Gümrük ve Ticaret Bakanligi: TASARRUFLU YAZI (14.08.2012/17505) - Gümrük antrepolarinda depolanan solvent ve baz yagin satis suretiyle devri hk.

small_gum-logo(76).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 17505
Yayım Tarihi 15/08/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 15/08/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0
TASARRUFLU YAZI (14.08.2012/17505)
Gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın satış suretiyle devri hk.

 

 

T.C

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel  Müdürlüğü 

              

  Dosya No: B.21.0.GGM.000.17.01-131.01.99.01.562

  Konu: Antrepoda Eşya Devri

 

14.08.2012/17505

                           

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi: 06/07/2012 tarih ve 14856 sayılı yazımız.

 

Bildiğiniz üzere,12/6/2012  tarihli ve 28321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmeliği’nin “Antrepolardaki Eşyanın Başkasına Devri” ne ilişkin 333 üncü maddesinde düzenleme yapılmış ve akaryakıt harici petrol ürünleri konusundaki suistimalleri engellemek adına, Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde,akaryakıt kaçakçılığına sebebiyet verebilecek ürünlerden solvent ve baz yağın gümrük antrepolarında satış suretiyle devrine, devralan tarafından serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda izin verilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

İlgide kayıtlı yazımızda mezkur değişikliğin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi  akabinde,Bakanlığımıza intikal eden taleplerin değerlendirilmesi neticesinde ,sanayici ve ticaret erbabının planlanmış ekonomik ve ticari faaliyetlerinin kesintiye uğramaması ve faaliyetlerin yeni düzenleme çerçevesinde planlanmasına kadarki süreçte ülkemiz sanayi üretiminin olumsuz etkilenmemesi teminen, Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 12/6/2012 tarihinden önce devir işlemine ilişkin faturası veya noter onaylı sözleşmesi tanzim edilmiş eşyanın işlemlerinin,20/07/2012 tarihi mesai bitimine kadar gümrük idaresine başvurulması ve idarece de söz konusu tarihe kadar  devir kararı alınması koşuluyla Gümrük Yönetmeliğinin değişiklik öncesi hükümleri çerçevesinde tamamlanmasını Bakanlık Makamının 5/7/2012 tarih ve 2012/61 sayılı Onayı ile uygun bulunduğu bildirilmiştir.

 

Bununla birlikte, anılan Onay sonrasında , Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 12/6/2012 tarihinden önce antrepoya alınmış solvent ve baz yağın işlemlerinin de Gümrük Yönetmeliğinin değişiklik öncesi hükümleri çerçevesinde tamamlanması yönünde yönünde talepler ve söz konusu Onay ile belirlenen 20/7/2012 tarihinin yeterli olmadığı yönünde bilgiler intikal etmiş olup, yapılan değerlendirme neticesinde ,sanayici ve ticaret erbabının ekonomik ve ticari faaliyetleri ile ülkemiz sanayi üretiminin olumsuz etkilenmemesi amacıyla, 12/6/2012 tarihinden önce antrepolara alınmış,solvent ve baz yağın devir işlemlerinin 31/8/2012 tarihi mesai bitimine kadar gümrük idaresine başvurulması ve idarece de söz konusu tarihe kadar devir kararı alınması koşuluyla Gümrük Yönetmeliğinin değişmeden önceki hükümleri doğrultusunda tamamlanması Bakanlık Makamından alınan 13/8/2012 tarih ve 2012 /82 sayılı Onay ile uygun bulunmuştur.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                              Cenap AŞÇI

 Bakan a.                                                                                                                    Genel Müdür Yrd.

DAĞITIM:

Orta Anadolu,Orta Akdeniz,Doğu Marmara

Ege,Batı Marmara,Uludağ,GAP,İstanbul

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri