Ekonomi Bakanligindan: Ithalatta Korunma Önlemlerine Iliskin Teblig (TEBLIG NO: 2012/13) 5402.31 G.T.P. (19.07.2012 T. 28358 S.RG)

small_ekonomi-logo(41).jpg


19 Temmuz 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28358

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/13)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 27/4/2012 tarihli ve 28276 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2012/6 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren sonuç raporu EK-1’de yer almaktadır.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 5402.31 Gümrük Tarife Pozisyonlu eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında üç yıl süreyle korunma önlemi uygulanmasına, önlemin anılan ülke menşeli ithalatta tahsil edilecek ek mali yükümlülük şeklinde belirlenmesine, ek mali yükümlülüğün aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

“

G.T.P.

Eşya Tanımı

Ek Mali Yükümlülük

(ABD Doları/Brüt kg)

1 inci Dönem

(10/8/2012-

9/8/2013)

2 nci  Dönem (10/8/2013-9/8/2014)

3 üncü Dönem (10/8/2014-9/8/2015)

5402.31

Naylon veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçmeyenler) tekstürize iplik

1,225

1,20

1,175

”

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.