Gümrük ve Ticaret Bakanligi: TASARRUFLU YAZI (17.08.2012/17872) (Sürücü kaynakli usulsüzlükler hakkinda nakliyeci firmalarin da bilgilendirilmesi)

small_gum-logo(81).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 17872
Yayım Tarihi 17/08/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 17/08/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0
TASARRUFLU YAZI (17.08.2012/17872)
Sürücü kaynaklı usulsüzlükler hakkında nakliyeci firmaların da bilgilendirilmesi

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :B.21.0.GGM.0.20.01.00-MÜT.2012

Konu   :Yerli nakliyeci firmaların bilgilendirilmesi

 

 

17.08.2012 / 17872

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nden (UND) alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 20.06.2012 tarih ve 1001-12/EE/AÖ-MT sayılı yazının incelenmesinden de görüleceği üzere; nakil vasıtaları sürücüleri ve hizmetlilerinin yolcu sayılmadığı, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyayı sürücü tarafından yurt içine sokulmaya teşebbüs edildiği bazı durumlarda ise eşyaya el konularak sürücüye para cezası uygulandığı, akabinde firmanın riskli kabul edilerek belirli bir süre boyunca kırmızı hat üzerinde işlem gördüğü, ancak firmaların bu durumdan haberleri olmadıkları için bu sürücüleri firma bünyesinde çalıştırmaya devam ederek sürücü kaynaklı durumlardan ötürü firmaların mağduriyetinin giderilmesi için yardım talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararın 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (bb) bendinde "yolcu" deyimi, (cc) bendinde "yolcu beraberi eşya" deyimi tanımlanmış olmakla birlikte, bu tanımlar çerçevesinde, nakil vasıtaları sürücüleri ve hizmetlileri yolcu sayılmadığından, bu kişilerin kişisel ve yolcu beraberi hediyelik eşyayı gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokmalarına izin verilmemektedir. Buna istisna olarak, Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin 9/4 üncü maddesinde, nakil vasıtaları sürücüleri ve hizmetlilerinin girişte 1 karton sigara, en fazla 100 cl’lik 1 adet alkollü içki ve en fazla 120 ml’lik 1 adet parfümü yolcu girişi yapılan sınır kapılarında açılan mağazalardan satın alabilecekleri, ancak, bu kişilerin seyahat ettikleri ülkede, en az üç gün kalmadan dönmeleri halinde girişte bu haktan yararlanamayacakları belirtilmektedir.

Ayrıca; UND'nin mezkur yazısında yer alan ve tespit edilen sürücü kaynaklı usulsüzlükler hakkında nakliyeci firmaların da bilgilendirilmesi yönündeki talebi Bakanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde uygun bulunmuş olup, bundan sonra bağlantınız Gümrük İdareleri tarafından transit rejimi (BİLGE Sistemi ve NCTS üzerinden verilen transit beyannameleri ile TIR Karnesi) kapsamında yapılan taşımalarda adli takibat gerektiren fiiller hakkında (1. Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) uyarınca Bakanlığımıza verilen bilgiler saklı kalmak üzere) yerli nakliyeci firmalara da, ilişikte bir örneği gönderilen format kullanılarak, ayrıca bilgi verilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Remzi AKÇİN

Bakan a.

Genel Müdür

EKLER:

1) UND'den alınan yazının örneği (1 syf.)

2) Firmalara bilgi vermekte kullanılacak format

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine