Dogu Marmara Gümrük ve Ticaret Genel Müdürlük emri: Gümrükte esya devri hk. (11.07.2012 - 2012/15)

small_gum-logo(61).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2012/15
Yayım Tarihi 11/07/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 11/07/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0


 

T.C

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Genel Müdürlüğü

      

  Sayı: B.21.4.BMD.0.10.02.00-131.99- 906/7716                                                    

  Konu:Eşya Devir hk.

 

                             

11/07/2012

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EMRİ

(2012/15)

 

Bölge Müdürlüğümüze intikal eden işlem ve bilgilerden Gümrük Yönetmeliğinin 330/2 ve 333 üncü maddeleri uyarınca yapılan işlemlerde farklı uygulamaların olduğu, söz konusu işlemlerin idarelerimizde büyük bir artış gösterdiği, bu durumun da gerek idarelerimize gerekse sisteme anlamsız ciddi yükler getirdiği anlaşılmış olduğundan aşağıda belirtilen düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur.

 

Bilindiği üzere Gümrük Yönetmeliğinin 330/2 maddesinde “ Satıcı veya göndericisi belli , alıcısı emre olan eşya,antrepo işleticilerinin sorumluluğu altında genel antrepolara konulabilir. Bu şekilde genel antrepoya konulan eşyanın, alıcısının belirlenmesinden sonra tamamen veya kısmen gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına izin verilir.”

 

333 uncu maddesinde (1) “Gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle başkasına da devredilebilir. Bunun için devreden ve devralanın isteklerinin, ilgili gümrük idaresine yazılı olarak bildirilmesi gerekir.Bu devir isteğinin idarece kabulü,eşyaya ait gümrük vergileri ile para cezalarının devralan tarafından üstlenilmesine bağlıdır.Yazılı bildirim şartının aranmayacağı haller Müsteşarlıkça belirlenir.

 

(2) Eşyanın mülkiyeti ile ilgili olarak devri önleyici herhangi bir durumun varlığı halinde bu durum açıklığa kavuşturulmadan devir işlemi yapılamaz.

 

(3) Devir isteğinin uygun görülmesi halinde , antrepo stok kayıtlarında gerekli değişiklikler yapılarak devir işlemi tamamlanır. Bu durumda, eşya ile ilgili hukuki sorumluluklar devralana geçer.

(4) Özel antrepoda bulunan eşyanın devrini müteakip beş iş günü içinde gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmak suretiyle antrepodan çıkarılması şartıyla kabul edilir.”

 

Hususları belirtilirken 4458 sayılı Gümrük Kanunun 96 ıncı maddesinde ise Antrepo işleticilerinin “ ..eşyanın gümrük gözetimi altında bulunmasını sağlamaktan,Gümrük antrepo rejimi kapsamında eşyanın muhafaza edilmesiyle ilgili yükümlülükleri yerine getirmekten , izinden belirtilen özel şartlara uymaktan,..” gümrüğe karşı sorumlu oldukları hükme bağlanmıştır.

 

Diğer taraftan antrepo işleticilerinin Türk Ticaret Kanunu ve mevzuatına göre çalışan birer ticari işletme olmaları dolayısıyla gerek uluslar arası gerek hukuk gerekse Türk Ticaret Mevzuatından kaynaklı olarak antrepoda depolanan eşya ile ilgili olarak eşya sahibi firmalara karşı hak ve yükümlülükleri vardır. Söz konusu yükümlülüklerin başında ise antrepoda depolanan eşyanın ,eşya sahibi firmanın direktifleri doğrultusunda muhafazasını ve hareketini sağlamak olduğu açıktır. Dolayısıyla da eşyanın mülkiyetinin kime ait olduğu, mülkiyet devrinde engelleyici bir durumun bulunup bulunmadığını bilmesi de ticaret mevzuatının doğal bir sonucudur.

  

Söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde bundan böyle,

 

1)Antrepolardaki eşya devri ve satış işlemlerinin antrepo işleticileri tarafından takip edilmesi, devre ilişkin satış faturalarının arka yüzüne işletici kuruluşlar tarafından “eşya denetimimiz altında devredilmiş olup, mülkiyeti engelleyici bir husus bulunmamaktadır” şerhinin  konulması veya bu yönde ilgili gümrük idaresine yönelik yazılmış olan yazı örneğinin, antrepodaki eşyaya yeni bir rejim beyanı sırasında beyanname ekinde gümrük idaresine sunulması,

 

(2) İlgili muayene memurunca yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli inceleme yapılarak aksi bir durum tespit edilemezse gümrük yönetmeliği hükümlerine göre devir veya sayış işlemi uygun görülerek beyannamenin kapatılması,

 

(3) Devre ilişkin satış faturasının devredenin yazılı beyanı,tescil ve onaylanan yeni beyannamenin devralanın yazılı beyan ve taahhüdü ,antrepo işletici kuruluşun devir faturasının arka yüzündeki şerhi veya gümrük idaresine yönelik yazısının da mülkiyeti engelleyici bir durumun olmadığına ilişkin belge olarak kabul edilmesi,

 

Gerekmektedir.

 

Bilgilerini, Bölge Müdürlüğü Emri’nin ilgili tüm personele tebliği ile ayrıca ilgililere de duyurulmasını ve uygulamanın bu yönde yapılmasını rica ederim.

 

 

                                                                                                                  Faruk TÖREMİŞ

                                                                                                                    Bölge Müdürü

 

 

                                                                                                                   (E-İMZALIDIR)