Bakanlar Kurulu: 2012/3407 Naylon Iplik Ithalatinda Korunma Önlemi Uygulanmasina Iliskin Karar (01.08.2012 T. 28371 R.G.)

small_rg(31)(3).jpg


Kaynak

Bakanlar Kurulu

Sayı

3407

Yayım Tarihi

01/08/2012

Yürürlüğe Giriş Tarihi

01/08/2012

Özet

Resmi Gazete Sayısı

28371

2012/3407 Naylon İplik İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (01.08.2012 T. 28371 R.G.)
10.08.2012 tarihinden itibaren 5402.31 Gümrük Tarife Pozisyonu (G.T.P.) altında sınıflandırılan naylon veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçmeyenler) naylon ipliğin İran menşeli olanlarının ithalatında, 3 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanması hk.

 NAYLON İPLİK İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR (2012/3407)

(01.08.2012 T.  28371 R.G.)

 

Karar Sayısı : 2012/3407

        Ekli “Naylon İplik İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 9/7/2012 tarihli ve 48328 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun ile 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/7/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                     

 

NAYLON İPLİK İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

 

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Karar, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde İran menşeli naylon iplik ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Korunma önlemi

MADDE 2 – (1) 5402.31 Gümrük Tarife Pozisyonu (G.T.P.) altında sınıflandırılan naylon veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçmeyenler) naylon ipliğin İran menşeli olanlarının ithalatında, 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak aşağıdaki tabloda yer alan tutarlarda ek mali yükümlülük uygulanır.

 

G.T.P.

Eşya Tanımı

Ek Mali Yükümlülük

(ABD Doları/Brüt Kg)

 

 

1 inci Dönem

(10/8/2012-

9/8/2013)

2 nci Dönem

(10/8/2013-

9/8/2014)

3 üncü Dönem

(10/8/2014-

9/8/2015)

5402.31

Naylon veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçmeyenler) naylon iplik

1,225

1,20

1,175

 

Ek mali yükümlülüğün tahsili

MADDE 3 – (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(2) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanır.

Diğer mevzuat

MADDE 4 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

(2) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Karar 10/8/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.