ISTANBUL VERGI DAIRESI BASKANLIGI:EUR 1,EUR-MED ,Form A belgelerinin, damga vergisine tabi tutulmasi gerektigi TASARRUFLU YAZI (18.07.2012/3433)

small_maliye-bakanligi(3).jpg


Kaynak Maliye Bakanlığı Sayı 3433
Yayım Tarihi 18/07/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 18/07/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (18.07.2012/3433)
Yurtdışında düzenlenmekle birlikte Türkiyede resmi daire olan gümrük idaresine ibraz edilen EUR 1,EUR-MED ,Form A belgelerinin, damga vergisine tabi tutulması gerektiği;Diğer taraftan,A.TR dolaşım belgesi eşyanın menşeini değil serbest dolaşımda olduğunu gösteren bir belge olduğundan damga vergisine konu teşkil etmediği hk.

 

T.C

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

      

Sayı: B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-2126                       16/7/2012

Konu:Yurt dışında düzenlenen ve

gümrüklere ibraz edilen ATR,EUR1,                               

Form A gibi belgelerin damga vergisi

karşısındaki durumu.

 

 

18.07.2012* 3433

 

 

İlgi:   21/03/2011 tarihli özelge talep dilekçeniz.

 

          İlgide kayıtlı dilekçenizde, ithal edilen eşyalar için yurt dışında düzenlenen ATR,EUR 1,Form A gibi belgelerin gümrüğe ibraz edilmesi sırasında damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

 

        488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek p-olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği, yabancı memleketlerle Türkiye’deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtların, Türkiye’de resmi dairelere ibraz edildiği ,üzerine devir veya ciro işlemleri yürütüldüğü veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalanıldığı takdirde vergiye tabi tutulacağı; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği ,yabancı memleketlerle Türkiye’deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtların vergisini Türkiye’de bu kağıtları resmi dairelere ibraz eden, üzerlerinde devir veya ciro işlemleri yapanlar veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalananların ödeyeceği, Ek 2 nci maddesinde,döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Kanuna ekli (I) sayılı tablonun “III.Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar” başlıklı bölümünün 2/a fıkrasında, menşe ve mahreç şahadetnamelerinin maktu damga vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. 30/12/2012 tarih ve 2011/2628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 55 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 1/!/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere (1) sayılı tablonun III/2-a fıkrasındaki kağıtlara ilişkin maktu damga vergisi tutarı 12,15 TL olarak belirlenerek ilan edilmiştir.

 

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07/03/2011 tarih ve 2011/13 sayılı Genelgesinde ise;

 

Menşe İspat Belgelerinin; eşyanın tercihli menşeini gösteren EUR 1 ve EUR.MED  Dolaşım Sertifikalarını ,Fatura Beyanlarını,Form A Belgelerini ve tercihli olmayan menşeini gösteren Menşe Şahadetnamelerini,

 

EUR.1 Dolaşım Sertifikasının; tercihli menşe kuralları çerçevesinde Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yaptığımız ülkelerden ithal edilen eşya ile Avrupa Birliği’nden ithal edilen tarım ürünleri ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) ürünlerinin ilgili anlaşma hükümlerinden faydalanmasını sağlayan; muhteviyatı eşyanın ilgili anlaşma kuralları çerçevesinde menşeli olduğunu gösteren; ihracatçı tarafından doldurulmasının müteakip Müsteşarlıkça yetki verilen kişi,kurum,kuruluş tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra onaylanan;gümrük müdürlüğünce vize edinilmesini müteakip geçerlilik kazanan belgeyi,

 

EUR-MED Dolaşım Sertifikasının;EUR.1 Dolaşım Sertifikası ile aynı şekilde düzenlenen, ancak sadece Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu (PAAMK) sistemi çerçevesinde kullanılan belgeyi,

 

Fatura Beyanının; bir fatura muhteviyatı eşyanın ilgili anlaşma kurallarına göre menşeli olduğunun ihracatçı tarafından fatura,teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerinde yazılı olarak beyan edilmesiyle oluşturulan ,ihracatçı tarafından düzenlenen ve imzalanan;Müsteşarlıkça yetki verilen kişi kurum,kuruluş veya gümrük müdürlüğünde herhangi bir onay prosedürüne tabi tutulmayan; toplam kıymeti 6000 Avro’yu geçen tutarlar için ise onaylanmış ihracatçılar tarafından yapılabilen menşe ispatını,

 

Form A Belgesinin;Ülkemiz tarafından Gelişme Yolunda Ülkeler ve En az Gelişmiş Ülkeler ile ticarette tek taraflı olarak indirim esasına dayanan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde,Ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan tavizlerden yararlanılabilmesi için gerekli uluslar arası prosedürü tamamlayan ülkelerden GTS kapsamında Ülkemizden yapılan ve Türkiye’nin faydalanan ülke konumunda olduğu durumlarda ise Ticaret ve/veya Sanayi Odalarınca vize edilen ve gümrük müdürlüklerince ayrıca vize edilmeyen menşe ispat belgesini,

 

ATR Dolaşım Belgesinin ; Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri ticaretinde kullanılan, eşyanın Türkiye ve AB’de serbest dolaşımda olduğunu gösteren ve eşyanın tercihli rejimden faydalanmasını sağlayan belgeyi,

 

ifade ettiği belirtilmiştir.

 

Buna göre,eşyanın menşe statüsünü kanıtlamaya yaradığı anlaşılan EUR1,EUR –MED ,FormA belgeleri,Damga Vergisi Kanunu uygulamasında menşe şahadetnamesi olarak değerlendirilmektedir.

 

Yukarıda belirtilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde,ithalata ilişkin olarak yurtdışında düzenlenmekle birlikte Türkiye’de resmi daire olan gümrük idaresine ibraz edilen EUR 1,EUR-MED ,Form A belgelerinin, ibraz tarihi itibarıyla 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun III-2/a fıkrası gereğince 12,15 TL maktu damga vergisine tutulması gerekmektedir.

 

Diğer taraftan,A.TR  dolaşım belgesi eşyanın menşeini değil serbest dolaşımda olduğunu gösteren bir belge olup, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar mahiyetinde olmadığından damga vergisine konu teşkil etmemektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.           

 

 

 

                                                                               Fatih KAYA

                                                                      Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdür