZ (ANTALYA)

8

Datça Gümrük Müdürlüğü

C

11

MUĞLA

BATI AKDENİZ (ANTALYA)

9

Fethiye Gümrük Müdürlüğü

B

8

MUĞLA

BATI AKDENİZ (ANTALYA)

10

Kemer Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği

A

5

ANTALYA

BATI AKDENİZ (ANTALYA)

11

Marmaris Gümrük Müdürlüğü

B

3

MUĞLA

BATI AKDENİZ (ANTALYA)

12

Marmaris Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü

B

4

MUĞLA

BATI AKDENİZ (ANTALYA)

13

Ayvalık Gümrük Müdürlüğü

B

5

BALIKESİR

ULUDAĞ (BURSA)

14

Marmara Adası Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği

C

15

BALIKESİR

ULUDAĞ (BURSA)

15

Dereköy Gümrük Müdürlüğü

C

5

KIRKLARELİ

TRAKYA (EDİRNE)

16

Dereköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği

C

6

KIRKLARELİ

TRAKYA (EDİRNE)

17

Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü

C

3

EDİRNE

TRAKYA (EDİRNE)

18

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği

C

4

EDİRNE

TRAKYA (EDİRNE)

19

İpsala Gümrük Müdürlüğü

C

1

EDİRNE

TRAKYA (EDİRNE)

20

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü

C

2

EDİRNE

TRAKYA (EDİRNE)

21

Uzunköprü Gümrük Müdürlüğü

C

9

EDİRNE

TRAKYA (EDİRNE)

22

Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Gaziantep)

A

2

GAZİANTEP

GAP (GAZİANTEP)

23

Antakya Gümrük Müdürlüğü

C

10

HATAY

DOĞU AKDENİZ (HATAY)

24

Alaşehir Gümrük Müdürlüğü

C

14

MANİSA

EGE (İZMİR)

25

Uşak Gümrük Müdürlüğü

C

12

UŞAK

EGE (İZMİR)

26

Zonguldak Gümrük Müdürlüğü

B

6

ZONGULDAK

DOĞU MARMARA (KOCAELİ)

27

Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü

B

7

ZONGULDAK

DOĞU MARMARA (KOCAELİ)

28

Zonguldak Tasfiye İşletme Müdürlüğü

B

12

ZONGULDAK

DOĞU MARMARA (KOCAELİ)

29

İncirlik Gümrük Müdürlüğü

B

9

ADANA

ORTA AKDENİZ (MERSİN)

30

Taşucu Gümrük Müdürlüğü

C

7

MERSİN

ORTA AKDENİZ (MERSİN)

31

Taşucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği

C

8

MERSİN

ORTA AKDENİZ (MERSİN)

32

Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Samsun)

A

3

SAMSUN

ORTA KARADENİZ (SAMSUN)

33

Çarşamba Havalimanı Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği

B

15

SAMSUN

ORTA KARADENİZ (SAMSUN)

34

Ordu Gümrük Müdürlüğü

B

13

ORDU

ORTA KARADENİZ (SAMSUN)

35

Ünye Gümrük Müdürlüğü

B

14

ORDU

ORTA KARADENİZ (SAMSUN)

DÖRDÜNCÜ HİZMET BÖLGESİ (4 YIL)

SIRA NO

BİRİM ADI

BİRİM ALT TİPİ

ALT TİP SIRASI

BÖLGE İLİ

BAĞLI OLDUĞU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

1

Finike Gümrük Müdürlüğü

A

6

ANTALYA

BATI AKDENİZ (ANTALYA)

2

Isparta Gümrük Müdürlüğü

A

7

ISPARTA

BATI AKDENİZ (ANTALYA)

3

Kaş Gümrük Müdürlüğü

A

8

ANTALYA

BATI AKDENİZ (ANTALYA)

4

Batman Gümrük Müdürlüğü

C

3

BATMAN

İPEKYOLU (DİYARBAKIR)

5

Mardin Gümrük Müdürlüğü

C

5

MARDİN

İPEKYOLU (DİYARBAKIR)

6

İslahiye Gümrük Müdürlüğü

C

4

GAZİANTEP

GAP (GAZİANTEP)

7

Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü

C

6

ŞANLIURFA

GAP (GAZİANTEP)

8

Yayladağı Gümrük Müdürlüğü

C

7

HATAY

DOĞU AKDENİZ (HATAY)

9

Yayladağı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği

C

8

HATAY

DOĞU AKDENİZ (HATAY)

10

Afyonkarahisar Gümrük Müdürlüğü

A

4

AFYONKARAHİSAR

EGE (İZMİR)

11

Bartın Gümrük Müdürlüğü

B

1

BARTIN

DOĞU MARMARA (KOCAELİ)

12

Karabük Gümrük Müdürlüğü

B

2

KARABÜK

DOĞU MARMARA (KOCAELİ)

13

Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Malatya)

A

2

MALATYA

FIRAT (MALATYA)

14

Elazığ Gümrük Müdürlüğü

B

8

ELAZIĞ

FIRAT (MALATYA)

15

Kahramanmaraş Gümrük Müdürlüğü

B

4

KAHRAMANMARAŞ

FIRAT (MALATYA)

16

Sivas Gümrük Müdürlüğü

B

5

SİVAS

FIRAT (MALATYA)

17

Çorum Gümrük Müdürlüğü

B

7

ÇORUM

ORTA KARADENİZ (SAMSUN)

18

İnebolu Gümrük Müdürlüğü

B

9

KASTAMONU

ORTA KARADENİZ (SAMSUN)

19

Sinop Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği

A

5

SİNOP

ORTA KARADENİZ (SAMSUN)

20

Bozcaada Gümrük Müdürlüğü

A

8

ÇANAKKALE

BATI MARMARA (TEKİRDAĞ)

21

Gökçeada Gümrük Müdürlüğü

A

9

ÇANAKKALE

BATI MARMARA (TEKİRDAĞ)

22

Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Trabzon)

A

1

TRABZON

DOĞU KARADENİZ (TRABZON)

23

Hopa Gümrük Müdürlüğü

C

9

ARTVİN

DOĞU KARADENİZ (TRABZON)

24

Giresun Gümrük Müdürlüğü

A

3

GİRESUN

DOĞU KARADENİZ (TRABZON)

25

Rize Gümrük Müdürlüğü

B

3

RİZE

DOĞU KARADENİZ (TRABZON)

26

Sarp Gümrük Müdürlüğü

C

1

ARTVİN

DOĞU KARADENİZ (TRABZON)

27

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü

C

2

ARTVİN

DOĞU KARADENİZ (TRABZON)

28

Erzurum Gümrük Müdürlüğü

B

6

ERZURUM

DOĞU ANADOLU (VAN)

29

Kars Gümrük Müdürlüğü

C

10

KARS

DOĞU ANADOLU (VAN)

BEŞİNCİ HİZMET BÖLGESİ (3 YIL)

SIRA NO

BİRİM ADI

BİRİM ALT TİPİ

ALT TİP SIRASI

BÖLGE İLİ

BAĞLI OLDUĞU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

1

Ali Rıza Efendi Gümrük Müdürlüğü

B

15

ŞIRNAK

İPEKYOLU (DİYARBAKIR)

2

Habur Gümrük Müdürlüğü

C

3

ŞIRNAK

İPEKYOLU (DİYARBAKIR)

3

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü

C

4

ŞIRNAK

İPEKYOLU (DİYARBAKIR)

4

İpekyolu Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır)

A

1

DİYARBAKIR

İPEKYOLU (DİYARBAKIR)

5

İpekyolu Gümrük Müdürlüğü

B

14

ŞIRNAK

İPEKYOLU (DİYARBAKIR)

6

Nusaybin Gümrük Müdürlüğü

B

3

MARDİN

İPEKYOLU (DİYARBAKIR)

7

Nusaybin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü

B

4

MARDİN

İPEKYOLU (DİYARBAKIR)

8

Habur Tasfiye İşletme Müdürlüğü

C

17

ŞIRNAK

İPEKYOLU (DİYARBAKIR)

9

Akçakale Gümrük Müdürlüğü

B

9

ŞANLIURFA

GAP (GAZİANTEP)

10

Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği

B

10

ŞANLIURFA

GAP (GAZİANTEP)

11

Ceylanpınar Gümrük Müdürlüğü

B

16

ŞANLIURFA

GAP (GAZİANTEP)

12

Çobanbey Gümrük Müdürlüğü

B

13

KİLİS

GAP (GAZİANTEP)

13

Karkamış Gümrük Müdürlüğü

B

11

GAZİANTEP

GAP (GAZİANTEP)

14

Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği

B

12

GAZİANTEP

GAP (GAZİANTEP)

15

Mürşitpınar Gümrük Müdürlüğü

B

17

ŞANLIURFA

GAP (GAZİANTEP)

16

Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü

B

7

KİLİS

GAP (GAZİANTEP)

17

Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü

B

8

KİLİS

GAP (GAZİANTEP)

18

Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü

C

5

HATAY

DOĞU AKDENİZ (HATAY)

19

Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü

C

6

HATAY

DOĞU AKDENİZ (HATAY)

20

Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğü

C

18

HATAY

DOĞU AKDENİZ (HATAY)

21

Doğu Anadolu Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü (Van)

A

2

VAN

DOĞU ANADOLU (VAN)

22

Aktaş Gümrük Müdürlüğü

C

19

ARDAHAN

DOĞU ANADOLU (VAN)

23

Akyaka Gümrük Müdürlüğü

C

20

KARS

DOĞU ANADOLU (VAN)

24

Borualan Gümrük Müdürlüğü

C

21

IĞDIR

DOĞU ANADOLU (VAN)

25

Dilucu Gümrük Müdürlüğü

C

5

IĞDIR

DOĞU ANADOLU (VAN)

26

Dilucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü

C

6

IĞDIR

DOĞU ANADOLU (VAN)

27

Doğubeyazıt Gümrük Müdürlüğü

B

1

AĞRI

DOĞU ANADOLU (VAN)

28

Esendere Gümrük Müdürlüğü

C

9

HAKKARİ

DOĞU ANADOLU (VAN)

29

Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü

C

10

HAKKARİ

DOĞU ANADOLU (VAN)

30

Gürbulak Gümrük Müdürlüğü

C

1

AĞRI

DOĞU ANADOLU (VAN)

31

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü

C

2

AĞRI

DOĞU ANADOLU (VAN)

32

Kapıköy Gümrük Müdürlüğü

C

13

VAN

DOĞU ANADOLU (VAN)

33

Kapıköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği

C

14

VAN

DOĞU ANADOLU (VAN)

34

Türkgözü Gümrük Müdürlüğü

C

11

ARDAHAN

DOĞU ANADOLU (VAN)

35

Türkgözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği

C

12

ARDAHAN

DOĞU ANADOLU (VAN)

36

Yüksekova Gümrük Müdürlüğü

C

15

HAKKARİ

DOĞU ANADOLU (VAN)

37

Gürbulak Tasfiye İşletme Müdürlüğü

C

16

AĞRI

DOĞU ANADOLU (VAN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatında Görev Yapan Laboratuar Müdürü, Mühendis, Kimyager ve Laborant Unvanlı Personelin Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya Tabi Olduğu

Hizmet Bölgeleri (Bölge Müdürlükleri İtibariyle)

        

BİRİNCİ HİZMET BÖLGESİ

(9 YIL)

İKİNCİ HİZMET BÖLGESİ

(9 YIL)

ÜÇÜNCÜ HİZMET BÖLGESİ

(9 YIL)

İSTANBUL

ANKARA

MERSİN

 

BURSA

İZMİR

 

İZMİT

 

 

 

EK-3

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME İŞLEMİNE ESAS HİZMET PUANI TESPİT FORMU

 

 

A - KİŞİSEL MEMURİYET BİLGİLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

 

PUAN

 

1- ÖĞRENİM DURUMU

GÖRMÜŞ OLDUĞU SON ÖĞRENİM SÜRESİ İÇİN

İLKÖĞRETİM (İLKOKUL - ORTAOKUL)

1

 

LİSE

2

 

2 YIL YÜKSEK

4

 

3 YIL YÜKSEK

5

 

4 YIL YÜKSEK

6

 

5 YIL YÜKSEK

7

 

6 YIL YÜKSEK

9

 

YÜKSEK ÖĞRENİM ÜZERİNE GÖRÜLEN ÖĞRENİM İÇİN

YÜKSEK LİSANS

7

 

DOKTORA

9

 

2- GENEL HİZMET SÜRELERİ

BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI-MÜDÜRLÜK UNVANLARINDA GEÇEN HİZMETLER

HER YIL İÇİN

1

 

MÜDÜR YARDIMCISI- UZMAN- BÖLGE AMİRİ UNVANLARINDA GEÇEN HİZMETLER

HER YIL İÇİN

0,75

 

ŞEF-KISIM AMİRİ-MUAYENE MEMURU UNVANLARINDA GEÇEN HİZMETLER

HER YIL İÇİN

0,50

 

DİĞER İDARİ/YARDIMCI KADROLARDA GEÇEN HİZMET SÜRELERİ

HER YIL İÇİN

0,25

 

 

 

B - GÖREV YAPTIĞI BİRİMLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

 

HİZMET BÖLGELERİNDE YER DEĞİŞTİRMEYE TABİ GEÇEN HİZMETLERİN HER BİR YILINA VERİLEN HİZMET PUANI KATSAYILARI

 

 

 

1) TAŞRA VE DÖNER SERMAYE TEŞKİLATI İÇİN

 

 

BİRİM ALT TİPLERİ

1. BÖLGE KAT SAYISI

2. BÖLGE KAT SAYISI

3. BÖLGE KAT SAYISI

4. BÖLGE KAT SAYISI

5. BÖLGE KAT SAYISI

 

A

1

2

4

8

16

 

B

1,25

2,5

5

10

18

 

C

1,5

3

6

12

20

 

2) LABORATUAR MÜDÜRÜ – MÜHENDİS - KİMYAGER-LABORANT İÇİN

 

 

1. BÖLGE KAT SAYISI

2. BÖLGE KAT SAYISI

3. BÖLGE KAT SAYISI

 

 

1

2

3

 

1. Tabloda yer alan 5. hizmet bölgesinde geçen ilave çalışma sürelerinin 3 yıla kadar olan her bir yılına ek olarak 1 puan verilir. Ay-gün kesirleri aynı şekilde değerlendirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-4

YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA İSTEK FORMU

1- Yer değiştirme suretiyle atanma isteğinde bulunan memurun:

        

A- Adı                    :

        

         B- Soyadı                                  :

 

         C- Unvanı                                  :

 

         Ç- TC kimlik no                           :      

 

         D- Özlük no                               :

 

         E- Halen çalışmakta olduğu hizmet

bölgesi ve hizmet alanı                  :

 

F- Bu hizmet bölgesindeki çalışma süresi : Yıl £ Ay £ Gün £

          (30 Eylül tarihi itibariyle)

 

G- Hizmet puanı £    Bölge Müd. sıralaması        £ Bakanlık sıralaması £                        (hizmet süresine göre)         (hizmet puanına göre)

 

         Ğ- Nüfusa kayıtlı olduğu yer          ÖNCEKİ                 ŞİMDİKİ

          (il ve ilçe nüfus kodları ile belirtilecek)     : İl £ İlçe £ İl £ İlçe £

 

 

         H- Eşinin nüfusa kayıtlı olduğu yer           ÖNCEKİ                 ŞİMDİKİ

          (il ve ilçe nüfus kodları ile belirtilecek)     : İl £ İlçe £ İl £ İlçe £

 

 

         I- Kendisinin veya eşinin en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri: İl £ İlçe £

 

İ- Eşi Bakanlıkta görevli ise eşinin özlük no          : …………..

 

J- Eşi Bakanlıkta görevli ise, aile birliğinin muhafazası yönünden eşiyle birlikte değerlendirilme isteği:

                                       Evet £ Hayır £

 

2- Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre beşinci hizmet bölgesinden başka hizmet bölgesine atanma talebinde bulunup bulunmadığı:

Evet £ Hayır £

 

3- Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmünden yararlanma talebinde bulunup bulunmadığı:

Evet £ Hayır £

 

4- Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrası hükmüne göre yerinde kalmayı kabul edip etmediği (4. ve 5. hizmet bölgelerinde görev yapanlar):

Evet £ Hayır £

 

5- Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmüne göre atanma talebinde bulunup bulunmadığı:

Evet £ Hayır £

 

6- Yönetmeliğin 12 inci maddesi gereğince yer değiştirme suretiyle atanma/yerinde kalma isteğinde bulunuyorsa:

Sağlık Durumu         £       Eş Durumu £

 

7- Yönetmeliğin 25 inci maddesi hükmüne göre talepte bulunup bulunmadığı:

Evet £ Hayır £

 

8- Yönetmeliğin Geçici Madde 2 hükmünden yararlanma talebinde bulunup bulunmadığı:

Evet £ Hayır £

 

9- Yönetmeliğin Geçici Madde 6 hükmüne göre atanma talebinde bulunup bulunmadığı: Evet £ Hayır £

 

 

10- Memurun yer değiştirme suretiyle atanmak istediği hizmet alanı (tercih yapılması zorunludur):

(tercih sırasına göre en fazla üç bölge müdürlüğü- yedi bağlantı idare tercih edilebilir.)

 

         1- .....................................                6- .....................................

2- .....................................                7- .....................................

         3- .....................................                8- .....................................

4- .....................................                9- .....................................

5- .....................................      10- .....................................

Adres :                            İmza, Tarih

Ek :

NOT: 1- Özür grubuna dayanarak istekte bulunanlar ayrıca gerekli belgeleri forma ekleyeceklerdir.

2- Nüfusa kayıtlı olduğu yer değişikliği var ise “önceki” ve “şimdiki” kutucuklarının her ikisi de doldurulacak,

yok ise sadece “şimdiki” kutucukları doldurulacaktır.