Bakanlar Kurulu: 2012/3451 Bozulabilir Gida Maddelerinin Uluslararasi Tasimaciligi ve Bu Tasimacilik Faaliyetinde Kullanilacak Özel Ekipmana Iliskin Anlasma’ya Katilmamiz Hakkinda Karar (08.08.2012 T. 28378 Mük. R.G.)

small_rg(31)(7).jpg


Kaynak Bakanlar Kurulu Sayı 3451
Yayım Tarihi 08/08/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 08/08/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28378
2012/3451 Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma’ya Katılmamız Hakkında Karar (08.08.2012 T. 28378 Mük. R.G.)


Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma’ya Katılmamız Hakkında Karar - 2012/3451

Karar Sayısı : 2012/3451

25/4/2012 tarihli ve 6298 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli “Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma”ya katılmamız; Dışişleri Bakanlığının 31/5/2012 tarihli ve HUM/370556 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/7/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BOZULABİLİR GIDA MADDELERİNİN ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞI VE BU TAŞIMACILIK FAALİYETİNDE KULLANILACAK ÖZEL EKİPMANA İLİŞKİN
ANLAŞMA (ATP)

ÖNSÖZ

Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana ilişkin Anlaşma (ATP) 1 Eylül 1970 tarihinde Cenevre'de imzalanarak 21 Kasım 1976 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anlaşma ve ekleri, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren" Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaşım Komitesi Bozulabilir Gıda Maddeleri Çalışma Grubu (WP. 11) tarafından düzenli olarak birçok kez değiştirilmiş ve güncellenmiştir.

Bölgesel uygulanabilirlik

ATP devletler arasında imzalanan bir anlaşmadır ve uygulayıcı ülkeler üstünde genel bir icra makamı bulunmamaktadır. Anlaşma kapsamındaki karayolu denetimleri Anlaşma Taraflarınca yerine getirilir. Herhangi bir kural ihlali durumunda, ulusal makamlar, ihlali yapan kişilere karşı bu kişilerin tabi oldukları yerel mevzuat uyarınca yasal işlem başlatabilir. ATP, kendi başma hiçbir ceza yaptırımına sahip değildir. Bugün itibariyle ATP'ye taraf olan ülkeler şunlardır: Arnavutluk, Andora, Avusturya, Azerbeycan, Beyaz Rusya, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Kazakistan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Moldova, Monako, Karadağ, Fas, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Tunus, Ukrayna, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Özbekistan.

ATP yukarıda belirtilen taraf ülkelerden en az ikisinin sınırları arasında gerçekleşen taşımacılık faaliyetlerinde geçerlidir. Bunun yanında, birçok ülke ATP'yi kendi iç mevzuatına uyarlamış bulunmaktadır.

Ek bilgilendirme

ATP'nin uygulanması ile ilgili tüm sorular ilgili yetkili makama yönlendirilmelidir. Ayrıca konuyla ilgili daha fazla bilgiye Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM- AEK) Taşımacılık Bölümü'nün aşağıdaki internet sitesinden ulaşılabilir.

www.unece.org/trans/main/wpl 1/atp.aspxl

Düzenli aralıklarla güncellenen bu bilgiler arasında:

- ATP'nin statüsü

- Tevdi belgesi (Örn. Anlaşmaya yeni taraf olan ülkeler, anlaşma metinlerindeki değişiklikler ya da hukuki düzeltmeler)

- Yayın detayları (yayınlara ait düzeltmeler, yeni yayınlar)

- Yetkili makamların listesi ve onlarla ilgili detaylı bilgi ve ATP Test Merkezleri yer almaktadır.

Aşağıdaki metin, anlaşmanın kendisinin ve eklerinin, en son yapılan ve 6 Aralık 2009 tarihi itibariyle yürürlüğe giren değişiklikleri içeren halini kapsamaktadır.

BOZULABİLİR GIDA MADDELERİNİN ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞI VE BU TAŞIMACILIK FAALİYETİNDE KULLANILACAK ÖZEL EKİPMANA İLİŞKİN
ANLAŞMA (ATP)

ANLAŞMA TARAFLARI,

Uluslararası ticarete özgü olmak üzere, bozulabilir gıda maddelerinin taşınması sırasında saklama koşullarının iyileştirilmesini ARZU EDEREK,

Bu koşulların iyileşmesinin, bozulabilir gıda maddeleri ticaretinin gelişmesini teşvik edeceğini GÖZ ÖNÜNDE TUTARAK,

aşağıda belirtilen hususlarda ANLAŞMAYA VARMIŞLARDIR.

Bölüm I

ÖZEL NAKLİYE EKİPMANI

Madde 1

Bozulabilir gıda maddelerinin uluslararası taşımacılığında kullanılacak olan ekipman, bu Anlaşma Ek l'de belirtilen tanımlamalara ve standartlara uymadığı takdirde, "yalıtımlı", "soğutmalı", "mekanik soğutmalı" ya da "ısıtmalı" ekipman olarak adlandmlamaz.

Madde 2

Anlaşma Tarafları, 1.maddede belirtilen ekipmanın bu Anlaşmanın EK 1 ve İlave 1,2,3 ve 4'te yer alan hükümlerinde belirtilen standartlara uygunluğunu denetlemek ve test edilmesini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri almalıdır. Anlaşma taraflarından her biri, diğer bir tarafın yetkili makamınca, iş bu anlaşmanın EK 1, ilave ,1,4. bendine uygun olarak çıkarılan sertifikaların geçerliliğim tarayacaktır. Ayrıca taraf ülkelerden her biri, bu anlaşmaya taraf olmayan bir ülkenin yetkili makamınca, bu Anlaşma EK 1, îlave 1 ve 2'ye uygun olarak çıkarılan sertifikaların geçerliliğini de tanıyabilir.

Bölüm II

BELİRLİ BOZULABİLİR GIDA MADDELERİNİN ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞI İÇİN ÖZEL NAKLİYE EKİPMANININ KULLANILMASI

Madde 3

1. Bu Anlaşmanın 4. maddesinin hükümleri, malların veya bunları içeren ekipmanın bir demiryolu veya karayolu taşıtma yüklendiği noktanın iki farklı Devlette bulunması ve malların boşaltıldığı noktanın Anlaşma Taraflarından birinin topraklarında bulunması halinde, bu maddenin 2. bendindeki hükümlerine tabi olarak:

- hızlı (derin) dondurulmuş ve dondurulmuş gıda maddeleri ve

- hızlı (derin) dondurulmuş veya dondurulmuş olmasalar bile bu Anlaşma'mn 3. ekinde belirtilen gıda maddelerinin

münhasıran demiryolu, karayolu veya ikisinin de birlikte kullanıldığı bütün taşıma işlemlerinde kiralama yoluyla veya ücret karşılığında ya da bir kişinin kendi hesabma gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bakılmaksızın uygulanır.

Bu maddenin 2. bendinde belirtilen deniz yolculukları dışında bir veya daha fazla deniz yolculuğunu içeren taşımacılıklarda her bir kara yolculuğu, ayrı olarak değerlendirilecektir.

2. Bu maddenin 1. bendinin hükümleri aynı şekilde, malların, kara yolculuğu veya yolculukları için kullanılan ekipmanın içinde aktarma yapılmadan sevk edilmesi ve söz konusu yolculukların bu maddenin 1. bendinde belirtilen bir veya daha fazla karayolu yolculuğundan önce veya sonra gelmesi veya bu tür iki kara yolculuğu arasında meydana gelmesi koşulu ile 150 km'den az deniz yolculukları için geçerlidir.

3. Bu maddenin 1. ve 2/inci bentlerindeki hükümlere rağmen, Anlaşma Tarafları bu Anlaşma'mn 4. maddesinin hükümlerim, insanlar tarafından tüketilmesi amaçlanmayan gıda maddelerinin taşınması için uygulamak zorunda değildir.

Madde 4

1. Bu Anlaşma Ek 2 ve 3'de belirtilen sıcaklık koşullarının korunması için taşıma esnasında beklenen sıcaklıklar açık olarak gereksiz kılmadığı sürece, bu Anlaşma Ek 2 ve 3'de belirtilen bozulabilir gıda maddelerinin taşınmasında, bu Anlaşma'mn 1. maddesinde belirtilen ekipman kullanılır. Ekipman, söz konusu eklerde öngörülen sıcaklık koşullarına taşıma boyunca uyulabilmesini sağlayacak şekilde seçilmeli ve kullanılmalıdır. Ayrıca, özellikle yükleme anında, gıda maddelerinin sıcaklığına; yolculuk veya diğer gerekli faaliyetler sırasında, dondurma ve yeniden dondurmaya ilişkin bütün önlemlerin alınması gerekir. Bununla beraber, bu bendin hükümleri, bu anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Taraf Devletler'in yürürlükteki uluslararası anlaşmalardan ya da bunların yerini almış anlaşmalardan doğan uluslararası taşımacılık konusundaki uluslararası yükümlülüklerine aykırı olmadığı sürece uygulanacaktır.

2. Bu Anlaşma çerçevesindeki taşıma faaliyetlerin sırasında, bu maddenin 1. bendinin hükümlerine uyulmaması halinde:

(a) Taşımanın tamamlanmasından sonra, Anlaşma Taraflarının yetkili makamları, gıda maddelerinin boşaltılması için verilecek izni kamu sağlığı gerekliliklerine uygun bulmadıkça ve yetkili makamların bu izin için aradığı birtakım şartlar yerine getirilmedikçe, gıda maddelerinin anlaşma taraflarından birinin toprakları üzerinde boşaltılmasına izin verilmeyebilir ve,

(b) Anlaşma Taraflarından her biri, kamu sağlığı veya zooprofilaksiden kaynaklanan gerekçelerle ve bu maddenin 1. bendinin son cümlesinde belirtilen öteki uluslararası taahhütlerle çelişmemesi koşuluyla, gıda maddelerinin topraklarına girmesini yasaklayabilir veya bunların girişini kendi belirleyebileceği şartlara tabi kılabilir.

3. Kiralama yoluyla veya ücret karşılığında hizmet veren taşıyıcıların bu maddenin 1. bendi hükümlerine uymaları, sadece bu uygunluğun sağlanmasını amaçlayan hizmetleri temin etmeyi veya vermeyi taahhüt etmiş olmaları halinde ve bu uygunluğun söz konusu hizmetlerin yerine getirilmesine bağlı olması durumunda istenecektir. Gerçek ya da tüzel kişi olsun, taşıyıcılar haricindeki kişilerin, bu anlaşma hükümlerine uyulmasını sağlamayı amaçlayan hizmetleri temin etmeyi veya vermeyi taahhüt etmiş olmaları halinde, söz konusu uygunluğun sağlanması, bu kişilerin temin etmeyi veya vermeyi taahhüt ettikleri hizmetleri yerine getirmelerine bağlıdır.

4. Bu Anlaşma hükümlerine tabi olan ve yükleme noktası Anlaşma Taraflarından birinin topraklarında bulunan taşımalar sırasında, bu maddenin 1. bendi şartlarına uyulması konusundaki yükümlülük, bu maddenin 3. bendi hükümlerine tabi olarak:

- Kiralama yoluyla ya da ücret karşılığında taşıma söz konusu olduğunda, taşıma belgesine göre gönderici olan veya bir taşıma belgesi bulunmaması halinde, taşıyıcı ile nakliye sözleşmesini imzalamış olan bir gerçek veya tüzel kişiye;

Bunun dışındaki durumlarda, taşımayı gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiye aittir.

Bölüm III

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 5

Bu Anlaşma hükümleri, anlaşmanın 3. maddesinin 2. bendinde belirtilen deniz taşımacılıkları dışında, öncesinde veya sonrasında deniz taşımacılığı olan ve termal deniz konteymn olarak sınıflandırılan konteynırlarda kara yoluyla yapılan aktarmasız taşımacılıklara uygulanmayacaktır.

Madde 6

1. Anlaşma Taraflarından her biri bu Anlaşma'mn hükümlerine uyulmasını sağlamak için gerekli bütün önlemleri alır. Anlaşma Taraflarının yetkili makamları bu amaçla alınmış olan genel önlemler konusunda birbirlerini bilgilendirirler.

2. Anlaşma taraflarından biri diğer bir Anlaşma Tarafının topraklarında ikamet eden bir kişinin anlaşmayı ihlal ettiğini tespit edecek veya bu kişiye bir ceza verecek olursa ilk Tarafın ilgili makamı diğer Taraf m ilgili makamına tespit edilen ihlali ve verilen cezayı bildirir.

Madde 7

Anlaşma Tarafları, belirli gıda maddelerinin taşınması esnasında, özellikle olağanüstü iklim koşullan sebebiyle, korunmalarını sağlamanın bu anlaşmada öngörülenden daha zor olması durumunda, sıcaklık derecelerine ve özel ekipmana uygulanacak hükümlerle ilgili ikili veya çok taraflı anlaşma yapma haklarını saklı tutarlar. Belirtilen hükümler yalnızca, bu maddede belirtildiği gibi iki veya çok taraflı anlaşma yapmış olan Anlaşma Tarafları arasında gerçekleştirilen uluslararası taşıma faaliyetleri için geçerlidir. Bu anlaşmalar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne iletilir; Genel Sekreterlik de bunları söz konusu anlaşmalarda imzası olmayan Anlaşma Taraflarına iletir.

Madde 8

Bu Anlaşma'mn hükümlerine uyulmaması, taşımanın gerçekleştirilmesi için yapılan sözleşmelerin varlığım veya geçerliliğini etkilemez.

SON HÜKÜMLER

Madde 9

1. Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun üye devletleri ve Komisyon'un şartnamesinin 8. bendi uyarınca danışman olarak Komisyon'a kabul edilen Devletler, aşağıdaki şartlardan herhangi birini yerine getirerek bu Anlaşma'ya Taraf olabilirler:

(a) Anlaşmayı imzalayarak;

(b) Onaya bağlı imzadan sonra Anlaşmayı onaylayarak veya

(c) Anlaşmaya katılarak

2. Avrupa Ekonomik Komisyonu şartnamesinin 11. bendi gereği Komisyon'un belirli aktivitelerine katılabilen devletler, Anlaşma yürürlüğe girdikten sonra bu Anlaşma'ya Taraf olarak katılabilir.

3. Bu Anlaşma 31 Mayıs 1971 tarihine kadar (bu tarih de dahil olmak üzere) imzaya açıktır. Bu tarihten sonra ise, anlaşma katlıma açık olacaktır.

4. Onaylama veya katılma, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne tevdi edilecek bir belgeyle gerçekleştirilecektir.

Madde 10

1. Herhangi bir Devlet, bu Anlaşmanın imzalandığı tarihte onayla ilgili herhangi bir çekince koymamış olsa bile, onay veya katılım belgesini verdiği tarihte veya bunlar gerçekleştikten sonra herhangi bir zamanda Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne vereceği bir bildirimle Anlaşma'mn Avrupa dışında bulunan herhangi veya belirli bir bölgesinde gerçekleştirilen taşıma işlemi için geçerli olmadığım bildirebilir. Eğer bu bildirim, anlaşma yürürlüğe girdikten sonra yapılmışsa, bildirimde bulunan devlet açısından anlaşmanın bildirimde belirtilen bölge veya bölgelerdeki taşımacılığa uygulanması, Genel Sekreterliğin bildirimi almasından 90 gün sonra sona erer. 30 Nisan 1999 tarihi itibariyle ATP'ye katılan ve bu maddenin 1. bendini uygulayan Anlaşmanın yeni Tarafları, 18. maddenin 2. bendinde öngörülen prosedüre uygun olarak taslak halindeki değişiklik metinlerine itiraz etme hakkına yetkili değildirler.

2. Bu maddenin 1. bendi uyarınca bir beyanda bulunmuş olan herhangi bir Devlet, bu beyandan sonra herhangi bir tarihte Birleşmiş Milletler ,Genel Sekreterliği'ne yapılacak bir bildirimle, bu maddenin 1. bendi uyarınca yapılmış olan bildirimde belirtilen bölgede gerçekleştirilmiş olan taşımacılık faaliyetleri için Anlaşma'mn geçerli olmasından itibaren ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği bildirimi aldıktan yüz seksen gün sonra, söz konusu bölgede gerçekleştirilen taşımacılık faaliyeti için Anlaşma'mn geçerli olacağım beyan edebilir.

Madde 11

1. Bu Anlaşma, 9. maddenin 1. bendinde âdı geçen Devletlerden beşi bu anlaşmayı onayla ilgili herhangi bir çekince olmaksızın imzaladıktan veya bu Anlaşmayı onayladıklarına veya bu Anlaşmaya katıldıklarına dair belgeyi tevdi etmelerinden bir sene sonra yürürlüğe girer.

2. Söz konusu beş Devlet onaya ilişkin herhangi bir çekince olmaksızın Anlaşmayı imzaladıktan sonra veya onay veya katılıma ilişkin belgelerini tevdi ettikten sonra, bu Anlaşmayı onaylayan veya Anlaşma'ya katılan herhangi bir Devlet için, bu Anlaşma söz konusu Devletin onay veya katılım belgesini tevdi etmesinden bir yıl sonra yürürlüğe girecektir.

Madde 12

1. Anlaşma Taraflarından herhangi biri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne bir fesih ihbarında bulunarak bu Anlaşmayı feshedebilir.

2. Fesih, Genel Sekreterliğin fesih ihbarını almasından on beş ay sonra geçerli olacaktır.

Madde 13

Anlaşma Taraflarının sayısı Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra herhangi bir dönem içerisinde aralıksız 12 ay boyunca beşten az olursa, bu Anlaşma geçerliliğini kaybedecektir.

Madde 14

1. Anlaşmanın imzalandığı tarihte onaya ilişkin herhangi bir çekincesi bulunmayan veya katdma veya onay belgesini tevdi etmiş olan herhangi bir Devlet, bu anlaşmanın kendi uluslararası ilişkilerinden sorumlu olduğu bütün veya belirli bölgelerde uygulanabileceğim, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne yapacağı bir bildirimle beyan edebilir. Bu Anlaşma, Genel Sekreterliğin bildirimi almasını takip eden 90. günden itibaren veya bu tarihte Anlaşma henüz yürürlüğe girmemişse, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, bildirimde adı geçen bölge veya bölgeler için geçerli olacaktır.

2. Bu Anlaşmayı uluslararası ilişkilerinden sorumlu olduğu bölgeler için geçerli kılıp, bu maddenin 1. bendi kapsamında bir beyanda bulunmuş olan herhangi bir Devlet, bu Anlaşmayı anlaşmanın 12. maddesi uyarınca sadece söz konusu bölgeye ilişkin olarak feshedebilir.

Madde 15

1. Bir veya daha fazla Anlaşma Tarafi arasında, bü Anlaşma'mn yorumlanması veya uygulanması ile ilgili herhangi bir uyuşmazlığın ortaya çıkması halinde, Taraflar bu uyuşmazlığı, aralarında yapacakları müzakerelerle çözmeye çalışacaklardır.

2. Müzakere yoluyla çözülemeyen uyuşmazlıklar, uyuşmazlık içinde olan Anlaşma Taraflarından herhangi biri talep ettiği takdirde tahkime götürülecek ve Taraflar arasında kararlaştırılan bir veya daha fazla hakeme havale edilecektir. Tahkimin talep edildiği tarihten itibaren üç ay içinde ihtilaflı Taraflar hakem veya hakemlerin seçiminde anlaşmaya yaramazsa, bu Taraflardan herhangi biri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinden uyuşmazlığı karara bağlaması için tek bir hakemin görevlendirilmesini talep edebilir.

3. Önceki bent gereğince görevlendirilen hakem veya hakemlerin karan uyuşmazlık içindeki Taraflar açısından bağlayıcı olacaktır.

Madde 16

1. Herhangi bir Devlet, bu Anlaşmayı imzaladığı, onayladığı veya bu Anlaşmaya katıldığı tarihte, Anlaşmanın 15.maddesimn 2. ve 3. bentlerinin kendisi için bağlayıcı olmadığını beyan edebilir. Böyle bir çekince öne süren Anlaşma Tarafıyla ilgili konularda sözü edilen bentler diğer Anlaşma Tarafları için de bağlayıcı olmayacaktır.

2. Bu maddenin 1. bendi kapsamında bir çekince öne süren herhangi bir Anlaşma Tarafi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne yapacağı bir bildirimle bu çekinceyi dilediği zaman geri alabiİir.

3. Bu maddenin birinci bendinde belirtilen çekince istisna olmak üzere, bu Anlaşmaya başka bir çekince konmasına izin verilmez.

Madde 17

1. Bu Anlaşma yürürlüğe girdikten üç yıl sonra, Anlaşma Taraflarından herhangi biri, Birleşmiş Millete Genel Sekreterliği'ne verilecek olan bir bildirimle bu Anlaşmanın gözden geçirilmesi amacıyla bir konferans düzenlenmesini talep edebilir. Genel Sekreterlik bütün Anlaşma Taraflarına bu talebi bildirecek ve Tarafların en az üçte biri bu talebi onaylarsa, Genel Sekreterlik tarafından gönderilen bildirimden itibaren dört aylık bir süre içinde revizyon konferansı toplanacaktır.

2. Bu maddenin 1. bendi gereğince bir konferans toplanırsa, Genel Sekreterlik bunu tüm Anlaşma Taraflarına bildirecek ve onlardan konferansta ele alınmasını istedikleri teklifleri üç ay içinde sunmalarını isteyecektir. Genel Sekreterlik, konferansın tekliflere açılacağı tarihten en az üç ay önce, söz konusu tekliflerin metinleriyle birlikte konferansın geçici gündemini Anlaşma Taraflarına bildirecektir.

3. Genel Sekreterlik, bu madde kapsamında toplanan tüm konferanslara, bu Anlaşmanın 9. maddesinin 1. bendinde belirtilen tüm ülkeleri ve ayrıca aynı maddenin 2. bendi gereğince Anlaşmaya taraf olmuş diğer ülkeleri davet edecektir.

Madde 18

1. Anlaşma Taraflarından herhangi biri, bu Anlaşmada bir veya daha fazla değişiklik yapılmasını önerebilir. Önerilen her türlü değişiklik metni, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne sunulacak ve Genel Sekreterlik de bu metni tüm Anlaşma Taraflarına bildirecek ve bu Anlaşmanın 9. maddesinin 1. bendinde belirtilen diğer tüm Devletler'e duyuracaktır.

Genel Sekreterlik de Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaşım Komitesi'nin Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığı konusunda faaliyet gösteren Çalışma Grubu tarafından kendisine bildirilmiş olan bu Anlaşma ve eklerinde değişiklik yapılmasını önerebilir.

2. Teklif edilen değişikliğin Genel Sekreterlik tarafından bildirildiği tarihi takip eden altı ay içerisinde, Anlaşma Taraflarından herhangi biri Genel, Sekreterliğe;

(a) önerilen değişikliğe yönelik bir itirazı olduğunu veya

(b) teklifi kabul etme niyetinde olmasına rağmen, bu kabul için gerekli koşulların kendi ülkesinde henüz tam olarak yerine getirilmediğini bildirebilir.

3. Anlaşma Taraflarından biri Genel Sekreterliğe bu maddenin 2 (b) bendinde öngörüldüğü üzere bir bildirimde bulunursa, söz konusu taraf Genel Sekreter'e kabul beyanım bildirmediği sürece, ilk bildirimle ilgili olarak verilen altı aylık sürenin bitiminin ardından dokuz ay içinde önerilen değişikliğe itiraz edebilir.

4. Önerilen değişikliğe bu maddenin 2. ve 3. bendi kapsamında bir itiraz yöneltilecek olursa, değişiklik kabul edilmemiş sayılacak ve değişikliğin herhangi bir etkisi olmayacaktır.

5. Önerilen değişikliğe bu maddenin 2. ve 3. bentleri kapsamında bir itirazda bulunulmamışsa, değişiklik aşağıda belirtilen tarihte kabul edilmiş sayılacaktır:

(a) Anlaşma Taraflarından hiçbiri bu maddenin 2 (b) bendine uygun olarak Genel Sekreterliğe bir bildirimde bulunmamışsa, bu maddenin 2. bendinde belirtilen altı aylık sürenin bitiminde;

(b) Anlaşma Taraflarından en az biri bu maddenin 2 (b) bendi uyarınca Genel o Sekreterliğe bir bildirimde bulunmuşsa, aşağıdaki tarihlerden daha erken olanında:

söz konusu bildirimlerde bulunan tüm Anlaşma Taraflarının, önerilen değişikliği kabul ettiklerini Genel Sekreterliğe bildirdikleri tarih; eğer bu maddenin 2. bendinde belirtilen altı aylık süre bitmeden tüm kabuller bildirilirse, söz konusu tarih bu dönemin bitiş tarihi olacaktır;

bu maddenin 3. bendinde belirtilen dokuz aylık sürenin bittiği tarih.

6. Kabul edilmiş sayılan her türlü değişiklik, kabul edilmiş sayıldığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe girecektir.

7. Genel Sekreterlik, bu maddenin 2 (a) bendi gereğince önerilen değişikliğe herhangi bir itirazda bulunulup bulunulmadığım ve yine bu maddenin 2 (b) bendi gereğince bir veya daha fazla Anlaşma Tarafin kendisine bir bildirimde bulunup bulunmadığım mümkün olan en kısa sürede tüm Anlaşma Taraflarına bildirecektir. Bir veya daha fazla Anlaşma Tarafi böyle bir bildirimde bulunmuşsa, Genel Sekreterlik bu bildirimde bulunan Anlaşma Tarafimn veya Taraflarının önerilen değişikliğe itiraz mı ettiğini yoksa bu değişikliği kabul mü ettiğim tüm Anlaşma Taraflarına bildirecektir.

8. Bu maddenin 1 ile 6. bentleri arasında açıklanan değişiklik prosedüründen bağımsız olarak, bu Anlaşmanın ek ve ilaveleri tüm Anlaşma Taraflarının yetkili makamları arasında yapılacak bir anlaşmayla değiştirilebilir. Anlaşma Taraflarından birinin yetkili makamı, ulusal hukuku gereği bu değişikliği ancak özel izinle veya bir yasama organının onayıyla kabul edebileceğini bildirirse, bu Taraf, gerekli izni veya onayı sağladığım Genel Sekreterliğe bildirmediği sürece, ekteki değişiklikle ilgili onayın verilmediği kabul edilecektir. Yetkili makamlar arasında yapılan anlaşma, geçici bir dönem için, eski eklerin kısmen veya tamamen yeni eklerle birlikte aynı anda yürürlükte kalmaya devam edeceğini öngörebilir. Genel Sekreterlik bu değişiklikler sonucunda ortaya çıkan yeni metinlerin yürürlüğe girme tarihini ilan edecektir.

Madde 19

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, bu Anlaşmanın 17. ve 18. maddelerinde öngörülen bildirimleri iletmenin yanı sıra, bu Anlaşmanın 9. maddesinin 1. bendinde belirtilen Devletlere ve yine 9. maddenin 2. bendi kapsamında Anlaşmaya Taraf olan diğer Devletlere, aşağıda belirtilen hususları bildirecektir:

(a) 9. madde kapsamında atılan imzalar, onaylar ve katılımlar;

(b) 11. madde gereğince bu Anlaşma'mn yürürlüğe girme tarihi;

(c) 12. madde kapsamında yapılan fesihler;

(d) 13. madde gereğince bu Anlaşma'mn feshi;

(e) 10. ve 14. maddeler kapsamında alman bildirimler;

(f) 16. maddenin 1. ve 2. bentleri kapsamında yapılan beyanatlar ve bildirimler;

(g) 18. madde gereğince yürürlüğe giren herhangi bir değişiklik.

Madde 20

Bu Anlaşma'mn orijinal metni 31 Mayıs 1971 tarihinden sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine tevdi edilecek ve Genel Sekreterlik 9. maddenin 1 ve 2. bentlerinde belirtilen Devletlerin her birine bu Anlaşmanın aslına uygun olarak onaylanmış kopyalarını verecektir.

İşbu Anlaşma, usulüne uygun yetkilendirilmiş olan AŞAĞIDAKİ İMZA SAHİPLERİNİN TANIKLIĞINDA imzalanmıştır.

Cenevre'de bin dokuz yüz yetmiş senesinin Eylül ayının birinci gününde, tek nüsha olarak, Anlaşma metni İngilizce, Fransızca ve Rusça olarak ve metinlerin her biri Anlaşmanın eşit oranda gerçek metinleri olarak DÜZENLENMİŞTİR.