Tek Tarafli Kontrol Sistemi Kapsaminda Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotalarin Dagitimi ve Yönetimine Iliskin Teblig (No: 2012/1) (28.12.2011 t. 28156 s. R.G.)

small_ekonomi-bakaligi-logosu(5).jpg


Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (No: 2012/1) (28.12.2011 t. 28156 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

Kapsam

MADDE 1 – (1) 26/12/1997 tarihli ve 23212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelik” uyarınca, EK-I’de yer alan ülkeler menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2012 yılına ait kotaların dağıtımı, EK-I’de gösterilen azami miktarları aşmayan ithalatçı talepleri dikkate alınarak, başvuru sırasına göre yapılır.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 2 – (1) Söz konusu kotaların dağıtımından yararlanmak isteyen ithalatçılar, EK-II’de yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak 1/1/2012 tarihinden itibaren Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı başvurusunda bulunurlar. Başvuruların değerlendirilmesinde genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınır.

(2) Başvuruya, beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği ve EK-III’te yer alan taahhütname eklenir.

Kota miktarlarının dağıtılması

MADDE 3 – (1) Kullanılabilir kota miktarlarının mevcut olması halinde, bu Tebliğ kapsamında kotadan yararlanan ve adına ithal lisansı düzenlenen ithalatçılara, söz konusu ithal lisansında belirtilen miktarın en az %50’sinin ithalini gerçekleştirmiş olmaları şartıyla, aynı ülke ve aynı kategori için EK-I’de gösterilen azami miktarları aşmamak üzere yeniden kota tahsisi yapılır.

İthal lisanslarının kullanımına ait bilgiler

MADDE 4 – (1) İthal lisanslarının geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren altı aydır. Ancak, bu süre 31/12/2012 tarihini geçemez. Bununla birlikte, ithalatçıların ithal lisansında belirtilen miktarın en az %60’ının ithalini gerçekleştirmiş olmaları şartıyla 31/3/2013 tarihini geçmemek üzere üç aya kadar süre uzatımı verilebilir.

Yaptırım

MADDE 5 – (1) İthalatçılar, ithal lisansında belirtilen miktarı tek sevkiyatta ithal etmeleri durumunda gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip, birden fazla sevkiyatta ithal etmeleri durumunda ise her sevkiyatın gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip en geç onbeş iş günü içinde, ithal lisansı üzerinde belirtilen bilgiler bazında gerçekleşen ithalata ilişkin istatistiki bilgileri Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iletir.

(2) İthal lisansları, mücbir sebepler hariç, geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren en geç onbeş iş günü içinde Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.

(3) İthalatçıların ikinci fıkrada yer alan hükmü yerine getirmediklerinin tespiti halinde, mücbir sebepler hariç, müteakip ithal lisansı talepleri, söz konusu ithal lisansı iade edilene kadar değerlendirmeye alınmaz.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

EK-I

2012 yılına ait kota miktarları
(Kategori Tanımları İlgili Yönetmeliğin IA No'lu Ekinde Gösterilmiştir)
Ülke Adı  Kategori Ölçü Birimi

2012 Kota Seviyesi

Talep Edilecek Azami Miktar

Kuzey Kore 1 kg 13.000 4.000
2 kg 15.000 5.000
3 kg 5.000 2.500
4 adet 29.000 8.500
5 adet 12.000 4.000
6 adet 14.000 4.000
7 adet 9.000 3.000
8 adet 13.000 4.000
9 kg 7.000 2.500
12 çift 129.000 20.000
13 adet 151.000 20.000
14 adet 9.000 3.000
15 adet 11.000 3.500
16 adet 6.000 2.500
17 adet 5.000 2.500
18 kg 6.000 2.500
19 adet 41.000 10.000
20 kg 14.000 4.000
21 adet 20.000 7.500
24 adet 26.000 8.000
26 adet 17.000 5.000
27 adet 17.000 5.000
28 adet 29.000 8.500
29 adet 8.000 3.000
31 adet 29.000 8.500
36 kg 9.000 3.000
37 kg 36.000 10.000
39 kg 5.000 2.500
59 kg 47.000 10.000
61 kg 5.000 2.500
68 kg 8.000 3.000
69 adet 18.000 5.000
70 adet 27.000 8.500
73 adet 9.000 3.000
74 adet 13.000 4.000
75 adet 5.000 2.500
76 kg 7.000 3.000
77 kg 2.000 1.000
78 kg 12.000 4.000
83 kg 3.000 1.500
87 kg 1.000 500
109 kg 2.000 1.000
117 kg 5.000 2.500
118 kg 2.000 1.000
142 kg 2.000 1.000
151 A kg 2.000 1.000
151 B kg 2.000 1.000
161 kg 15.000 5.000
Belarus (Beyaz Rusya) 1 kg 44.000 10.000
2 kg 267.000 20.000
3 kg 31.000 5.000
4 adet 198.000 10.000
5 adet 81.000 10.000
6 adet 90.000 10.000
7 adet 64.000 10.000
8 adet 84.000 10.000
15 adet 47.000 10.000
20 kg 52.000 10.000
21 adet 84.000 10.000
22 kg 630.000 40.000
24 adet 126.000 10.000
26/27 adet 136.000 10.000
29 adet 22.000 5.000
67 kg 81.000 10.000
73 adet 31.000 5.000
115 kg 78.000 10.000
117 kg 1.900.000 50.000
118 kg 33.000 5.000

 

 


EK -II

Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünleri İçin İthal Lisansı
Başvuru Formu Örneği

..../.../2012

EKONOMİ BAKANLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)

2012/1 sayılı Tebliğ çerçevesinde ithali tek taraflı kontrol sistemi kapsamında kotaya tabi aşağıda belirtilen ürünler için firmamız adına ithal lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.


Bakanlığınızca talep edilen bilgiler aşağıda beyan edilmiştir.

                                                                                                                                               (imza-kaşe)

I- İthalatçının:

1) Adı/Unvanı:

2) Açık adresi:

3) Telefon:                                             Faks no:                                                          E-posta:

4) Vergi numarası:

II- Beyan sahibinin:

a) Adı/Unvanı:

b) Açık adresi:

III- İlgili tedarikçi ülkedeki muhtemel ihracatçının:

a) Adı:

b) Açık adresi:

IV- İthal edilecek ürünlerin

a) Menşe ülkesi:

b) Türkiye'ye ihracı amacıyla sevkiyatının (yüklemenin) yapılacağı ülke:

V- İthal edilecek ürünlerin:

1) Ticari tanımı:

2) G.T.LP.'ine göre ürün tanımı:

3) 12'li bazda G.TİP.'u:

(Not: 12'li bazda G.T.İ.P.'leri ve G.T.Î.P.'lerine göre ürün tanımı "İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinden tespit edilecektir.)

VI- İthal edilecek ürünlerin yer aldığı kategori:

VII- 2012/1 sayılı Tebliğin EK 1'inde gösterilen ölçü birimi cinsinden ithali talep edilen miktar:

1) Rakam ile:

2) Yazı ile:

VIII- Ürünlerin Değeri:

Ekler: 1- Beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği,

          2- Taahhütname.


EK - III

Taahhütname Örneği
Ekonomi Bakanlığına

İthal lisansı almak için yaptığımız başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, firmamız adına düzenlenen ithal lisansını üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi ayrıca, ithal lisansı kapsamı ürünlerin ithalatı ile ilgili istatistiki verileri gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip en geç onbeş iş günü içinde Bakanlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) bildireceğimizi ve ithal lisansını geçerlilik süresinin bitiminden itibaren en geç onbeş iş günü içinde Bakanlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Firma Unvanı
Yetkili İmzalar