Gümrükler Genel Müdürlügünün 26.12.2011 tarihli 10746 sayili tasarruflu yazisi (Is Makineleri Ithalati hk.)

small_gumruk-logo(7).bmp


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26.12.2011 tarihli 10746 sayılı tasarruflu yazısı (İş Makineleri İthalatı hk.)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
 Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: B.21.0.GGM.0.06.12.01.00-111.01 S 9

Konu: İş Makineleri İthalatı

26.12.2011 / 10746
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomi Bakanlığından alınan ve ilişikte bir örneği gönderilen 13/10/2011 tarih ve 45785 sayılı yazıda, Bakanlıklarınca yapılan değerlendirme neticesinde 2011 yılında üretilen 8429.51, 8429.52 ve 8429.59 gümrük tarife pozisyonlu kazıcı yükleyici, ekskavatör ve yükleyici iş makinelerinin kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) olmamaları, dış ticaret ve diğer mevzuatlar çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden alınması, anılan eşyanın "31/12/2011 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrüklerin denetiminde bulunan yerlere veya serbest bölgelere giriş yapmış olması ve bu tarih itibarıyla ilgili mevzuat çerçevesinde eşyanın giriş yaptığının tevsik edilmesi" veya "31/12/2011 tarihine kadar (bu tarih dahil) sevk edilmiş olması ve bu hususun taşıma senedi ile tevsik edilmesi" kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere 29/02/2012 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithal edilmelerine izin verilmesinin İthalat Rejim Kararının 2 ve 7 nci maddeleri kapsamında Bakanlıklarınca uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Harun USLU

Genel Müdür Yardımcısı

DAĞITIM

Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
 İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı :B.19.0.İTH.0.07.09/02

Konu :İş Makineleri İthalatı Hk.

13.10.2011 / 45785
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İlgi: (a) 22.12.2006 tarihli ve 50624 sayılı yazımız.

(b) 18.11.2008 tarihli ve 42709 sayılı yazımız.

Malumları olduğu üzere, mer’i İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi gereğince, eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali Bakanlığımız iznine tabidir.

İlgi (a) ve ilgi (b)’de kayıtlı yazılarımız ile söz konusu maddede belirtilen "eski" eşyaların ithaline yönelik Bakanlığımız değerlendirmesine esas teşkil eden hususların tespit ve tayin olduğu da malumlarıdır.

Bu kapsamda, Bakanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde, 2011 yılında üretilen 8429.51 ve 8429.52 ve 8429.59 Gümrük Tarife Pozisyonlu kazıcı yükleyici, ekskavatör ve yükleyici iş makinelerinin, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) olmamaları, dış ticaret ve diğer mevzuatlar çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden alınması; anılan eşyanın,

- “31.12.2011 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrüklerin denetiminde bulunan yerlere veya serbest bölgelere giriş yapmış olması ve bu tarih itibarıyla ilgili mevzuat çerçevesinde eşyanın giriş yaptığının tevsik edilmesi" veya "31.12.2011 tarihine kadar (bu tarih dahil) sevk edilmiş olması ve bu hususun taşıma senedi ile tevsik edilmesi”,

kaydıyla, bir defaya mahsus olmak üzere, 29.02.2012 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithal edilmelerine izin verilmesi İthalat Rejimi Kararının 2 ve 7 nci maddesi kapsamında Bakanlığımızca uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

Mustafa SEVER

Bakan a.

İthalat Genel Müdürü