Ekonomi Bakanligindan: Ithalatta Haksiz Rekabetin nlenmesine Iliskin Teblig (TEBLIG NO: 2012/14) (10.09.2012 T. 28249 S.RG) in Halk Cumhuriyeti (HC) menseli 6802.23 ve 6802.93 gmrk tarife pozisyonlarinda (GTP) yer alan granit

small_ekonomi-logo(36).jpg


10 Temmuz 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28349

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA HAKSIZ REKABETN NLENMESNE LKN TEBL

(TEBL NO: 2012/14)

BRNC KISIM

Genel Bilgi ve lemler

Mevcut nlem ve soruturma

MADDE 1 (1) in Halk Cumhuriyeti (HC) meneli 6802.23 ve 6802.93 gmrk tarife pozisyonlarnda (GTP) yer alan granit iin 14/9/2006 tarihli ve 26289 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Tebli (Tebli No: 2006/25) ile dampinge kar kesin nlem yrrle konulmutur.

(2) 24/12/2010 tarihli ve 27795 sayl Resm Gazete'de yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (Tebli No: 2010/30)  ile sz konusu rnlere ilikin nlemin 14/9/2011 tarihinde sona erecei, yerli retim dalnn Mevzuatta ngrlen srelerde yeterli delillerle desteklenmi bir bavuru ile nihai gzden geirme soruturmas almas talebinde bulunabilecei duyurulmutur.

(3) Yerli retim daln temsilen Granita Granit Sanayi ve Pazarlama A.. (Granita) ile Silkar Madencilik Sanayi ve Ticaret A.. (Silkar) HC meneli granit iin uygulanmakta olan dampinge kar nlemin gzden geirilmesine ynelik bir nihai gzden geirme soruturmas almas iin Ekonomi Bakanlna bavuruda bulunmutur. 28/7/2011 tarihli ve 28008 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (Tebli No: 2011/13) ile alan nihai gzden geirme soruturmas thalat Genel Mdrl (Genel Mdrlk) tarafndan yrtlerek tamamlanmtr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli; 3577 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmelik (Ynetmelik) hkmleri erevesinde yrtlen nihai gzden geirme soruturmas sonucunda alnan karar ve bu karara esas tekil eden bilgi ve tespitleri iermektedir.

Yerli retim dalnn temsil nitelii

MADDE 3 (1) Nihai bildirim sonras yaplan kamu dinleme toplants esnasnda, ikayeti Granita ve Silkar firmalar dnda da nlem konusu granitin yerli reticilerinin bulunduu ve bu balamda anlan soruturmada ikayeti destek nispetinin salanamad hususu gndeme gelmitir. Bununla beraber yaplan incelemede granit maddesine ilikin olarak en byk reticilerin anlan firmalar olduu tespit edilmi olup bilinen dier yerli reticilerin soruturmay destek yazs ise soruturma dosyasnda mevcuttur.

(2) Buna ilaveten anlan toplantda isimleri zikredilen dier baz firmalarn ise soruturmaya konu granitin reticisi olmad, peyzaj ve kaldrm kaplama amacyla kullanlan granit maddesinin reticileri olduu tespit edilmi olup firmalarn itigal sahalarna ilikin beyanlar da soruturma dosyasnda mevcuttur.

(3) Netice itibariyle Ynetmeliin 20 nci maddesi uyarnca, ikyetin yerli retim dal adna yapld ve bu balamda ikyeti reticilerin ikayeti destek nispetini tad anlalmtr.

lgili taraflarn bilgilendirilmesi ve bilgilerin deerlendirilmesi

MADDE 4 (1) Soruturma almasn mteakip sz konusu rnn yerli reticilerine, Bakanlka tespit edilen ithalatlarna, rnn HCde yerleik bilinen ihracatlarna ve dier btn ihracatlarn da bilgilendirilmesi iin HC Ankara Bykeliliine, ilgili soru formlar, bavurunun gizli olmayan zeti ve soruturma al Tebliine ulamalarn temin etmek iin soruturma al bildiriminde bulunulmutur.

(2) Taraflarn soru formunu yantlamalar iin posta sresi dhil 37 gn sre tannmtr. Taraflarn sre uzatm ynndeki makul talepleri karlanmtr.

(3) Yerli retim dal, soruturma sresi boyunca Bakanlmz ile ibirlii iinde olmu ve gerektiinde talep edilen ilave bilgileri temin etmitir.

(4) thalat soru formunu doldurmalar iin kendilerine soruturma alna ilikin bildirimde bulunulan ithalatlarn 4nden ok snrl bir yant alnmtr.

(5) te yandan soruturmaya tabi HCde yerleik retici/ihracat firmalardan soru formlarna ynelik herhangi bir yant alnmamtr.

(6) Soruturma sonucunda alnacak karara esas tekil edecek bilgi, bulgu, tespit ve deerlendirmeleri ieren nihai bildirim; HC Ankara Bykelilii ile soruturma srasnda snrl da olsa ibirliinde bulunmu olan 4 ithalat firmaya, bir arac firma ve yerli reticilere iletilmitir.

(7) thalat firmalarn talebi zerine kamu dinleme toplants dzenlenmitir.

(8) Taraflarn soruturma boyunca ortaya koyduu tm bilgi, belge ve grler incelenmi, mezkr grlerden mevzuat kapsamnda deerlendirilebilecek olanlarna ibu Tebliin ilgili blmlerinde deinilmitir. Ayrca, ilgili taraflardan alnan bilgi ve belgelerin gizli olmayan nshalar talep eden btn ilgili taraflarn bilgisine sunulmak zere hazr tutulmutur.

Yerinde dorulama soruturmas

MADDE 5 (1) Ynetmeliin 21 inci maddesi erevesinde yerli reticiler Granita ve Silkar firmalarnn stanbuldaki idari tesislerinde yerinde dorulama yaplmtr.

Gzden geirme dnemi

MADDE 6 (1) nlemin yrrlkten kalkmas durumunda, dampingin ve zararn devam veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadnn deerlendirilmesine esas tekil etmek zere, 1/1/2008-30/6/2011 tarihleri aras gzden geirme dnemi olarak alnmtr.

KNC KISIM

Soruturma Konusu rn ve Benzer rn

Soruturma konusu rn ve benzer rn

MADDE 7 (1) Soruturma konusu madde, 6802.23 ve 6802.93 Gmrk Tarife Pozisyonlar (GTP) altnda yer alan Granittir.

(2) Granit, en sert doal talardan birisi olup, su, gne, donma gibi pek ok tabiat olayna kar dayankll ve estetik bir yapya sahip olmas nedeniyle, gnmzde yap sektrnde d cephe kaplamada, zemin kaplamada ve mutfak ve banyo tezghlar gibi eitli alanlarda kullanlmaktadr.

(3) Granitin bu dayankl yaps nedeniyle, dzgn ekilde kesilmesi ve parlatlmas da dier talara nazaran daha zor ve zahmetli bir ilem gerektirmektedir. Genellikle 2-3 cm kalnlnda kesilen plakalar, kullanlaca zamana kadar plaka olarak saklanmakta ve ihtiyaca gre de ebatlanmakta olup; plaka olarak veya ebatlanm halde pazarlanmaktadr.

(4) Yerli retim dal tarafndan imal edilen granit ile soruturma konusu lke meneli granitin benzer rn olduu tespiti, mevcut nleme esas soruturmada (esas soruturma) yaplmtr. Bu soruturmada ise, fiziksel zellikler, rn eitlilii, kullanm alanlar, tketici alglamas ve datm kanallar bakmndan yerli retici tarafndan retilen rn ile soruturmaya konu lke meneli rn arasnda benzer rn tanm asndan ayrm yaratan herhangi bir farklln ortaya ktna ilikin yeni bir bilgiye ulalmamtr. Bu itibarla, thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Teblide (Tebli No: 2006/25) soruturma konusu rn ve benzer rne ynelik olarak yaplm olan tespitleri deitirecek herhangi bir bilgi mevcut olmadndan anlan belirlemeler bu aamada geerliliini srdrmektedir.

(5) Soruturma kapsamnda yaplan incelemelerde soruturma konusu maddelerin yukarda belirtilen GTPler dnda bir snflandrma altnda ithal edildiine ilikin herhangi bir bulgu edinilmemitir. te yandan, soruturma konusu maddeler haricinde bir maddenin mezkur GTPlerin altnda ithal edildiine dair bir itirazda da bulunulmamtr.

(6) Soruturma konusu eya ile ilgili aklamalar genel ierikli olup uygulamaya esas olan GTP ve karl eya tanmdr. Bununla beraber, soruturma konusu eyann Trk Gmrk Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanmnda yaplacak deiiklikler, bu Tebli hkmlerinin uygulanmasna halel getirmez.

NC KISIM

Dampingin Devam ve Yeniden Meydana Gelmesi htimali

Genel aklamalar

MADDE 8 (1) Ynetmeliin 35 inci maddesi erevesinde nlemin yrrlkte olduu dnemde dampingin devam edip etmedii incelenmitir. Soruturma srasnda nleme konu HCde yerleik hibir ihracat ibirliinde bulunmam olduundan damping marj hesaplanmam, asl soruturmada hesaplanm olan damping marj gsterge olarak dikkate alnmtr.

(2) Esas soruturmada, oransal olarak CIF ihra fiyatnn %117,99u orannda miktar olarak ise 310 ABD Dolar/Ton tutarnda damping marj hesaplanmtr.

DRDNC KISIM

Maddi Zararn Varl ve Devam

Genel aklamalar

MADDE 9 (1) Ynetmeliin 35 inci maddesi erevesinde nlemin yrrlkte olduu dnemde, yerli retim dalnda zarar durumu ve bu zararn devamna ilikin incelemeler yaplmtr. thalat verileri incelenirken, yerli retim dalnn gstergeleri ile paralel olmas asndan 2008-2010 tam yl ve 2011 ylnn ilk yarsn kapsayan dnem dikkate alnmtr.

Maddenin genel ithalat

MADDE 10 (1) nlem konusu rnn 2008-2010 tam yl ve 2011 ylnn ilk yarsn kapsayan dnemde Trkiyeye genel ithalat ile nleme konu HCden yaplan ithalatnn incelenmesinde Trkiye statistik Kurumu (TK) verileri kullanlmtr.

(2) Buna gre 2008 ylnda 203.781 Ton olan genel ithalat miktar, 2009 ylnda 223.946 Tona ve 2010 ylnda, 265.702 Tona ykselmi ve 2011 ylnda ise 323.633 Ton olarak gereklemitir.

(3) thalat istatistiklerine deer olarak bakldnda ise, granit iin 2008 ylnda 119 milyon ABD Dolar olan toplam ithalatn, 2009 ylnda 127 milyon ABD Dolar, 2010 ylnda 150 milyon ABD Dolar ve 2011 ylnda ise 186 milyon ABD Dolar olarak gerekletii grlmektedir.

Maddenin soruturma konusu lkeden ithalat

MADDE 11 (1) Soruturmaya konu HC meneli granit ithalatnn ise 2008 ylnda 112.566 Ton, 2009 ylnda 106.600 Ton, 2010 ylnda 119.416 Ton ve 2011 yl ilk yarylda ise 64.823 Ton olarak gerekletii grlmektedir. Bu balamda HC meneli ithalatn miktar olarak genel ithalat iindeki paynn 2008 ylnda %55, 2009 ylnda %48, 2010 ylnda %45 ve 2011 ilk yar ylda ise %43 olarak gerekletii grlmektedir.

(2) Soruturma konusu lkeden gerekleen ithalata deer olarak bakldnda ise HC meneli granit ithalatn 2008 ylnda 58 milyon ABD Dolar iken 2009 ylnda 56 milyon ABD Dolar, 2010 ylnda 62 milyon ABD Dolar ve 2011 ylnda ise 74 milyon ABD Dolar olarak gerekletii grlmtr.

(3) Yukardaki rakamlar incelendiinde nleme ramen HC meneli ithalatn en dk seviyesinde genel ithalattan %40n zerinde pay ald grlmektedir. nleme ramen HC meneli ithalatn genel ithalat ierisindeki bu yksek seviyeyi korumasndan, uygulanmakta olan nlemin mevcut haliyle yetersiz kald deerlendirilmitir.

nlem konusu rn ithalatnn tketime gre deiimi

MADDE 12 (1) nlem konusu granitin Trkiye toplam tketimi, 2008-2010 tam yl ve 2011 ilk yaryl kapsayan dnem iin ikyeti yerli reticiler Granita ve Silkar firmalarndan temin edilen yurt ii sat miktarlar ile ilgili yllara ait ithalat miktarlarnn toplanmas suretiyle bulunmutur. thalat verilerinin Kg, yerli retim dalnn verilerinin ise M2 cinsinden olmas sebebiyle yerli retim dalnn verileri dnm katsays zerinden ithalat verileri ile uyumlu hale getirilmitir. te yandan 2011 yl iin alnan veriler 6 aylk olduundan karlatrmann salkl yaplabilmesi iin 12 aya tamamlanmtr.

(2) Buna gre 2008 ylnda 100 olarak alnan toplam yurtii tketim endeksi 2009 ylnda 105e, 2010 ylnda 125e ve 2011 ylnda ise 137ye ykselmitir. Yerli retim dalnn 2008 ylnda 100 olan pazar pay endeksi ise 2009 ylnda 66, 2009 ylnda 70 ve 2011 ilk yarylda ise 56 olarak gerekletii ve byyen pazardan pay alamad gzlemlenmitir.

(3) HC meneli ithalata bakldnda ise 2008 ylnda %48,2 olan tketim ierisindeki payn, 2009 ylnda %43,6, 2010 ylnda %41 ve 2011 yl ilk 6 ayda ise %40,5 olarak gerekletii grlmektedir. Bu verilerden, nlem sonras dnemde HC meneli ithalatn tketim ierisindeki paynn belli bir oranda azalmakla beraber yine de ok yksek seviyelerde kald anlalmaktadr. En dk seviyesinde %40 zerinde olan bu tketim paynn, uygulanmakta olan dampinge kar nlemin yeterli gelmediine iaret etmektedir.

nlem konusu rn ithalatnn fiyatlarnn geliimi

MADDE 13 (1) Granite ilikin genel ithalatnn arlkl ortalama birim fiyatnn 2008 ylnda 585 ABD Dolar/Ton, 2009 ylnda 570 ABD Dolar/Ton, 2010 ylnda 567 ABD Dolar/Ton ve 2011 yl ilk yarylda ise 577 ABD Dolar/Ton olarak gerekletii grlmektedir.

(2) nleme konu HCden gerekleen ithalatn birim fiyatnn ise, 2008 ylnda 524 ABD Dolar/Ton, 2009 ylnda 526 ABD Dolar/Ton, 2010 ylnda 527 ABD Dolar/Ton ve 2011 ilk yarylda ise 529 ABD Dolar/Ton olarak gerekleerek genel ithalatn arlkl ortalama birim fiyatlarnn nemli lde altnda seyrettii grlmektedir.

nlem konusu ithalatn yerli retim dalnn i piyasa fiyatlar zerindeki etkisi

MADDE 14 (1) Fiyat krlmas, soruturma konusu rnn Trkiye pazarna giri fiyatlarnn (CIF ithal fiyat + gmrk vergisi ve masraflar) yerli retim dalnn fiyatlarnn altnda olup olmadn gstermektedir.

(2) Fiyat krlmas hesaplanrken, TK verilerinden elde edilen ithalatn birim fiyatna gmrk vergileri ve ithal masraflar eklenmek suretiyle elde edilen ithal birim fiyat ikayeti yerli retici Granita ve Silkar firmalarnn arlkl ortalama yurt ii sat fiyat ile karlatrlmtr. nlemin olmad bir durumda soruturma konusu lkelerin fiyatlarnn yerli retim dalnn fiyatlar zerindeki etkisinin grlmesi amacyla, uygulanmakta olan dampinge kar nlemler bu hesaplamaya dahil edilmemitir.

(3) Nihai bildirime gr bildiren ithalat firmalar, fiyat krlmas hesaplanrken CIF ihra fiyatna eklenen elleleme giderlerinin gerei yanstmadn ve orann ok daha yksek olmas gerektiini ifade etmilerdir. Snrl bir ekilde ibirliinde bulunan 4 ithalat firmann sunmu olduu bilgi ve belgeler arasnda bu hesaplamada kullanlabilecek hibir veri bulunmadndan mevcut nleme esas tekil eden damping soruturmasnda kullanlan oran kullanlmak suretiyle fiyat krlmas hesabnda bir gncelleme yaplmtr.

(4) Bu erevede yaplan hesaplamalar sonucunda mevcut nleme ramen yksek tutarda fiyat krlmas hesaplanmtr.

Yerli retim dalnn ekonomik gstergeleri

MADDE 15 (1) Yerli retim dal ekonomik gstergeleri, ikayet bavurusunda bulunan Granita ve Silkar firmalarnn verileri zerinden incelenmitir. Sz konusu zarar incelemesi 2008-2010 tam yl ve 2011 ylnn ilk yarsn kapsayan dnem iin yaplmtr. ncelemenin reel fiyatlar zerinden yaplmasn teminen veriler enflasyondan arndrlm ve endekslenmitir. Endeksleme 2008 yl esas alnarak (2008=100) alnarak yaplmtr. te yandan elde 2011 ylnn ilk yarsna ilikin veriler bulunduundan, gstergelerin seyrinin salkl bir ekilde incelenebilmesini teminen sz konusu veriler 1 tam yla tamamlanarak deerlendirmeye alnmtr.

a) retim, kapasite ve kapasite kullanm oran (KKO):

1) Yerli retim dalnn 2008 ylnda 100 olan retim miktar endeksi, 2009 ylnda 47ye gerilemi, 2010 ylnda ise 72 ve 2011 ylnda ise 70 olarak gereklemitir.

b) Yurtii satlar:

1) Yerli retim dalnn 2008 ylnda 100 olan yurtii sat miktar endeksi 2009 ylnda 69a gerilemi, 2010 ylnda 87 ve 2011 ylnda ise 74 olarak gereklemitir.

c) Yurtii Fiyatlar:

1) Yerli reticinin Ton baznda arlkl ortalama yurtii sat fiyat 2008 ylnda reel olarak 100 iken, 2009 ylnda 111 olarak gereklemi, 2010 ylnda ise 96ya ve 2011 ylnda ise 75e gerilemitir.

) hracat:

1) Yerli retim dalnn 2008 ylnda 100 olan ihracat miktar endeksi, 2009 ylnda 78e, 2010 ylnda 71e ve 2011 ylnda ise 63e gerilemitir.

d) Pazar pay:

1) Yerli retim dalnn 2008 ylnda 100 olan pazar pay endeksi ise 2009 ylnda 66, 2010 ylnda 70 ve 2011 ilk yarylda ise 56 olarak gereklemitir.

e) Maliyetler:

1) Yerli retim dalnn 2008 ylnda reel olarak 100 olan arlkl ortalama birim ticari maliyeti, 2009 ylnda 123e ykselmi, 2010 ylnda 105 ve 2011 ylnda ise 83 olarak gereklemitir.

f) Krllk:

1) Yerli retim dalnn yurt ii satlardan elde ettii birim krllk 2008 ylnda reel olarak 100 iken 2009 ylnda (-29), (-)24 ve (-1) olarak gereklemitir.

2) Yurt ii satlardan elde edilen toplam krllk ise birim krlla paralel olarak, 2008 ylnda reel olarak 100 iken 2009 ylnda (-) 20, 2010 ylnda -(21) ve 2011 ylnda ise (-1) olarak gereklemitir.

g) Stoklar:

1) Yerli retim dalnn 2007 ylnda 100 olan stok miktar endeksi, 2009 ylnda 52, 2010 ylnda ise 54 olarak gereklemi ve 2011 ylnda 120ye ykselmitir. Stok evrim hzna (sat/stok) bakldnda ise 2008 ylnda 100 iken, 2009 ylnda 133, 2010 ylnda 158 olarak gereklemi ve 2011 ylnda ise 61e gerilemitir.

) stihdam:

1) Yerli retim dalnn 2008 ylnda 100 olan direkt ii says endeksi, 2009 ylnda 87ye gerilemi, 2010 ylnda 91 ve 2011 ylnda ise 88 olarak gereklemitir.

h) Verimlilik:

1) retimde alan ii bana verimlilik endeksi 2008 ylnda 100 iken, 2009 ylnda 54e gerilemi, 2010 ylnda 79 ve 2011 ylnda ise 80 olarak gereklemitir.

) Nakit Ak:

1) Yerli retim dalnn granit retim ve sat ile salad reel nakit ak (kr+amortisman) 2008 ylnda 100 iken (nakit k), 2009 ylnda 2ye ve 2010 ylnda 1e gerilemi, 2011 ylnda ise 12 olarak gereklemitir.

Ekonomik gstergelerin deerlendirilmesi

MADDE 16 (1) nlem sonras dnemde sz konusu nlemin etkinliini grebilmek amacyla yerli retim dalnn ekonomik gstergeleri incelenmitir. Yaplan incelemede yerli retim dalnn yurt ii sat miktarnda incelemeye konu yllarda olumsuza gidi gzlemlenmitir. Sat miktarndaki bu d retime de yansm ve yerli retim dalnn retim miktar 2008 ve 2011 yllar arasndaki dnemde d gstermitir. retimdeki bu d sonucu yerli retim dalnn tam kapasitenin ok altnda retim yapt ve 2008-2011 dneminde kapasite kullanm orannda ok ciddi gerileme gereklemitir. Kapasite kullanm oranndaki bu de bal olarak 2008 ylnda 100 olan stoklar %20 art gstererek %120 seviyesine gelmitir.

(2) Buna ilaveten yurt ii sat fiyatnda 2009 ylnda bir art olmasna karn, takip eden yllarda ciddi bir d olduu tespit edilen dier bir husustur. Sat fiyatndaki bu de bal olarak yurt ii satlardan elde edilen hslann da ayn dnem ierisinde dt ve 2011 ylnda hslann zarara dnd tespit edilmitir. Zira daha nce belirtildii zere 2008 ylndan itibaren yerli retim dalnn fiyatlar nemli lde krlmtr. Buna bal olarak rn nakit aknda da ciddi bir bozulma grlmtr.

BENC KISIM

Dampingin ve Zararn Devam veya Yeniden Oluma htimali

Genel aklamalar

MADDE 17 (1) Ynetmeliin 35 inci maddesi erevesinde nlemin yrrlkten kalkmas halinde dampingin ve zararn devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmad incelenmitir.

(2) Bu erevede, nlem konusu rnn uluslararas piyasasndaki gelimeler, nleme konu lkenin retim kapasitesi, ihracat kabiliyeti ve ihra fiyatlar, nleme konu lke iin Trkiye pazarnn nemi, talebi etkileyen unsurlar, esas soruturmada tespit edilen damping marj ve dampingli ithalatn muhtemel fiyatlar gibi dampingin devam veya yeniden meydana gelmesi ihtimaline ilikin hususlar irdelenmitir.

nleme tabi lkedeki yerleik kapasite ve ihracat potansiyeli

MADDE 18 (1) nlem konusu rne ilikin olarak dnya pazarndaki gelimelerin incelenmesinde Uluslararas Ticaret Merkezi (UTM) verileri esas alnmtr. UTM verilerine gre HCnin nleme konu GTPler altnda yer alan granit iin dnyadaki ana tedariki olduu grlmektedir. Bu balamda miktar baznda her iki GTP altnda gerekletirilen dnya apnda toplam granit ihracatnn 2008-2010 yllar arasnda yarsndan fazlasnn HCden gerekletii grlmektedir. Bu balamda anlan GTPler altnda gerekleen toplam ihracatn 2008 ylnda %53, 2009 ylnda %55i ve 2010 ylnda yine %53 HC tarafndan gerekletirilmitir.

(2) Yukarda yaplan aklamalar deerlendirildiinde sz konusu rnde HCnin kresel piyasada en byk ihracats durumunda olduu, ihracatnn istikrarl bir seviyede dnya ticaretinden pay ald, bu balamda mevcut nlemin kalkmas halinde Trkiyeye ynelik ihracatn kolayca artrabilecek durumda olduu deerlendirilmektedir.

Trkiye pazarnn nemi

MADDE 19 (1) nleme konu HC iin Trkiye, nemli bir pazar mahiyetindedir.  Trkiyedeki ok sayda ithalat gerek nlem kadar, gerekse belli bir lde azalan bir seyirle de olsa nlemden sonra da nemli miktarlarda granit ithalatn HCden gerekletirmiler ve halen de gerekletirmeye devam etmektedir. Bu eilim, mevcut nlemin kalkmas halinde Trkiyeye HC meneli nemli bir seviyede granit ithalat olacana iaret etmektedir. HC meneli retici/ihracatlar Trkiye pazar, rekabet artlar, datm ve pazarlama kanallar, rnler ve fiyat seviyeleri hakknda iyi derecede bilgiye sahip olup pazara nfuz etme sorunu yaamadklar anlalmaktadr. Dolaysyla, nlemin kalkmas durumunda HC, hali hazrda ok yksek seviyede bulunan Trkiyeye olan ihracatn kolaylkla artrabilecek durumdadr.

(2) Netice itibariyle, Trkiye granit pazarnn nleme ramen hali hazrda HC iin nemini koruduu ve korumaya da devam edecei deerlendirilmektedir.

Esas soruturmada tespit edilen damping marj

MADDE 20 (1) Mevcut dampinge kar nlemin hukuki ve idari altyapsn tekil eden orijinal damping soruturmas esnasnda tespit edilen damping marjlar, soruturma konusu lkede yerleik retici/ihracatlarn nlemin yrrlkten kalkmas halinde muhtemel davranlarn yanstacak nemli bir gsterge nitelii tadndan dikkate alnmtr.

(2) Buna gre esas soruturmada oransal olarak CIF ihra fiyatnn %117,99u orannda miktar olarak ise 310 ABD Dolar/Ton tutarnda damping marj hesaplanmtr.

nc lkelerden ithalat ve dier hususlar

MADDE 21 (1) Soruturma konusu HCye ilaveten, Hindistan meneli granitin de fiyatlarnn dampingli olduu ve zarara neden olduu hususunda yerli retim dalndan bir bavuru alnm ve 31/1/2012 tarihli ve 28190 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (Tebli No: 2012/1) ile Hindistan iin de granit maddesine ynelik olarak bir damping soruturmas balatlmtr.

(2) Hindistan meneli granitin fiyatlarnn dampingli olup olmad ve yerli retim dalna zarar verip vermedii thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (Tebli No: 2012/1) ile balatlan damping soruturmas kapsamnda incelenecek bir husus olup HC meneli ithalatn yerli retime zarar verdii konusunda yaplan tespitleri deitirmemektedir. Buna ilaveten HC ve Hindistan haricindeki lkelerden yaplan ithalatn, miktar ve birim fiyat itibariyle bu aamada yerli retim dalna zarar verici boyutta olmad deerlendirilmektedir.

Deerlendirme

MADDE 22 (1) Yukardaki bilgiler erevesinde, nlemin kalkmas halinde nlem konusu lkenin muhtemel davranlarn yanstmas bakmndan esas soruturmada hesaplanan damping marjnn nemli dzeylerde olduu, HCnin nleme ramen hala Trkiyeye en byk granit ihracats konumunda olduu; buna ilaveten anlan lkenin dnya apnda da en byk granit ihracatlarndan biri konumunda olduu ve birim fiyatnn dnya ticaretindeki ortalama fiyatlarn olduka altnda seyrettii; bu balamda Trkiyeye ynlendirdii nemli bir kapasitesi olduu ve nlemin kalkmas halinde ve fiyata duyarl sz konusu rnn mevcut konjonktrde byk miktarlarda ve kolaylkla Trkiye pazarna ynlendirilebileceine ilikin iaretlerin bulunduu deerlendirildiinden yrrlkteki nlemin kalkmas halinde dampingli ithalatn devam veya tekrarnn muhtemel olduu tespit edilmitir.

ALTINCI KISIM

Sonu

Karar

MADDE 23 (1) Soruturma sonucunda, yrrlkteki nlemin yerli retim dalnda dampingli ithalattan kaynaklanan zarar ortadan kaldrmakta yetersiz kald sonucuna ulaldndan thalatta Haksz Rekabeti Deerlendirme Kurulunun karar ve Bakann onay ile thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Tebli (Tebli No: 2006/25) ile uygulanmakta olan dampinge kar nlemin artrlarak, aada gmrk tarife pozisyonu, tanm ve mene lkesi belirtilen eyann Trkiyeye ithalinde karsnda gsterilen ekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmitir.

 

GTP

Madde smi

Mene lke

Dampinge Kar nlem

6802.23

6802.93

Granit

in Halk Cumhuriyeti

174 ABD Dolar/Ton

 

Uygulama

MADDE 24 (1) Gmrk idareleri, Karar maddesinde gmrk tarife pozisyon numaras, tanm ve mene lkesi belirtilen eyann, dier mevzuat hkmleri sakl kalmak kaydyla, serbest dolama giri rejimi kapsamndaki ithalatnda, karsnda gsterilen oranda dampinge kar nlemi tahsil ederler.

Yrrlk

MADDE 25 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 26 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.